Nr. crt. Text propunere legislativă Text amendament propus   Motivare amendament 1.     1.       Art. 2 Lit. r) neglijarea medicală – refuzul repetat al părintelului de a face demersuri în vederea administrării vaccinurilor obligatorii stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii.   Art.2 se modifică și se completează după cum urmează:   Lit. r) neglijarea medicală – refuzul nejustificat și repetat al părintelului sau al reprezentantului legal al copilului, de a face demersuri în vederea administrării vaccinurilor obligatorii stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii. Nu se consideră neglijare medicală refuzul părintelui de a-și vacina copilul dacă starea de sănătate a acestuia sau situația medicală în care se află îl supun unui risc crescut al efectelor adverse. Interesul superior al copilului presupune ca părintele sau reprezentantul legal al acestuia să ia măsurile pe care le consideră cele mai potrivite pentru îngrijirea și creșterea copilului. În condițiile în care părintele a fost informat de către medicul pediatru cu privire la posibilele efecte adverse ale vaccinului și cazurile speciale în care aceste efecte adverse pot apărea (naștere prematură, febră, antecedente sau predispoziții de ordin genetic, pe linie de familie, existența rezultatelor unor analize ce indică anumite carențe, etc.), este la latitudinea părintelui să aleagă momentul la care se va face vaccinarea copilului sau de a refuza vaccinarea la un anumit moment în care consideră că riscurile potențialelor efecte adverse sunt semnificativ mai mari decât potențialele beneficii ale imunizării pentru situația ipotetică a îmbolnăvirii. 2.       La art. 2 (termenii şi noţiunile folosite se definesc după cum urmează): Se adaugă litera s) situaţie epidemiologică specială: infectie cauzată de un agent patogen prezent simultan in zone și comunități diferite si a carei rata de mortalitate este ridicată, proportional cu rata numarului de infectii in randul populatiei. Termenul “situaţie epidemiologică specială”este folosit de 18 ori în textul proiectului de lege, fără a fi definit. Deși este folosit și în acte normative anterioare (Ordinul MS nr. 1002/2015 – modificarea anexei la Ordinul MS nr. 1668/2011), nu există prevăzute nicăieri în textele de lege anterioare care sunt criteriile declarării unei astfel de situații epidemiologice speciale. Propunerea noastră este în conformitate cu definiția pandemiei așa cum este ea definită de Orgnizația Mondială a Sănătății. 3.       Art.6. – (1) Vaccinarea copiilor, cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, aprobat prin Ordin al ministrului sănătăţii, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii ori unor grupuri de populaţie este obligatorie.      Art. 6 pct. 2 se modifică și se completează după cum urmează:   Situaţiile epidemiologice speciale şi grupurile de populaţie ce se recomandă să fie supuse vaccinărilor în aceste situaţii se stabilesc prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministrului Sănătății, pe baza raportărilor  privind îmbolnăvirile, primite de la medici sau instituții sanitare pe coduri de de boală, după centralizarea acestora pe zone de populație și grupe de vârstă, de către CNSCBT – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Textul inițial al proiectului de lege nu prevede mecanismele tehnice de apreciere a situațiilor epidemiologice speciale, fiind necesară explicitarea procedurii de stabilire a acestora.   De asemenea, responsabilitatea declarării situațiilor epidemiologice speciale trebuie asumată la nivel guvernamental, nu doar ministerial, deoarece necesită o analiză obiectivă a datelor furnizate de medicii și instituțiile sanitare, într-un context mai larg, declararea unui ipotetic pericol de pandemie având implicații largi la nivel economic, social și financiar.   Se elimină totodată elementul de obligativitate al măsurii vaccinării preventive, pentru motivele expuse la pct. 2 4.       Art. 6 pct. 2) Situaţiile epidemiologice speciale şi grupurile de populaţie ce urmează să fie supuse vaccinărilor obligatorii în aceste situaţii se stabilesc prin Ordin al ministrului sănătăţii.      Art.6. – (1) se elimină                                                               Obligativitatea impunerii unui act medical preventiv contravine dispozițiilor: Art. 26 pct. 2 din Constituția României: Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului: Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Dispozițiile  din  CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 4 noiembrie 2016 al Colegiului Medicilor din România ART. 11 – Acordarea și retragerea consimțământului (1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. (2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată. (3) Dispozițiile privind retragerea consimțământului sunt valabile și în ceea ce privește consimțământul exprimat, în condițiile legii, de altă persoană sau instituție decât persoana respectivă. ART. 12 – Consimțământul în cazul minorilor (1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege. 5.         Art. 10 pct. 2) Tipurile de reacţii adverse postvaccinare şi măsurile stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Art.10 pct. 2) se modifică după cum urmează:   Reacțiile adverse postvaccinale indezirabile sunt reacții ce au un impact negativ asupra sănătății, dezvoltării și vieții și capacităților firești ale individului, de natură să aducă prejudicii acestuia. Acestea vor fi stabilite în mod individual de către comisii medicale, medici specialiști sau experți în cadrul procedurilor judiciare, extrajudiciare sau medicale. Aprecierea acestora se va face potrivit principiilor răspunderii civile delictuale sau penale prevăzute de legislația civilă sau penală în vigoare.       Sintagma “reacții adverse postvaccinale” nu este definită în textul de lege ca atare, ci ca reacție adversă postvaccinală indezirabilă, la art. 2 lit. j din proiectul de lege.   În condițiile în care legislația civilă și penală a consacrat deja mecanismele stabilirii răspunderii delictuale sau după caz, penale, în situația producerii unui efect negativ, vătămător asupra personei ce face obiectul unui act medical, considerăm că trimiterea la dispozițiile răspunderii civile delictuale sau penale prevăzute de legislația civilă sau penală în vigoare este suficientă, în caz contrar existând pericolul unei suprapuneri de norme cu același scop dar cu conținut diferit. 6.       Art. 10 pct. 3 Confirmarea reacţiilor adverse şi a relaţiei de cauzalitate se face de către de Grupul Tehnic de Coordonare a Activităţilor de Vaccinare.   Art. 10 pct. e) se modifică și completează după cum urmează:   Constatarea și confirmarea reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile şi a relaţiei de cauzalitate se face de către de comisii medicale, medici specialiști, experți sau instanțele judecătorești, în baza probatoriului administrat.       Limitarea de către legiuitor prin proiectul de lege al vaccinării, a modalităților de constatare și confirmare a reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile contravine principiului legalității administrării probelor, în situația în care persoana vătămată în drepturile sale în urma actului vaccinării, dorește să se adrese organelor judiciare.   Judecătorul este singurul în măsură să aprecieze necesitatea și legalitatea administării probei care să conducă la concluzia relației de cauzalitate dintre fapta ilicită și rezultatul prejudicios.         7.         Art. 10 pct. 4) în situaţia în care reacţiile adverse sunt datorate unor deficienţe imputabile producătorului vaccinului, Ministerul Sănătăţii va urmări recuperarea contravalorii plătită ca măsură compensatorie.       Art. 10 pct. e) se modifică și completează după cum urmează: în situaţia în care reacțiile adverse postvaccinale indezirabile sunt datorate unor deficienţe imputabile producătorului, importatorului sau distribuitorului vaccinului, precum și oricărui organism sau autorități responsabile pentru verificarea calității sau conformității produsului, sunt aplicabile dispozițiile art. 1382 Cod Civil privind răspunderea solidară și cele prev. de art. 1384 Cod Civil privind dreptul de regres. În condițiile în care legea civilă în vigoare stipulează clar și fără echivoc mecanismele juridice ale răspunderii civile delictuale și ale acțiunii în regres, textul art. 10 pct. 4 în varianta Ministerului Sănătății excede cadrului legal existent. 8.       Art.11 (1)  Societățile comerciale producătoare de vaccinuri pot să deruleze campanii de informare a populației cu privire la efectele pozitive și avantajele vaccinării, singure sau în parteneriat cu Ministerul Sănătății, în condiţiile legii. (2)  Campaniile organizate și derulate exclusiv de către unul sau mai mulți producători de vaccinuri se vor aviza în prealabil de către Ministerul Sănătății. Art.11 se elimină.                                 Motivație Companiile producătoare NU au voie să deruleze direct către populație campanii de informare cu privire la efectele pozitive ale vaccinurilor, aceasta ar însemna campanii de promovare a unor produse farmaceutice. Informarea se va face doar de către medic, în mod complet, cu respectarea prevederilor legislației incidente, în special Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului. 9.           Art.12 (1)    Serviciul medical de vaccinare include: a)              evaluarea contextului epidemiologic, după caz; b)              anamneza în vederea stabilirii situațiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;         c)               examenul obiectiv pe aparate și sisteme; d)              informarea și consilierea părinților/ reprezentantului legal cu privire la reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor         e)              inocularea; f)               urmărirea apariției RAPI; g)              înregistrarea inoculării și a eventualelor RAPI, în RENV. Litera b), alin (1) – Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:     nemodificat     nemodificat     „b) anamneza în vederea stabilirii situaţiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea, inclusiv în conformitate cu contraindicațiile menționate în sumarul caracteristicilor produsului, inclusiv în cazurile în care medicul vaccinator apreciază, efectuarea de analize alergologice, genetice, imunologice și neurologice etc., astfel încât să fie eliminat orice risc de reacții adverse;       nemodificat     „d) informarea și consilierea părinților/ reprezentantului legal cu privire la compoziția completă și rolul vaccinului, toate riscurile asociate administrării, reacțiile postvaccinale și atitudinea terapeutică în cazul apariției lor, alternativele la procedura propusă, consecințele refuzului administrării”       nemodificat   nemodificat   nemodificat În acest articol este necesar a fi reglementate anumite aspecte deosebit de importante. Maniera de reglementare propusă în proiect nu este satisfăcătoare, după cum vom detalia în continuare. Astfel: Ø               Obligaţia “furnizorilor de servicii de servicii medicale de vaccinare” de a furniza persoanei care se vaccinează analize risc-beneficiu pentru fiecare vaccin, precum și de a informa persoana care se vaccinează, în mod complet şi corect, pe baza studiilor științifice primare, asupra tuturor informaţiilor relevante în ceea ce priveşte procedura medicală administrată, şi anume cel puţin cu privire la compoziţia completă a vaccinului ce se doreşte a fi administrat şi cu privire la toate riscurile asociate administrării, alternativele la procedura propusă, consecințele refuzului administrării; Ø               Obligaţia “furnizorilor de servicii de servicii medicale de vaccinare” de a efectua o anamneză familială detaliată precum și o evaluare completă (inclusiv cu analize specifice) a persoanei supuse vaccinării, anterior efectuării acestei proceduri, cel puţin din punct de vedere alergologic, imunologic şi genetic, inclusiv referitor la familia acestuia; aceste proceduri și analize vor fi gratuite pentru pacient (proiectul de lege prevede în mod expres că aceste investigații nu sunt supuse contractelor cu casele de sănătate, deci ar fi suportate de pacient); Ø               Asumarea în scris – înainte de efectuarea actului medical al vaccinării -, de către medicul care vaccinează, a obligaţiei de a înregistra şi raporta toate efectele adverse ale vaccinului administrat, suportate și relatate de persoana vaccinată sau de aparținătorii acesteia, indiferent de momentul survenirii în timp a acestui efect faţă de momentul administrării vaccinului, în condiții de deplină confidențialitate și fără teama de consecințe punitive (precum se prevede în proiect în acest moment – a se vedea art. 59 din proiect) Ø               Asumarea în scris a răspunderii civile și penale de către medicul vaccinator pentru actul medical al vaccinării, inclusiv pentru acoperirea tuturor cheltuielilor ocazionate subiectului procedurii în cazul survenirii unor efecte adverse; Ø               Reglementarea răspunderii civile și penale a producătorilor de vaccinuri, importatorilor, distribuitorilor, decidenților, și a tuturor persoanelor și entităților implicate în activitatea de vaccinare; Ø               Înființarea unui fond naţional de dezdăunare pentru vătămările vaccinale, constituit din contribuții procentuale din cifra de afaceri realizată în România de către firmele producătoare de vaccinuri.     10.          (2)            nu fac obiectul contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.   Alin (2) – Art. 12 se modifică și va avea următorul cuprins:   „(2) Toate consultaţiile acordate pentru efectuarea serviciului medical de vaccinare prevăzut la alin. (1) inclusiv analizele și toate investigațiile recomandate de medic în scopul de a decide dacă un anumit pacient este sau nu apt pentru vaccinare se suportă din bugetul de stat, urmând a face obiectul contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de furnizorii de servicii medicale asigurări de sănătate.”     Motivație Statul afirmă că pune la dispoziția populației vaccinuri sigure și eficiente, și totodată că scopul activității de vaccinare este „asigurarea continuă a sănătății publice” și a „dreptului la sănătate individuală și colectivă”, ca atare trebuie, corelativ, să preia costurile măsurilor necesare atingerii și garantării acestor obiective. 11.    Art.13. – Categoriile de vaccinări obligatorii sunt următoarele: (1)  vaccinările stabilite prin Calendarul Naţional de Vaccinare pentru copii; (2) vaccinările impuse de situaţii epidemiologice, care implică vaccinarea ca măsură de intervenţie, în vederea limitării bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare; (3) vaccinările pentru personalul medico-sanitar din unităţile sanitare publice şi private; (4)  vaccinările pentru alt personal din unităţile publice şi private care, prin natura atribuţiilor, sunt expuse suplimentar la boli infecţioase sau pot reprezenta surse de infecţie care ar putea pune în pericol sănătatea publică, stabilite prin hotărâre a Guvernului.   Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:   Art. 13 Categoriile de vaccinări recomandate populației din România sunt următoarele:   nemodificat   b) vaccinările recomandate pentru situații epidemiologice speciale         nemodificat     Litera d) – Art. 13 se elimină.               Urmeayă să aveți în vedere criticile cu privire la obligativitate, expuse la pct. 4. Vaccinurile sunt și trebuie să rămână o procedură medicală opțională, pe care cetățeanul o accesează dacă dorește, după o informare corectă atât cu privire la potențialele efecte adverse cât și cu privire la posibilele beneficii.   12.    Art.16 Calendarul Național de Vaccinare pentru copii și Calendarul Național de Vaccinare pentru adulți sunt elaborate și propuse de GTCAV și se aprobă prin Ordin al ministrului sănătății.   Art. 16 se elimină.               Nu este nevoie de această structură denumită GTCAV, care are atribuții paralele cu structurile deja existente. Pentru corelare, trebuiesc eliminate și toate articolele subsecvente care fac referire la această structură.       13.        Art.18 (1)  RENV constituie unicul instrument de înregistrare a furnizorilor de servicii medicale care furnizează servicii de vaccinare, a serviciilor de vaccinare și vaccinurilor furnizate, respectiv administrate persoanelor. (2)  Toți furnizorii de servicii medicale care prestează servicii medicale de vaccinare sunt obligați să se înregistreze ca furnizori de servicii medicale de vaccinare în RENV și să înregistreze vaccinările și vaccinurile efectuate, precum și eventualele RAPI constatate.           (3)  Datele privind vaccinările și vaccinurile administrate în România se centralizează în RENV. (4)  Raportarea și validarea serviciilor de vaccinare în vederea decontării acestora se va face exclusiv în mod electronic, folosind RENV și  softurile  furnizorilor  de servicii medicale de vaccinare, compatibile cu acesta. (5)  Prin excepție de la alin. (2) și (3) vaccinările efectuate conform art. 17 lit. c) nu se vor raporta în RENV, urmând să fie înregistrate într-o bază de date proprie.   Alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:   nemodificat             „(2) Toţi furnizorii de servicii medicale care prestează servicii medicale de vaccinare sunt obligaţi să se înregistreze ca furnizori de servicii medicale de vaccinare în RENV şi să înregistreze vaccinările şi vaccinurile efectuate, precum și eventualele RAPI constatate. Înregistrarea RAPI se va face cu respectarea regulilor deontologice profesionale, iar medicul se va putea achita de obligația raportării în condiții de confidențialitate și deplină impunitate, fără să se teamă că raportarea unui efect advers post vaccinal va fi considerată o “atitudine antivaccin”.   nemodificat     nemodificat                 nemodificat Motivație La ora actuală, raportarea de efecte adverse în România este cu mult sub media europeană. Față de prevederile proiectului de lege, se poate previziona o reticență din partea medicilor de a efectua raportările, din teama de a nu fi considerați vectori antivaccinare și a fi sancționați profesional. În al treilea rând, raportarea corectă și completă este și în interesul producătorilor de produse farmaceutice, pentru evidențele și procedurile interne de farmacovigilență. 14.    După alin (5) al Art. 18 se introduce un alineat, alineatul (6), care va avea următorul cuprins, care va avea următorul cuprins:   “(6) Colectarea, transmiterea, stocarea si prelucrarea datelor medicale către RENV nu se va putea efectua decât de către medicul de familie, pe baza acordului prealabil și expres al pacientului, căruia i se vor explica motivele și consecințele acordului, respectiv ale refuzului său. Acordul va putea fi revocat în orice moment de către pacient, moment de la care toate înregistrările privitoare la datele pacientului vor trebui șterse, în conformitate cu prevederile legislației privitoare la datele cu caracter personal.”   Motivație Respectarea prevederilor imperative ale legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în special ale celor cu caracter special cum sunt cele referitoare la starea de sănătate. 15.          Art.21 (1)  Răspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine părinților, reprezentantului legal sau după caz a persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, cu acordul reprezentantului legal. (2)  Pentru vaccinările obligatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare, care are în evidența sa un copil, are obligația de a informa conform art. 56 persoanele prevăzute la alin. (1) cu privire la Calendarul Național de Vaccinare.     (3)  În cazul vaccinărilor obligatorii, consimțământul pentru vaccinare se prezumă ca fiind dat. (4)  Constituie excepție de la alin.(3) situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) refuză în scris vaccinarea copilului atunci când medicul indică administrarea vaccinului. Art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art.21 „(1) Decizia privind prezentarea copilului la vaccinare revine părinţilor, reprezentantului legal sau după caz a persoanei care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, cu acordul reprezentantului legal.       (2) Toate vaccinările efectuate adulților și copiilor se fac doar în baza acordului expres și prealabil al pacientului sau al reprezentantului legal, exprimat liber, fără constrângeri sau manipulări, dat în scris și după informarea prealabilă completă și corectă privind vaccinul respectiv (conform prevederilor Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003).     se elimină     se elimină       Acest articol reprezintă un serios atac și o gravă desconsiderare a instituției drepturilor părintești, încălcând grav art. 487 și 488 Cod Civil, și reducând responsabilitatea părintelui în ceea ce privește asigurarea stării de sănătate a copilului la obligația părintelui de a permite personalului medical realizarea cu forța a unui act medical. 16.          Art.22 (1)  Părintele sau reprezentantul legal sau după caz, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, este scutit de obligația prezentării acestuia la vaccinare, dacă acesta are o contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, în situația în care prezintă medicului care are în evidența sa copilul o certificare a situației invocate . (2)  Certificarea contraindicației de vaccinare a copilului se realizează de către Comisia Județeană de Vaccinare din județul de domiciliu al copilului la solicitarea persoanelor menționate la alin (1) și în baza dovezilor medicale prezentate.   Art. 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art.22 (1) Părintele sau reprezentantul legal sau după caz, persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, este sprijinit să obțină, în scopul protejării copilului de orice vaccinare accidentală, o adeverință de contraindicație definitivă la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile.             (2) Certificarea contraindicaţiei de vaccinare a copilului se realizează de către medicul specialist în domeniul în care se manifestă riscul sau intoleranța, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal.”     Prin modificarea articolului asigură respectarea dreptului constituțional la educație, dreptul special de protecție a unui copil ce prezintă anumite particularități, precum şi protecția datelor cu caracter personal. 17.    Art.24 (1)  În cazul în care vaccinările obligatorii nu au fost efectuate până la data prevăzută de art. 23 părintele, reprezentantul legal, persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii sau, după caz, persoana prevăzută la art. 69, are obligația prezentării, până la intrarea în colectivitatea unuia dintre următoarele documente eliberate de către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București: a)     calendarul de recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii. b)    adeverința contraindicațiilor medicale definitive pentru anumite vaccinări. (2)      În cazul prezentării unui calendar de recuperare a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de vaccinare propusă trebuie să fie completată în termen de un an de la data admiterii în colectivitate. (3)      în cazul neprezentării unuia dintre documentele prevăzute la alin.(1) lit. a) sau lit.b), reprezentantul legal al colectivității are  obligația de a sesiza Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului București în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în colectivitate. (4)      Prevederile alin. (1) – (3) se aplică și în cazul admiterii copiilor în colectivități conform art. 2 lit. d).                 Art. 24 se elimină.                                                         Motivație: vaccinarea nu este și nu poate deveni obligatorie 18.    Art.25 (1)      În cazul copiilor pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială în condițiile legii și care nu frecventează o unitate de învățământ, documentul care atestă vaccinările obligatorii, calendarul de recuperare sau adeverința contraindicațiilor medicale sunt obținute de managerul de caz al copilului. (2)      Obținerea documentului prevăzut la alin.(1) se va face în cel mai scurt timp de la admitere, dar nu mai târziu de 3 luni de la instituirea măsurii de protecție specială. Art. 25 se elimină.                                   Motivație: vaccinarea nu este și nu poate deveni obligatorie 19.        Art.26 Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea în colectivitate a copiilor sunt cele împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.   Art. 26 se elimină.       Motivație: vaccinarea nu este și nu poate deveni obligatorie 20.          Art.28 Ministerul Sănătății, prin fonduri de la bugetul de stat și /sau veniturile proprii alocate Programului Național de Vaccinare, asigură: a)  sumele pentru achiziționarea vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare a copiilor și din alte programe naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății ori a celor necesare în cazul unor situații epidemiologice speciale; b)  sumele necesare asigurării continuității lanțului de frig de la preluarea vaccinurilor de la producător, stocarea acestora, transportul până la furnizorul de servicii medicale de vaccinare; c)   sumele aferente vaccinurilor la furnizorii de servicii medicale de vaccinare, care au în structură personal nominalizat, și a serviciilor de administrare a vaccinurilor pentru persoanele cu boli cronice aflate la risc, cu excepția celor menționate la art. 30 alin.(1) d)  sumele necesare funcționării GTCAV și a comisiilor județene de vaccinare precum  și a Comisiei de Vaccinare a Municipiului București; e)   sumele necesare pregătirii și desfășurării cursurilor pentru personalul furnizorilor de servicii medicale de vaccinare cu atribuții în activitatea de vaccinare; f)   sumele necesare desfășurării studiilor de seroprevalență, sociologice și campaniilor de informare; g)  sumele necesare dezvoltării, întreținerii și îmbunătățirii RENV.   Art. 28 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:   Art.28 nemodificat       nemodificat               nemodificat             Nemodificat                 d)   se elimină.           nemodificat           nemodificat       nemodificat   Motivație Am solicitat eliminarea acestui organism paralel                     21.    După litera g) a Art.28, se introduc două noi litere, literele h) şi i), care vor avea următorul cuprins:   h)    „sumele necesare realizării investigațiilor și analizelor obligatoriu de efectuat în prealabil față de actul vaccinării, în baza recomandării medicului pediatru sau de familie; i)      sumele necesare pentru despăgubirea persoanelor vătămate de vaccinare și tratamentele medicale și internările pacienților care necesită aceste lucruri.”   Motivație Aceste sume este necesar a fi previzionate, pentru realizarea scopurilor declarate ale legii, pentru predictibilitate bugetară și întărirea încrederii populației. 22.    Art.35 Angajatorii, persoane fizice sau juridice, suportă, din bugetul propriu, costurile pentru vaccinurile și administrarea acestora personalului propriu care, prin natura profesiei sau a formării pe care o urmează, este expus la riscul de infectare sau poate reprezenta o sursă de infecție, care ar putea pune în pericol sănătatea publică, ori a cărui vaccinare, potrivit legii este obligatorie.     Art.35 se elimină.                         Obligativitatea achitării costurilor vaccinării de către angajator s-a dispus fără organizarea unor dezbateri special cu organizațiile patronale în acest sens. În condițiile în care angajatorii sunt obligați deja prin lege la plata contribuției privind asigurarea de sănătate, obligarea acestora la achitarea costurilor unei măsuri preventive are caracterul unei duble impuneri, fiind ilegală. 23.    Art.37 (5)  Se înființează, se organizează și funcționează GTCAV, comisie consultativă a Ministerului Sănătății cu următoarea componență: a)     câte un medic din specialitățile epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli infecțioase, medicină de familie, neonatologie, desemnați de comisiile de specialitate ale CMR, cu o vechime profesională efectivă și neîntreruptă de cel puțin 7 ani înaintea desemnării; b)    un membru desemnat de către OAMGMAMR ; c)     un membru  desemnat de către Ministerului Sănătății; d)    un membru desemnat al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, din  cadrul INSP; e)     un membru desemnat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; f)     un membru desemnat de Ministerul Educației Naționale; g)    un membru desemnat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; h)    un membru desemnat de INSP, care asigură secretariatul GTCAV: i)      Câte un membru desemnat de ministerele cu rețea sanitară proprie (6)  Activitatea GTCAV este finanțată din fondurile alocate Programului Național de Vaccinare. (7)  Desemnarea membrilor titulari, precum și a câte unui membru supleant în GTCAV se face de către autoritățile și instituțiile prevăzute la alin.(1) în termen de maximum 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (8)  Regulamentul de organizare și funcționare a GTCAV, precum și a comisiilor prevăzute la art. 39 se aprobă prin Ordin al ministrului sănătății.   Art.37 se elimină.                                                                 Am solicitat eliminarea acestui organism paralel. 24.    Art.38 GTCAV are următoarele atribuții: a)elaborează și participă la implementarea strategiilor de vaccinare; b)    furnizează detaliile tehnice necesare coordonatorilor naționali și județeni ai PNV pentru activitatea de vaccinare; c)  oferă consultanță  Ministerului Sănătății cu privire la Calendarul Național de Vaccinare, precum și vaccinurile recomandate pentru grupele populaționale la risc; d)    oferă consultanță Ministerului Sănătății pentru actualizarea Calendarului Național de Vaccinare pentru copii și a Calendarului Național de Vaccinare pentru adulți în vederea introducerii unor antigene noi, ținând cont de contextul epidemiologic și de recomandările naționale și internaționale; e) oferă consultanță Ministerului Sănătății cu privire la vaccinurile opționale și schemele de vaccinare pentru copii și adulți, ținând cont de contextul epidemiologic și de recomandările naționale și internaționale; f)   analizează politicile de sănătate naționale și internaționale și recomandă politici naționale de imunizare optime; g)    emite, la solicitarea Ministerului Sănătății, aviz consultativ referitor la conformitatea cerințelor din caietul de sarcini al achiziției publice de vaccinuri cu specificațiile și scopurile din Calendarul Național de Vaccinare; h)    recomandă Ministerului Sănătății metode de monitorizare a activității de vaccinare astfel încât impactul să poată fi măsurat și cuantificat; i) asigură suport Ministerului Sănătății și altor instituții implicate în gestionarea situațiilor de urgență, în cazul apariției unei situații epidemiologice speciale; j) identifică necesitatea obținerii de date suplimentare pentru elaborarea de politici de vaccinare; k)    colaborează cu organismele similare din alte țări pentru a elabora cele mai bune decizii adaptate contextului epidemiologic regional; l) coordonează funcționarea Comisiilor Județene de Vaccinare și celei a Municipiului București; m)  avizează componența comisiilor județene de vaccinare precum și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București, la propunerea DSP; n)    analizează activitatea comisiilor județene de vaccinare precum și a Comisiei de Vaccinare a Municipiului București și propune soluții pentru buna funcționare a acestora, adresate atât Ministerului Sănătății, cât și comisiilor analizate, după caz; o)    propune Ministerului Sănătății soluții pentru buna funcționare a activității de vaccinare; p)    contribuie la informarea populației privind informațiile de interes public legate de activitatea de vaccinare la nivel național și măsurile de prevenire prin vaccinare; q)    întocmește rapoarte trimestriale și anuale, cu privire la activitatea depusă, și le transmite Ministerului Sănătății; r) evaluează  informațiile apărute în spațiul public legat de activitatea de vaccinare și colaborează cu mass-media pentru o corectă informare a opiniei publice; s) propune Ministerului Sănătății campanii de informare, educare, comunicare referitoare la  vaccinare, precum și un pachet informațional standardizat în vederea consilierii părinților de către furnizorii de servicii medicale; ş) analizează datele oficiale puse la dispoziție de către instituțiile statului român care sunt implicate în procesul de vaccinare; t) sesizează organele competente în legătură cu nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor prevăzute la art. 42- 49. ţ) sesizează alte instituții abilitate cu privire la alte încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Art.38 se elimină.               Este un organism care nu este necesar. 25.    Art. 39 (1)   Pe lângă fiecare direcție de sănătate publică județeană, respectiv pe lângă Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București se înființează, se organizează și funcționează, în coordonarea GTCAV, Comisia Județeană de Vaccinare, respectiv Comisia de Vaccinare a Municipiului București, fără personalitate juridică, cu următoarea componență: a)     câte un medic din specialitățile epidemiologie, microbiologie, pediatrie, boli infecțioase, medicină de familie, neonatologie, desemnați de Colegiul Medicilor Județean; b)    un epidemiolog desemnat de DSP; c)     un psiholog desemnat de Colegiul Psihologilor din România; d)    un reprezentant desemnat de OAMGMAMR; e)     un reprezentant al direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de la nivelul județului, respectiv, un reprezentant de la nivelul direcțiilor generale de asistență aocială și protecția copilului de la nivelul sectoarelor municipiului București; f)     un secretar, desemnat de către direcția de sănătate publică respectivă; g)    un reprezentant al Inspectoratului Județean Școlar, respectiv al Inspectoratului General al Municipiului București.           (2) Componența comisiei se aprobă prin decizia conducerii direcției de sănătate publică județene, respectiv a Direcției de Sănătătate Publică a Municipiului București, pe baza propunerilor scrise făcute de instituțiile prevăzute la alin. (1) .         (3) Prin excepție de la structura prevăzută la alin. (1), în județele în care nu pot fi desemnați medici din specialitățile menționate sau psihologi, GTCAV va permite funcționarea într-o altă formulă funcțională cu cel puțin 5 membri.          (4) Activitatea comisiilor de vaccinare județene/a municipiului București este finanțată,  din fondurile alocate Programului Național de Vaccinare. Art.39 se elimină.                                   Este un organism care nu este necesar. 26.    Art.40 Comisiile județene de vaccinare precum și Comisia de Vaccinare a Municipiului București au următoarele atribuții:  a)     analizează la nivel județean activitatea de vaccinare, identifică disfuncționalitățile întâlnite şi propune măsuri de remediere; b)    contribuie la informarea populației cu privire la activitatea de vaccinare la nivel județean și de măsurile de prevenire prin vaccinare a răspândirii unor boli astfel prevenibile; c)     analizează cauzele de nevaccinare și elaborează recomandări către furnizorii de servicii de vaccinare și DSP; d)    convoacă persoanele care răspund de vaccinarea copilului și care nu se prezintă cu copilul la vaccinare sau care refuză vaccinarea copilului, în vederea consilierii. Convocarea se face în baza sesizării formulate de furnizorii de servicii medicale de vaccinare, de către DSP  sau colectivitățile de învățământ, ori din sistemul de protecție a drepturilor copilului; e)     înregistrează în evidența proprie copilul nevaccinat, consiliază cel puțin o dată la 3 luni persoanele care răspund de vaccinarea copiilor care trebuie vaccinați, până la acceptarea planului de recuperare; f)     stabilesc un plan de recuperare pentru antigenele obligatorii posibil a fi administrate în conformitate cu vârsta și monitorizează cazul până la administrarea tuturor vaccinurilor corespunzătoare vârstei; g)    informează furnizorii de servicii medicale de vaccinare privind acțiunile întreprinse pentru persoanele de pe lista acestora; h)    analizează, investighează și certifică contraindicațiile medicale definitive prin eliberarea unei adeverințe al cărei model va fi stabilit prin Ordin al Ministrului Sănătății; i)      analizează și certifică cazurile de reacții adverse postvaccinale și le înaintează Ministerului Sănătății pentru dispunerea măsurilor compensatorii; j)      sesizează Inspecția de Stat din cadrul direcțiilor de sănătate publică privind nerespectarea de către părinți, sau  de către reprezentanții legali, a obligațiilor prevăzute la art. 68 şi 69; k)    sesizează asistentul medical comunitar şi/sau mediatorul sanitar, sau în lipsa acestuia Serviciul Public de Asistenţă Socială sau, după caz, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru a identifica piedicile întâmpinate în calea vaccinării şi a oferi consiliere în cazul minorului care împlinește vârsta de 3 ani și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii, precum și în cazul copilului înscris într-o colectivitate de învățământ care nu a încheiat schema de recuperare propusă în termen de un an; l)      sesizează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu privire la existența unei suspiciuni de neglijare medicală sau încălcare a dreptului copilului la sănătate  de către părinți sau reprezentanții legali, în cazul minorului care împlinește 18 luni de la înscrierea într-o colectivitate și nu a început sau a întrerupt schema privind vaccinurile obligatorii în conformitate cu prevederile literei f); m)  eliberează adeverința necesară înscrierii în colectivitate conform art. 24 alin. (1) lit. b); n)    se autosesizează, răspunde la sesizări, analizează și, atunci când este cazul, sesizează CMR, CMDR, OAMGMAMR,  CFR,  precum și alte organisme abilitate, dacă se constată fapte săvârșite de către membri cu drept de liberă practică, precum participarea la acțiuni antivaccinare, transmiterea de informații incorecte sau nedovedite științific, acțiuni sau manifestări care pun în pericol sănătatea publică; o)    analizează situația furnizorilor de servicii medicale înregistrați în RENV, monitorizează respectarea de către aceștia a condițiilor necesare desfășurării activității ca furnizor de servicii medicale de vaccinare, îi informează privind expirarea documentelor necesare înregistrării; p)    consultă și colaborează cu organizațiile non-guvernamentale, în scopul informării corecte a populației cu privire la beneficiile vaccinării; q)    elaborează trimestrial, respectiv anual rapoarte de activitate pe care le înaintează către GTCAV;       r) sesizează GTCAV cu privire la nerespectarea atribuţiilor prevăzute la art. 48. Art.40 se elimină.   Nu este necesară existenţa Comisiilor Judeţene de vaccinare, acestea fiind prevăzute de lege în scopul identificării, raportării şi sancţionării celor ce refuză vaccinarea. 27.    Art.42 Ministerul Sănătății are următoarele atribuții: l)      ia măsuri de evitare a schimbărilor frecvente a producătorilor de vaccinuri, în scopul facilitării   monitorizării imunogenității şi reactogenităţii fiecărui produs;   Litera l) a Art. 42 se elimină.                 Achiziția de vaccinuri trebuie făcută strict conform criteriilor prescrise de legislația achizițiilor publice, în condiții de transparență și control. 28.    Art.46 (1)  Achiziția vaccinurilor din cadrul Programului Național de vaccinare se realizează centralizat de către Ministerul Sănătății, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare, privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată, în vederea acoperirii necesarului la nivel național ori teritorial, respectiv pentru una sau mai multe unități administrativ teritoriale, în funcție de Planul Național de Vaccinare ori de situațiile și nevoile apărute.       Alin 1 al Art. 46 se elimină.     Achizițiile de vaccinuri trebuie făcute în deplină transparență și cu respectarea strictă a procedurilor prescrise de legislația achizițiilor publice, în condiții de transparență și control. 29.    Art.50 Furnizorii de servicii medicale de vaccinare au următoarele obligații: a)    să transmită, în procesul de comunicare cu populația privind activitatea de vaccinare, informații corecte și complete, dovedite științific; b)    să presteze servicii medicale de vaccinare dacă au în structură personal medical cu atribuții în Calendarul Național de Vaccinare înregistrați în RENV de către Direcțiile de Sănătate Publică și a Municipiului București; c)     asigură raportarea în RENV a tuturor cazurilor de RAPI, conform metodologiei elaborate de INSP; d)    asigură păstrarea în condiții adecvate a vaccinurilor; e)    asigură dotarea cu medicamente şi instrucțiuni pentru conduita adecvată  în cazurile de reacții adverse postvaccinale imediate; f)     asigură informarea permanentă a persoanelor cărora li se acordă servicii medicale cu privire la beneficiile şi riscurile vaccinării; g)    furnizorul de servicii medicale de vaccinare asigură acoperirea vaccinală optimală în rândul persoanelor cărora le acordă servicii medicale cu excepția situațiilor justificate; h)    trimit către Comisia Județeană de Vaccinare sau a Municipiului Bucureşti, pentru analiză și rezolvare, lista cazurilor care prezintă contraindicații definitive, lista refuzurilor la vaccinare consemnate prin semnarea formularului de refuz, precum și lista copiilor care nu s-au prezentat la vaccinare sau ai căror părinți au refuzat semnarea formularului de refuz, după depășirea cu 3 luni a vârstei eligibile stabilite în calendar pentru fiecare vaccin. Literele g) şi h) ale Art. 50 se elimină.       nemodificat             nemodificat                   nemodificat       nemodificat     nemodificat           nemodificat           Litera g) se elimină.               Litera h) se elimină.                   Motivație: vaccinarea nu poate fi obligatorie, ca atare nu sunt necesare obligații și organisme cu atribuții de identificare și raportare a cazurilor de refuz etc. 30.    Art.53 Personalul medico-sanitar al furnizorilor care nu sunt înregistrați în RENV, dar care administrează vaccinuri în situații epidemiologice speciale persoanelor care nu se află în lista proprie, are obligația să informeze medicul de familie al acestora prin completarea adeverinței de vaccinare și prin transmiterea unei scrisori medicale inclusiv în format electronic ori în altă modalitate stabilită prin Ordin al ministrului sănătății.   Art. 53 se elimină.                   31.    Art.55 Medicii de familie au următoarele obligații: a)     cu excepția situațiilor prevăzute de lege ori dacă interesul copilului prevalează, să asigure confidențialitatea datelor privind antecedentele vaccinale ale copilului, atât ale vaccinurilor efectuate în cabinet,  cât și a celor efectuate la alți furnizori de servicii medicale de vaccinare; b)    să pună la dispoziția pacientului sau, după caz, a persoanei responsabile cu creșterea și educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverințe sau a unui alt document formalizat; c)     să informeze persoanele care răspund de vaccinarea copilului, asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 67 şi 68 la înscrierea copilului pe lista proprie; d)    la stabilirea calendarului de vaccinări, la cererea părinților sau a reprezentantului legal, după caz, înregistrează persoana desemnată să însoțească copilul la vaccinare conform art. 68; e)     să comunice Serviciului Public de Asistență Socială, respectiv Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului cazurile în care părinții sau persoana responsabilă, după caz, nu desemnează persoana care va însoți copilul la vaccinare; f)     să informeze gravida în ultimul trimestru de sarcină privind vaccinările care urmează să fie administrate nou-născutului în maternitate; Litera a) se modifică după cum urmează iar alin. c), e) şi f) ale Art. 55 se modifică după cum urmează:   a)     cu excepția situațiilor prevăzute de lege, să asigure confidențialitatea datelor privind antecedentele vaccinale ale copilului, atât ale vaccinurilor efectuate în cabinet,  cât și a celor efectuate la alți furnizori de servicii medicale de vaccinare;   nemodificat                   c) să informeze persoanele care răspund de vaccinarea copilului, asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 67 la înscrierea copilului pe lista proprie;         nemodificat                                 Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 32.    Art.56 (1) La luarea în evidență a nou-născutului, medicul de familie are obligația să informeze părinții sau, după caz, persoana responsabilă despre utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare. (2) La examenul de bilanț de la vârsta de o lună, medicul de familie stabilește calendarul de vaccinare al copilului conform Calendarului Național de Vaccinare pentru copii și înmânează o copie părintelui sau reprezentantului legal  și informează despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate.   Alin (1) a Art.56 se modifică după cum urmează: (1) La luarea în evidență a nou-născutului, medicul de familie are obligația să prezinte părinților sau, după caz, persoanei responsabile informaţii corecte şi complete despre vaccinuri.   Alin.(2) al Art. 56 se elimină.       Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 33.    Art.57 (1)  Eliberarea documentului necesar înscrierii copilului sau a adultului într-o colectivitate, potrivit art. 23,  se face de către medicul de familie în baza analizării antecedentelor vaccinale ale copilului pentru care se solicită înscrierea în colectivitate aflate în posesia sa ori în posesia altor furnizori de servicii medicale. (2)  Obligația de a colecta și a pune la dispoziția medicului de familie a dovezii efectuării unor vaccinuri de către alți furnizori de servicii medicale revine părintelui sau, după caz, persoanei responsabile de creșterea și educarea copilului. (3)  În raport de datele și informațiile deținute sau puse la dispoziție potrivit alin.(2) medicul de familie va consemna în documentul eliberat pentru înscrierea în colectivitate “antecedente vaccinale complete corespunzătoare vârstei” sau “antecedente vaccinale incomplete corespunzător vârstei”sau sintagma „nevaccinat”. Alineatul 3) a Art. 57 se elimină.                               Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. 34.    Art.59 Personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică, indiferent de specialitate, are următoarele obligații: a)     să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, părtinitoare legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare; b)    să prescrie vaccinarea pentru pacienții din grupe de risc, dacă este cazul, care sunt în monitorizarea lor clinică.   Art. 59 se elimină.                             Trebuie abrogat orice articol din prezentul proiect care ar pedepsi medicii pe motiv că își exprimă anumite rezerve față de procedura vaccinării. Motivație: medicii trebuie să fie absolut liberi să își spună liber părerea despre vaccinuri, inclusiv să studieze, solicite și primească informații, în conformitate exclusiv cu normele deontologice profesionale și cu propria conștiință.   35.    Art.60 CMR, OAMGMAMR, CMDR și CFR au următoarele atribuții în funcție de domeniul propriu de activitate: (1)  asigură acreditarea cursurilor de instruire a personalului furnizorilor de servicii medicale de vaccinare, organizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică împreună alte societăți profesionale medicale sau alți furnizori de educație medicală continuă; (2)  cercetează, se autosesisează şi sancţionează cazurile în care medicii, asistenții, farmaciștii și/sau medicii dentiști încalcă prevederile prezentei legi în sensul celor prevăzute la art. 50 lit. a), art. 59 lit. a). Litera b) a Art. 60 se elimină.         nemodificat                     Trebuie abrogat orice articol  din prezentul proiect care ar pedepsi medicii pe motiv că își exprimă anumite rezerve față de procedura vaccinării. Motivație: medicii trebuie să fie absolut liberi să își spună liber părerea despre vaccinuri, inclusiv să studieze, solicite și primească informații, în conformitate exclusiv cu normele deontologice profesionale și cu propria conștiință.   36.    Art.62 Unitățile de învățământ precum și alte instituții în care sunt colectivități de copii au următoarele obligații potrivit prezentei legi: a)       să efectueze informarea copiilor și părinților, după caz cu privire la vaccinare, b)      să solicite documentele prevăzute la art. 23 – 24 și art. 25 alin. (1); c)       să transmită Comisiei Județene de Vaccinare și celei a Municipiului București din cadrul DSP o listă privind copiii care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare; d)      să ofere părinților sau altor reprezentanți legal, după caz, la cerere sau în mod public, o statistică privind numărul de copii nevaccinați din cadrul școlii. Art. 62 se elimină.                           Respingem prevederile care reglementează raportarea copiiilor nevaccinaţi. Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. 37.    Art.63 Informarea prevăzută la art. 62 lit. a)  se va efectua cu implicarea cadrelor medicale din unitățile de învățământ sau din direcțiile de sănătate publică în cadrul unor activități curriculare și extracurriculare, în cadrul unor discipline din planul de învățământ care permit abordarea acestui subiect: biologie, anatomie, cultură civică, educație pentru sănătate, dirigenție.   Art. 63 se elimină.                         Respingem prevederile care reglementează raportarea copiiilor nevaccinaţi. Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. 38.    Art.64 (1)  Pe perioada existenței unor epidemii declarate potrivit prezentei legi în baza notificării transmise de către direcția de sănătate publică în raza teritorială a căreia funcționează instituția de învățământ suspendă participarea la cursuri sau la alte forme de participare colectivă a copiilor care nu sunt vaccinați potrivit Calendarului Național de Vaccinare. (2)  Suspendarea se va face numai în cazul în care între epidemia declarată vizează boala pentru care copilul este neprotejat. (3)    Instituțiile de învățământ vor stabili modalitățile de recuperare a programei școlare de către copiii a căror prezență la cursuri a fost suspendată.   Art. 64 se elimină.                       Respingem prevederile care reglementează raportarea copiiilor nevaccinaţi. Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. 39.    Art.65 Autoritățile administrației publice locale au următoarele atribuții: a)     să solicite documentele prevazute la art. 23-24, art. 25 alin. (1), după caz,  pentru copiii care nu frecventează o unitate de învățământ, la admiterea și menținerea copiilor într-unserviciu social fără cazare pentru copii și familii cu copii ; b)    să comunice Comisiei Județene de Vaccinare și a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București lista copiilor care nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare; c)     evaluarea inițială a situațiilor de încălcare a drepturilor copilului și de neglijare medicală cu privire la vaccinare; d)    să ofere servicii de consiliere pentru familie precum și alte servicii sociale în legătură cu vaccinarea în funcție de nevoile identificate; e)     să colaboreze cu organizațiile civice organizate legal, în vederea informării corecte a populației privind beneficiile vaccinării; f)     să asigure prin serviciilor publice de asistență socială, decontarea cheltuielilor de transport necesare prezentării copilului la medic în vederea vaccinării, pentru familiile fără venituri sau beneficiare de venit minim garantat. g)    să verifice și să soluționeze sesizările primite conform prevederilor art. 40 lit. k); Literele a), b) şi c) ale Art. 65 se elimină şi se modifică alin e).                                                               Nemodificat         e) să colaboreze cu organizațiile civice organizate legal, în vederea informării corecte a populației privind vaccinarea;               Nemodificat                   nemodificat   Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 40.    Art.66 Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au următoarele atribuții: a)     să ia măsurile necesare astfel încât dosarul copilului din sistemul de protecție specială să conțină documentele prevăzute la 23-24, art. 25 alin. (1), după caz; b)    să ia măsurile necesare informării copiilor din sistemul de protecție specială cu privire la vaccinare, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică; c)     să identifice, la solicitarea Comisiei Județene de Vaccinare sau a Municipiului București, piedicile întâmpinate de către părinţi sau reprezentanţii legali în calea vaccinării şi să ofere consiliere acestora; d)    să transmită trimestrial Comisiei Județene de Vaccinare și Comisiei de Vaccinare a Municipiului București din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană și a Municipiului București situația copiilor din sistemul de protecție specială, care nu frecventează o unitate de învățământ și nu au fost vaccinați conform Calendarului Național de Vaccinare. e)     să verifice și să soluționeze sesizările primite conform prevederilor art. 40 lit.l) privind posibila neglijare medicală a copilului;   Literele a), c), d) şi e) ale Art. 66 se elimină.         nemodificat                 Nemodificat                                       Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 41.          Art.67 Părinții și reprezentanții legali, precum și persoanele eligibile la vaccinare, cu vârste mai mari de 18 ani, au următoarele drepturi: a)    să fie informați privind beneficiile vaccinării, siguranța, calitatea și posibilele reacțiile adverse în caz de vaccinare; Litera a) a Art. 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art.67   Părinţii şi reprezentanţii legali, precum şi persoanele eligibile la vaccinare, cu vârste mai mari de 18 ani, au următoarele drepturi: a)    să fie informaţi privind beneficiile și riscurile vaccinării, siguranţa, calitatea şi posibilele reacţii adverse în caz de vaccinare, precum și despre alternativele de tratament existente, în conformitate cu prevederile Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;   Motivaţie: respectarea prevederilor legii 46/2003 a drepturilor pacientului 42.    Art.67 Părinții și reprezentanții legali, precum și persoanele eligibile la vaccinare, cu vârste mai mari de 18 ani, au următoarele drepturi: a)     să fie informați privind beneficiile vaccinării, siguranța, calitatea și posibilele reacțiile adverse în caz de vaccinare; b)    să fie informați la timp privind utilitatea administrării vaccinurilor din Calendarul Național de Vaccinare, dar și despre posibilitatea de a suplimenta schema națională cu vaccinurile recomandate, pentru a obține maximul de beneficiu pentru starea de sănătate a copilului aflat în îngrijire;   Litera b) a Art. 67 se elimină.             nemodificat                               Motivație Autoritățile nu trebuie să facă campanii de convingere în vederea vaccinării, ci doar vor oferi informațiile cerute de lege, la cererea solicitanților 43.          Art. 67 c)  să fie asistați de către instituțiile statului în caz de RAPI severe în condițiile art. 8 alin.  (1).   Litera c) a Art. 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:   Art. 67 b)c) să fie asistaţi de către instituţiile statului în caz de RAPI în condiţiile art. 8 alin. (1).”   Motivație Asistarea trebuie acordată în orice caz de RAPI. 44.    Art.68 Părinții și celelalte persoane responsabile de creșterea și educarea copilului  au următoarele obligații: a)     să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru informarea privind vaccinările obligatorii; b)    să asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale de vaccinare pentru realizarea vaccinărilor complete corespunzătoare vârstei în cazul vaccinărilor obligatorii; c)     să se prezinte în cazul în care sunt convocați de Comisia Județeană de Vaccinare sau a cea a Municipiului București.   Art. 68 se elimină.                                 Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 45.    Art.69 (1)       Persoana desemnată să asigure creșterea și îngrijirea copiilor în cazul părinților care sunt plecați din țară va asigura și însoțirea copilului la vaccinare. (2)       În acest sens, părinții sunt obligați să notifice în scris medicului de familie numele persoanei prevăzute la alin.(1), în termen de 15 zile de la data primirii informării din partea medicului de familie, potrivit art. 55 lit. c) și d). (3)       În cazul copiilor aflați în sistemul de protecție a statului, reprezentantul legal poate desemna persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii în vederea însoțirii copilului la vaccinare,  caz în care dispozițiile alin. (2) rămân aplicabile. Art. 69 se elimină.                       Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 46.    Art.70 Persoanele cu vârsta de peste 18 ani, au obligația prezentării în vederea consilierii pentru vaccinare, pentru  tipurile de vaccinări stabilite în Calendarul național al adultului, în cazul convocării acestora de către furnizorul de servicii medicale de vaccinare. Art. 70 se elimină.       Situaţia vaccinală nu poate condiţiona accesul copilului la sistemul de învăţământ. Vaccinarea nu este şi nu poate fi obligatorie. 47.    Art.71 (1)  Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 59 constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează  de către CMR, OAMGMAMR, CFR și CMDR. (2)  Nerespectarea atribuțiilor și obligațiilor, prevăzute de prezenta lege, de către reprezentanţii legali ai autorităților şi instituțiilor publice precum şi preşedinţi comisiilor, prevăzute la art.41, constituie abatere disciplinară gravă și se sancționează conform legii. (3)  Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează: a)  cu avertisment nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50  lit. b)-e) şi h), art. 53, art. 54, art.55 lit. b) şi e), art. 56, art. 57 alin. (1),  art.58 alin. (1), art. 62, art. 63, art. 64 alin. (1) art.65 lit. a), b) şi d), art. 66 precum şi la art.68 lit. a) și c),  la prima constatare a contravenţiei; b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 50  lit. b)-e) şi h), art. 53, art. 54, art. 55 lit. b) şi e), art. 56, art. 57 alin. (1), art. 58 alin. (1), art.63, art 65 lit. d) precum şi la art. 66 lit. c) la a doua constatare a contravenţiei, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. a); c)  cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 62, art. 64 alin (1), art. 65 lit. a) şi b),  art. 66 lit. d) precum și art 68 lit. a) și c)   începând cu a doua constatare a contravenţiei; d) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 66 lit. a) şi b) începând cu a doua constatare a contravenţiei; e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la: 1. art. 50  literele b)- e) şi h), art. 53, art. 54, art.55 lit. b) şi e), art. 56, art. 57 alin. (1), precum şi la art. 58 alin. (1) la a treia constatare a contravenţiei, efectuată în termen de maxim 6 luni de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. b); 2. art. 57 alin. (2) şi art. 68 lit. a), b), c), la prima și următoarele constatări ale contravenţiei, în cazul în care s-au aplicat măsurile prevăzute la art. 40 lit. e) și f). (4)  Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii sanitari de stat şi asistenţii inspectori sanitari din cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a municipiului București, prin consemnarea acestora într-un Registru special constituit în acest scop. (5)  GTCAV și Comisia de Vaccinare Județeană sau a Municipiului București sesizează autoritățile publice competente cu privire la nerespectarea prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru eventuale fapte de natură penală, în legătură cu nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta lege. Alineatele 3) se modifică după cum urmează iar alin. 4) şi 5) ale Art. 71 se elimină.                                                       Pentru corelarea cu articolele a căror modificare sau eliminare se propune.  aici puteți lectura și proiectul de lege în versiunea propusă de Ministerul Sănătății: https://www.senat.ro/legis/PDF/2017/17L216FG.pdf  iar aici puteti urmări procesul legislativ: https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L216&an_cls=2017      ]]>

CategoryJuridice
 1. October 16, 2017

  Felicitări pentru minuțiozitate. Ce răspuns ați primit? Ce au acceptat din asta?

 2. October 17, 2017

  felicitari Mihai , chiar te zbati pt ceva vital, sper sa te sustina cat mai multi colegi; suntem mii de oameni care iti tinem pumnii stransi , mult succes !!!

 3. November 6, 2017

  Domnule Rapcea,
  iata un material extrem de interesant; poate aveti timp pentru el…
  Cum să refuzaţi vaccinările şi contoarele inteligente:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=7okJZ480rHY

 4. November 14, 2017

  salut Mihai, stii cumva cum pot evita vaccinarea nou nascutului in spitalul de stat, cea care se face imediat dupa nastere , am impresia ca nici nu este intrebata mama ?

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer