Deși președintele Institutului Național de Statistică a anunțat că nu cei ce au refuzat recenzarea nu vor fi sancționați, amenzile au început să curgă.

Din acest motiv, am considerat de cuviință să pun la dispoziție un model ORIENTATIV de contestație, în speranța că cei ce au primit amenzi îl vor putea adapta situației lor personale și vor putea ataca în instanță.

Modelul nu este perfect, evident că poate fi îmbunătățit cu temeiuri suplimentare, motiv pentru care vă rămân îndatorat dacă mă ajutați cu eventuale argumente și probe suplimentare, pe care le puteți publica la rubrica comentarii.

Iată modelul:

Către

 

Judecătoria …………. – Secția Civilă

 

 

 

 

În atenția

 

Domnului Președinte

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ………………………, CNP ………………., cu domiciliul în Oraș ………….., Jud. ……………, str. ………. nr. ………, bloc ……., etaj …., apartament …, cu adresa de ………….@gmail.com pentru comunicarea actelor de procedură  potrivit disp. art. 154 pct. 6 Cod Procedură Civilă,

 

în contradictoriu cu

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI …………… – COMPARTIMENT POLIȚIA LOCALĂ, cu sediul în Oraș …….., Jud. …………., str. ………………. nr. …………..,

 

Formulez prezenta

 

PLÂNGERE CONTRAVENȚIONALĂ

 

Împotriva procesului verbal de contravenție seria ……. nr. ………./…………………. prin care mi s-a aplicat o amendă în cuantum de …………. lei pentru pretinsa încălcare a disp. art. 54 alin. 1 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2020.

 

În principal, solicit anularea procesului verbal de sancționare și a amenzii dispuse.

 

În subsidiar, dacă veți aprecia că nu subzistă temeiurile pentru anularea procesului verbal de contravenție, vă solicit să dispuneți fie înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea a avertismentului sau reducerea cuantumului amenzii spre minimul prevăzut de lege, având în vedere circumstanțele concrete ale cauzei.

 

MOTIVE:

 

ÎN FAPT: arăt că locuiesc la adresa mai sus menționată împreună cu …………… Arăt că nu am fost contactat de nici un agent însărcinat cu recenzarea, cu atât mai puțin să fi refuzat această obligație legală.

Arăt că nu am fost contactat de nici un agent însărcinat cu recenzarea, cu atât mai puțin să fi refuzat această obligație legală. Precizez că o singură dată a venit la ușă o persoană dubioasă, care a refuzat să îmi ofere informații concrete despre procedurile de recenzare, ne-oferindu-mi certitudinea că are în realitate calitatea de cenzor astfel că nu mi-am dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aspect ce nu poate fi asimilat sau echivalat cu refuzul recenzării.

Deși în procesul verbal de contravenție se menționează faptul că aș fi fost ”contactată personal de … ori de către recenzorul zonal” și că aș fi refuzat să furnizez datele necesare pentru completarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului, în cuprinsul procesului verbal contestat nu se precizează în mod concret:

 • La ce date și ore s-ar fi prezentat recenzorul la ușa casei mele;
 • Care este identitatea recenzorului;
 • Cu cine a discutat, respectiv care a fost persoana care i-ar fi refuzat în mod explicit furnizarea datelor pretins solicitate.
 • În ce formă a fost manifestat refuzul;
 • Care au fost data, locul și ora reale ale întocmirii procesului verbal de contravenție;
 • Dacă procesul verbal a fost încheiat la locul și momentul săvârșirii contravenției, de ce nu mi s-a adus la cunoștință faptul că sunt sancționat și nu mi s-a dat posibilitatea să consemnez eventualele obiecțiuni în cuprinsul acestuia.

 

Apreciez că toate aceste omisiuni atrag nulitatea procesului verbal de contravenție, fiind aplicabile dispozițiile art. 16 pct. 1 din OUG 2/2001 ce prevăd în mod expres că ”Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

 

Toate aceste elemente erau de asemenea, necesare pentru  ca instanța să poată face o apreciere proprie, potrivit disp. art. 21 pct. (3) din OUG 2/2001 a proporționalității sancțiunii în raport cu “gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

 

Un alt motiv de nulitate al procesului verbal îl constituie încălcarea dispozițiilor art. 16 pct. 7 din OUG nr. 2/2001 ce prevăd în mod expres că ”În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

 

Arăt că procesul verbal a fost întocmit în lipsa mea, fără să mi se aducă la cunoștință aspectele pentru care sunt sancționată și fără să mi se dea posibilitatea de a face obiecțiuni la situația de fapt pretins constatată.

 

Totodată, vă învederăm faptul că potrivit disp. art. 56 pct. 1 din OUG 19/2020, ”Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 54 se realizează de către persoanele împuternicite de prefect sau primar, după caz.

 

În acest sens, vă solicit să puneți în vedere pârâtei să facă dovada împuternicirii de către primar sau de către prefect în vederea constatării și aplicării sancțiunilor potrivit disp. OUG 19/2020, în lipsa unei astfel de delegări exprese, sancțiunea fiind constatată și aplicată de către o persoană fără calitatea cerută de lege, acest aspect constituind un alt motiv de nulitatea procesului verbal contestat.

 

Așa cum au reținut și alte instanțe de judecată, din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului in raport de disp. art. 6 CEDO, deși necalificată in dreptul intern ca fiind de natura penală, contravenția este subsumata noțiunii de “acuzație in materie penală”, având în vedere câmpul de aplicare general al normei, cât si preeminenta caracterului represiv al sancțiunii contravenționale.

 

Potrivit practicii uzuale a instanțelor românești, procesul verbal de contravenție beneficiază de o anumită prezumție de veridicitate a situațiilor de fapt consemnate în cuprinsul său, prezumție ce trebuia răsturnată prin producerea de probe care să infirme veridicitatea faptelor consemnate în procesul verbal contestat.

 

În condițiile în care, potrivit jurisprudenței CEDO, contravențiile sunt asimilate sferei penale a dreptului, s-a apreciat că se impune respectarea principiului prezumției de nevinovăție a contravenientului, astfel că procesul-verbal de constatare si sancționare al contravenției trebuie să aibă la baza întocmirii sale mijloace de probă temeinice în ceea ce privește vinovăția contravenientului în săvârșirea faptei, mențiunile agentului constatator inserate in actul sancționator neputând singure servi drept temei pentru aplicarea sancțiunii contravenționale în absența altor mijloace de probă.

 

Acest aspect trebuia analizat cu precădere, în condițiile în care agentul sancționator – în persoana polițistului care a întocmit procesul verbal de contravenție, nu a fost de față la pretinsa săvârșire a faptei de refuz de furnizare a datelor pentru recensământ, fapt ce ne face să ne punem întrebarea în ce măsură este relevantă menționarea martorului asistent din cuprinsul procesului verbal și la ce anume a fost acesta martor: la întocmirea procesului verbal de sancționare sau la cele …. momente (neprecizate) ale săvârșirii pretinsului refuz ?!

 

Apreciez că toate aceste aspecte nu pot fi lămurite decât prin audierea martorului asistent …………………………, pe care vă solicităm să o dispuneți în probatoriu.

 

Pentru toate aceste considerente, vă solicit să dispuneți anularea procesului verbal de contravenție și a amenzii.

 

Din perspectiva circumstanțelor generice privind activitatea de recensământ, doresc să aveți în vedere și următoarele aspecte la soluționarea cauzei.

 

Recensământul realizat în acest an a suscitat dezbateri aprinse la nivelul societății civile în primul rând din perspectiva lipsei unei armonizări legislative între dispozițiile OUG 19/2020 și o serie de alte prevederi legale anterioare, inclusiv Constituția României.

 

În acest sens trebuie menționat că prevederile OUG nr. 19/2020 și însăși conținutul formularului de recenzare au făcut obiectul contestării mai multor autorități și organisme (în frunte cu instituția Avocatului Poporului), motiv pentru care, după primele 30 de zile de recenzare, formularul ”de teren” pe care îl aveau recenzorii asupra lor fiind substanțial modificat și simplificat, pentru a nu mai veni în coliziune cu prevederile legale încălcate, în special cele privind viața privată.

 

Chiar dacă, potrivit art. 26 din OUG nr. 19/2020, prevederile art. 15, 16, 18 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice la recensământ, deoarece drepturile menționate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor recensământului, totuși ingerința în viața privată a cetățenilor prin acest demers a fost constatată chiar de către președintele Institutului Național de Statistică care a precizat în mod expres că instituția pe care o conduce nu va sancționa faptele contravenționale ce au ca obiect recenzarea.

 

ÎN PROBATORIU solicit admiterea probei cu martorul asistent și înscrisurile solicitate.

 

ÎN DREPT: îmi întemeiez plângerea contravențională pe disp. art. 25 din OG 24/1994 raportate la disp. art. 31 și următoarele din OUG 2/2001.

 

Solicit potrivit soluționarea cauzei chiar și în lipsa părților, potrivit dispozițiilor art. 583 din Noul Cod de Procedură Civilă.

 

 

Contestator

……………………………..

 

 

 

______________________                                                                            08.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AJ JUDECĂTORIEI ……………………

 

CategoryJuridice
 1. August 8, 2022

  Si de ce-ai face chestia asta?
  Unde-i lege, nu-i tocmeala!
  Maha-gupta sida caka-maka a fost prins, sa plateasca!
  Si mai usor cu actele astea de caritate aiurea plasate!
  Ce diferenta va fi atunci intre unul nevinovat si unul vinovat?
  Tu vrei sa plateasca nevinovatul pentru vinovat ca pe vinovat il scoti tu de curat.
  Te vezi cat esti de corupt?
  Iti urez sa-ti dai cu stangul in dreptul tot restul vietii tale pentru ca tii partea raului in lume!

  • August 10, 2022

   mulțumesc pentru gândurile bune. Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită

   • August 10, 2022

    Fie ca de acum inainte sa mai iei si apararea inocentilor, nu numai a tuturor criminalilor!
    Daca nu intelegi si te tii inca de potlogarii, se prea poate sa fi irosit bunatate de blessing pe un scartar ca tine.
    Tu zici ca faci fapte bune. Iti inchipui ca faci pentru ca in mintea ta coci altceva, contrar bunului simt.
    Tu te pui cu curu in sus si urli altfel decat autoritatile. Tu ti-ai ales sa te nasti in Romania, respecta naibii legile tarii tale! Romania e maica-ta, Romania e taica-tau, ii respecti pentru ca scrie in Biblia scrisa de Trump. Care din afirmatiile mele nu-ti convin? Si daca nu-ti convin tie, de ce m-as jena eu de lipsa ta de confort?

 2. August 13, 2022

  Unde nu-i cap, vaid e picioare!
  tse tsie!

 3. August 15, 2022

  Multumim mult. Multa sanatate si numai bine!

 4. August 19, 2022

  Vrei sa-mi faci un serviciu?
  Suna la Nemo Expres (o firma de transport) si spune-le ca li se pregateste o chestie nasoala de la una care si-a spart singura o placa de marmura adica ii da in judecata pe ei ca ei ar fi spart-o in timpul transportului!
  Nr lor este +4 (021) 9392.
  Doar le lasi mesaj sa stie ca asta le-o coace dupa ce a postat pe blogul personal cum a sfasiat si a facut bucatele pachetul. Ea sustine ca cei care au facut placa au trimis-o perfect realizata si asigurata si cu fragil scris pe ea dar faza e ca nu se pupa randurile scrise intre ele si asta se vede si fara de judecator.
  Ea da vina pe Nemo Expres si ii da in judecata (e paradita rau la cap tipa) ca ei trebuiau sa-i protejeze ei placa si sa-i puna cadru de parca trebuie toata lumea s-o pupe pe ea in dos.
  Ea killareste mesagerul pentru mesajul ei aiurea pentru ca am zis ca nu se pupa randurile intre ele deci de cand e scrisa e scrisa aiurea. Furnizorul si-a dat seama sau nu de ceea ce vrea ea si i-a trimis placa cu un rand in samsara si unul in nirvana. Iar Nemo Expres i-au adus placa asa cum a cerut ea: cu un rand in rai si unul pe pamant.
  Eu nu vad nici-o spartura. Eu cred ca mi-a sutit karma nasoala. Eu ce sa-i fac daca fura?
  Thanks daca le dai telefon sa-i avertizezi!
  Zii ca o faci ca pe karma yoga!
  Nu-mi vine sa ma scol la 2-3 noaptea sa le dau eu telefon. Apoi nu mai dorm deloc si sunt varza la lucru.

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer