[Articolul dateazã din 18 aprilie 2008. Am considerat cã traducerea lui la aproape 1 an de la publicare nu este deloc inutilã, este susceptibil sã arunce o luminã nouã asupra agresiunilor la care este supus poporul palestinian în propria þarã. Cei care vor fi tentaþi sã punã la îndoialã veridicitatea celor relatate sunt rugaþi sã încerce sã-ºi aminteascã vreo situaþie în care rabbinatul israelian sã fi manifestat împotriva genocidului acestor vremuri aceeaºi condamnare vehementã pe care nu o precupeþeºte când vine vorba de negarea Holocaustului. – nota traducãtorului.] « Toþi palestinienii trebuie sã fie omorâþi : bãrbaþii, femeile, copiii, ºi chiar animalele lor. » Aceasta este o opinie religioasã emisã sãptãmâna trecutã de cãtre rabbinul Yisrael Rosen, directorul Institutului Tsomet, un institut religios pentru studenþi ºi soldaþi, stabilit de mult timp în coloniile israeliene din Cisiordania. Într-un articol publicat în urmã cu douã sãptãmâni de cãtre numeroase ziare religioase israeliene, ºi reluat de ziarul de stânga Haaretz în 26 martie [2008], Rosen afirmã cã existã elemente în Torah care justificã aceastã atitudine. Rosen, care are autoritate pentru a emite opinii religioase valabile pentru evrei, a scris cã palestinienii sunt precum poporul amaleciþilor care atacase triburile evreieºti în vreme ce acestea mergeau spre Ierusalim, sub conducerea lui Moise, dupã fuga din Egipt. El a mai scris cã Domnul a transmis in Torah fundamentul care îi autorizase pe evrei sã-i omoare pe amaleciþi, ºi cã acest fundament a fost recunoscut ca fãcând parte din jurisprudenþa evreiascã. Versetul din Torah Articolul lui Rosen, care a fãcut mare vâlvã în Israel, includea urmãtorul verset din Torah : «Anihilaþi-i pe amaleciþi de la început ºi pânã la sfârºit. Omorâþi-i, ºi luaþi-le toate posesiunile. Nu le arãtaþi nicio milã. Omorâþi-i fãrã încetare, unul dupã celãlalt. Nu lãsaþi niciun copil, nicio plantã, niciun arbore. Omorâþi-le vitele, cãmilele ºi mãgarii. » Rosen adaugã cã amaleciþii nu formeazã o rasã sau o religie anume, ci regrupeazã mai degrabã pe toþi cei care-i urãsc pe evrei din motive religioase sau naþionale. Rosen merge pânã la a aspune cã « amaleciþii vor exista atâta timp cât vor fi evrei. În orice epocã, amaleciþii vor ieºi la ivealã printre alte rase pentru a-i ataca pe evrei, ºi din aceastã cauzã rãzboiul împotriva lor trebuie sã fie global ». El recomandã aplicarea « judecãþii împotriva amaleciþilor » ºi spune cã evreii trebuie sã punã în operã aplicarea acestei judecãþi în orice epocã, cãci este « o poruncã divinã ». Rosen nu ezitã sã-i defineascã pe palestinieni ca fiind « amaleciþii epocii noastre ». El scrie : « Cei care omoarã studenþi în timp ce aceºtia recitã Torah, ºi trimit rachete asupra oraºului Sderot, care seamãnã teroare printre bãrbaþi ºi femei. Cei care danseazã pe sângele vãrsat sunt amaleciþii, ºi noi trebuie sã rãspundem cu urã. Trebuie sã se extirpe orice urmã de umanitarism în privinþa lor, pentru a ne permite sã ieºim victorioºi din aceastã încercare ». Cei mai mulþi dintre rabbinii din Israel care emit opinii religioase susþin punctele de vedere ale rabbinului Rosen Adevãratul ultraj este cã rabbinii autorizaþi sã emitã opinii religioase împãrtãºesc vederile rabbinului Rosen, aºa cum l-a confirmat ziarul Haaretz. În fruntea tuturor celor care împãrtãºesc aceste opinii îl gãsim pe rabbinul Mordechai Eliyahu, care reprezintã autoritatea cea mai recunoscutã în sânul miºcãrii religioase din Israel, ºi care a fost rabbinul ºef al Estului Israelului. Opinia lui Rosen este împãrtãºitã în egalã mãsurã de cãtre rabbinul Dov Lior, preºedinte al Consiliului Rabbinilor din Iudeea ºi Samaria (Cisiordania), ºi rabbinul ªmuel Eliyahu, care este rabbinul ºef din Safed ºi candidat la postul de rabbin ºef al Israelului. Un numãr de politicieni israelieni ºi-au manifestat ºi ei aprobarea în aceastã privinþã, inclusiv Uri Lubiansky, primarul Ierusalimului. Nu existã nicio îndoialã în Israel în privinþa faptului cã atacul unei ºcoli religioase în Ierusalim, în urmã cu trei sãptãmâni, în cursul cãreia opt studenþi evrei furã uciºi, a constituit un pivot în privinþa emiterii de opinii religioase de naturã rasistã ºi pline de urã din partea autoritãþilor religioase evreieºti. La o zi dupã atentatul de la Ierusalim, un numãr de rabbini în frunte cu Daniel Satobskya emis o opinie adresatã tinerilor evrei ºi « tuturor celor care cred în Torah », conform cãreia trebuie sã se rãzbune pe palestinieni cel mai rapid posibil. O sãptãmânã mai târziu, un grup de rabbini influenþi a emis o opinie religioasã permiþând armatei israeliene sã bombardeze zonele civile palestiniene. Aceastã opinie este emisã de cãtre « Asociaþia Rabbinilor de pe Pãmântul Israelului », ºi decreteazã cã legile religioase evreieºti permit bombardarea zonelor palestiniene locuite de civili din momentul în care sunt o sursã a atacurilor împotriva zonelor rezidenþiale evreieºti. Se precizeazã cã « atunci când rezidenþii oraºelor vecine cu implantaþiile ºi localitãþile evreieºti trimit rachete asupra implantaþiilor evreieºti cu obiectivul de a omorâ sau de a distruge, Torah autorizeazã trimiterea de rachete asupra surse rachetelor, chiar dacã acolo existã civili. » Opinia în chestiune adaugã cã este uneori necesar sã se rãspundã prin bombardarea imediatã a punctelor aflate la originea rachetelor, fãrã avertizarea prealabilã a populaþiei palestiniene. În urmã cu o sãptãmânã, rabbinul Eliyahu Kinvinsly, care reprezintã a doua mare autoritate religioasã a miºcãrii ortodoxe, a emis o opinie religioasã care interzice angajarea arabilor, mai cu seamã în ºcolile religioase. Aceastã opinie religioasã este legatã de o alta, emisã de rabbinul Lior, ºi care interzice angajarea arabilor precum ºi închirierea de apartamente rezidenþiale în cartierele evreieºti pentru arabi. În scopul întãririi unei atmosfere care sã permitã organizaþiilor evreieºti extremiste sã continue sã atace cetãþeni palestinieni, rabbinul Israel Ariel, unul dintre rabbinii cei mai renumiþi din complexul de colonii situat în Cisiordania, a emis recent o opinie religioasã care interzice evreilor religioºi simplicaþi în atacuri împotriva palestinienilor sã se prezinte în faþa jurisdicþiilor civile israeliene. Conform acestei opinii, ei trebuie dimpotrivã sã solicite prezentarea în faþa tribunalelor religioase ale Torei, care judecã în conformitate cu legile religioase civile. Ziarul Haaretz a notat cã ceea ce rabbinul Ariel încerca sã impunã prin opinia sa religioasã era deja pus în practicã. Primul caz s-a întâmplat la tribunalul din Kfar Saba, care a ordonat eliberarea unei tinere femeie evreice numitã Tsevia Teshreal, care atacase un fermier palestinian în inima Cisiordaniei. ªi existã autoritãþi religioase evreieºti care glorificã crima ºi înalþã laude teroriºtilor, precum rabbinul Yitzhaq Ginsburg, un mare rabbin în Israel, care a publicat o carte intitulatãBaruch, acest erou, în memoria lui Baruch Goldstein, care a comis masacrul de la moscheia Ibrahimi în 1994, atunci când a deschis focul ºi a omorât 29 de palestinieni aflaþi în timpul rugãciunii de dimineaþã, în Hebron, în partea de sud a Cisiordaniei. Ginsburg considerã cã aceastã acþiune este « onorabilã ºi glorioasã ». Pericolul reprezentat de asemenea opinii religioase este bazat pe faptul cã autoritãþile religioase care le emit beneficiazã de un mare respect printre tinerii religioºi evrei. În vreme ce doar 28% din populaþia Israelului este religioasã, mai bine de 50% dintre israelieni se definesc ca fiind conservatori ºi acordã un mare credit opiniilor emise de autoritãþile religioase evreieºti. Conform unui studiu efectuat de Departamentul de ªtiinþe sociale al Universitãþii Bar Ilan (nota traducãtorului : universitate religioasã), mai bine de 90% dintre cei care se considerã religioºi considerã cã dacã legile emise de stat sunt fãrã raport cu conþinutul opiniilor religioase emise de cãtre rabbini, atunci ei trebuie sã le ignore pe primele ºi sã acþioneze conform celor din urmã. Ceea ce permite acestor opinii religioase rasiste sã aibã un impact cu mult mai amplu ºi mai aprofundat, este faptul cã în cursul ultimului deceniu adepþii curentului religios zionist, care formeazã 10% din populaþie, au încercat sã ia controlul armatei ºi al complexului securitar. Ei ajung acolo oferindu-se voluntari pentru a servi în unitãþile speciale de luptã. Purtãtorul de cuvânt al armatei israeliene spune cã, în vreme ce procentajul de adepþi ai acestui curent este slab în raport cu decupajul democratic al statului, ei reprezintã mai mult de 50% dintre ofiþerii armatei israeliene ºi mai mult de 60% dintre comandanþii unitãþilor speciale. Conform unui sondaj efectuat de cãtre Centrul Interdisciplinar Herzliya pe lângã ofiþerii ºi soldaþii religioºi ºi publicat anul trecut, mai mult de 95% dintre ofiþerii ºi soldaþii religioºi zic cã vor executa ordinele guvernului ales ºi ai liderilor din sânul armatei numai dacã sunt adecvate cu opiniile religioase emise de cãtre rabinii influenþi ºi autoritãþile religioase. Deputaþii arabi din Knesset denunþã rabbinii extremiºti care incitã la exterminare Wasil Taha, un arab membru al Knessetului din partea partidului Tajammu, condus de Azmi Biºara, spune cã aceste opinii religioase conduc la crime. El menþioneazã opiniile religioase emise de mai mulþi rabbini în anii ’90, care au condus la asasinarea primului-ministru Yitzhak Rabin la vremea aceea. El pune întrebarea : « Daca asta se întâmplã atunci când opiniile religioase incitã la atacuri împotriva liderilor evrei precum Rabin, care va fi situaþia atunci când acestea vor incita la atacuri împotriva liderilor palestinieni ºi a publicului palestinian ? ». « Noi, liderii arabi, am început sã ne simþim mai puþin în securitate dupã acest val de opinii religioase, ºi ne dãm seama cã aceastã chestiune cere o mare atenþie în timpul deplasãrilor noastrã, cãci suntem siguri cã existã oameni care cautã sã punã în operã aceste opinii », a declarat Al Ahram Weekly. Taha respinge întrebãrile legate de rolul guvernului ºi a responsabililor politici la nivelul unei confruntãri cu aceste opinii religioase extremiste, spunând : « Miniºtrii guvernului israelian ºi ai membrilor Knessetului sunt în competiþie atunci când este vorba de aþâþarea oamenilor împotriva palestinienilor, ºi nu ezitã sã ameninþe cu expulzarea palestinienilor care trãiesc pe propriul lor pãmânt în Israel ºi care dispun de naþionalitatea israelianã în exteriorul frontierelor Israelului exact aºa cum au fãcut-o ex-vice-prim-ministrul Avidgor Lieberman ºi deputatul Effi Eitam ». El noteazã cã cetãþenii palestinieni din Israel au început sã-ºi ia puternice mãsuri de precauþie de la emiterea acestor opinii religioase, inclusiv mãsuri securitare în preajma moscheilor ºi a clãdirilor publice, informându-i pe oficiali atunci când fac manifestaþii publice, astfel încât membrii acestor organizaþii teroriste evreieºti sã fie împiedicaþi sã atace participanþii la manifestaþii. Taha indicã faptul cã pãturile populaþiei palestiniene cele mai susceptible sã fie atacate sunt cele care locuiesc în sânul diverselor oraºe locuite atât de cãtre evrei cât ºi de cãtre arabi, precum Haifa, Jaffa, Lod, Ramle ºi Ierusalim. Influenþa periculoasã a acestor rabbini asupra evreilor zioniºti ºi a instituþiilor lor Scriitorul ºi cercetãtorul palestinian Abdel Hakim Mufid, din oraºul Umm Al Fahem (nota traducãtorului : oraº arab în Israel), este de pãrere cã rabbinii au câºtigat o influenþã majorã datoritã adecvãrii dintre retorica lor ºi cea oficialã. Mufid noteazã cã instituþiile israeliene oficiale n-au fost tentate sã se opunã retoricii « fasciste » exprimatã în aceste opinii religioase, ºi asta chiar dacã sunt în mãsurã s-o facã. En indicã în Weekly : « Cei mai mulþi dintre rabbinii care emit opinii religioasã de naturã tiranicã sunt angajaþi oficiali în sânul instituþiilor statului, ºi percep pe aceastã bazã salarii. Statul nu a încercat sã-i responsibilizeze în privinþa emiterii acestor opinii, ºi nu a cãutat nici sã le interzicã. » Mufid precizeazã cã, în vreme ce instituþiile politice oficiale sunt în situaþie de crizã, consensul zionist este întãrit puternic de aceste opinii religioase. El dã ca exemplu pe cele emise de cãtre rabbinul Meir Kahane la începutul anilor ’80 în vederea justificãrii apelului sãu la expulzarea cu forþa a tuturor palestinienilor. Mufid adaugã cã Israelul îi încurajeazã în practicã pe toþi cei care omoarã palestinieni, ºi sublinieazã modul în care guvernul israelian a tratat cazul recomandãrilor formulate de Comisia Orr care a condus o anchetã privitoare la asasinarea a 13 palestinieni deþinãtori ai naþionalitãþii israeliene în octombrie 2000. Guvernul a clasat dosarul, în vreme ce comisia a confirmat cã poliþia acþionase cu brutalitate împotriva cetãþenilor de etnie palestinianã. Mufid emite ideea cã, ceea ce face ca retorica rasistã a rabbinilor sã fie atât de influentã, este tãcerea stângii ºi absenþa mobilizãrii directe pentru a o combate. Vezi sursa în limba francezã. http://www.france-palestine.org/imprimersans.php3?id_article=8706]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer