Conclusive link now admitted: swine flu vaccine causes chronic nervous system disorders: Finlanda a recunoscut acum deschis cã vaccinul împotriva gripei porcine cauzeazã în cele din urmã narcolepsie[1] o tulburare cronicã a sistemului nervos care-i face pe oameni sã nu-ºi poatã controla somnul. Guvenul finlandez a admis acest fapt ºi a spus cã va plãti pentru „o îngrijire medicalã pe viaþã” pentru 79 de copii care au fost afectaþi în mod ireparabil de vaccinul împotriva gripei porcine. (http://news.yahoo.com/finland-vows-…) Narcolepsia nu este singurul efect recunoscut în urma vaccinului împotriva gripei porcine: 76 din 79 de copii au suferit deasemenea halucinaþii ºi “stãri de colaps (leºin) cu paralizie” spun cercetãtorii finlandezi. În mod uimitor – chiar prin legãtura dintre vaccinurile împotriva gripei porcine ºi suferinþa neurologicã permanentã la copii, – este acum recunoscut public de cãtre guvernul finlandez cã nu existã în primul rând, în mod categoric, vreo discuþie despre oprirea totalã a ritualului neºtiinþific de injectare a copiilor cu vaccinul împotriva gripei. Nu numai cã vaccinurile sunt dãunãtoare copiilor (aºa cum este recunoscut acum) dar vaccinurile chiar nu au efect! O dozã zilnicã de vitamina D face mai mult sã decât orice vaccin în privinþa tratãrii gripei. (http://www.naturalnews.com/029760_v…). SUA refuzã sã recunoascã cã vaccinurile sunt dãunãtoare tuturor Desigur, guvernul SUA, încã refuzã sã recunoascã cã vaccinurile sunt oricum dãuntãtoare tuturor. Atât guvernul cât ºi industria vaccinurilor continuã sã promoveze basmul falsificat cã „vaccinurile sunt sigure ºi eficace”, asta însemnând cã vaccinurile nu dãuneazã nimãnui, ci din contrã, vaccinurile îi ajutã pe toþi. Cu toate acestea, adevãrul este de fapt chiar opusul: Vaccinurile afecteazã milioane de copii în fiecare an în moduri care nu sunt de obicei legate de vaccinuri (uºoare înapoieri mintale, suprimarea imunitãþii, disabilitãþi de învãþare, etc). În acelaºi timp, vaccinurile sunt inutile în prevenirea infecþiilor. Chiar ºi  propria cercetare din industria vaccinurilor a arãtat cã gripa acþioneazã asupra unei persoane dintr-o sutã, asta înseamnã cã vaccinurile sunt complet ineficiente pentru 99% dintre aceia care le fac (http://www.naturalnews.com/029641_v…). În loc sã recunoascã adevãrul: vaccinurile cauzeazã autism, guvernul SUA a pus la cale un complot împreunã cu producãtorii de vaccinuri pentru a crea “Programul de compensare pentru daunele produse de vaccin” care dã în fond mitã „pentru cumpãrarea tãcerii” pãrinþilor ai cãror copii au fost afectaþi pe viaþã, pentru a se asigura cã aceºti pãrinþi nu fac reclamaþii Curþii Federale (http://www.naturalnews.com/033635_v…). Chiar mai rãu, instituþia medicalã – care este foarte mult influenþatã dacã nu chiar dominatã categoric de interesele companiilor farmaceutice – refuzã în mod clar sã pledeze în sprijinul vitaminei D drept nutriment în prevenirea gripei. Vitamina D este sigurã, eficientã ºi disponibilã. Vitamina D este disponibilã fãrã reþetã ºi, fãrã nicio exagerare, se pot economisi miliarde de dolari care se dau pentru sistemul de sãnãtate, cu doar câþiva bani alocaþi zilnic per persoanã. Aºa cã, de ce instituþia medicalã nu doreºte sã promoveze vitamina D? În mod sigur, din cauza faptului cã industria va pierde miliarde de dolari din boli ºi maladii degenerative care pot fi prevenit prin vitamina D. Desigur cã vaccinurile cauzeazã autism! Nu existã nicio îndoialã în mintea oricãrei persoane care este corect informatã cã vaccinurile cauzeazã suferinþã neurologicã, inclusiv (fãrã a se limita însã) autism. Doar oamenii de ºtiinþã din corporaþiile ticãloºite de peste tot din lume îºi continuã ºarada: vaccinurile nu au de-a face cu autismul, sau vaccinurile chiar sunt eficiente în primul rand. Cei mai mulþi americani nu au ascultat încã interviul secret cu Dr. Maurice Hilleman, omul de ºtiinþã al Merck, specializat în vaccinuri. În acest interviu. Dr. Maurice Hilleman recunoaºte deschis cã vaccinurile au multiple rãdãcini cancerigene care ascund de fapt viruºi nedetectabil. Citiþi transcrierea aici:http://www.naturalnews.com/033584_D… Interviul îl puteþi asculta aici: http://naturalnews.tv/v.asp?v=13EAA… În mod asemãnãtor, mulþi oameni nu ºtiu cã Dr. Jonas Salk, considerat “bunicul” vaccinurilor ºi  creatorul vaccinului împotriva poliomielitei, a fost de fapt un criminal neacuzat care a comis crime atroce împotriva umanitãþii în numele “ºtiinþei medicale”. http://www.naturalnews.com/031564_J…) De fapt, întreaga istorie a vaccinurilor ºi a medicinei a fost complet distorsionatã de cãtre instituþia medicalã pentru a descrie vaccinurile într-o luminã strãlucitoare a sãnãtãþii publice. Dar, povestea realã este cã vaccinurile sunt acuma – ºi au fost întotdeauna – instrumente ce au cauzat boli ºi au promovat îmbolnãviri, astfel încât ºi industria farmaceuticã beneficiazã de pe urma lor. Adevãrul înspãimântãtor despre industria vaccinurilor ºi instituþia medicalã Amintiþi-vã cã este aceeaºi industria care a fost prinsã când fãcea experimente medicale înfiorãtoare pe priozonierii din Guatemala[2]  (http://www.naturalnews.com/033483_G…). Aceºti oameni sunt aceeaºi care au fãcut ºi experimentele Tuskege[3] pe afro-americani (http://www.naturalnews.com/029924_m…). Credeþi într-adevãr cã aceºti criminali ai vaccinurilor nu vor folosi copii nevinovaþi pentru exprimentele lor medicale inoculate în masã populaþiei? Aduceþi-vã aminte: aceºtia sunt criminalii despre care vorbim, cei care acþioneazã în stil nazist, fãrã nicio remuºcare. Aceºti criminali sunt cei care conduc industria farmaceuticã. De exemplu, fostul preºedinte al Bayer, a fost un criminal nazist de rãzboi, care a fost acuzat ºi condamnat în procesul de la Nuremberg: Acuma mã credeþi? Citiþi mai jos: “Dr. Fritz ter Meer[4], directorul IG Farben, implicat direct în dezvoltarea gazului paralizant, Zyklon-B, care a ucis milioane de evrei, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, dar a fost eliberat dupã 4 ani graþie lui Rockefeller ºi J.J.McCloy, pe atunci Înalt Comisionar al SUA pentru Germania. Un Fritz ter Meer, care nu regretã nimic, vinovat de genocide ºi de crime împotriva umanitãþii, s-a reîntors la lucru la Bayer unde a fost preºedinte pentru mai mult de 10 ani, pânã în 1961. Acelaºi Fritz ter Meer, condamnat ca ºi criminal nazist de rãzboi, a devenit unul dintre inþiatorii Comisiei pentru Codex Alimentarius în 1962, o organizaþie care a fost susþinutã de cãtre Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), Organizaþia pentru Alimentaþie ºi Agriculturã (OAA) ºi de cãtre Organizaþia Mondialã a Comerþului (OMC), pe de altã parte”. (http://www.naturalnews.com/024534_E…) Guvernanþii ºtiu cã vaccinurile mutileazã ºi ucid copiii – ºi tocmai din aceastã cauzã sunt guvernaþii atât de agresivi cu promovarea vaccinurilor.Dupã cum puteþi observa, fiecare guvern ºtie deja cã vaccinurile sunt de fapt, o crimã. Guvernele ºtiu cã vaccinurile mutileazã ºi ucid copii, cauzeazã autism ºi tulburãri neurologice. ªi, deºi guvernele ºtiu toate aceastea, continuã sã promoveze vaccinurile. De ce? Pentru cã toate aceste guverne sunt criminali în masã care au rãdãcini filozofice în Germania nazistã ºi în miºcarea eugenicã[5]. Chiar ºi astãzi, FDA (Agenþia Medicamentului) încã mai are rãdãcini în eugenie ºi în controlul populaþiei. Bill Gates, care promoveazã vaccinarea mondialã, recunoaºte deschis cã vaccinurile ºi ocrotirea sãnãtãþii pot “reduce populaþia lumii cu 10-15%”, dacã “fac treabã bunã.” (http://www.naturalnews.com/029911_v…) Nu mã credeþi? Chiar Bill Gates afirmã toate acestea aici: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A… Vaccinurile nu sunt administrate copiilor “accidental”, ca ºi cum ar omorî câþiva copii ºi au cauza tulburãri neurologice la alþii, nu, vaccinurile sunt administrate copiilor DEOARECE provoacã tulburãri neurologice, disfuncþionalitãþi ale organelor, infertiliate, reduc inteligenþa ºi au multe alte efecte secundare. Veþi vedea cum Vaccinurile de astãzi formeazã viitorii clienþi de mâine specializaþi în ocrotirea sãnãtãþii.  Vaccinurile fac ca marile concerne farmaceutice sã fie pe piaþã datoritã profiturilor repetate Cum altfel se presupune cã marile concerne farmaceutice îºi vor asigura profiturile viitoare dacã populaþiei de astãzi i se permite sã fie sãnãtoasã? Principala idee a subiectului “vaccinuri” este SUFERINÞA ASUPRA SÃNÃTÃÞII UMANE ºi obþinerea de profit pe termen lung de la toþi aceia care suferã ºi sunt bolnavi din cauza vaccinurilor. Haideþi, prieteni: Chiar credeþi cã aceste companii care cautã profit încearcã cumva Sà AJUTE umanitatea? Chiar credeþi cã preºedinþii companiilor de medicamente sunt buni samariteni care ar renunþa la o parte din profiturile lor ºi care ºi-ar scoate de pe piaþã afacerile pentru a promova sãnãtatea? Oameni, treziþi-vã. Treziþi-vã ºi luaþi o gurã de cafea. Companiile de medicamente nu se gândesc absolut deloc la uciderea copiilor din Nigeria ºi http://www.naturalnews.com/023654.html) ºi nici nu pregetã în a-ºi folosi proprii lor copii drept experimente medicale, atâta timp cât fac bani, cât mai mulþi bani, în toatã aceastã afacere. Ca editor al NaturalNews, mi-au fost oferite de-a lungul anilor nenumãrate documente, mãrturisiri ºi alte surse de informaþii.Vã spun cu absolutã certitudine cã industria farmaceuticã foloseºte în mod activ vaccinurile pentru a cauza boli degenerative, ca mod de a-ºi reþine profiturile viitoare. Vaccinurile sunt o strategie de afaceri permanentã folositã de industria farmaceuticã pentru a obþine profit E ca ºi cum un mecanic ordinar ar arunca substanþe în rezervorul de benzinã pentru ca sã vã întoarceþi la el sã vã reparaþi motorul dupã câþiva zeci de kilometri. Companiile farmaceutice doresc sã facã orice pentru a-ºi garanta profiturile, ºi asta include ºi comiterea actelor de genocid împotriva rasei umane, atâta timp cât îºi îngraºã profiturile. Prieteni, nu avem de-a face în industria farmaceuticã cu fiinþe umane etice, principiale. Avem de-a face cu monºtri-criminali care au gãsit o cale sã se îmbogãþeascã doar ei pe seama cheltuielilor ºi suferinþelor celorlalþi. ªi chiar se desfatã în a face astfel. Le face plãcere sã priveascã copii care suferã ºi mor din cauza vaccinilor pe care ei le fabricã. Aceste companii farmaceutice îi pãcãlesc pe oameni ºi fac escrocherii cu un atât de mare success încât oamenii, slugile lumii, vor acþiona potrivit interselor companiilor farmaceutice ºi vor implora sã fie injectaþi cu substanþe active chimice ºi virale care le vor distruge sãnãtatea ºi îi vor transforma în victime medicale pe toatã viaþã. Elita medicalã bolnavã, dementã care pune la cale toate acestea (inclusiv oamenii din vârf ai Agenþiei Medicamentului – FDA) se aseamãnã vampirilor moderni care sunt în viaþã datoritã micilor copii pe care-i ucid. ªi aceastã elitã bolnavã îºi satisface apetitul egoist dialovesc pentru bogãþie ºi putere. ªi pe mãsurã ce vedem tot ce se întâmplã în fiecare zi în America, Finlanda ºi peste tot în lume, ne înfuriem teribil. Tocmai de accea lucrez atât de mult: pentru a-i demasca pe aceºti ºarlatani ºi pentru a-i vedea aºa cum sunt în realitate: criminali. Aceºti oameni care conduc marile concerne farmaceutice ºi industria de vaccinuri vã vor infecta copilaºul cu cancer dacã chimioterapia le va aduce garantat profituri douãzeci de ani mai mai târziu. Aceºti oameni ar trebui arestaþi, aruncaþi în închisoare ºi condamnaþi ca ºi criminali împotriva umanitãþii. “Ocupaþi Wall Street” este doar o miºcare care s-a ridicat împotriva escrocilor care au falimentat industria bancarã ºi Rezerva Federalã. Dar noi avem nevoie de altã miºcare: “Ocupaþi marile concerne farmaceutice”, în care masele bolnave, aflate în stadii terminale, care au avut de suferit din cauza vaccinurilor ºi a companiilor farmaceutice sã mãrºãluiascã spre aceste companii pentru a-i aresta ºi condamna pe preºedinþii concernelor farmaceutice pentru crime împotriva umanitãþii. ªtiu cã ziua aceasta va veni. Va veni o zi când masele bolnave furioase îºi vor da seama de atrocitatea crimelor medicale care au fost comise împotriva oamenilor în numele “sãnãtãþii publice”… ºi aceste mase vor urla împotriva sistemului. Cãtre toþi preºedinþii companiilor farmaceutice din toatã lumea: bucuraþi-vã acum de milioanele voastre, deoarece va veni o zi în care va trebui sã rãspundeþi pentru modul în care aþi obþinut aceºti bani ºi sã spuneþi cine a trebuit sã plãteascã preþul pentru îmbogãþirea voastrã. Sute de milioane de copii din toatã lumea suferã astãzi din cauza vaccinurilor ºi acest numãr va creºte cu fiecare an. În acest timp, noi lãsãm ca umanitatea sã fie asaltatã cu aceste arme biologice cunoscut drept “vaccinuri”. Aflaþi mai multe:http://www.naturalnews.com/033816_swine_flu_vaccines_neurological_disorders.html#ixzz1Zz3GYWs7    Cititi va rog si: VITAMINA D va ajuta sa treceti cu bine peste orice fel de gripa, fara sa va vaccinati DOCUMENTARE CELEBRE: „Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda” (Mercur, autism si agenda vaccinarii globale) VIDEO (si transcriptul): Omul de stiinta Dr. Maurice Hilleman recunoaºte prezenta virusilor SV 40, SIDA si a cancerului in vaccinurile firmei Merck VIDEO: SUA si-au cerut scuze pentru finantarea unui studiu prin care 1.500 de guatemalezi au fost infectati deliberat cu sifilis si gonoree EUGENIE: instrumentul prin care ELITELE doresc diminuarea drastica a populatiei planetei si transformarea celor ramasi in sclavi Intr-o formula prezentata de BILL GATES, CO2 se reduce … REDUCAND POPULATIA. Cum? O spune limpede cu gura lui: PRIN VACCINARE VIDEO: Gravele urmari ale vaccinarii in masa impotriva gripei porcine din … 1976 Experimente medicale macabre pe copii, femei, minoritati si detinuti (1845-2007) – TRADUCERE IN ROMANA Articolul se termina intr-o nota de hai pe baricade, insa informatiile prezentate sunt cat se poate de importante. Sa ne amintim si de spusele lui Bertrand Russell, “Impactul ªtiinþei În Societate„: “În mod gradat, prin reproducere selectivã, diferenþele congenitale dintre conducãtori ºi conduºi vor creºte pânã când vor deveni specii aproape diferite. O revoltã a plebei ar deveni la fel de negânditã ca ºi o insurecþie organizatã a oilor împotriva practicii de a mânca carne de oaie. “ “Dieta, injecþiile ºi interdicþiile se vor combina, de la vârstã foarte timpurie sã producã acel tip de caracter ºi tip de credinþe pe care autoritãþile îl considerã dezirabil ºi orice criticã serioasã a puterii va deveni imposibilã psihologic.”


[1] Narcolepsia este o nevoie necontrolata de a adormi oriunde. Se caracterizeazã în timpul zilei prin zvacniri scurte de moliciune a muschilor, cel mai adesea legate de emotii bruste, ca furia sau teama. Atacurile de somn apar regulat, starea de veghe se transformã imediat în somn cu vise. Mai mult, pot apãrea halucinaþii: trãiri, uneori vise urâte, care sunt continuãri directe ale evenimentelor întâmplate chiar înainte de atacul de somn.
[2] Experiment Guatelmala – experiment medical desfãºurat între 1946-1948 de cãtre guvernul SUA pentru a vedea dacã penicilina (care intrase în uz de puþin timp) avea ºi efect preventiv împotriva sifilisului ºi gonoreei.Cercetãtorii au infectat prostituate ºi le-au pus în contact cu soldaþi, deþinuþi sau bolanvi psihic din Guatemala pentru a avea contacte sexuale neprotejate, alþi bãrbaþi au fost indectaþi prin inocularea directã a bacteriei. Circa 1.500 de guatemalezi au fost implicaþi în acest studiu, neºtiind cã fac parte dintr-un experiment medical.
[3] Experimentul Tuskegee cu sifilis a fost o cercetare clinicã abominabilã ce a avut loc între 1932-1972 înTuskegee, Alabama, condusã de Institutul de Sãnãtate Publicã din SUA. Celor 400 de barbati infectati cu sifilis le-a fost interzis tratamentul pentru a observa efectele pe termen lung ale acestei boli si la sfarsitul experimentului majoritatea murisera din cauza bolii, sotiile lor au fost si ele infectate si multi copii s-au nascut cu o forma congenitala a acestei afectiuni.
[4] Fritz ter Meer (4 iulie 1884 –  27 oct.1967 ) a fost un chimist german ºi criminal nazist de rãzboi
[5] Miºcarea eugenicã – pseudostiinta rasista ce avea ca scop eliminarea tuturor fiintelor umane „nepotrivite”, pastrand doar pe cele care se conformau cu stereotipul nordic. Elementele acestei filozofii puteau fi gasite in politica nationala a sterilizarii fortate, a legilor de segregatie, dar si a restrictiilor maritale, ce erau in vigoare in 27 de state. Eugenistii au sterilizat 60.000 de americani sau le-au interzis casatoria, inchizandu-i in „colonii”. Inaintea celui de al doilea razboi mondial, jumatate din sterilizarile fortate ce aveau loc in America, se faceau in California. In 1904, Institutul Carnegie infiinteaza un laborator complex in Cold Spring, Long Island. Acest laborator indexa cartile de identitate a milioane de americani. In baza unor anumite criterii, cercetatorii planuiau eliminarea unor anumite familii, linii genealogice sau persoane.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer