Importanþa sãnãtãþii colonului In conceptia orientala, una dintre cheile sanatatii se gaseste in intestin.. Organismul fizic se intoxicã în mod sistematic ºi fãrã întrerupere pe întreaga durata a vieþii mai ales în cazul unei alimentaþii dezechilibrate. De aceea, una dintre cauzele principale ale îmbãtrânirii premature ºi ale senilitãþii este acumularea de toxine în organism prin autointoxicare. Orice celulã în viaþã produce toxine. Existã însã o sursã de autointoxicare extrem de periculoasã, fiind alcãtuitã din otrãvurile care se filtreazã prin peretele intestinal pentru a îmbâcsi întregul organism. Chiar ºi aceia care nu sunt constipaþi, sau cel puþin cred cã nu sunt, au totuºi o sursã permanentã de autointoxicare în intestinul gros. Evacuarea, chiar cotidianã, a intestinului nu exclude faptul cã mucoasa poate fi acoperitã cu o coajã de sedimente, ele încrustându-se acolo puþin câte puþin ºi nefiind niciodatã eliminate. Aici ele suferã procese de fermentaþie ºi putrefacþie din care rezultã substanþe toxice care difuzeazã în întregul organism. Iritaþia permanentã a mucoasei intestinale se aflã la originea a numeroase forme de cancer. Cazurile de cancer al intestinului bat toate recordurile în comparaþie cu ale altor organe ale corpului. Dacã examinãm localizarea lor predominantã, constatãm cã, exact cum virajele ºi curbele drumurilor favorizeazã accidentele, existã de asemenea locuri predilecte pentru cancerul de intestin, acestea fiind mai ales zonele în care curbura colonului antreneazã o anumitã încetinire a “curentului” materiilor fecale. Este deci evident faptul cã majoritatea cazurilor de cancer apar în locurile cele mai predispuse încrustãrii cu sedimente ale mucoasei intestinului gros. Aceastã boalã nu este însã singurul rãu de temut pentru persoanele cu colonul acoperit cu o coajã de materii fecale neeliminate.

Efecte nedorite ale constipaþiei

Bolile direct imputabile autointoxicaþiei sunt: ciroza, reumatismul, dizenteria, artrita, nevritele, psihozele, maladiile inimii, bolile pielii, litiazele, insomniile, sciatica, anemia, halena (mirosul neplãcut al gurii). Toate acestea se datoreazã recirculãrii toxinelor. Iatã într-o sintezã semnificativã principalele consecinþe ale constipaþiei, la diversele etaje ale corpului: – stomac: pierderea tonusului stomacal, ptoze stomacale, ulcere, cancer; de multe ori constipaþia se aflã ºi la originea mirosului urât al gurii; – colon: hemoroizi, cancer; – ficat: congestii hepatice, calculi ai vezicii biliare, intoxicaþii de origine hepaticã; – apendice: apendicitã cronicã sau acutã; – partea inferioarã a abdomenului: staze sanguine diverse, infecþii cronice ale organelor genitale feminine (uter, ovare, trompe), deplasarea uterului; – rinichi: litiaze (calculi), colici nefritice; – sistem nervos: insomnii, depresii, iritabilitate, isterie; – sânge: anemie, modificãri patologice ale compoziþiei sanguine (ceea ce influenþeazã toate organele ºi toate celulele corpului); – piele: erupþii de diferite naturi; – picioare: sciatica, staze venoase ce conduc la formarea varicelor. Veritabila dramã a acestei constipaþii însoþitã de încrustarea materiilor reziduale este cã nu existã organe purificatoare între mucoasa colonului ºi circulaþia sanguinã: toxinele pãtrund direct în sânge ºi se repartizeazã în întregul organism înainte de a ajunge în zonele amintite (piele, rinichi, plãmâni, etc.). Dacã otrãvurile rezultate astfel în colon filtreazã în sânge mulþi ani, aºa cum se petrece adeseori la omul modern, se pot imagina efectele lor profund negative asupra organismului, accelerând procesul de îmbãtrânire. Permeabilitatea colonului este foarte mare; din acest motiv multe medicamente sunt administrate sub forma de supozitoare, pentru cã astfel ele ajung direct în sânge.

Prezentarea procedeului

O metodã idealã de purificare este o tehnicã tradiþionalã ayurvedicã, numitã Shank Prakshalana. Se absoarbe apa pe gurã, ea ajunge în stomac de unde, condusã prin miºcãri simple, parcurge tot intestinul pânã la ieºire. Exerciþiul se continuã pânã ce apa iese tot aºa de curatã ºi limpede ca ºi la intrare. El nu prezintã nici un fel de dificultãþi majore, nu implicã nici un pericol ºi de aceea este recomandat oricui, cu condiþia ca tehnica sã fie corect executatã.

Pregãtire

Lãsãm sã se încãlzeascã apa sãratã într-un dozaj de 15-16 grame de sare la litru (o lingurã de supã, rasã, cu sare, la 1 litru de apã), ceea ce reprezintã mai puþin decât concentraþia serului fiziologic. Este obligatoriu ca apa sã fie sãratã, cãci dacã este purã, va fi absorbitã prin osmozã, strãbãtând mucoasa intestinului ºi fiind apoi evacuatã pe calea obiºnuitã, ca urinã, ºi nu prin anus. Dacã apa ni se pare prea sãratã la gust, putem sã-i reducem concentraþia pânã când ni se va pãrea acceptabilã.

Momentul propice

Momentul cel mai potrivit pentru realizarea acestei tehnici este dimineaþa, pe nemâncate. Vom þine cont cã tehnica dureazã mai mult de o orã. În acea zi nu vom face eforturi fizice, nici exerciþii violente (ºi nici a doua zi).

Modul de execuþie

Iatã schema desfãºurãrii complete a acestei tehnici de purificare, în afarã de miºcãrile necesare pentru a asigura trecerea apei de-a lungul tubului digestiv, care vor fi descrise ulterior: 1) bem un pahar (250 g) cu apã sãratã caldã (temperatura va fi precum a unei supe calde). În cazurile de intoleranþã la sare, apa cu sare se poate înlocui cu o fierturã de praz, morcovi sau alte legume ºi chiar cuburi de bulion. 2) imediat dupã aceea vom executa toate miºcãrile prescrise; 3) bem apoi încã un pahar de apã caldã sãratã, dupã care vom executa întreaga serie de miºcãri. Se va continua astfel absorbþia a câte unui pahar de apã sãratã urmatã de exerciþiile indicate. În timpul efectuãrii acestei tehnici, datoritã grupajului de miºcãri, apa parcurge aproape imediat tubul digestiv, fãrã a cauza senzaþie de greaþã. Se va continua alternanþa: absorbþie apã – miºcãri indicate, pânã ce vom bea 6 pahare în total. 3) În acest moment trebuie sã ne ducem la toaletã. În mod normal, o primã evacuare se produce aproape instantaneu, fecalele normale muiate sunt urmate de scaune ºi mai moi, apoi lichide (gãlbui). Dacã aceasta nu se produce imediat, sau cel puþin dupã un interval de 5 minute, vom executa din nou miºcãrile indicate, fãrã a mai absorbi apã, apoi ne reîntoarcem la toaletã. Dacã, în mod cu totul excepþional, rezultatul nu se produce, va trebui sã amorsãm evacuarea, eventual printr-o clismã cu 1/2 l apã, cu mijloace obiºnuite (irigator). Odatã ce sifonul a fost amorsat, sau de îndatã ce primele scaune au apãrut, restul urmeazã în mod automat. Dupã fiecare trecere la toaletã, dupã folosirea hârtiei uzuale, se va spãla anusul cu apã cãlduþã, se va ºterge ºi se va unge cu ulei, pentru a preveni o iritaþie datoratã sãrii. Dupã aceastã primã trecere la toaletã trebuie sã continuãm astfel: – bem din nou un pahar de apã caldã sãratã; – efectuãm toate miºcãrile ºi mergem iar la toaletã, cãci de fiecare datã va avea loc o nouã evacuare. Continuãm astfel alternanþa bãut apã caldã sãratã – exerciþii – toaletã pânã când apa va ieºi la fel de curatã ca ºi la intrare ceea ce, dupã gradul de acoperire cu sedimente încrustate a colonului, corespunde absorbþiei a 10 – 14 pahare de apã sãratã, rareori necesitând mai mult. Atunci când suntem satisfãcuþi de rezultat sau, cu alte cuvinte, de îndatã ce apa evacuatã va fi îndeajuns de curatã, dupã cum dorim, putem: a) sã nu mai facem nimic – ºi în aceastã situaþie vom mai merge încã de câteva ori la toaletã în ora care va urma, acesta fiind singurul inconvenient; b) sã bem 3 pahare de apã caldã nesãratã ºi sã declanºãm reflexul vomitiv (Vamana Dhauti, tehnicã  prezentatã anterior). Aceasta dezamorseazã sifonul ºi goleºte complet stomacul.

Cauze ale unui eventual eºec

Dupã ce au fost consumate 4 pahare de apã dacã, de exemplu, simþim cã, conþinutul stomacului nu trece în mod normal în intestin, ceea ce produce o senzaþie de supraîncãrcare ce poate ajunge pânã la greaþã, aceasta înseamnã cã sfincterul piloric (dintre stomac ºi duoden) nu se deschide cum ar trebui. Odatã însã ce sifonul este amorsat nu mai existã nici un fel de dificultate ºi putem continua liniºtiþi tehnica. Este posibil ca la unele persoane un dop de gaze, datorat fermentaþiei, sã împiedice amorsarea normalã a sifonului. În acest caz este suficient sã se apese în mod ferm abdomenul cu mâinile realizând un uºor masaj abdominal sau sã se facã, în afara seriei de exerciþii indicate, “poziþia lumânãrii” (aºa cum e cunoscutã de cei mai mulþi de la orele de sport; ea presupune ca fiind la sol, sã ne sprijinim pe ceafã ºi umeri ºi sã aducem picioarele drept cãtre în sus). În cazul cel mai nefavorabil, când apa nu pãrãseºte deloc stomacul, avem de ales între douã soluþii: 1) – sã facem purificarea stomacalã declanºând reflexul vomitativ; 2) – sã nu facem nimic, apa evacuându-se de la sine, progresiv, sub formã de urinã. Dupã aceastã tehnicã de purificare este absolut necesar sã ne odihnim ºi sã evitãm sã ieºim în frig.

Prima masã

Dupã Shank Prakshalana trebuie în mod imperativ sã se respecte urmãtoarele indicaþii: – sã mâncãm, dar nu mai devreme de o jumãtate de orã dupã exerciþiu ºi nu mai târziu de o orã dupã terminarea acestuia; este categoric interzis sã se lase tubul digestiv gol mai mult de o orã; – prima masã va fi alcãtuitã din: orez alb (nu orez complet sau cu coajã, care ar irita mucoasa intestinalã) fiert foarte bine în apã, astfel încât boabele sã se topeascã în gurã. El poate fi servit însoþit de morcovi bine fierþi. La aceastã primã masã este absolut necesar sã consumãm cel puþin 40 grame de unt. Acesta poate fi topit chiar deasupra orezului, fie sã-l mâncãm direct dintr-o lingurã. Important! În nici un caz orezul nu va fi fiert în lapte. Timp de 24 de ore care urmeazã dupã aceastã tehnicã este absolut interzis sã se bea lapte sau sã se mãnânce iaurt, chefir, etc. Mai mult chiar, în timpul aceloraºi 24 de ore alimentele sau bãuturile acide (aceasta este una din raþiunile interzicerii iaurtului), fructele ºi legumele crude sunt interzise. Pâinea este permisã numai la a doua masã care urmeazã dupã exerciþiu. Toate brânzeturile cu pastã tare sau semitare sunt permise. Sunt absolut interzise brânzeturile fermentate. Dupã 24 de ore de la încheierea procedeului putem reveni la regimul normal specific, evitând totuºi orice exces de carne.

Bãuturi

Apa sãratã absorbitã va antrena cu sine, prin osmozã, o parte din lichidele organismului cãtre tubul digestiv. Este deci normal sã resimþim o sete accentuatã dupã aceastã tehnicã. Este absolut necesar sã nu se consume nici o formã de lichid, nici mãcar apã curatã, cãci vom continua sã alimentãm sifonul ºi vom merge fãrã încetare la toaletã. Dupã prima masã însã, putem bea moderat apã sau infuzii uºoare (tei, mentã), apã mineralã deloc sau puþin gazoasã. Alcoolul, deja nerecomandat în mod normal, este strict interzis în intervalul de 24 de ore ce urmeazã dupã exerciþiu. Dacã scaunele nu vor apare decât dupã 24 sau 36 de ore, acest lucru nu trebuie sã ne surprindã. Ele vor fi acum galben – aurii ºi inodore, precum acelea ale unui bebeluº.

Frecvenþa de execuþie

Aceastã tehnicã trebuie efectuatã de cel puþin douã ori pe an, momentele cele mai favorabile fiind la echinocþiul de primãvarã ºi la echinocþiul de toamnã. Cei care vor însã sã se purifice foarte bine o pot realiza o datã pe lunã, iar în cazurile unor afecþiuni în care este în mod special recomandatã, chiar mai des. Persoanele care suferã de constipaþie cronicã pot sã realizeze Shank Prakshalana în fiecare sãptãmânã, dar numai cu 6 pahare de apã, respectând strict alimentaþia menþionatã. În acest caz tehnica se realizeazã într-o jumãtate de orã. Aceasta este cel mai bun reeducator al intestinului ºi are avantajul cã nu slãbeºte pereþii colonului.

Efecte binefãcãtoare

Primul efect este de ordin eliminatoriu prin evacuarea totalã a sedimentelor încrustate în mucoasa intestinului gros. Efectele benefice nu vor apare neapãrat imediat, dar ele nu vor întârzia sã se manifeste dupã 2-3 zile, prin prospeþimea mirosului rãsuflãrii, printr-un somn mai bun, prin dispariþia erupþiilor sau a coºurilor de pe faþã sau de pe corp. Toate acestea se menþin, cu condiþia de a alege un regim alimentar hipotoxic, fãrã exces de carne. Se constatã, de asemenea, dispariþia rapidã a mirosurilor corporale. Transpiraþia devine inodorã, putând astfel sã renunþãm la deodorante cu efecte nocive. Pielea în general, ºi mai ales tenul, devine luminoasã, privirea devine strãlucitoare ºi magneticã. Acest procedeu este în acelaºi timp ºi tonic. Prin Shank Prakshalana se stimuleazã profund ficatul, aceasta constatându-se dupã culoarea primelor scaune. El acþioneazã de asemenea ºi asupra celorlalte glande anexe ale tubului digestiv ºi în special asupra pancreasului. Glandele lui Langerhans, situate în pancreas, vor secreta mai multã insulinã ca efect al stimulãrii generale a pancreasului. Curãþirea completã a tubului digestiv antreneazã o asimilare corectã a hranei ºi deci îi face pe cei slabi sã se împlineascã armonios fizic ºi pe cei cu kilograme în plus sã piardã în greutate.

Contraindicaþii

În cazul acestui procedeu interdicþiile sunt puþin numeroase: persoanele suferind de un ulcer gastric (la stomac) în formã gravã trebuie sã aºtepte vindecarea înainte de a o practica. Persoanele suferind de afecþiuni acute ale tubului digestiv: dizenterie, diaree, colitã pronunþatã, apendicitã acutã sau afecþiuni grave ca tuberculoza intestinalã sau cancer, trebuie sã nu o practice. Cazurile de colitã cronicã pot fi totuºi ameliorate, executând Shank Prakshalana în afara perioadelor de crizã. Aceastã metodã este foarte eficientã pentru a completa tratamentul oxiurozei.

Setulul de miºcãri necesare în Shank Prakshalana

Pentru a conduce apa prin tubul digestiv pânã la ieºire este suficient sã se execute miºcãrile descrise mai jos; fiecare miºcare trebuie sã fie repetatã de 4 ori pe fiecare parte, în mod alternativ, într-un ritm suficient de rapid. Seria completã nu ia mai mult de 2 minute ºi jumãtate. Prima miºcare Poziþia de pornire: în picioare, tãlpile depãrtate la aproximativ 30 cm, degetele înlãnþuite cu palmele orientate în sus; ne vom îndrepta spatele bine ºi vom respira normal, de voie. Fãrã a face sã se rãsuceascã bustul, ne înclinãm mai întâi spre stânga, apoi, fãrã sã ne oprim în poziþia finalã, revenim pentru a ne înclina pe cealaltã parte (dreapta). Vom repeta de 4 ori aceastã miºcare dublã, fãcând deci 8 înclinãri alternative la stânga ºi la dreapta. Aceste miºcãri deschid pilorul ºi la fiecare înclinare o parte din apã pãrãseºte stomacul trecând în duoden ºi intestinul subþire. A doua miºcare Aceastã miºcare face sã înainteze apa prin intestinul subþire. Poziþia de pornire este aceeaºi: în picioare, cu tãlpile depãrtate. Întindem braþul drept la orizontalã ºi vom îndoi braþul stâng pânã ce arãtãtorul ºi degetul mare ating clavicula dreaptã. Vom efectua apoi o rotaþie a trunchiului spre dreapta, îndreptând braþul întins cãtre spate, cât mai departe cu putinþã. Vom privi vârful degetelor de la mâna dreaptã. Nu ne oprim la sfârºitul cursei ci revenim imediat la poziþia de plecare. Executãm apoi miºcarea în cealaltã parte. Aceastã dublã miºcare va fi repetatã de 4 ori, se vor face deci 8 miºcãri de rotaþie. A treia miºcare Apa continuã sã înainteze în intestinul subþire datoritã urmãtoarei miºcãri. Se va efectua o posturã în care numai degetele de la picioare ºi palmele ating solul, spatele fiind cât mai bine relaxat ºi flexat. Foarte important! Picioarele sunt depãrtate la 30 cm. Când poziþia este luatã, vom face sã pivoteze capul, umerii ºi trunchiul pânã ce ajungem sã privim cãlcâiul opus (deci dacã începem rotaþia spre dreapta, se va privi cãlcâiul stâng). În continuare nu rãmânem nemiºcaþi, ci revenim la poziþia de plecare ºi reîncepem pe cealaltã parte. Vom repeta de 4 ori aceastã dublã miºcare. În total 8 rotaþii. A patra miºcare Apa ajunsã la extremitatea intestinului subþire ºi începutul intestinului gros trebuie sã fie condusã apoi prin colon datoritã celei de-a patra miºcãri, cea mai complicatã din serie, cu toate cã este accesibilã oricui, cu excepþia persoanelor cu afecþiuni ale articulaþiei genunchiului sau ale meniscului. Aceste persoane vor recurge la varianta de înlocuire a acestei miºcãri. Poziþia de pornire: pe vine, picioarele depãrtate la 30 cm, cãlcâiele fiind orientate cãtre exteriorul pulpelor ºi nu sub fese. Mâinile sunt aºezate pe genunchi, care sunt depãrtaþi la aproximativ 50 cm. Vom roti trunchiul spre dreapta ºi vom aºeza genunchiul stâng la sol în faþa piciorului opus. Palmele împing pulpa dreaptã cãtre partea stângã ºi pulpa stânga cãtre partea dreaptã, astfel încât sã comprime jumãtatea dreaptã a abdomenului pentru a apãsa colonul. Vom privi cât mai mult în spate, rãsucind capul spre dreapta pentru a se accentua torsiunea trunchiului ºi pentru a mãri presiunea asupra abdomenului. Apoi se realizeazã din nou miºcarea completã în sens opus, aºezând de data aceasta genunchiul drept la sol ºi rotind trunchiul spre stânga; în acest fel pulpele vor comprima alternativ cele douã jumãtãþi ale abdomenului. Aici este absolut necesar sã se înceapã prin punerea genunchiului stâng la sol, pentru a se comprima mai întâi partea dreaptã a abdomenului, apãsându-se astfel mai ales colonul ascendent. Aceastã dublã miºcare se va executa de 4 ori (se vor executa 8 torsiuni). În caz cã nu se va putea executa cea de-a patra miºcare, se va recurge la o variantã de înlocuire. Poziþia de plecare: aºezat la sol, picioarele întinse, trunchiul ridicat, sprijin pe braþele întinse. Se îndoaie piciorul drept ºi se trece peste stângul, punându-se în acelaºi timp palma dreaptã pe talpa piciorului ºi se rãsuceºte mult trunchiul spre stânga, privind înapoi. Se revine imediat ºi se executã miºcarea alternã. Se fac 4 torsionãri duble.

Sintezã – rezumatul procedeului

1) bem un pahar cu apã (250 g) caldã sãratã în proporþie de o lingurã de sare la un litru de apã; 2) efectuãm ciclul complet de miºcãri; 3) bem un al doilea pahar, urmat de toate exerciþiile; 4) procedãm la fel în continuare, pânã la îngurgitarea completã, gradatã a 6 pahare de apã caldã sãratã; 5) mergem la toaletã ºi aºteptãm sã se producã o primã evacuare; dacã aceasta nu se produce într-un interval de 5-7 minute refacem mai amplu, mai dinamic tot ciclul de exerciþii, fãrã a mai bea apã sãratã. Dacã rezultatul se lasã încã aºteptat, o clismã uºoarã va declanºa peristaltismul intestinal ºi va amorsa sifonul; 6) bem încã un pahar cu apã, executãm exerciþiile, mergem la toaletã; 7) urmãm astfel alternanþa absorbþie apã – exerciþii – toaletã, pânã când rezultatul ne satisface. Cei perseverenþi continuã curãþirea pânã când apa iese la fel de curatã întocmai ca la intrare; 8) pentru a încheia – facultativ – evacuãm toatã cantitatea de apã conþinutã în stomac declanºând reflexul vomitiv, dupã ce am bãut mai întâi douã pahare cu apã caldã, nesãratã. Aceasta goleºte stomacul, decongestioneazã ficatul, vezica biliarã ºi splina ºi totodatã dezamorseazã sifonul. Dacã nu procedãm astfel, ne putem aºtepta sã mai mergem la toaletã încã de câteva ori în ora urmãtoare. 9) aºteptãm cel puþin o jumãtate de orã înainte de prima masã, dar în orice caz nu lãsãm sã treacã mai mult de o orã dupã ce am terminat tehnica de curãþire, înainte de a realimenta tubul digestiv; 10) trebuie sã rezistãm ferm senzaþiei de sete cel puþin pânã dupã prima masã, cãci în caz contrar vom diminua efectul procedurii prin diluarea apei sarate. prezentare video]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer