Popor român,

Îþi scriu pentru cã sper ca mãcar acum, de Crãciun , odatã pe an sã îþi aminteºti cine  ai fost, cine eºti  ºi poate aºa vezi încotro te îndrepþi. Eºti singurul popor european  care trãieºte încã acolo unde s-a nãscut. Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor.  O fi mult, o fi puþin, nu ºtiu dar ºtiu cã eºti  unic în Europa, aceastã Europã care te loveºte, te jigneºte ºi te umileºte. De ce o laºi sã facã asta,  când tu eºti singurul popor nãscut , crescut ºi educat în graniþele sale ? Eºti primul popor din lume care a folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tãbliþele de la Tãrtãria, ºi o recunosc toþi cei care  le-au studiat. Acum 7000 de ani, când alþii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lãsa nouã mândria de a fi prima civilizaþie care se  semneazã pe acest pãmânt. Scrierea sumerianã a apãrut 1000 de ani mai târziu ºi totuºi mulþi se fac cã nu vãd ºi nu recunosc adevãrul. Cât timp o sã te laºi neglijat ? Ai fost singurul popor pe care nici o putere din lume nu l-a cucerit chiar dacã ai fost împãrþit, despãrþit ºi asuprit de mai multe imperii. Nici unul nu a putut sã te cucereascã cât ai fost unit, nici romanii care au stãpânit doar o parte din vechea Dacie, cealaltã fiind stãpânitã de Dacii liberi,  nici turcii care nu au reuºit niciodatã sã îþi transforme teritoriul în paºalâc. Toate marile înfrângeri s-au bazat pe trãdare. NIMENI NU A REUªIT Sà TE SUPUNà CÂT AI FOST UNIT. De ce te laºi dezbinat ? Ai fost scut creºtinãtãþii, când întreaga Europã tremura de teama islamului. Sângele tãu a salvat Europa iar românul Iancu de Hunedoara a salvat Viena ºi întreaga Europa de furia semilunii. Acum, tu popor de salvatori ai creºtinismului, eºti tratat ca un paria. Când îþi vei revendica drepturile ? Din tine au apãrut Eminescu, Enescu,  Brâncuºi, Gogu Constantinescu, Vuia, Vlaicu, Coandã, Petrache Poenaru, Nicolae Teclu,  Spiru Haret, Herman Oberth, Conrad Haas. Dar ce pãcat, cei mai mulþi ºi-au pus minþile sclipitoare în slujba altor þãri pentru cã acasã nu i-a ascultat nimeni. De ce ai lãsat sã se întâmple asta ? Astãzi, popor român  pentru tine se rescrie istoria. Cum vrei sã se facã asta ? Cum vrei sã te vadã cei ce îþi vor urma ? –          Astãzi, ca ºi pe vremea fanarioþilor, domnitorul ºi divãniþii nu au nici o legãturã cu tine. Sunt strãini de interesele ºi dorinþele tale tot ce doresc este sã stea cât mai mult în funcþie ºi sã câºtige cât mai mult. Tu taci; –          Astãzi , ca ºi pe vremea cuceririi romane, bogãþiile tãrii, aceleaºi mine de aur, argint sare, mierea acestui pãmânt sunt exploatate de alþii cu braþele tale ºi se duc pentru a umple visteriile strãinilor de neam.Tu taci; –          Astãzi, ca ºi pe vremea asupririi austro – ungare, drepturile românilor sunt cãlcate în picioare, iar cei puþini fac legea pentru cei mulþi. Tu taci; –          Astãzi, ca ºi în vremuri de restriºte, românii pleacã din þarã, sã munceascã, sau sã îºi vândã inteligenþa pentru cã þara lor nu are nevoie de ei. Câþi dintre ei sunt viitorii Brâncuºi, Coandã, Conrad Haas, te-ai gândit la asta ? Conducãtorii acestei þãri au nevoie de slujbaºi proºti, lipsiþi de educaþie, lipsiþi de caracter, lipsiþi de voinþã, lipsiþi de coloanã vertebralã, ca sã îi poatã îndoi ºi face figurine de plastilinã din ei. Tu taci; –          Astãzi, ca ºi pe vremea bolºevismului, la mare preþ sunt trãdãtorii, linguºitorii, vânzãtorii de neam ºi conºtiinþã, traseiºtii politici, gata sã calce pe cadavre pentru a parveni ºi a îºi pãstra privilegiile. Tu taci; –          Astãzi, parlamentul ºi guvernul  þãrii, divãniþii de azi, arendeazã pãmânturile  ºi întreprinderile  “nerentabile “ la indicaþiile unor strãini de neam cãrora le cântã osanale, unor arendaºi strãini, spunând cã asta se numeºte privatizare. Pentru aceste arende, ei primesc peºcheºul iar þara rãmâne pe butuci. Tu taci; –          Astãzi, urmele civilizaþiei strãbunilor voºtri sunt ºterse pentru ca fii tãi sã nu mai ºtie niciodatã cum au apãrut ei pe acest pãmânt, cine le sunt strãmoºii ºi care le sunt meritele:
  1. Vechile situri arheologice sunt distruse, se construiesc ºosele experimentale peste ele, Sarmisegetuza, Grãdiºtea, Munþii Buzãului, sunt vândute sub pretextul impulsionãrii turismului, unor privaþi care habar nu au cã în pãmântul pe care îl calcã zace istoria ta încã nedescoperitã. Tu taci;
  2. Elemente din tezaurul þãrii sunt trimise “ la expoziþie“ în afara þãrii ºi uitã sã se mai întoarcã, iar cei ce le-au scos nu dau nici un rãspuns, se fac cã au uitat de ele. Tu taci;
  3. Arhivele tãrii sunt cedate printr-o lege a arhivelor strãinã de interesele naþionale, celor ce vor sã scoatã din mintea românilor ideea ºi dovezile de unitate naþionalã.Tu taci ;
–          Slujbaºii þãrii, cãftãniþii vând la preþ de piatrã seacã ºi fier vechi bunurile realizate de tine, sub oblãduirea ºefilor lor, împart banii, apoi sunt “judecaþi” de ochii lumii ºi primesc pedepse cu suspendare, adicã “mulþumesc, la revedere, te mai chemãm noi când avem nevoie de serviciile tale”. Tu taci ; –          Oºtirea þãrii este batjocoritã, decimatã, dezarmatã, pusã în slujba altora, copiii tãi mor pe pãmânturi strãine iar Hatmanul Suprem vine în faþa ta ºi spune cã suntem într-o mare încurcãturã, vom fi nevoiþi sã împrumutãm avioane strãine pentru a ne asigura siguranþa aerianã, de parcã asta s-a întâmplat peste noapte ºi nu este urmarea politici sale dezastruoase , de parcã nimic din ceea ce se întâmpla românului azi nu i se datoreazã lui. Tu taci; –          Dispar din instituþii ale statului arhive cu invenþii ºi inovaþii de interes strategic privind cercetarea nuclearã. Cei puºi sã le pãzeascã nu pãþesc nimic, iar cei ce trebuie sã investigheze  spun cã nu e nimic deosebit. Tu taci; –          Þi se furã voturile iar comisia care trebuia sã investigheze pe cei care au fost prinºi cu vot dublu, nu dã nici un rãspuns deºi existã dovezi cã ai fost furat ºi voinþa ta rãsturnatã.Tu taci; –          În divan, se furã la 2-3 mâini, unii chiulesc alþii se fac cã lucreazã, iar alþii mânuiesc legile dupã bunul plac, în vãzul tuturor ºi nu li se întâmplã nimic. Tu taci; –          Sistemul educaþional se reduce la bani, bani la înscriere, bani la examene, bani la absenþe, bani la promovare, bani la angajare, bani la reexaminare. Copiii tãi nu mai ºtiu nici cum îi cheamã dacã nu se uitã pe internet sau nu primesc un SMS. Tu taci; –          Dacã te îmbolnãveºti , nu ai unde sã te duci, s-au închis spitalele , s-au scumpit medicamentele, trebuie sã mergi dacã eºti operat cu faºele ºi anestezicul de acasã, altfel mori neoperat sau deschis ºi neînchis. Intri în spital pentru o unghie lovitã ºi ieºi cu 10 boli pe care nu le aveai  la intrare. Tu taci; –          Un copil de 15 ani, român sportiv, este bãtut de colegii de echipã maghiari, pentru cã e român , chiar de Ziua Naþionalã a României. Nu se întâmplã nimic. Ceva mai târziu, Hocheiºtii Naþionalei României, ( de naþionalitate maghiarã) la un meci cu selecþionata Ungariei tac când se intoneazã imnul României, dar cântã cu foc imnul Ungariei ºi pe cel al ÞINUTULUI SECUIESC, imn care nu avea ce cãuta la o manifestare oficialã. Toþi tac. Tu taci; –          Guvernanþii nu fac altceva decât sã te jupoaie, îþi bagã mâna în buzunar ºi îþi iau banii  pentru cã eºti prea bogat în viziunea lor sau nu meriþi ce ai câºtigat , iar þara nu are bani. Se împrumutã lãsându-te dator pe sute de ani fãrã sã le pese ce vor face ºi de unde vor plãti datoriile cei ce le vor urma.Tu taci; –          Duºmanii tãi, cei ce vor sã te vadã dispãrut pentru a îþi lua locul, îþi impun ce sã mãnânci, ce sã bei, ce medicamente sã iei, fac experimente cu tine, te folosesc drept cobai cu avizul ºi ajutorul trãdãtorilor din fruntea þãrii,  care le aplicã legile într-un Codex Alimentarius care te duce la pieire. Tu taci; –          Parlamentarii îºi voteazã legi speciale, se protejeazã împotriva judecãþii pentru hoþiile ºi prostiile pe care le fac, se acoperã cu legi fãcute numai pentru ei, ºi furã acoperindu-se unul pe altul. Tu taci; –          Preºedintele þãrii îºi exprimã oficial acordul de modificare a Constituþiei þãrii, la cererea unor strãini, care îºi urmãresc propriile interese, fãrã a consulta mãcar parlamentul dar sã mai te consulte pe tine . Tu taci ; –          Un român plecat de acasã, descoperã peste hotare cã þara lui are de recuperat  o sumã mare de bani de la alt stat. Ce fac parlamentarii români? Refuzã sã investigheze cazul pentru cã nu vor sã îi supere pe cei ce îi þin pe jilþuri fãrã sã le pese de interesul naþiunii trãdând jurãmântul fãcut la investire. Tu taci; Asta se întâmplã astãzi, popor român, ºi tu taci. Dacã ar fi ca tot ceea ce se întâmplã sã se rãsfrângã numai asupra ta, românul de azi, nu þi-aº scrie un cuvânt. Te-aº lãsa sã lâncezeºti, sã dormi pânã se aºterne praful peste tine ºi mãtura istoriei te va scoate afarã din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplãcutã. Dar tu popor român de azi, eºti legat de cel de ieri ºi de cel de mâine ºi odatã cu tine piere nu numai trecutul, dar ºi viitorul acestui neam. Cât o sã mai taci ? Trezeºte-te popor român, trezeºte-te român adormit ºi nu lãsa sã se ºteargã dintr-o trãsãturã de condei tot ce ti-au lãsat pãrinþii, nu îþi lãsa copiii pe drumuri, sclavi ai  celor ce nici nu existau pe când tu ºtiai sã scrii. Acesta este mesajul nedescifrat pânã acum, al tãbliþelor de la Tãrtãria! Scris de: Marin Neacșu]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer