Cui i-ar fi putut trece prin minte sa posteze pe Facebook un sondaj prin care sa intrebe lumea daca poporul evreu este vinovat de moartea lui Iisus?

Raspunsul ar fi cei de la Fox Latin America. Iar acum nu stiu cum sa-si mai ceara scuze pentru gafa comisa. Un angajat al postului local Fox din America Latina a postat pe pagina de Facebook a televiziunii un sondaj de promovare a unei emisiunii despre Craciun care urma sa fie difuzata de National Geographic. Cine credeti ca e vinovat de moartea lui Iisus? a. Pilat b. Poporul evreu c. Preotii Sondajul nu a rezistat foarte mult, el fiind imediat scos de pe site-ul de socializare ca urmare a numarului mare de plangeri venite din partea oamenilor din lumea intreaga. Purtatorul de cuvant al postului local de televiziune si-a cerut scuze pentru neplacerea creata, mai ales in ceea ce ii priveste pe evrei. Evident, cei care s-au arãtat “ºocaþi” de sondajul respectiv au fost jidanii de la Centrul Simon Weisenthal din Buenos Aires. Tot evident este faptul cã nu au fost date publicitãþii reyultatele sondajului, în schimb s-au gãsit unii care sã sarã în apãrarea jidanilor exonerându-i de orice vinã, pe motiv cã cicã “nu existã argumente istorice” care sã ducã la ideea unei vinovãþii colective a evreilor pentru condamnarea la moarte a lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Au reamintit chiar ºi de jidãnitul Papã Benedict al XVI-lea, care în cartea sa despre Mântuitor, a avut tupeul sã îi exonereze pe evrei de vina uciderii lui Iisus. Celur care nu cunosc, sau care au uitat, le reamintim cã în Sfânta Evanghelie dupã Matei – întregul capitol 27. CE VOR FACE !? ÎL VOR MODIFICA ȘI PE ACESTA !?: Capitolul 27
1. Iar fãcându-se dimineaþã, toþi arhiereii ºi bãtrânii poporului au þinut sfat împotriva lui Iisus, ca sã-L omoare.
2. ªi, legându-L, L-au dus ºi L-au predat dregãtorului Ponþiu Pilat.
3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, vãzând cã a fost osândit, s-a cãit ºi a adus înapoi arhiereilor ºi bãtrânilor cei treizeci de arginþi,
4. Zicând: Am greºit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveºte pe noi? Tu vei vedea.
5. ªi el, aruncând arginþii în templu, a plecat ºi, ducându-se, s-a spânzurat.
6. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine sã-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preþ de sânge.
7. ªi þinând ei sfat, au cumpãrat cu ei Þarina Olarului, pentru îngroparea strãinilor.
8. Pentru aceea s-a numit þarina aceea Þarina Sângelui, pânã în ziua de astãzi.
9. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: “ªi au luat cei treizeci de arginþi, preþul celui preþuit, pe care l-au preþuit fiii lui Israel,
10. ªi i-au dat pe Þarina Olarului dupã cum mi-a spus mie Domnul”.
11. Iar Iisus stãtea înaintea dregãtorului. ªi L-a întrebat dregãtorul, zicând: Tu eºti regele iudeilor? Iar Iisus i-a rãspuns: Tu zici.
12. ªi la învinuirile aduse Lui de cãtre arhierei ºi bãtrâni, nu rãspundea nimic.
13. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mãrturisesc ei împotriva Ta?
14. ªi nu i-a rãspuns lui nici un cuvânt, încât dregãtorul se mira foarte.
15. La sãrbãtoarea Paºtilor, dregãtorul avea obiceiul sã elibereze mulþimii un întemniþat pe care-l voiau.
16. ªi aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba.
17. Deci adunaþi fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiþi sã vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos?
18. Cã ºtia cã din invidie L-au dat în mâna lui.
19. ªi pe când stãtea Pilat în scaunul de judecatã, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic sã nu-I faci Dreptului aceluia, cã mult am suferit azi, în vis, pentru El.
20. Însã arhiereii ºi bãtrânii au aþâþat mulþimile ca sã cearã pe Baraba, iar pe Iisus sã-L piardã.
21. Iar dregãtorul, rãspunzând, le-a zis: Pe cine din cei doi voiþi sã vã eliberez? Iar ei au rãspuns: Pe Baraba.
22. ªi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamã Hristos? Toþi au rãspuns: Sã fie rãstignit!
23. A zis iarãºi Pilat: Dar ce rãu a fãcut? Ei însã mai tare strigau ºi ziceau: Sã fie rãstignit!
24. ªi vãzând Pilat cã nimic nu foloseºte, ci mai mare tulburare se face, luând apã ºi-a spãlat mâinile înaintea mulþimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veþi vedea.
25. Iar tot poporul a rãspuns ºi a zis: Sângele Lui asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri!
26. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit ºi L-a dat sã fie rãstignit.
27. Atunci ostaºii dregãtorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui toatã cohorta,
28. ªi dezbrãcându-L de toate hainele Lui, I-au pus o hlamidã roºie.
29. ªi împletind o cununã de spini, I-au pus-o pe cap ºi în mâna Lui cea dreaptã trestie; ºi, îngenunchind înaintea Lui îºi bãteau joc de El, zicând: Bucurã-Te, regele iudeilor!
30. ªi scuipând asupra Lui, au luat trestia ºi-L bãteau peste cap.
31. Iar dupã ce L-au batjocorit, L-au dezbrãcat de hlamidã, L-au îmbrãcat cu hainele Lui ºi L-au dus sã-L rãstigneascã.
32. ªi ieºind, au gãsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit sã ducã crucea Lui.
33. ªi venind la locul numit Golgota, care înseamnã: Locul Cãpãþânii,
34. I-au dat sã bea vin amestecat cu fiere; ºi, gustând, nu a voit sã bea.
35. Iar dupã ce L-au rãstignit, au împãrþit hainele Lui, aruncând sorþi, ca sã se împlineascã ceea ce s-a zis de proorocul: “Împãrþit-au hainele Mele între ei, iar pentru cãmaºa Mea au aruncat sorþi”.
36. ªi ostaºii, ºezând, Îl pãzeau acolo.
37. ªi deasupra capului au pus vina Lui scrisã: Acesta este Iisus, regele iudeilor.
38. Atunci au fost rãstigniþi împreunã cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta ºi altul de-a stânga.
39. Iar trecãtorii Îl huleau, clãtinându-ºi capetele,
40. ªi zicând: Tu, Cel ce dãrâmi templul ºi în trei zile îl zideºti, mântuieºte-Te pe Tine Însuþi! Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, coboarã-Te de pe cruce!
41. Asemenea ºi arhiereii, bãtându-ºi joc de El, cu cãrturarii ºi cu bãtrânii, ziceau:
42. Pe alþii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate sã Se mântuiascã! Dacã este regele lui Israel, sã Se coboare acum de pe cruce, ºi vom crede în El.
43. S-a încrezut în Dumnezeu: Sã-L scape acum, dacã-L vrea pe El! Cãci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu.
44. În acelaºi chip Îl ocãrau ºi tâlharii cei împreunã-rãstigniþi cu El.
45. Iar de la ceasul al ºaselea, s-a fãcut întuneric peste tot pãmântul, pânã la ceasul al nouãlea.
46. Iar în ceasul al nouãlea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adicã: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pãrãsit?
47. Iar unii dintre cei ce stãteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigã Acesta.
48. ªi unul dintre ei, alergând îndatã ºi luând un burete, ºi umplându-l de oþet ºi punându-l într-o trestie, Îi da sã bea.
49. Iar ceilalþi ziceau: Lasã, sã vedem dacã vine Ilie sã-L mântuiascã.
50. Iar Iisus, strigând iarãºi cu glas mare, ªi-a dat duhul.
51. ªi iatã, catapeteasma templului s-a sfâºiat în douã de sus pânã jos, ºi pãmântul s-a cutremurat ºi pietrele s-au despicat;
52. Mormintele s-au deschis ºi multe trupuri ale sfinþilor adormiþi s-au sculat.
53. ªi ieºind din morminte, dupã învierea Lui, au intrat în cetatea sfântã ºi s-au arãtat multora.
54. Iar sutaºul ºi cei ce împreunã cu el pãzeau pe Iisus, vãzând cutremurul ºi cele întâmplate, s-au înfricoºat foarte, zicând: Cu adevãrat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
55. ªi erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaserã din Galileea pe Iisus, slujindu-I,
56. Între care era Maria Magdalena ºi Maria, mama lui Iacov ºi a lui Iosi, ºi mama fiilor lui Zevedeu.
57. Iar fãcându-se searã, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care ºi el era un ucenic al lui Iisus.
58. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit sã i se dea.
59. ªi Iosif, luând trupul, l-a înfãºurat în giulgiu curat de in,
60. ªi l-a pus în mormântul nou al sãu, pe care-l sãpase în stâncã, ºi, prãvãlind o piatrã mare la uºa mormântului, s-a dus.
61. Iar acolo era Maria Magdalena ºi cealaltã Marie, ºezând în faþa mormântului.
62. Iar a doua zi, care este dupã vineri, s-au adunat arhiereii ºi fariseii la Pilat,
63. Zicând: Doamne, ne-am adus aminte cã amãgitorul Acela a spus, fiind încã în viaþã: Dupã trei zile Mã voi scula.
64. Deci, porunceºte ca mormântul sã fie pãzit pânã a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui sã vinã ºi sã-L fure ºi sã spunã poporului: S-a sculat din morþi. ªi va fi rãtãcirea de pe urmã mai rea decât cea dintâi.
65. Pilat le-a zis: Aveþi strajã; mergeþi ºi întãriþi cum ºtiþi.
66. Iar ei, ducându-se, au întãrit mormântul cu strajã, pecetluind piatra.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer