Sau fãlit cã sînt înþelepþi, ºi au înnebunit; [..] De aceea Dumnezeu i-a lãsat pradã necurãþiei, sã urmeze poftele inimii lor, aºa cã îºi necinstesc singuri trupurile; cãci au schimbat în minciunã adevãrul lui Dumnezeu ºi au slujit ºi s-au închinat fãpturii în locul Fãcãtorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lãsat în voia unor patimi scârboase” (Romani 1:22-27). Homosexualitatea este rezultatul alegerii oamenilor care se leapãdã de Dumnezeu. Dar Moldova fiind o þarã ortodoxã cu un popor de douã milenii ortodox, ai cãrei moralã este bazatã pe învãþãtura Sfintei Biserici niciodatã nu va accepta sodomia ca normalitate. Indignarea creºtinilor cu privire la hotãrârea Consiliului de Observatori este absolut fireascã. Moldova 1 este Televiziunea Publicã, plãtitã din Bugetul de Stat ºi nimeni nu a învestit-o cu dreptul de a aduce în casele oamenilor urâciunea pustiirii, depravând copiii ºi tinerii noºtri. Este firesc cã acest film va stârni revolta societãþi civile. Ignorarea Cererii prealabile de cãtre CO, precum ºi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului vorbeºte despre samavolnicia funcþionarilor ºi despre ignoranþa lor absolutã în problemele moralei creºtine. Reieºind din faptul cã nici adresarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chiºinãului ºi al Întregii Moldove cãtre Consiliului de Observatori nu i-a pus pe gânduri, concluzionãm cã ei nu doar sunt strãini valorilor credinþei strãmoºeºti, ci suplinesc rândurile trãdãtorilor de credinþã ºi neam, închinându-se unor „idealuri” strãine ºi antihristice. Este îmbucurãtor cã preºedintele þãrii, în contrapunere cu funcþionarii de rang inferior, a fost receptiv la plângerea creºtinilor, primindu-le cererea ºi promiþându-le cã va lua mãsurile necesare pentru stoparea derulãrii filmului. Marea majoritate a cetãþenilor republicii Moldova îi va fi recunoscãtoare pentru atitudinea promptã luatã în favoarea bunului simþ ºi a moralei sãnãtoase. Totodatã, în discuþia cu preºedintele a ieºit în vileag ºi faptul cã nici scrisoarea ce se referea la blasfemia strigãtoare la cer derulatã încontinuu la „Jurnal TV” nu a ajuns la preºedinte. I-a fost înmânatã ºi aceastã scrisoare, cerându-i-se sã nu treacã cu vederea televiziunea hulitoare de Dumnezeu ºi sã opreascã sacrilegiul, pentru ca þara noastrã sã nu fie pedepsitã de mânia lui Dumnezeu ce cu dreptate e pornitã asupra noastrã. Acum, creºtinii sunt în aºteptarea îndeplinirii promisiunii date de ºeful interimar al statului. sursa: toaca.md ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer