Dacã în 2003, când guvernarea lui Adrian Nãstase pornise o adevãratã prigoanã împotriva lui Gregorian Bivolaru dar ºi a cursanþilor MISA, cineva mi-ar fi spus cã peste 12 ani MISA o sã dea un prim-ministru României, aº fi spus cã delireazã. ªi cu toate astea, miracolul s-a produs iar Dacian Cioloº este prim-ministrul României, ºeful guvernului.

Trecute sunt zilele când ºefii politici din administraþie, învãþãmânt ºi justiþie îºi puneau subalternii sã dea declaraþii cã nu fac yoga cu Bivolaru. Astãzi, aceiaºi oameni îºi vor scoate kimonourile de yoghini la vedere (cine are !) ºi vor cãuta sã intre în graþiile premierului.

Cursanþii yoga ce îºi ascundeau la locul de muncã preferinþele yoghine, vor putea ieºi la vedere, aºa cum sunt ei: cu regimurile oshawa dupã ei, cu pauze de nauli ºi shirshasana, cu sticluþa de diluþii menstruale sau urina proaspãtã ca roua dimineþii dupã ei la birou,  lacto-vegetarieni pe faþã – fãrã scuze ºi pretexte medicale, putând sã mediteze la unison cu Maestrul chiar ºi în timpul programului, fãrã sã se teamã cã ar putea fi daþi afarã pentru asta.

MISA a adus România în Era Vãrsãtorului. Satya Yoga, epoca de aur ºi luminã a umanitãþii yoghine se revarsã în aceste zile de graþie pe plaiurile mioritice. Dovadã cã nu au fost în zadar anii de meditaþii colective, spirale, invocaþii ºi inducþii spirituale pentru salvarea României, ºi pornind de aici, a întregii planete.

Astãzi, noi yoghinii de la MISA putem spune cã pentru noi, prigoana s-a încheiat. Sã mai vãd eu pe ºeful care dã afarã din serviciu un angajat pe motiv cã e yoghin de-a lui Bivolaru. Sã-i mai vãd pe procurorii care îi vor mai ancheta sau pe judecãtorii care ar mai îndrãzni sã îl condamne pe Maestrul prim-ministrului sau pe colegii de suflet ai acestuia.

Am spus “noi yoghinii”, pentru cã acum am revenit ºi eu yoghin misan. Dupã atâþia ani de ostracizãri ºi pierderi, trebuie sã fiu ºi eu alãturi de victorioºi, sã mã înfrupt din gloria reuºitei. Sper ca pe trendul lansat de premier, sã urc ºi eu în rang, sã fiu ales ceva, pe undeva, sã-mi umflu pieptul cu mândrie de vira autentic. Mãcar la mine în familie, sã mã respecte femeia, dacã nu mai mult.

ªi totuºi, cum a fost posibil miracolul ? Cum în 12 ani a fost posibilã întoarcerea unei situaþii la 180 de grade ? Din fugari ºi urmãriþi în premieri ? Din poziþia de yoghini blamaþi în cea de înalþi demnitari ?

Eu unul, sau – mã rog partea de yoghin misan rãmasã în mine, a gãsit o explicaþie. Anume cã în orice rãu se ascunde ºi un bine. ªi am ales pentru edificare exemplul poporului tibetan. Tibetanii au devenit budhiºti mahayana în urmã cu peste 1200 de ani. Timp de 1200 de ani s-au rugat ca toate fiinþele sã fie scoase din iluzie prin învãþãtura lui Budha, dar în tot acest timp ei au þinut învãþãtura budhismului departe de ochii strãinilor, care cu mare greutate puteau pãtrunde în Tibet. ªi iatã cã dorinþa lor de rãspândire a budhismului le-a fost ascultatã. Invadarea Tibetului de cãtre China comunistã i-a forþat pe cei mai importanþi lideri religioºi tibetani sã apuce calea exilului, fapt ce a dus în mod indirect la rãspândirea budhismului în lume, fapt ce va duce la eliberarea multor fiinþe din samsara pe aceastã cale – adicã exact ceea ce au cerut de 1200 de ani.

Noi, cei de la MISA, prin metode specifice revelate în premierã galacticã de maestrul nostru suprem eliberat, am reuºit sã scurtãm prin invocaþiile în spiralã ºi rugãciunile colective acest salt cãtre spiritualizarea României. La fel ca ºi la tibetanii surghiuniþi de comuniºtii chinezi, liderii noºtri spirituali au fost surghiuniþi de liderii comuniºti ai PSD-ului ºi justiþia aservitã lor. Iar acest lucru, în loc sã distrugã MISA, a fãcut-o mai puternicã. Forþatã de surghiun, MISA s-a dezvoltat în 12 ani de aºa o manierã în Europa ºi Parlamentul European încât a reuºit sã determine politic, din exterior, numirea unui prim ministru al României misan.

Nu cer de la Dacian Cioloº sã fie altceva decât un Prim Ministru european. Cãci în Europa yoga este acceptatã pentru valoarea ei incomesurabilã. Spre exemplu în Anglia copii învaþã la ºcoalã sã mediteze ºi s-au observat rezultate remarcabile, efectul fiind scãderea agresivitãþii copiilor. Sunt þãri europene în care yoga este predatã în ºcoli, spitale, puºcãrii, pentru efectul ei de vindecare ºi echilibrare a fizicului ºi psihicului omului. 

Sper ca Dacian Cioloº sã aducã ºi în România aceastã recunoaºtere a beneficiilor practicii yoga, cu atât mai mult cu cât dumnealui nu este un necunoscãtor în materie ºi este deja convins de beneficiile acestei practici milenare.

Fie ca Dacian Cioloº, prim ministrul nostru, sã aducã împãcare, conciliere între yoga misanã ºi români, dupã 25 de ani de dezbinare provocatã de masonerie.

Fie ca noul guvern condus de un yoghin sã materializeze rugãciunile noastre adresate lui Dumnezeu ºi fie ca prin intermediul lui sã fie prãbuºitã puterea iudeo-masonicã care þine în sclavie România. Eventual ºi cu ajutorul extratereºtrilor benefici, cãci ºi ajutorul lor a fost solicitat în spirale inclusiv de cãtre prim-ministrul României.

ªtiu cã Dacian Cioloº gândeºte la fel ca mine cãci cu siguranþã a participat ºi el la aceste spirale ºi invocaþii colective. Lucrul acesta este dovedit de citatul semnificativ pe care l-a strecurat în discursul sãu þinut în faþa Parlamentului României reunit cu ocazia investirii sale în funcþia de prim-ministru. Citatul, din Marc Aureliu, spune aºa: “Doamne, da-mi puterea sa schimb ceea ce poate fi schimbat, rabdarea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat si intelepciunea de-a distinge intre cele doua“.

Este primul om de stat român care face referire directã la ajutorul Divin în sprijinul planurilor sale ! ªi sunt încredinþat cã va reuºi în ceea ce ºi-a propus. Se ºtie cã fiecare conducãtor român a avut un sfetnic care l-a povãþuit la vremuri de restriºte. ªtefan cel mare l-a avut pe Daniil Sihastru. Mihai Viteazu l-a avut drept sfetnic apropiat pe Luca din Cipru, episcopul Buzãului ºi ulterior Mitropolitul Þãrii Româneºti. La fel, prim-ministrul Dacian Cioloº va izbândi în lupta sa cu forþele abisale ale rãului, cu sfaturile, rugãciunile ºi binecuvântãrile mentorului sãu, Gregorian din Paris.

ªi îi mai dorim primului ministru Cioloº un lucru: sã ne aducã Maestrul acasã.

loading…
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer