Alexandru Popescu (dreapta) alãturi de susþinãtori aflaþi în vizitã. Ziua 13 (vineri, 3 decembrie) de greva foamei în Piaþa Universitãþii FOTO Ionuþ Ungureanu. În timp ce majoritatea bucureºtenilor s-au plâns de multe mese bogate în carne, ori de prea multe petreceri, Alexandru Popescu ºi-a petrecut sãrbãtorile, departe de ai lui, într-o formã extremã de protest, pe bordurile din faþa Teatrului Naþional din Capitalã: fãcând greva foamei. Deºi spune cã se hrãneºte numai cu ceai ºi cafea de douã sãptãmâni, surprinzãtor, protestatarul crede cã a trãit cel mai frumos Crãciun ºi Revelion din viaþa sa. Alexandru Popescu (45 de ani) este din comuna prahoveanã Bãcãneºti, dar recunoaºte cã a fost ºi în Roºia Montanã, ºi în Pungeºti ºi cã este un adevãrat iubitor al naturii ºi un pasionat de munte. În timp ce acasã îl aºteaptã o nevastã ºi un bãiat de 23 dea ani, bãrbatul spune cã de pe 21 decembrie nu a mai pus niciun colþ de pâine în gurã.   Are buletine de analize ale ambulanþei, dar are ºi o paginã de Facebook dedicatã strict pentru protestul pe care l-a început înainte de Crãciun unde oamenii se mobilizeazã sã-l viziteze ºi unde periodic se scriu stiri noi despre starea sa. „Acasã am o micã grãdinã ecologicã. Din când în când vând din colecþiile personale strânse de-a lungul a 30 de ani. Printre acestea se numãrã cãrþile poºtele cu Munþii Bucegi care au fost scoase pe toatã perioada monarhiei, dar ºi alte lucruri. Mã descurc. Am lucrat în vânzãri pânã în urmã cu cinci ani. Am renunþat, pentru cã în 15 ani m-am bucurat, adunate, de circa trei sãptãmâni de concediu. Am avut ºi niºte probleme, o hemoragie internã. Atunci am hotãrât cã e mai bine sã trãiesc chiar cu bani mai puþini, dar mai liber un pic“, povesteºte nea Sandu, cum îi spun susþinãtorii mereu în trecere pe la bordurile de lângã semnul „zonã liberã de neocomunism“.   Alexandru este înconjurat de oameni tot timpul. De oameni, de pungi cu termosuri cu ceai sau cafea, dar ºi de un câine maidanez. Susþinãtorii i-au pus numele de Sanda, din moment ce nu s-a mai dezlipit de nea Sandu de când a venit aici. Dacã nu îi transmit oamenii mesaje de susþinere din toate pãrþile din þarã, atunci cu siguranþã la cel mult 20 de minute se opreºte cineva la un pahar de… ceai fãrã zahãr. Am bãut ºi noi unul, deºi l-am refuzat politicos de mai multe ori. „Am intrat ilegal în Pungeºti. Problema de-acolo este deasupra familiei“ Barba nerasã, sprâncele încordate ºi privirea care îi aratã parcã greutãþile vieþii – Alexandru Popescu spune cã face greva foamei de 14 zile. Familia este îngrijoratã. Fiul lui a trecut recent pe acolo, dar nu a reuºit sã-l convingã sã vinã acasã: „problema pe care am vãzut-o la Pungeºti, stând acolo zece zile, este pe undeva deasupra familiei. În Pungeºti au fost încãlcate toate legile existente în acest moment. De altfel, pãrerile mele se regãsesc într-un raport APADOR (Asociaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului în România – nota red.)“. A fost în Pungeºti de dinainte ca gardul montat de compania Chevron sã fie dãrâmat, pe de trei decembrie. Faþa i se încruntã când îºi aduce aminte despre experienþa sa de acolo: „atunci, am intrat ilegal în acel sat. În propria mea þarã, am intrat ca ºi cum aº fi trecut fraudulos graniþa unui alt stat înainte de 1989. Erau foarte multe filtre de poliþie, dacã nu erai localnic nu puteai intra, foarte multã jandarmerie. Acum s-au mai îmbunãtãþit lucrurile. Cei de la Poliþia Rutierã întrebau oamenii, dacã au strãini în maºinã sau nu. Strãini, în sensul de oameni care nu sunt din acea localitate“, povesteºte nea Sandu. „Mã simt vinovat pentru cã nu am terminat ce am început în 1989“ Alexandru Popescu nu este, însã, singur în lupta pe care o duce. Încã din primele zile de când s-a postat în inima Capitalei, la kilometrul zero, unde versurile celebrului revoluþionar Cristian Paþurcã parcã-l vegheazã, s-a creat o paginã de solidaritate pe Facebook , unde oamenii se organizeazã pentru a-l ajuta. Motivaþia profundã a prahoveanului este chiar mai mare decât sentimentul de incorectitudine. Nea Sandu spune cã se simte vinovat ºi responsabil pentru anumite nereguli care se întâmplã în prezent în România: „fac acest gest extrem pentru cã, într-un fel, mã simt vinovat. Pentru cã, dupã aºa zisã revoluþie din 1989, noi nu am terminat lucrurile, mã refer la generaþia mea, la cea a aºa zisilor decreþei. Noi am avut vârsta necesarã de a schimba aceste lucruri, dar fiecare ne-am gãsit câte un loc de muncã cãlduþ ºi ne-am cam îndepãrtat de viaþa socialã ºi i-am lãsat pe politicieni sã-ºi facã de cap în România. Acum au ajuns la un grup foarte unit de oameni care cu greu se vor dezmembra“, explicã prahoveanul. În Piaþa Universitãþii, oamenii se organizeazã în fiecare zi pentru a sta cu nea Sandu. Unii vin noaptea, alþii dimineaþa, unii stau 10 minute, alþii stau ore, unii vin zilnic. Nu lipsesc nici trecãtorii curioºi, care se opresc sã-i afle povestea. „Sunt foarte mulþi oameni care vin ºi mã ajutã. Mi-au adus apã mineralã, ceai cald, cafea. Nu ºtiu cum voi putea vreodatã sã mã revanºez faþã de aceºti oameni. Noaptea vin alþi oameni care sã stea cu mine, care stau cu rândul. Aceºti oameni asigurã paza ºi protecþia, pentru cã existã ºi niºte pericole. Eu sunt de la þarã, dar vãd cã aici sunt foarte mulþi oameni ai strãzii. Unii sunt violenþi, alþii au probleme. De exemplu, asearã a venit un domn care a þipat douã ore aici. Lângã noi era un grup de jandarmi, nici mãcar nu au venit sã-i zicã ceva. În schimb ne-au spus cã ºi noi þipãm la proteste. N-au vrut sã intervinã, când acel om nu spunea ceva inteligibil, pur ºi simplu a þipat douã ore. Noi protestãm cu un scop. Existã pericole reale de care mã tem. În a doua zi dupã ce am venit în Piaþa Universitãþii, o persoanã, care presupun cã nu era în toate minþile, a venit aici ºi efectiv a început sã arunce cu pietre“, povesteºte protestatarul. Cortul, nepermis de autoritãþi Alexandru Popescu spune cã a notificat Primãria ºi autoritãþile despre gestul sãu extrem ºi cã „rãspunsul este încã în aºteptare“. Deºi este o iarnã cãlduroasã, bãrbatul suportã frigul sub cerul liber de 14 zile. Spune cã i-a întrebat pe poliþiºtii comunitari dacã îºi poate un cort, pentru a se încãlzi, dar nu a primit permisiunea: „nu am bani sã plãtesc toate amenzile. Am sã le demonstrez cã pot sã protestez dupã regulile lor“. Poate ce este mai inedit, potrivit lui nea Sandu, gestul lui se suprapune cu prima datã când þine post. „Eu nu am þinut niciodatã post. Sunt creºtin ortodox, dar eu cred cã toatã credinþa este în sufletul omului, nicidecum în faptul de a te duce într-o bisericã. Ultima datã când am fost la o bisericã, la Mânãstirea Caraiman din Buºteni, am considerat cã nu meritã sã treci prin acest gen de lãcaºuri de cult. Din punctul meu de vedere, este un SRL de fãcut bani. Nu mi-a plãcut acel lac pe care îl au în interiorul bisericii unde se aruncã de pe un podeþ bani“, spune parcã cu regret Alexandru. Replica lui este imediat completatã de mai tânãrul protestatar, Mareº Ionel din Bacãu, intrat ºi el în greva foamei de douã zile: „Biserica nu poate sluji la doi stãpâni, ori slujeºti pe Dumnezeu, ori slujeºti banul“, îl completeazã acesta. „Mi se pare inuman ca Jandarmeria sã lucreze în favoarea unei companii strãine“ Alexandru Popescu spune cã protesteazã pentru ilegalitãþile pe care le-a vãzut în Pungeºti. Nu se poate ca în România anului 2013 sã vezi atât de multe ilegalitãþi ºi autoritãþile sã nu ia absolut nicio mãsurã, este de pãrere fostul agent de vânzãri. „Jandarmeria Românã mi se pare inuman sã lucreze în favoarea unei companii strãine. În loc sã-þi aperi poporul prin regulamentul militar ºi prin Constituþie! Organele statului sunt obligate sã-ºi apere populaþia, sã apere poporul român. De altfel, cred cã se ºtie, cu acel teren (concesionat companiei Chevron – nota red.) sunt mari probleme. Este sub lupa DNA-ului. S-au fãcut niºte schimburi dubioase acolo. Eu nu am înþeles de ce nu a încetat activitatea pânã în momentul în care se vor clarifica acele lucruri“, se mirã nea Sandu. Protestatarul din Piaþa Universitãþii spune cã premierul Victor Ponta a dezinformat în ceea ce priveºte problema gazelor de ºist, dar îl acuzã ºi pe Traian Bãsescu cã a susþinut cã turismul la Roºia Montanã nu este posibil, când de fapt el ar avea cereri, dar este blocat de decizia autoritãþilor de a declara locul zonã monoindustrialã. Masa de Crãciun: ceai ºi cafea caldã fãrã zahãr Dacã cei mai mulþi se înfruptau din mese bogate cu sarmale, cãrnuri de porc, cele mai alese afumãturi ºi cele mai savuroase prãjituri masa de Crãciun a lui Alexandru Popescu a constat în lichide. „Masa mea a fost foarte frumoasã: ceiuleþ fãrã zahãr, cafea fãrã zahãr, foarte frumos. Asta nu e o problemã. Rezist cât pot. Nu am o limitã de timp. Atât cât organismul meu rezistã voi sta aici ºi voi transmite mesajul meu mai departe, pentru cã în þara asta se întâmplã lucruri foarte rele. De Revelion am fost tot aici, împreunã cu 200 de prieteni. Au stat cu mine pânã la ora trei dimineaþa, când m-am bãgat la somn, pentru cã sunt tot mai obosit. De fapt, cred cã ºi Crãciunul ºi Revelionul au fost cele mai frumoase din viaþa mea, cu atât de mulþi prieteni în jurul meu. Mi-am fãcut foarte mulþi prieteni aici“, povesteºte cu drag nea Sandu.   „Parlamentul ar trebui sã-ºi dea seama cã lucreazã în folosul poporului român“ Prahoveanul care face greva foamei în centrul Capitalei, ne-a arãtat mai multe buletine de analize, unul dintre ele fiind chiar de pe 2 ianuarie, când oamenii au chemat ambulanþa pentru cã leºinase. Face acest gest extrem pentru cã vrea sã schimbe mentalitatea românilor ºi pentru cã este de pãrere cã de data aceasta, cei care o duc bine sunt tot aceia care ies în stradã ºi asta pentru cã ei vãd cã societatea se prãbuºeºte. „Parlamentul ar trebui sã-ºi dea seama cã lucreazã în folosul poporului român ºi sunt puºi acolo de oameni ºi sã se gândeascã la bine poporului din România“, spune Alexandru. „Au fost aleºi sã ne reprezinte, dar nu ne reprezintã pe noi, ci instituþii, corporaþii care nu au nicio legãturã cu România. Aceste companii vin, iau tot ce se poate lua, lasã dezastrul, lasã mizeria, lasã gunoaiele ºi pleacã cu buzunarele pline“, îl completeazã Bãcãuanul care i s-a alãturat de câteva zile. Alexandru Popescu îi sfãtuieºte pe oameni sã gândeascã singuri. El spune cã, în viitorul apropiat, 70% din teritoriul þãrii va fi împânzit de sonde de fracturare hidraulicã. Cât despre protestele din ultimele luni, el spune cã ar trebui sã fie cu mai multã seriozitate privite de guvernanþi. „O spun cu toatã tãria, protestele au fost sincere. Indiferent de cei care mai vor sã iasã în faþã. Cã sunt unii care vor sã se evidenþieze, totuºi ele nu au avut lider. Cei cu portavocea sunt niºte oameni care au puterea sã zicã ceva la portavoce. Dacã suntem de acord cu ce zic îi susþinem, dacã nu, tãcem. Marea majoritate a mesajelor cu portavocea era de fapt al tuturor. Nu a fost nimic regizat. Guvernanþii trebuie sã-ºi dea seama“, explicã nea Sandu. Manipularea presei Omul care face greva foamei de douã sãptãmâni spune cã nu numai guvernanþii sunt de vinã de situaþia actualã din România, ci chiar ºi cei care ar trebui sã informeze populaþia, dar nu o fac cum trebuie. Fie cã manipuleazã, fie cã nu dau importanþã anumitor aspecte. „Presa ºi televiziunile în general au minimalizat aceste proteste. Când au fost în stradã în Bucureºti, în septembrie, peste 30.000 de oameni, cifre care pot fi verificate prin filmãri, toatã lumea spunea 8.000 de oameni. Noi nu ne lãsãm intimidaþi. Televiziunile ºtim clar câþi bani au primit de la Gold Corporation pentru publicitate. Din pãcate multe ilegalitãþi nu au fost transmise corect de televiziuni ºi nici anumite emisiuni nu au dezbãtut corect“, crede nea Sandu. Rãspunsul autoritãþilor În ceea ce priveºte un sistem de monitorizare al autoritãþilor pentru gestul extrem de a face greva foamei în aer liber chiar în inima Capitalei, autoritãþile spun cã ºtiu despre protest, dar cã nu prea au ce sã facã. „Nu existã o bazã legalã în virtutea cãreia sã se reglementeze greva foamei. Asta nu însemnã cã noi nu ºtim de acest om ºi de gestul lui. Colegii mei cred cã trec în fiecare zi prin zonã, pentru a se asigura cã nu se întâmplã nimic. Oamenii care recurg la astfel de gesturi trebuie sã înºtiinþeze medicii, dar cam atât“, a declarat Giorgian Enache, purtãtorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureºti, pentru adevarul.ro. În ceea ce priveºte Poliþia Localã Bucureºti, rãspunsul este similar: „Nu este prins în baza de date a acþiunilor de protest a Poliþiei Locale Bucureºti, dar cunoaºtem despre situaþia lui. Mai vin susþinãtori de-ai lui, câte 10-15 oameni, mai tot timpul. Bãrbatul este sub monitorizare video“, a declarat purtãtorul de cuvânt al Poliþiei Locale Bucureºti, Rãzvan Popa, pentru adevarul.ro. sursa: adevarul.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer