Tatãl celui care l-a fãcut preºedinte pe Francois Hollande în Franþa este român, nãscut la Brãila: România are “pile” în noua administraþie din Franþa: Pierre Moscovici, 54 de ani, ºeful de campanie a lui Francois Hollande, noul preºedinte al Franþei, este pe jumãtate român. Tatãl sãu, Serge Moscovici, profesor de psihologie socialã, s-a nãscut la Brãila într-o familie de evrei în 1925 ºi a fost membru în ilegalitate al Partidului Comunist Român. El a plecat din România în Franþa în 1948. Pierre Moscovici cunoaºte foarte bine România, fiind chiar raportor al Parlamentului European pentru aderarea României la Uniunea Europeanã înainte de 2007. El chiar a declarat la un moment dat în Parlamentul european cã se simte “pe jumãtate român”. “Raportorul din Parlamentul European Pierre Moscovici a subliniat necesitatea ca guvernul român sã fie mai performant în satisfacerea cerinþelor integrãrii”, scria analistul Silviu Brucan pe 5 decembrie 2005 într-o opinie în Ziarul Financiar. Pierre Moscovici a studiat la ENA – Ecole Nationale D’Administration, ºcoala de elitã a administraþiei franceze, unde i-a fost profesor chiar Dominique Strauss-Kahn. Din 1997 pânã în 2002 a fost Ministru pentru Afaceri Europene în guvernul Lionel Jospin. În 2004 a fost ales vicepreºedinte al Parlamentului European. El este citat acum de presa francezã ca un posibil premier al noului guvern socialist, alãturi de un alt nume puternic al stângii franceze, Martine Aubry. Pierre Moscovici a fost chiar enumerat anterior printre posibilii candidaþi ai stângii la Preºedinþia Franþei. Duminicã searã, toate rezultate parþiale indicau victoria lui Francois Hollande cu 52% în faþa lui Nicholas Sarkozy. Geoanã ºi Moscovici în 2001 Petre Roman, ministrul de externe al României în 2000 ºi Pierre Moscovici În vizitã în România în 2005    Comentariu saccsiv:    Iata si cateva detalii extrem de interesante despre stramosii acestui Moscovici, publicate in excelentul articol al fratelui Mugur Vasiliu: „FABRICA DE FACUT OAMENI MARI” – un util material pentru a intelege CUM ILLUMINATI ACTIONEAZA IN ROMANIA si care e legatura dintre generatia noua de „politicieni” si strabunii lor evrei bolsevici sã urmãrim câteva evoluþii. Mai întâi, o relaþie mai occidentalã: Pierre Moscovici, membru al parlamentului francez, ºi al celui european, etc, fost comisar european pentru România. El este fiul unui luptãtor bolºevic din Brãila, care s-a fãcut parte din miºcarea de propagandã bolºevicã în România, ºi care s-a refugiat în Occident, dupã venirea la putere a facþiunii româneºti a bolºevismului. Dar, mai mult, dacã ne ducem ceva mai în spate ne întâlnim cu cel mai important Moscovici, care este bunicul celui dintâi. Sã pornim cu începutul – adicã cu bunicuþu‘: Gelbert Moscovici (fratele liderului social – democrat Ilie Moscovici) care a mai fost cunoscut – în documentele PCR – ºi sub numele de Alexandru Bãdulescu sau Ghiþã Moscu. Vom folosi câteva citate din lucrarea „România ca o pradã” de Radu Theodoru: „De la început fac distincþia netã dintre iudeo-comunismul bolºevizant ºi kominternist dominant pânã în deceniul 3 ºi miºcarea muncitoreascã destabilizatã, deturnatã ºi intoxicatã de acesta. Comunismul din România a fost o marfã evreiascã de import. Lucrul reiese clar din analiza structurii conducerii partidului comunist al anului 1921; al delegaþiilor acestuia la diferitele congrese organizate de Komintern, al fracþiunilor fugite peste hotare. (…) La Viena exista o facþiune condusã de Gelbert Moscovici, reprezentantul României la Comintern care milita pentru metode teroriste.(…)  În 1921 la al III-lea congres al Kominternului, singurul membru din delegaþia peceristã ales ca membru al Comitetului Executiv al Internaþionalei comuniste a fost evreul Gelbert Moscovici. Au participat 14 militanþi comuniºti reprezentând un grup de emigranþi aflat în URSS ºi alt grup fugit din þarã. Iatã-i: Gelbert Moscovici, Dobroceaev zis Bonaparte, Al. Starâi zis Bodeev, N. Gorniski zis Turcescu, C. Palade zis Georgescu, Saul Ozias zis Sandu, Al. Lichtblau zis Hugo ºi încã unul de acelaºi calibru cu numele pierdut prin arhive.  Cu începere din 1924 Comitetul Central al PCR, ziarele, organele teoretice de presã ale acestui partid iudaizat la vârf: SOCIALISMUL; MUNKAS; LUPTA COMUNISTÃ; LUPTA DE CLASÃ; propagã ideile Kominternului, adicã România este un stat multinaþional ºi militeazã pentru autodeterminarea minoritãþilor, vizând ungurii din Transilvania ºi mixtura iudeo-gãgãuzã-ruseascã din Basarabia.(…)  Din conducerea PCR în acel timp: Elek Koblos -secretar general, Marcel Pauker, David Fabian, H. Sternberg, M. Kohane, I. Fonagy, Al. Dobrogeanu-Gherea, B. Stefanov, S. Margulies, H. Gherstein.(…)  La 8 august 1924 se elaboreazã planul de declanºare a operaþiunilor zise „revoluþionare” din România. Preºedintele planificatorilor, V. Kolarov, este membru al Comitetului Executiv al Kominternului. Cum consider acþiunea de la Tatar-Bunar ca pe expresia tipicã a uneltirilor iudeo-bolºevice împotriva unitãþii naþionale, dezvãluind pânã la ultimele consecinþe obiectivele rãzboiului psihologic, citez pe larg din Proiectul de Operaþie al comuniºtilor din România aprobat de Comitetul Executiv al Internaþionalei Comuniste la 8 august 1924, subliniind cã dupã pãrerea mea, iudeo-comuniºtii din România erau implicaþi adânc în alcãtuirea planului ºi aveau misiuni exacte în desfãºurarea lui: (…) Ca principiu s-a admis cã în toate acþiunile ce vor avea loc în statele din Balcani, Uniunea Sovieticã sã nu participe oficial. Ajutorul efectiv, cu oameni ºi mijloace materiale este dat numai de comuniºti grupaþi în cen­tre, care-ºi iau asuprã-ºi responsabilitatea pentru ei. Planul se reduce la urmãtoarele acþiuni: întreaga Românie este împãrþitã în cinci zone. (Iatã, planul de împãrþire a României, în zone – chiar dacã doar cinci, faþã de opt, câte a anunþat Traian Bãsescu. El nu este, aºa cum vrea sã parã, nou, ci este o etapã în îndeplinirea planului de dezmembrare a României. Nota noastrã) Prima zonã, sau cea de Nord, cuprinde raionul Bucovina, în care, drept focare de propagandã ºi cen­tre pentru viitoarea revoluþie se indicã: Cernãuþi, Comeanca, Beiþina, Pârcani, cu direcþia generalã spre Iaºi. (…) A doua zonã e Basarabia propriu-zisã. În raionul Basarabia nu se presupune nici o acþiune de seamã. Numai la sud, aproape de vãrsarea Nistrului pânã la gura Dunãrii, va trebui sã aibã loc partea principalã a revoluþiei. Drept câmp de operaþii apar: Tusla, Tatar-Bunar, Vâlcov ºi Cãrþoi. (…) A treia zonã, Sud-Rãsãrit, cuprinde Dobrogea româneascã ºi întreaga Silistrã. Ca centru al revoluþiei este indicat Cãlãraºi-Silistra-Mânãstirea. (…) A patra zonã cuprinde raionul Banat ºi Ungaria de rãsãrit. Ca centru se indicã: Lugoj, Simeria, Caransebeº. (…) Tot astfel în zona a cincea, care cuprinde partea de Nord, Ungaria rãsãriteanã ºi Transilvania au centrul la Cluj-Dej ºi Oradea. Aici pot avea loc numai demonstraþii, desfãºurându-se numai acþiuni mici cu detaºamente de lucrãtori ºi þãrani. Conducerea generalã a operaþiei în zona întâi ºi a cincea au luat-o asupra lor tov. Bãdulescu (n.n. sã fim foarte atenþi, Bãdulescu fiind numele conspirativ al evreului din conducerea PCR Gelbert Moscovici, fapt care demonstreazã clar complicitatea Comitetului Central al PCR în 1924 la planul ºi acþiunile armate de dezmembrare a României) Zicinski, Rarenciuc ºi Koz. În a doua zonã German, Goldstein ºi Griitzenberg. În a treia ºi a patra, tovarãºii Kalifarski, Rankevici, Mironovici Ivan, Karl Koz ºi Weisenbrog. Conducerea generalã a revoluþiei, Comitetul Executiv o încredinþeazã troicii speciale compusã din tovarãºii Bãdulescu (Gelbert Moscovici), Goldstein ºi Kalifarski..” Am citat, selectiv, din lucrarea lui Radu Theodoru, „România ca o pradã”. Acesta este bãtrânul Moscovici, un adevãrat luptãtor bolºevic cominternist, pãrinte al propagãrii bolºevismului în România – ca formã de dezmembrare a statului român. Acum, despre tãtic: despre Serge Moscovici nu se ºtie prea mult nici acum în România, „þara sa de origine”. Când comisarul UE, Pierre Moscovici, a întocmit raportul care facilita intrarea României în acest organism, s-a amintit, fugitiv, ºi de tatãl sãu: „Persecutat înainte de 1944, ca evreu, Serge Moscovici devine militant comunist”, dar în anii urmãtori, dupã ce bolºevismul cominternist, care a introdus în România dictatura comunistã, a pierdut partida (pânã în 1989!), Serge Moscovici „constatã cã a fãcut o greºealã” ºi se refugiazã în Occident – unde face o mare carierã ca om de ºtiinþã. În nici un dicþionar sau document public nu se precizeazã ce activitate a avut ca activist bolºevic cominternist ºi care îi sunt înaintaºii – ceea ce se gãseºte ca notã biograficã este cã Serge Moscovici a fost fiul unui „negustor de cereale” din Brãila. Despre celelalte ramuri ale familiei sale nu veþi gãsi nimic, la suprafaþã. În acest caz sunt mai mulþi cominterniºti, de toate naþionalitãþile, care au fãcut aceiaºi „constatare” – de fapt, care nu au mai putut face faþã noii politici comuniste (începând cu Gheorghe Gheorghiu-Dej), semnatã, de aceastã datã, de conducãtori care nu erau evrei, dar care au fost, la rândul lor, deosebit de nocivi pentru români, în deceniile urmãtoare. ªi astfel ajungem în zilele noastre cu aceastã „minunatã” genealogie a familiei de luptãtori împotriva românilor, Moscovici – fireºte ceea ce am scris aici sunt doar câteva linii referitoare la aceastã genealogie. Rudele sunt cu mult mai multe ºi ca urmare activitatea familiei este cu mult mai „bogatã”. Cu alte cuvinte, subiectul este mult mai vast. În sfârºit: „prietenul României”, în zilele noastre, ºi totodatã comisar UE pentru România (este fiul lui Serge Moscovici), Pierre Moscovici – francez, deci pronunþia numelui nu mai este aceiaºi (ruseascã) cu cea a înaintaºilor sãi. Despre el nu este interesant sã spunem multe lucruri în plus. Dar, ceeace nu am menþionat despre înaintaºii lui Pierre Miscovici – de fapt, am lãsat ca un fel de surprizã, este cã amândoi ºi încã vreo douã rude au fost comisari sovietici pentru România. Iatã cum se închide – sau doar continuã, fiindcã nu ºtim ce comisariate ne mai rezervã viitorul – acest arc peste timp: înaintaºii comisari sovietici pentru România – „tânãrul” de astãzi, comisar european pentru România. Cititi va rog si: FRANCOIS HOLLANDE – noul presedinte al Frantei. Un socialist pro homosexuali ºi eutanasie … MASCARADA SI IN FRANTA: François Hollande si Nicolas Sarkozy sunt membrii aceluiasi club elitist „Le siecle”]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer