Scrisoare deschisã, adresatã:

Domnului Preºedinte Traian Bãsescu

Domnului Prim Ministru Victor Ponta

Domnilor Parlamentari

Blestemul Strãmoºilor

… sau despre brazda de pãmânt

Adevãrata suveranitate naþionalã îºi are tron pãmântul patriei cu sufletul îngropat în el. Nici o legislaþie nu poate împãrþi tronul acesta între autohtoni ºi venetici. ªi nu existã aur pe lume sã echivaleze preþul þarinii strãmoºeºti. Pentru cã, din moment ce aceastã þarinã e strãmoºeascã, ea are mai presus de toate o valoare moralã, ce nu se poate mãsura în bani. Cine îºi vinde pãmântul sãvârºeºte un sacrilegiu fiindcã îºi vinde morþii din el. Crima democraþiei e cã a pus la mezat patria, ºi aceasta însemneazã în principiu detronarea neamului românesc din drepturile lui de rasã regalã. În lumina spiritului autohton, invazia strãinului e tot una cu o nãvãlire barbarã, ceea ce constitue caz de rãzboi defensiv. De aceea, în suflul mistic al naþionalismului, sã lãmurim geamãtul morþilor jigniþi în mormintele lor ºi grindina blestemelor înscrise în dania lor. Cãci patria e dania strãmoºilor ºi ea nu se lasã nici rãpitã, nici vândutã. România trãieºte sub dictatura capitalismului fãrã patrie.” Nichifor Crainic

Domnule Preºedinte, Domnule Prim Ministru, Domnilor Parlamentari,

Bunicii noºtri ºi-au dat viaþa pentru apãrarea brazdei de pãmânt ºi a credinþei creºtine. În numele lui Dumnezeu, a jertfei strãmoºilor noºtri ºi a datoriei pe care o avem faþã de urmaºii noºtri, dorim urmãtoarele:
  1. interzicerea vânzãrii de pãmânt strãinilor
  2. interzicerea prin lege a avortului
  3. apãrarea valorilor creºtine ºi interzicerea manifestãrilor anticreºtine
  4. naþionalizarea bogãþiilor solului ºi subsolului
  5. interzicerea oricãror activitãþi care aduc atingere interesului naþional (Chevron, Roºia Montanã, vânzãri cãtre strãini …)
  6. schimbarea legii electorale, în sensul cã fiecare candidat îºi prezintã CV-ul ºi intenþia în contextul condiþiilor sociale, politice ºi economice actuale, în condiþii legale de publicitate. Eliminarea piedicilor pentru candidaþii independenþi.
În forma actualã, campania electoralã cuprinde în sine germenii corupþiei ºi nesimþirii. Noi v-am ales, dumneavoastrã aveþi datoria sã apãraþi interesele românilor, interese care coincid cu interesele dumneavoastrã ºi a propriilor dumneavoastrã copii! Nu puneþi pe frunþile lor ºi ale dumneavoastrã stigmatul trãdãrii! Cu toþii suntem vinovaþi de starea economicã, moralã ºi spiritualã în care a ajuns neamul românesc, mãcar acum în ceasul al doisprezecelea sã ne facem datoria. Împotriva celor care vor continua trãdarea lui Dumnezeu ºi a neamului românesc, Înalta Instanþã Moralã Româneascã va da sentinþa de condamnare la moarte. Moartea este marea certitudine a omului pe pãmânt! Ce vom spune mâine când ne vom întâlni cu pãrinþii, cu moºii ºi strãmoºii noºtri? Împrejurãrile sunt vitrege, aveþi la îndemânã calea demisiei sau calea eroicã, calea datoriei! Dumnezeu sã vã lumineze ºi sã vã întãreascã!

16 august 2013, Sfinþii Martiri Brâncoveni

Cu cele mai bune doriri, Marcel Bouroº]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer