SCRISOARE DESCHISà Tovarãºe Vladimir (Volodea) Tismãneanu, Vã reamintim cã Asociaþia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România (A.V.M.R.) este singura asociaþie legal constituitã încã din anul 1996 ºi care reprezintã interesele victimelor represiunii sângeroase din 13-15 iunie 1990 (represiune cunoscutã sub numele de Mineriada din iunie1990). În aceastã calitate suntem obligaþi de împrejurãri, sã vã prezentãm o sintezã a cameleonismului politic ºi nocivitãþii informative, pe care le-aþi probat de-a lungul întregii perioade de activitate, pânã în zilele noastre, când transpiraþi cuprins de „grija adevãrului’’. –         Cunoscut mai mult ca „istoric de budoar” (fiu al unor activiºti-comuniºti evrei Leon Tismenitky ºi Hermina Marcushon, înrãdãcinaþi în utopia marxist-leninistã de facturã sovieticã ºi veniþi pe „tancurile ruseºti”) fost nomenklaturist bolºevic, ideolog al internaþionalismului, sunteþi cel care a comis cel mai mincinos „raport” asupra comunismului! –         Decizia noii conduceri a IICCMER (al cãrui preºedinte sunteþi) de a extinde activitatea ºi asupra perioadei post-decembriste ºi a Mineriadelor, ne stârneºte nemulþumirea ºi totodatã mirarea asupra neobrãzãrii; atragem totodatã atenþia asupra rusificãrii ºi politizãrii institutului cât ºi a istoriei recente, pe care vreþi sã o mãsluiþi conform indicaþiilor venite, credem, de la Bãsescu-Cotroceni! –         Întrega echipã pe care aþi format-o dupã propriul chip ºi asemãnare nu are alt scop decât dezinformarea ºi apãrarea adevãraþilor vinovaþi: Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Doru Viorel Ursu, Virgil Mãgureanu, etc. Vinovaþii de represiunea din iunie 1990 se gãsesc enumeraþi în Plângerea Penalã depusã încã din 1997 de A.V.M.R. –         Activitatea depusã înainte de 1989, în cadrul laboratorului de sociologie al IPCT, presupunea accesul zilnic la sondajele de opinie, ºi vã înlesnea înþelegerea amplitudinii dezastrului „calitãþii” vieþii în România lui Ceauºescu. Se pare cã aþi trezit „interesul” Direcþiei a-3-a, a Securitãþii , înainte de a rãmâne în Occident, în 1981, cu ajutorul Ghizelei Vass (unii vorbesc despre o infiltrare, ca agent al Securitãþii în mediile intelectuale occidentale, intrat în SUA abia în 1985). –         Militant comunist activ dupã 1989, îl periaþi ºi scuzaþi pe Ion Iliescu (mai mult, ne putem referi, în treacãt, la cartea cu interviuri apãrutã în 2000, pe care aþi scris-o împreunã cu Iliescu) de uciderea protestatarilor neînarmaþi, dupã care urmeazã executarea fostului amic politic cu aceeaºi luciditate cu care Stalin îºi lichida apropiaþii. –         Raportul Comisiei prezidenþiale asupra comunismului, având 666 de pagini, acoperã cu viclenie, cele mai mari crime fãcute de dictatura comunistã din România (al cãrui reprezentant detaºat a fost propriul dumneavoastrã tatã,care a primit pentru slujirea regimului comunist, drept recompensã, gradul de general) – lucrare pe care aþi fãcut-o la ordinul / împreunã cu preºedintele neocomunist Traian Bãsescu. –         Aþi intrat de tânãr la catedra de filosofie a Universitãþii din Bucureºti, obþinând doctoratul în marxism. Apropierea pe care aþi avut-o de familia Ceauºescu, v-a determinat sã deveniþi în timp, unul dintre prietenii apropiaþi ai lui Nicu Ceauºescu, zis Prinþiºorul. Suntem convinºi cã l-aþi venerat ºi a-þi profitat pentru „a fugi în Occident” pentru o bunã acoperire informativã. Cunoscând aºadar, activitatea pe care aþi desfãºurat-o, sunteþi incompatibil ºi contraindicat cu funcþia de conducere a IICCMER. AVMR ªI ASOCIAÞIILE SEMNATARE, CONSIDERà Cà ESTE UN CONFLICT MAJOR DE INTERESE ÎNTRE SCOPUL INSTITUTULUI ªI ORIENTAREA DUMNEAVOASTRà BOLªEVICÃ; Totodatã, AVMR ªI ASOCIAÞIILE SEMNATARE, ATRAG ATENÞIA ASUPRA INCOMPATIBILITÃÞII MORALE ÎNTRE POZIÞIA DE BOLªEVIC ªI CEA DE CERCETÃTOR AL CRIMELOR COMUNISMULUI; Ca urmare, AVMR ªI ASOCIAÞIILE SEMNATARE Và CER Sà DEMISIONAÞI URGENT DIN FUNCÞIA DE PREªEDINTE AL CONSILIULUI ªTIINÞIFIC AL IICCMER ªI CONSIDERÃM Cà ACESTà FUNCÞIE A UNEI INSTITUÞII CARE ARE CA SCOPURI AFIRMATE ÎN HOTÃRÂREA DE ÎNFIINÞARE: a)     „administrarea ºi analizarea de o manierã riguroasã ºi ºtiinþificã, a memoriei regimului comunist din România, cât ºi a consecinþelor acestuia (…); b)     sprijinirea constituirii unor mecanisme educaþionale ºi de informare destinate sã promoveze, la nivel public naþional ºi internaþional memoria perioadei comuniste din istoria României ºi de încurajarea dezvoltãrii unei culturi a libertãþii, democraþiei ºi a statului de drept (…)” TREBUIE OCUPATà DE O PERSOANà CARE Sà AIBà PROBITATEA MORALà ªI PREGÃTIREA NECESARE PENTRU REPREZENTAREA UNUI INSTITUT DE ACEST FEL. În concluzie, Tovaraºe Vladimir Volodea Tismãneanu, ca activist aþi fost: tern, insipid ºi mediocru, dar aþi avut dârzenia unui komisar sovietic. Felul în care v-aþi scuzat pe sine, iscusinþã arãtatã în momentele în care v-aþi protejat tatãl-politruk, precum ºi rafinamentul arãtat neocomunistului Traian Bãsescu, ne aratã clar legãtura fiziologicã pe care o aveþi cu socialismul. Chiar dacã de-a lungul anilor, retorica s-a mai schimbat, tupeul, aroganþa ºi impertinenþa dovedite, sunt specifice conaþionalilor dumneavoastrã evrei, care au venit în 1944 cocoþaþi pe tancurile sovietice ºi au instaurat în România cu ajutorul NKVD, cea mai odioasã ºi nemiloasã dictaturã comunistã! Trebuie sã acceptaþi, cã originea alogenã ºi credinþa dumneavoastrã bolºevicã, sunt strãine de acest popor ºi vã face indezirabil. Numai faptul cã aþi reuºit sã determinaþi introducerea Holocaustului ca obiect de studiu în ºcoalã, nu rãspunde nevoii de adevãr în privinþa celor 10.000 de români executaþi fãrã judecatã de cãtre temuta Securitate ºi îngropaþi de cele mai multe ori în gropi comune. Faptul cã aþi ajuns în America ºi i-aþi pãcãlit pe aceºti naivi în ale comunismului, nu vã ajutã în faþa adevãraþilor români care nu uitã dictatura comunistã. Nu dorim sã discutãm, nu vã cerem clemenþã ºi înþelegere, nu facem apel la instanþele morale. Vã cerem o dovadã de bãrbãþie ºi pocãinþã: Daþi-vã DEMISIA! Asociaþia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din Romania prin preºedinte Viorel Ene Asociaþia Baricada Inter 1989 prin preºedinte Ion Iofciu Asociaþia Pentru Apãrarea Drepturilor Apatrizilor ºi Refugiaþilor prin vicepreºedinte av.Mihai Rapcea Publicaþia bilunarã AXA prin director Mugur Vasiliu]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer