daciiMiceal Ledwith, confident al Papei Ioan Paul al II-lea ºi omul care a avut acces la toate documentele secrete din biblioteca Vaticanului, a fãcut recent o afirmaþie care a ºocat lumea academicã ºi nu numai. El a declarat cã latina cultã se trage din limba românã strãveche, nu invers, cum se credea pânã acum! 1Într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj, în decembrie 2012, Miceal Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, unul din oamenii care au avut acces la cei 230 de kilometri de rafturi cu cãrþi din arhiva bibliotecii Vaticanului ºi fost membru al Comisiei Teologice Internaþionale, a fãcut o declaraþie ºocantã: “Chiar dacã se ºtie cã latina e limba oficialã a Bisericii Catolice, precum ºi limba Imperiului Roman, iar limba românã este o limbã latinã, mai puþinã lume cunoaºte cã limba românã, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba latinã, ºi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba românã este o limbã latinã, ci mai degrabã limba latinã este o limbã româneascã. Aºadar, vreau sã-i salut pe oamenii din Munþii Bucegi, din Braºov, din Bucureºti. Voi sunteþi cei care aþi oferit un vehicul minunat lumii occidentale (limba latinã – n.r.)”. Aceastã declaraþie o puteþi vedea pe internet, pe YouTube, minutele 52.30 – 53.11.

România, Grãdina Maicii Domnului Cu alte cuvinte, teoria conform cãreia romanii au cucerit o parte din Dacia, iar dacii, inclusiv cei din teritoriile necucerite de Roma, ºi-au abandonat limba strãmoºilor lor ºi au început sã vorbeascã latina e falsã. Conform declaraþiei lui Ledwith, la întâlnirea lor cu romanii, dacii nu au avut nevoie de translatori: vorbeau deja limba din care se nãscuse chiar latina. Din aceastã perspectivã, românii apar drept unul ºi acelaºi popor cu dacii, continuatorii direcþi ºi legitimi ai acestora. Mai mult, ar rezulta cã ºi romanii ar fi fost neam tracic. Menþionãm cã Miceal Ledwith este o personalitate irlandezã care nu are interese personale în România. De asemenea, reamintim cã Papa Ioan Paul al II-lea a spus, cu ocazia vizitei în þara noastrã, din anul 1999, cã România este “Grãdina Maicii Domnului”. În aceastã ordine de idei, se pune întrebarea: ce ºtiu cei de la Vatican despre noi, iar noi habar nu avem? Genetic, nu ne-am schimbat de 5.000 de ani, suntem tot daci Un studiu de paleogeneticã, realizat între anii 2003-2006, a arãtat cã, genetic, suntem daci, iar teoria latinizãrii fãcute de Imperiul Roman este falsã. Studiul, realizat de dr. Georgeta Cardoº, specialist în geneticã, cu sprijinul Universitãþii din Hamburg, Germania, a pornit de la þesuturi osoase recoltate din peste 20 de situri arheologice din România, de la un numãr de 50 de indivizi aparþinând populaþiilor care au trãit aici cu 5.000 de ani în urmã. Datele genetice obþinute au fost comparate cu cele ale românilor de astãzi. Concluzia a fost cã între actuala populaþie a României ºi cele care au trãit pe teritoriul acestei þãri cu 5.000 de ani în urmã existã o clarã înrudire geneticã, iar fondul de bazã dovedeºte continuitatea ºi legãtura strânsã cu populaþia strãveche, adicã cu dacii, ramura nord-dunãreanã a marelui neam tracic.  Sursa – Libertatea]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer