De cincizeci de ani, pe scena Europei occidentale are loc un spectacol regizat cu calculatã perversitate ºi urmãrit cu un voaierism sinucigaº, de o clasã politicã atinsã de scleroza sfârºitului. Imigraþia musulmanã, Multiculturalismul ºi Corectitudinea Politicã, au fost ºi sunt principalii actori ai unui delirant ºi masochist ménage a trois, ale cãrui creaþii monstruoase sunt Zonele Interzise (No-Go Zones). În 1968, conservatorul Enoch Powell, revoltat de politica dusã de Partidul Laburist de “predare a cetãþii” valurilor de imigranþi veniþi din fostele colonii, spunea într-un discurs memorabil: “Este ca ºi cum ai privi o întreagã naþiune lucrând de zor la înãlþarea propriului rug funerar.” Tower Hamlets era în acea vreme numele purtat de unul din cartierele Londrei. Azi, când Enoch Powell nu mai este blamat ºi stigmatizat, ci privit ca un adevãrat profet, Tower Hamlets este mult mai cunoscut sub numele de Republica Islamicã Tower Hamlets, “republica” fiind una dintre vestiteleNO-GO ZONES, pustule maligne ce împânzesc Marea Britanie. “Zonele interzise” din Europa occidentalã sunt trecute în revistã, succint dar convingator, într-un articol scris de Soeren Kern, apãrut în Hudson NY.

“Zonele interzise” nemusulmanilor se rãspândesc în Europa
“Ocupaþie fãrã tancuri ºi soldaþi”
de Soeren Kern Islamiºtii intensificã crearea zonelor interzise ne-musulmanilor în oraºele Europei. Cea mai mare parte a acestor “zone interzise” funcþioneazã ca niºte micro-state guvernate de Sharia. Autoritãþile þãrilor gazdã au pierdut, se pare, controlul acestor cartiere unde, în majoritatea cazurilor, serviciile publice – adicã poliþia, pompierii ºi serviciul de ambulanþã – nu mai au acces. “Zonele interzise” sunt rezultatul deceniilor de politicã multiculturalã, care i-a încurajat pe musulmani sã creeze societãti paralele ºi sã trãiascã într-o auto-segregare, mai degrabã decât sã se integreze în þãrile gazdã europene. În Marea Britanie, de exemplu, gruparea musulmanã “Musulmanii contra cruciadelor” a lansat o campanie pentru transformarea a 12 oraºe engleze- incluzând ºi ceea ce ei numesc Londonistan – în state islamice independente. Aceste aºa zise emirate islamice funcþioneazã ca niºte enclave autonome, supuse Sharia ºi în afara legilor britanice. Acest “Proiect al Emiratelor Islamice” enumerã oraºele Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, cât ºi Waltham Forest în nord-estul Londrei ºi Tower Hamlets în est, ca teritorii pe cale sa fie supuse în întregime legii islamice Sharia. In cartierul londonez Tower Hamlets ( numit ºi Republica Islamicã Tower Hamlets), predicatorii musulmani, porecliþi ºi Talibanii din Tower Hamlets, ameninþã regulat cu moartea femeile care nu poartã vãlul islamic. Strãzile învecinate sunt împânzite cu afiºe care te avertizeazã: “Intraþi într-o zonã controlatã de SHARIA; aici se aplicã legea islamicã!”. Toate reclamele publicitare care sunt considerate ofensatoare pentru musulmani sunt vandalizate sistematic sau acoperite cu spray negru. În Luton, în cartierul Bury Park, musulmanii sunt acuzaþi de a pune în practicã o adevaratã “epurare etnicã”, hãrþuindu-i pe ne-musulmani, pânã când aceºtia cedeazã ºi se mutã în altã parte. În West Midlands, doi predicatori creºtini au fost acuzaþi de “incitare la urã” pentru cãdistribuiau evanghelii într-o zonã predominat musulmanã din Birmingham. În Leytonstone, la est de Londra, extremistul musulman Abu Izzadin i-a urlat în fata fostului ministru M. John Reed: “Cum ai îndrãznit sã vii într-o zonã musulmanã.“ În Franþa, sectoare mari din cartierele musulmane sunt considerate ca “ Zone Interzise” de poliþia francezã. Recent au fost delimitate 751 de “Zones urbaines sensibles, sau ZUS, cum mai sunt numite printr-un eufemism. O listã completã a acestor ZUS se gaseºte pe un site oficial al guvernului francez, cu hãrþi din satelit ºi o demarcare precisã strãzilor. Se estimeazã cã cinci milioane de musulmani trãiesc în aceste “zone urbane sensibile”, zone în care statul francez nu-ºi mai exercitã controlul! Imigranþii musulmani au preluat controlul unor parþi din Franþa. La Paris ºi în alte oraºe franceze cu o numeroasã populaþie musulmanã, ca Lyon, Marseille ºi Toulouse, mii ºi mii de musulmani închid strãzile (oprind astfel activitãþile comerciale ºi traficul pietonal ºi auto) pentru a-ºi þine rugãciunea de vineri. Anumite moschei îºi folosesc staþiile de amplificare pentru a-ºi difuza predicile ºi rugãciunile. Acest spectacol sãptãmânal (imagini, aici), numit ºi “ocupaþia fãrã tancuri ºi soldaþi”, provoacã derutã ºi mânie în rândul populaþiei. În ciuda nenumaratelor plângeri, autoritãþile locale refuzã sã intervinã deoarece se tem sã nu provoace revolte ale musulmanilor. Bruxelles, capitala Belgiei, este deja în proporþie de 20%, musulmanã. Multe cartiere locuite de musulmani au devenit zone interzise poliþiºtilor, aceºtia fiind frecvent atacaþi atunci când pãtrund în ele. În districtul Kuregem din Bruxelles, care seamãnã adesea cu o zonã de razboi urban, poliþia patruleazã cartierul în doua tanchete blindate: una pentru transportul echipei de poliþiºti ºi cea de-a doua, pentru escorta celei dintâi. În alt cartier bruxelez, Molenbek, poliþiºtii au primit ordin de a nu bea cafea sau a manca sandwich-uri în public în timpul Ramadanului. În Germania, Bernhardt Witthaut, comisar de poliþie, a declarat la 1 august ziarului Der Westen cã imigranþii musulmani sunt în curs sã impunã zone interzise în numeroase oraºe germane, cu o vitezã alarmantã. Ziaristul l-a intrebat pe B. Witthaut: “Existã zone urbane, de exemplu în Ruhr, unde cartiere întregi sunt zone interzise, iar poliþia nu mai poate asigura securitatea?” Domnul Witthaut a rãspuns: “Toþi comisarii de poliþie ºi ministrul de interne vor nega aceastã realitate, dar este evident cã noi ºtim foarte bine unde ne putem deplasa cu o simplã maºinã de poliþie ºi unde este nevoie de un transportor blindat de trupe. Adevãrul este cã, colegii noºtri nu se mai pot deplasa în echipe de doi, fãrã a deveni, ei înºiºi, victimile unei crime. ªi ceea ce este mai grav: în aceste zone, autorii crimelor nu sunt nici mãcar inculpaþi! Sînt lãsaþi “de capul lor”. Ar trebui, cu adevãrat un caz foarte grav, pentru ca noi, poliþiºtii, sã fim auziþi. Puterea Statului este total absentã de pe aceastã scenã!” În Italia, musulmanii au preluat controlul Pieþei Veneþia din Roma pentru rugãciunile de stradã. La Bolognia, musulmanii au ameninþat în repetate rânduri cã aruncã în aer catedrala San Pietronio care conþine o frescã veche de ºase secole inspiratã din Infernul lui Dante, ce infãþiºeazã un Mahomed torturat de diavolii Infernului. În Olanda, un tribunal olandez a cerut guvernului sã publice o listã incorectã politic, a celor 40 de zone interzise din þarã. Cele mai problematice cinci cartiere musulmane sunt la Amsterdam, Rotterdam ºi Utrecht. Cartierul Kolenkit din Amsterdam este problema numãrul unu a þãrii. În sfârºit trei districte periculoase sunt Pendrecht, Het Oude Noorden ºi Bloemhof în Rotterdam. Cartierul Ondiep din Utrecht ocupã poziþia a cincea, urmat de Rivierenwijk(Deventer), Spangen (Rotterdam), Oude Westen (Rotterdam), Heechterp/Schieringen(Leeuwarden) ºi Noord-Oost(Maastricht). În Suedia, care are cea mai generoasã lege a imigrãrii din Europa, largi teritorii în sudul oraºului Malmo, care are mai mult de 25% musulmani, sunt zone interzise ne-musulmanilor. Pompierii ºi ambulanþele refuzã sã intre în cartiere musulmane ca Rosengard, fãrã o escortã puternicã a poliþiei. ªomajul în rândul bãrbaþilor în Rosengard depãºeºte 80%! Când pompierii au încercat sã stingã un incendiu declanºat la moscheea principalã din Malmo, au fost atacati cu pietre. În oraºul suedez Goteborg, tinerii musulmani au atacat cu cocktail-uri Molotov maºinile poliþiei. În cartierul Angered, peste 15 maºini ale poliþiei au fost distruse, tinerii musulmani folosind lasere pentru a-i orbi pe politisti.În cartierul Backa din Goteborg tinerii au atacat cu pietre maºinile poliþiei, poliþia având dificultãþi în a stopa atacurile declanºate contra ambulanþelor ºi pompierilor în diferite cartiere ale oraºului. Potrivit imamului Adly Abu Hajar din Malmo: “Suedia este cel mai bun stat islamic din lume.” Afirmaþia imamului din Malmo, afirmaþie cu care Soeren Kern îsi încheie articolul, poate pãrea celor ce nu cunosc realitãþile suedeze, exageratã. Cã nu este aºa, cã suedezii – cei de stânga, cel puþin- au “închinat steagul”, o dovedesc douã declaraþii ale unor importanþi oameni politici. Domnul Jens Orback, Ministru pentru Democraþie ºi Integrare, membru al partidului social democrat suedez, spunea în 2004: “Trebuie sã fim deschiºi ºi toleranþi cu Islamul ºi musulmanii pentru cã atunci când vom deveni minoritari, vor fi ºi ei ca noi.” De curând, secretara aceluiaºi PSD, doamna Carin Jamtin, a supralicitat : “Suedia este o societate multiculturalã ºi meritã sã examinãm subiectul integrãrii Ramadanului în sãrbãtorile noastre.” Dacã sunt convins cã Ramadanul va deveni, cât de curand, sãrbãtoare naþionalã suedezã, mi-l pot doar imagina pe Olof Palme – cel ce ºi-a adus o contribuþie decisivã la crearea statului suedez multicultural – privind cu diabolicã mândrie zonele interzise ºi ascultând încantat vorbele urmaºilor.” Mi-am fãcut datoria”, îi poate spune el lui Allah!  http://inliniedreapta.net/zus/]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer