In urma cu niste zile (nu multe !), proTV-iºtii au insistat sã îmi ia un interivu pe tema noului scandal sexual marca MISA, din Argentina. Cand am auzit cã nici un reprezentant MISA – din cei contactaþi, nu a dorit sã facã declaraþii pe tema respectivã, mi-am spus cã dacã voi tãcea, din comoditate sau interes personal, sunt la fel de vinovat ca ºi cei care se ascund.


Trebuie sã spun cã mi-am cãlcat pe inimã sã apar din nou pe acest subiect, pentru cã orice asociere de imagine cu MISA dãuneazã, indeferent de poziþia adoptatã cu referire la subiectul respectiv. Acesta este ºi motivul pentru care mulþi oameni importanþi din politicã, justiþie sau din alte domenii de activitate, cursanþi sau foºti cursanþi yoga, nu îºi manifestã public poziþia faþã de povestea MISA.


Am acceptat deci un interviu de cca. 5 minute, în care mi-am expus pãrerea cu privire la excesivitatea prezenþei sexualitãþii în corpusul de învãþãturi de la MISA, enumerând activitãþile sexuale despre care cred cã nu cadreazã cu o ºcoalã spiritualã autenticã (producþia de filme porno, vide-chat, dans la barã prin cluburi) ºi care fac mult rãu imaginii yogãi, prin asociere. Din tot ce am spus, cei de la PROTV au dat doar un fragment, dar care exprimã în esenþã ceea ce am scris mai sus. Iatã, textual, declaraþia mea difuzatã de ProTV:

„Genul acesta de activitãți preponderent sexuale, nu fac cinste lui Gregorian Bivolaru ca persoanã și nici sistemului yoga, pe care îl descalificã în fața a milioane de oameni”. Chiar dacã nu s-a difuzat ºi partea de explicaþii anterioare (despre ce gen de „activitãþi preponderent sexuale” vorbeam), ea se deducea din materialul ºtirii, care explica despre filmãri porno ºi alte asemenea, exemplificând cu o fotografie de pe o scenã unde erau mai mulþi bãrbaþi ºi femei (în costume de dansatori), sumar îmbrãcaþi, fãceau ceva (probabil un ritual sau o scenã de spectacol).


Ei bine, la povestea argentinianã, care a ajuns în România datoritã unei declaraþii a primarului din zona respectivã ºi a unor ziariºti care au scris un articol (deci fãrã sã îºi fi bãgat coada farmazonii din România !), MISA nu a dat nici un rãspuns oficial. Nici cã e albã, nici cã e neagrã.


La acel moment, nu au explicat ce cautã acolo, despre ce este vorba. Au aºteptat probabil sã fie conceputã de „biroul de presã” (ºi aprobatã de Grieg) versiunea oficialã ce trebuia prezentatã mass-mediei, aºa cum fac ei de fiecare datã.


Probabil cã dupã interviu, ºtiriºtii de la PROTV au reuºit sã îl prindã pe Dan Ciuciulete (instructorul MISA din Argentina) la telefon , iar poziþia acstuia a fost extrem de vagã ºi prudentã, fãcând pe neºtiutorul cu privire la acuzele ce se aduceau de ziariºtii argentinieni. Ei bine, acum, când scandalul s-a stins, hop apar ºi ei (ca de obicei, mult prea târziu), cu „varianta oficialã”, sub forma unui „interviu” cu Dan Ciuciulete (ca sã nu parã toatã faza prefabricatã, ci sã îi dea aerul ãla de spontaneitate…).


Problema este cã limbajul de lemn folosit în interviu (de ambele pãrþi) trãdeazã fãcãtura ºi denotã premeditare, dacã nu cumva interviul cu pricina nu a existat niciodatã, fiind opera unui scribuleþ cu normã de karmayoga pe site-ul oficial MISA, peste care s-a pus celebra ºtampiluþã cu DA-ul gregorian.


În esenþã, interviul este maculaturã curatã, obositor de citit datoritã exprimãrii tipice a la MISA, ce rivalizeazã cu limbajul politicienilor care, la fel, vorbesc mult fãrã sã spunã nimic concret. Ceva de genul cã „înstrãinãtate MISA-Bivolaru-continenþa sunt extrem de apreciate, nu ca în România cea înapoiatã”, totul spoit cu multã laudã la adresa valorii ºcolii de yoga, cursurilor ºi cãrþilor lui G.B., cu scâncete despre cât de rea ºi neânþelegãtoare este presa cea manipulatã de farmazoni. Vedeþi cã se poate contrage ºi într-o singurã frazã toatã polologhia de „interviu” !?


Dar sã spun câte ceva de partea unde se vorbeºte despre mine. Mai întâi sã prezint în citat ce se spune:

Yogaesoteric: În articolele publicate de presã au apãrut ºi „punctele de vedere” ale unor aºa-ziºi „specialiºti”. Care este opinia dumneavoastrã despre acestea? Dan Ciuciulete: Pentru a da un plus de crezare aberaþiilor pe care le repetã de ani în ºir, fabricanþii de „ºtiri” din România, în loc sã se documenteze în mod real, la faþa locului, aduc în faþã tot felul de indivizi care îºi dau cu pãrerea despre lucruri despre care nu au habar. De data aceasta Mihai Rapcea, cursant yoga care probabil nu prea practicã yoga ºi de aceea nu prea are mari realizãri, afirmã cu aplomb, cum cã asocierea practicii yoga cu sexualitatea ar „descalifica sistemul yoga”. Din experienþa mea de instructor yoga am remarcat cã singurii care nu apreciazã valoarea continenþei sexuale sunt aceia care nu sunt capabili sã o practice, pentru cã nu au voinþa necesarã pentru efortul pe care îl presupune învãþarea continenþei sexuale masculine. Îi pot spune lui Mihai Rapcea pe aceastã cale cã, prin mai multe þãri pe unde am fost, foarte mulþi oameni au afirmat cã le-au fost de un real folos informaþiile oferite în cadrul cursurilor tipãrite de yoga, precum ºi cãrþile ºi articolele pe acest subiect scrise de domnul profesor de yoga Gregorian Bivolaru.

Aceste cuvinte ne doare !!! Sau, mãcar ne gâdilã… deci am râs cu poftã când am citit exprimarea copilãreascã cu care eram „atacat” la virilitate, continenþã ºi cunoºtinþe de yoga. De unde atâta frustrare, domnu` instructor Ciuciulete, la o fiinþa atât de „elevatã” – cum se presupune cã trebuie sã fie un instructor de yoga de la MISA ?


Ideea este cã nu m-am prezentat nicãieri drept „specialist” în nimic, cu atât mai puþin în yoga. ªi nu cunosc prea multe persoane care sã poatã emite astfel de pretenþii. ªi cu siguranþã Dan Ciuciulete sau Gregorian Bivolaru nu fac parte din aceastã categorie.


Pe urmã se spune cã sunt „adus” (în calitatea mea de „specialist”) sã îmi „dau cu pãrerea” despre lucruri de care nu am habar. Ba am habar domnu Ciuciulete ! M-am sãturat de toatã propaganda siropoasã prin care se recruteazã starletele de video-chat ºi dansatoarele via Japonia – din rândul colegelor mele de curs. M-am sãturat de toate „textele” ºi folclorul þesut în jurul sexualitãþii „cu continenþã”, care nu apar în nici o ºcoalã sau text tradiþional de yoga, ci numai în „traducerile” „corectate” de Grieg. ªi atunci, ies ºi spun adevãrul, rãspicat. Chiar dacã vã deranjeazã pe unii ºi vã stricã „ploile” ºi afacerile ridicate sub paravanul MISA !


Am habar pentru cã am fost la toate audierile de martori din 2004, din dosarul Extaz, cu fetele aduse de pe aeroport. ªi dacã am aflat atunci adevãrul, acesta este ºi unul dintre motivele pentru care m-am retras din rândul apãrãtorilor MISA. ªi nu ºtiu câþi dintre voi, aºa-ziºii „instructori de yoga” au sãrit în 2004 ca mine – pentru a-ºi apãra maestrul ºi ºcoala de yoga.


Spre deosebire de tine, domnule instructor Ciuciulete, eu ºtiu de unde a pornit Gregorian Bivolaru în concepþiile sale despre brahmacharia. ªtii matale cum o definea acesta în anul 1982, când preda yoga în apartamentul fostei mele maestre într-ale avocaturii (regretata doamnã Felicia Ionescu) !? Redau din caietele ei de curs (multe purtând scrisul de mânã a lui Grieg): Brahmacharia constã fie în a rãmâne abstinent (a nu avea activitate sexualã), fie în a întreține relații sexuale cu mãsurã, fãrã a ejacula prea des !!!


Între timp, conceptul de brahmacharia s-a „updatat”, ºi a apãrut „continenþa amoroasã” infinitã, în care yoghinul de la MISA „transmutã în mod total ºi perfect potenþialul sexual creator, în forme superioare de energie” !!!


Faza asta imi aminteºte de un moment de-al meu, în care mã cãzneam sã rãmân continent pe perioade cât mai lungi de timp ºi eram disperat de faptul cã, indiferent cât de multe ore de hatha yoga, pranayama ºi meditaþii fãceam, nu reuºeam sã fiu continent „perfect” pe termen nedefinit (țin minte cã odatã am fãcut 7 ore de uddyane și nauli, iar noaptea am avut poluție).


I-am luat la rând atunci pe toþi marii instructori de la curs, am ajuns pânã la Grieg, ºi nici unul nu a putut sã îmi dea un sfat competent. Ajunsesem sã dorm cu sãculeþul de teci de hamei la nas, ca sã evit poluþiile nocturne. Mi se spunea sã continui sã lucrez, ºi sã „aºtept”. Apoi am înteles ºi sfatul lor, de oameni trecuþi de prma tinereþe: cã odatã cu înaintarea în vârstã, nu e nici o problemã sã te abþii sã ejaculezi, chiar perioade lungi de timp, dacã nu prea mai ai ce. Când eºti însã tânãr ºi cu potenþial sexual mare, lucrurile stau altfel.


Despre cât de practicant yoga sau de continent sunt eu, nu are sens sã scriu aici, cã doar încã nu mi-au murit toþi lãudãtorii (sau lãudãtoarele, în cazul de faþã). Eu mã bucur de continenþã (atâta câtã este), nu mã laud cu ea.


Dar, dacã ai constatat sunt atât de „incapabil” sã practic continenþa de ce nu mã ajutaþi sã o fac !? Vorba unui ciumpalac, „Toate FETELE sa apeleze la MINE !” ca sã mã înveþe continenþa sexualã !!!Revenind la declaraþia mea de la PROTV, aflã domnule Ciuciulete, cã nu „asocierea practicii yoga cu sexualitatea „descalifica sistemul yoga” ci practicile aberante marca MISA ºi toate concepþiile aberante, denaturate ºi distructive ce vin cu ele, fac rãu imaginii sistemului yoga. Aberaþia „cuplului deschis”, a „relaþiilor multiple” ºi „pãstrãrii stãrii de shakti” evitând naºterea de copii „care înjumãtãþeºte potenþialul erotic al femeii” – sunt atacuri directe la adresa familiei ºi a ordinii sociale – ªI TREBUIE TRATATE CA ATARE, ca dovadã cã se ºi întâmplã acest lucru peste tot pe unde puieºte MISA pe faþa pãmântului.

Mã opresc acum aici, din lipsã de timp. Dar promit cã voi reveni…


PS: si o relatare despre continenta, primita de la o cititoare a blogului. Chiar daca nu subscriu ideilor ei despre continenta (eu apreciez ca atare practica respectiva), merita sa o public:

Proprietatile amorului fara continenta, cu descarcare ( sau cum mi-am dat seama de smecheriile din Misa)

Dupa 16 ani de yoga a la Misa, pot trage niste concluzii in ceea ce priveste amorul cu “continenta” propovaduit acolo: pur si simplu, e o pacaleala.

O fantasma dupa care alearga toti si pe care nu o prinde niciunul. Nu exista nimeni in Misa care sa fie perfect continent. Nimeni , nici macar un singur barbat.

Si daca , dupa atatia ani de zile nu exista nici macar un singur rezultat, la ce bun atat chin? Ani de chin in care barbatii isi neaga propria lor chemare naturala: aceea de a ejacula, de a  avea un orgasm “cu descarcare”.

Cui ii este frica de un barbat multumit din punct de vedere sexual? Cuiva care ar vrea sa il controleze atat pe el cat si pe femeia lui.

Cuiva care ar pretinde ca detine cheia tineretii vesnice, cand de fapt scopul ar fi altul.

Cum ar actiona un sarlatan ce ar dori sa controleze o mare de oameni? Prin promisiuni: “Iti pot oferi tinerete, virilitate vesnica”, “trebuie doar sa faci cum iti spun”.

Hai sa admitem ca la nivel de cuplu ar reusi sa controleze, amestecandu-se in viata privata a celor din miscarea respectiva… si totusi…nu e de ajuns.

Ar inventa atunci ideea amorului liber: un singur barbat spalat pe creier ar putea influenta nu doar una, ci mai multe femei…Bingo!

Seamana cu ceva cunoscut?!

Am picat si eu in capcana asta. Stateam cu ceasul in mana atunci cand erau programate “fuziunile la unison” si ii spuneam iubitului meu: la si 11 facem consacrarea….ACUM! Trebuie sa ai erectie ACUM! ca e si 17 si trebuie sa trecem la penetrare!

Ce faci?!! Cum adica mai vrei sa ma penetrezi?! Nu vezi ca e si 58??! trebuie sa ii multumim mamei divine!

Oare asta este firescul? Asa ne-a programat Dumnezeu? Nu cred.

Este doar o caricatura trista a relatiei frumoase care poate fi intre un barbat si o femeie.

Am o banuiala (confirmata atat de catre alti oameni care pun la indoiala “continenta” cat si de practica proprie): – amorul cu abtinere, fara descarcare , ii face pe oameni sa devina obsedati , in timp de sex. Sa le fie greu sa se mai gandeasca la altceva.

Si atunci oamenii cauta solutii pentru obsesia lor…si …apare sistemul “salvator”…Misa. Misa care are TOATE raspunsurile la TOATE intrebarile….dar care nu prea are rezultate.

Mai taiem si din portia de proteine a “spalatului pe creier”…pe langa faptul ca nu are voie sa se atinga de carnitza, hai sa nu il lasam sa se atinga nici de albusurile de ou, ca sunt nocive(!)….

Rezulta portretul robot al barbatului misan ( ma refer la majoritatea lor)…il stiti nu?!

Mi-am dat seama de mecanismele de control ale Misei. Si le-am taiat de pe lista.

Barbatul meu este cel mai fericit barbat: poate sa ejaculeze cand are chef. Si chiar e super!!! Da , stiu, suntem niste animale! macar suntem niste animale fericite, care nu sunt obsedate de sex.

O facem o data, de 2 ori pe saptamana , ne simtim foarte bine, este intens, este exact cum ne dorim.

Iar in rest… am descoperit ca viata inseamna si altceva in afara de sex: exista sporturi, exista plimbari, o multime de lucruri pe care le poti invata…

Ne odihnim mai bine, suntem in mod real mai fericiti decat atunci cand mergeam la cursurile Misa, nu mai trebuie sa avem orgasm la unison cu inca 20000 de spalati pe creier.

Intr-un cuvant: suntem mai liberi.


by Felina
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer