5 Facts That Prove Radical Islam Is A Child of American-British-Israeli Intelligence: Saman Mohammadi – The Excavator– 6 octombrie  2011 Controlul grupurilor islamiste radicale de cãtre guvernele din umbrã ale SUA, Israel ºi Marea Britanie este asemãnãtor controlului miºcãrii Tea Party[1] de cãtre fraþii Koch ºi alþi oligarhi de dreapta, care au preluat rapid din mers aceastã miºcare ºi o îndreaptã pe calea auto-distrugerii. Cu alte cuvinte, a existat o miºcare islamistã organicã împotriva imperialismulul Vestic în þãri precum Iran ºi Egipt care, deºi a crescut fãrã nici un fel de sprijin occidental, a fost limitatã ºi ineficientã. De-a lungul anilor, principalul motiv pentru care aceastã miºcarea anti-democraticã a câºtigat putere ºi influenþã în rândul populaþiei musulmane s-a datorat finanþãrii ºi susþinerii mascate venite din Vest ºi din partea Israelului. Dovezile aratã cã America ºi Israel au finanþat, au înarmat ºi au folosit grupãrile islamiste radicale precum Hamas ºi Frãþia Musulmanã atât pentru a contrabalansa ascensiunea miºcãrilor naþionaliste, cât ºi pentru a-ºi promova obiectivele geopolitice ºi discursurile politice în Orientul Mijlociu. America ºi Israel au mers chiar pânã la crearea de false grupuri islamiste transnaþionale precum Al-Qaeda cu scopul de a controla mesajele pornite din Orientul Mijlociu ºi a-i direcþiona pe musulmani spre sprijinirea extremismul islamic ºi a rãzboiului continuu cu Vestul. Activitatea de direcþionare a energiilor creatoare din Orientului Mijlociu de cãtre America include sprijinul financiar ºi diplomatic acordat “revoluþiilor colorate” ºi revoltelor populare care nu ameninþã în nici un fel structura de putere a noi ordini mondiale ºi nici dictatura bãncilor centrale occidentale. Aceste informaþii nu sunt secrete. Adicã nu este nimic nou sau controversat. Pânã ºi un elev de clasa a cincea cunoaºte aceastã situaþie istoricã. Singurele locuri în care aceste informaþii sunt suprimate sunt reprezintate de instituþiile mass-media occidentale dominate de sioniºti ºi serviciile secrete anti-democratice occidentale. Cunoscutul expert în problemele Orientului Mijlociu ºi fost prezentator al BBC, Alan Hart a vorbit pe 11 septembrie 2011 la Freiburg, în Germania, despre complicitatea mass-mediei occidentale în muºamalizarea adevãrul despre 11 septembrie ºi despre conflictul dintre Israel ºi Palestina. Hart a spus: Adevãrul istoric este necesar pentru a ÎMPUTERNICI cetãþenii naþiunilor Vestice astfel încât democraþiile lor sã sprijine o soluþie justã a problemei palestiniene ºi pacea tuturor. Fãrã aceastã împuternicire, eu cred cã nu existã nici mãcar o ºansã minimã pentru o rezolvare justã a problemei palestiniene ºi pentru pacea a toatã lumea; iar cancerul pe care îl reprezintã acest conflict ne va consuma în cele din urmã pe noi toþi. Hart a scos în evidenþã lipsa analizelor ºi informaþiilor credibile din mass-media occidentalã cu privire la falsele atacuri de la 11 septembrie ºi cu privire la alte adevãruri care ar putea schimba destinul Orientului Mijlociu ºi al lumii dacã ar fi discutate în mod deschis în mass-media. Hart a mai spus cã cetãþenii din Vest ºi, mai presus de toate, cetãþenii americani “au fost condiþionaþi de propaganda sionistã sã creadã într-o versiune a istoriei care, de fapt, nu este adevãratã.” Aceastã versiune a istoriei susþine cã: 1)     Israelul este victima perpetuã a violenþei Palestiniene, 2)     Existã în lume o miºcare islamistã puternicã care ameninþã America ºi Vestul cu distrugerea, 3)     Al-Qaeda, care reprezintã un braþ al miºcãrii islamiste, a fost responsabilã pentru atacurile din 11 septembrie ºi planificã mai multe atacuri teroriste împotriva Americii, 4)     Nu va exista pace între naþiunile musulmane ale Orientului Mijlociu, pe de o parte, ºi Israel ºi America, pe de altã parte, decât atunci când toþi teroriºtii islamiºti vor fi uciºi, iar Jihad-ul lor împotriva Vestului distrus, ºi 5)     Iranul este decis sã înceapã Al Treilea Rãzboi Mondial ºi sã ºteargã Israelul de pe harta lumii. Toate cele cinci puncte de mai sus sunt minciuni. Israelul nu este o victimã, nu existã un Jihad Islamist împotriva Vestului, 11 septembrie nu a fost întreprins de Al-Qaeda, pacea poate fi instauratã dacã întreg adevãrul este înþeles de toþi, iar Iranul nu a spus cã va ataca Israelul cu arme nucleare. Istoria timpurilor noastre a fost atât de mult manipulatã ºi rãsucitã astfel încât noi nu trãim într-o lume realã. Vieþile noastre sunt miciuni. Trãim într-o lumea fantasmagoricã, în care liderii politici fãþarnici ºi mincinoºi ne stãpânesc gândurile ºi ne controleazã percepþiile. Civilizaþia noastrã este schizofrenicã, iar dialogurile noastre sociale sunt, de cele mai multe ori, controlate de atotputernica mass-medie. Aceastã mass-media a creat o culturã a nebuniei ºi a morþii. Am lãsat psihopaþi periculoºi precum Dick Cheney, Donald Rumsfeld ºi Benjamin Netanyahu sã conducã ca niºte nebuni în loc sã-i spânzurãm ca pe niºte criminali de rãzboi ºi teroriºti ai statului. Cred cã Ron Paul a exprimat foarte poetic starea timpurilor noastre la House Floor pe 19 mai 2009 când a spus: “Ne-am rupt de realitate – suntem o naþiune bolnavã psihic. Ignoranþa cu o brumã de cunoaºtere a înlocuit înþelepciunea.” Dr. Paul ºi-a început discursul cu o sinceritate ºi solemnitate chiar mai mari ºi a spus: “Oare chiar totul este un vis urât, un coºmar? Imaginaþia mea îmi joacã feste sau ne-am pierdut minþile? Este suprarealist, este chiar de necrezut. Este o mare absurditate, o mare decepþie, o înºelãtorie de proporþii monumentale bazatã pe idei ilogice ºi al cãror timp nu ar fi trebuit sã soseascã niciodatã; simplitatea este distorsionatã ºi încâlcitã în mod grotesc; nebunia s-a dat drept logicã; planuri grandioase construite pe minciunã, bazate pe moralitatea unor Ponzi ºi Madoff; rãul descris ca virtute, ignoranþa s-a transformat în înþelepciune; distrugere ºi sãrãcie în numele umanismului; violenþa a devenit unealta schimbãrii; rãzboaiele preventive sunt folosite ca o cale spre pace”. Singura cale de ieºire din aceastã nebunie este prin adevãr, transparenþã ºi înþelegere. Trebuie sã ne întrebãm pe noi înºine cum am ajuns aici ºi sã cerem rãspunsuri de la proiectanþii monstruoºi ale acestor planuri mondiale care duc lumea noastrã la limita dezastrului. Cele cinci fapte care sunt reliefate mai jos pot sã ne ajute sã scãpãm mental din ficþiunile bolnãvicioase ale istoriei, sã ne recâºtigãm claritatea ºi sã revenim la realitate. 1. Israel a lansat miºcarea radicalã Hamas în Palestina în anii ‘70 drept “contra-balanþã la PLO (Organizaþia pentru Eliberarea Palestinei)” – potrivit lui Tony Cordesman, analist pentru Orientul Mijlociu la Centrul pentru Studii Strategice, care este citat în articolul lui Richard Sale din iunie 2002 pentru United Press Internaþional, numit “Istoria Hamas legatã de Israel”. Sale citeazã deasemenea un înalt ofiþer din CIA care a spus cã ajutorul dat de Israel organizaþiei Hamas a fost “o încercare directã de a împãrþi ºi dizolva sprijinul pentru PLO care este o organizaþie puternicã, secularã, prin folosirea unei alternative religioase concurenþiale.” Israel a finanþat Hamas atât din motive strategice, cât ºi politice. Beneficiul cel mai evident îl reprezintã reputaþia ºi încrederea internaþionale. Un duºman radical ºi intransigent însãrcinat cu politicile Palestinei le permite liderilor duri ai Israelului sã-ºi manipuleze oamenii ºi lumea fãrã ca ei sã aparã în postura de bãieþi rãu. Existã o logicã de netãgãduit în spatele sprijinului îndelungat pe care Israelul îl acordã fundamentaliºtilor islamiºti. Este o miºcare nebuneascã sã-þi creezi propriul monstru atunci când doreºti pace. Dar dacã doreºti rãzboi ºi ai uneltele necesare sã ucizi monstrul, de ce sã nu-l creezi? Numeroºi experþi pe problemele Orientului Mijlociu, oficiali ai serviciilor secrete, jurnaliºti ºi intelectuali au atras atenþia asupra faptului nebunesc prin care serviciile secrete israeliene ºi cele vestice au finanþat miºcarea Jihad pentru a împiedica lideri seculari, moderaþi ºi naþionaliºti sã devinã dominanþi în regiune. În februarie, când protestele din Orientul Mijlociu au început sã izbucneascã, Noam Chomsky a scris: “Ameninþarea generalã a fost întotdeauna independenþa. În lumea arabã, Statele Unite ºi aliaþii sãi au sprijinit permanent islamiºtii radicali, câteodatã pentru a preveni ameninþarea naþionalismul secular. În multe privinþe, islamismul este sora ciudatã a sionismului. Amândouã sunt putrede în interior ºi vor primi un verdict aspru din partea istoriei”. 2. Rãsturnarea primului-ministru al Iranului ales democratic, Mohammed Mosaddeq, de cãtre CIA ºi MI6 a fost asistatã de cãtre liderul fundamentalist islamist al Iranului în acea perioadã, Abol-Ghasem Kashani care a fost mentorul viitorului lider al Iranului, Ruhollah Khomeini. Perfizii mola[2] ai Iranului au uitat intenþionat faptul cã ei au colaborat cu CIA ºi MI6 ºi cã l-au înjunghiat pe liderul popular al Iranului în 1953. Unul dintre grupurile islamiste care au fost implicate, denumit Fadaian Islam, era un cunoscut grup terorist care a fost responsabil de multe crime ºi tentative de asasinat eºuate, implicat inclusiv într-un atentat asupra vieþii lui Mosaddeq. Citiþi articolul “Why Iranian Mullahs helped the US install the Shah and then turned against him?”  (De ce mola iranieni au ajutat Statele Unite sã-l punã la putere pe ªah iar apoi s-au întors împotriva lui?) scris de Masoud Kazemzadeh, profesor asociat de ªtiinþe Politice la Universitatea de Stat “Sam Houston” din Texas. 3. Statele Unite i-au finanþat pe mujahedinii afgani pentru a atrage Uniunea Sovieticã în Afganistan cu scopul de a o învinge. Acest fapt în sine nu este neplãcut – este istoria oficialã a politicii de putere ºi o miºcare deºteaptã fãcutã de cãtre imperiul SUA. Însã imperiul SUA nu a renunþat la sprijinul pe care-l acordã gherilelor musulmane teroriste nici dupã cãderea Uniunii Sovietice. De fapt, SUA au continuat instruirea ºi finanþarea fundamentaliºtilor islamiºti ºi în anii ’90 pentru a crea un nou inamic strãin care sã-i sperie pe americani ºi sã justifice bugetul militar colosal. Este un fapt istoric de necontestat cã Osama Bin Laden este o creaþie a CIA. La fel este ºi liderul islamic fundamentalist Anwar Al Awlaki, care a fost invitat la Pentagon sã ia masa ºi sã bea un ceai, dupã atacurile din 11 septembrie. De ce au fost Pentagonul ºi CIA atât de prietenoºi cu cei mai aprigi duºmani ai lor – Osama Bin Laden ºi Anwar al Awlaki? Singurul rãspuns logic este cã, de fapt, ei nu au fost niciodatã duºmani. CIA i-a crescut pe aceºti bãieþi în spatele scenelor, dar i-a creat drept false personalitãþi  istorice ºi le-a spus sã porneascã un Jihad violent împotriva Vestului pentru a justifica cucerirea ilegalã a Orientului Mijlociu de cãtre Pentagon ºi Israel. 4. Nu existã un grup islamist radical numit Al-Qaeda care este hotãrât sã distrugã America ºi civilizaþia occidentalã. Acesta este un mare mit care a fost creat în mod voit de cãtre guvernele din umbrã din America, Israel ºi Marea Britanie. Al-Qaeda nu existã aºa cum a susþine mass-media. În limba arabã, Al-Qaeda înseamnã “bazã”, aceeaºi bazã cu cea a fraierilor musulmani ai CIA ºi ai altor servicii secrete occidentale folosiþi sub acoperire atât în atacuri teroriste împotriva cetaþenilor occidentali – aºa cum au fost atacurile din 11 septembrie ºi 7 iulie – cât ºi în atacuri împotriva naþiunilor din Orientul Mijlociu care se opun dominaþiei Vestice. Haideþi sã reformulez. Imaginaþi-vã cã exista un mare cort cu numeroase centre de recrutare în interior care are mese cu pliante ºi anunþuri pe care se pot citi: “Angajãm teroriºti Jihad. Înscrieri aici.” În acel cort, cele mai mari grupuri de recrutare care cautã teroriºti Jihad nu sunt Fraþii Musulmani sau Republica Islamicã a Iranului, ci MI6, CIA, Mossad ºi Spionajul Saudit. Cu alte cuvinte, agenþiile de spionaj vestice au acaparat piaþa comerþului cu terorism. Aceste agenþii deþin cele mai faimoase personaje, cum ar fi Bin Laden, Anwar al Awlaki, dar ºi mulþi alþii care nu sunt faimoºi, dar care deþin multã putere ºi prestigiu printre musulmanii creduli care urmeazã cuvântul Jihad-ului. Islamul radical este o marcã globalã, iar specialiºtii de marketing din spatele acestei mãrcii globale lucreazã la cele mai înalte niveluri în Mossad, CIA ºi MI6. Pentru mai multe informaþii asupra acestui subiect, citiþi urmãtoarele articole: “11 Reasons Why The Threat From Al-Qaeda is Not Real,” (11 motive pentru care ameninþarea Al-Qaeda nu este realã) ºi “Al-Qaeda 100% Pentagon Run” (Al-Qaeda condusã 100% de Pentagon). 5. Atacurile din 11 septembrie, care sunt vãzute drept cea mai mare victorie militarã ºi propagandisticã a islamului radical asupra vestului, au fost organizate de guvernele din umbrã de la Washington ºi Tel Aviv. Acesta este un fapt istoric, sprijinit pe dovezi stiinþifice, ºi nu o teorie nebuneascã a conspiraþiei. Oricât ar vrea Al-Qaeda sã pretindã cã ea a fost în spatele atacurilor din 11 septembrie (ºi nu o bandã trãdãtoare din Washington), este absurd sã aibã astfel de pretenþii în pofida tuturor dovezilor ºi faptelor. Repudierea Al-Qaeda de cãtre preºedintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, în discursul sãu de la Naþiunile Unite în care a învinovãþit Washington-ul pentru 11 septembrie, este caraghioasã. Este evident cã CIA direcþioneazã ºi controleazã revista online a Al-Qaeda “Inspire” ºi cã Al-Qaeda nu este nimic mai mult decât un grup mass-media de faþadã care acþioneazã ca un braþ de propagandã pentru guvernul SUA. Cititi va rog si: AL QAEDA IL CRITICA PE AHMADINEJAD pentru teoriile sale conspirationiste referitoare la atentatele din 11 septembrie Va fi folosit Iranul pentru declansarea celui de al treilea razboi mondial? Elemente esentiale din istoria sa contemporana (ce nu apar insa in marea mass-medie actuala) SIONISMUL – propunere de dezbatere pornind de la filmul “Rabini contra sionism” 11.09.2001 … SI LUMEA S-A SCHIMBAT sau de la ce ni se trage iminentul Big Brother


[1] Tea Party (rom. „Ceaiul”) este o miºcare politicã conservatoare din SUA care susþine reducerea cheltuieilor guvernamentale, a impozitelor, a datoriei interne ºi a deficitului bugetar federal. Denumirea miºcãrii vine de la Boston Tea Party (rom. „Ceaiul de la Boston”) care a reprezentat o revoltã din 1773 a coloniºtilor americani împotriva impozitului pe ceai introdus de Coroana Britanicã. În semn de protest, coloniºtii au aruncat în mare ceaiul existent pe vapoarele britanice ancorate în port.
[2] s. f. (Turcism înv.) Preot musulman; judecãtor turc, superior cadiului, în marile oraºe; Titlu onorofic pentru demnitarii turci. Tc. mola, din arab. maula Sursa: Blogul lui SACCSIV
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer