O gaºcã de bãieþi deºtepþi a lãsat România fãrã pavilionul maritim naþional. Acesta a fost trecut pe numele unei firme ascunse în paradisul fiscal din Cipru, care va avea dreptul sã înmatriculeze nave în numele statului român. Toatã aceastã afacere de milioane de euro a fost finalizatã cu ajutorul fostului director general al Autoritãþii Navale Române (ANR) Eugen Olteanu. El a fost numit în funcþie de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Valentin Preda, pe 12 septembrie 2012. În aceeaºi zi, Olteanu a semnat un contract de agenþie prin care statul român cedeazã pavilionul maritim, pentru o perioadã de 30 de ani, firmei Ilvana Holding Limited, înfiinþatã cu o lunã mai devreme, în Cipru. De la sine putere, dupã semnarea contractului, Olteanu a decis sã-l includã în categoria documentelor secrete. Dupã câteva zile de la semnarea contractului Olteanu a fost schimbat din funcþie, ceea ce poate însemna cã ºi-a îndeplinit misiunea. Succesorii acestuia în funcþia de director susþin cã contractul a fost semnat de Olteanu fãrã ca acesta sã fie împuternicit de cãtre Consiliul de Conducere al ANR, iar clauzele contractuale sunt abuzive, lipsite de suport legal ºi în defavoarea statului român. Povestea a ajuns pe masa procurorilor Direcþiei Naþionale Anticorupþie, care au decis neînceperea urmãrii penale faþã de Olteanu, deoarece contractul nu produce efecte juridice. În schimb, Ilvana a notificat statul român în aprilie 2013 cã actul produce efecte, iar neexecutarea obligaþiilor contractuale de cãtre partea românã va atrage rãspunderea acesteia. Adicã, România trebuie sã-ºi apere pavilionul maritim într-un proces la Curtea de arbitraj de la Londra. Jurnalul Naþional vã prezintã în exclusivitate câteva dintre condiþiile impuse de firma cipriotã ºi acceptate de Olteanu în numele statului român, precum ºi anexele contractului. În preambulul contractului se specificã faptul cã Ordonanþa de Guvern 42/1997 a fost actualizatã pentru a se înfiinþa “Registrul Internaþional Naval Român”, cu scopul de a determina companiile de transport maritim strãine sã înmatriculeze nave în România. “Recunoscând lipsa expertizelor, lipsa de experienþã ºi logisticã corespunzãtoare a Autoritãþii Navale Române, referitor la atragerea navelor strãine în Registru, se intenþioneazã autorizarea ºi acordarea unui mandat special unei organizaþii private calificatã din cadrul UE pentru a acþiona în numele ANR în conformitate cu domeniul de aplicare a prezentului Contract ºi cu legislaþia aplicabilã”. Pentru a da o formã de legalite contractului se menþioneazã cã “pentru îndeplinirea scopului prezentului contract, la data de 8 august 2012, Autoritatea a iniþiat o procedurã de selecþie competitivã ºi a selectat un Agent pentru a menþine, a promova ºi a tutela Registrul pe o perioadã de 30 de ani. Culmea, agentul în speþã este societatea cipriotã care a fost înfiinþatã cu opt zile mai devreme. Totodatã, cele douã pãrþi au convenit ca Registrul sã fie operaþional cel târziu la 1 ianuarie 2013. Responsabilitate La articolul 6.1, Eugen Olteanu recunoaºte în numele autoritãþii “faptul cã înfiinþarea ºi funcþionarea cu succes a registrului ºi atractivitatea acestuia într-un mediu internaþional extrem de competitiv se poate realiza numai cu dedicaþie, cooperare ºi suport din partea sa”. Pentru a-ºi demonstra buna voinþã, ANR trebuie sã acorde în mod corespunzãtor toate aprobãrile, acordurile, documentaþia ºi alt sprijin solicitat de Agent. În acelaºi timp, se mai obligã sã protejeze statutul juridic al firmei cipriote “în calitate de titular al drepturilor exclusive ale agentului, în special prin epuizarea oricãror cãi de atac ºi a altor instrumente în conformitate cu legislaþia relevantã de a opri orice activitate care încalcã sau poate încãlca drepturile exclusive ale agentului”. La punctul 6.3. se menþioneazã cã agentul va fi liber sã încheie contracte cu clienþii sãi ºi aceste contracte pot sã conþinã condiþiile contractuale normale ale agentului, pentru limitarea rãspunderii sale juridice. Câþi bani vor plãti proprietarii de nave? Armatorii care vor sã îºi înscrie navele sub pavilion românesc, administrat de firma Ilvana, vor plãti o taxã de bazã de 6.000 euro, plus o taxã variabilã calculatã în funcþie de greutatea vasului. Astfel, se va plãti 0,3 euro pe fiecare tonã metricã pentru navele cu greutatea între 1-10000 DWT; 0,2 euro pentru ce fiecare tonã metricã DWT între 10001 ºi 30000 DWT; 0,1 euro pentru fiecare tonã metricã DWT peste 30000 DWT. Pentru navele de croazierã existã o taxã suplimentarã pentru echipaj (CES) care va fi calculatã dupã formula: 35 euro pentru navele cu 50-200 persoane la bord; 30 euro pentru navele cu 200-500 persoane la bord; 25 de euro pentru navele cu 500-1000 de persoane la bord; 20 de euro pentru navele cu 1000-1500 persoane la bord; 15 euro pentru navele cu mai mult de 1500 de persoane la bord. Cum se împart banii? Conform contractului, ANR va primi câte 1000 euro pe an pentru fiecare navã înmatriculatã în registru, restul banilor vor intra în conturile firmei Ilvana. Dar sã nu ne grãbim. ANR va încasa banii doar în momentul în care vor fi înscrise în registru cel puþin 200 de nave. Cel puþin aºa rezultã din anexa contractului, care prevede: “Cota autoritãþii va deveni scadentã ºi plãtibilã în ultima zi lucrãtoare a fiecãrui an pentru navele înmatriculate efectiv în registru în anul respectiv cu prima platã scadentã ºi plãtibilã în anul în care numãrul de nave înmatriculate în Registru este mai mare de 200 (cota autoritãþii va deveni scadentã ºi plãtibilã, de asemenea pentru primele 200 de nave)”. Totodatã, clauza 14.2.2. menþioneazã cã “numãrul de nave înregistrate în mod ferm în registru dupã 3 ani de la începerea operãrii acestuia este mai mic de 100. Cu toate acestea în cazul în care controlul pãrþilor este depãºit, din motive politice, tehnice sau din alte motive naþionale sau ale UE, pãrþile pot fi de acord sã prelungeascã acest termen de la 3 la 4 ani”. Oare în cât timp se vor înregistra 200 de nave, pânã când ANR sã primeascã primii bani? Mai mult, ANR se obligã sã transmitã toate subvenþiile, scutirile de taxe ºi alt sprijin financiar acordat la nivel naþional sau internaþional în vederea scutirii ºi operãrii unui Registru Naval secundar. Toate acestea vor intra în benficiul ºi în conturile Ilvana. Durata ºi rezilierea contractului Eugen Olteanu a cedat pavilionul maritim românesc pentru o perioadã de 30 de ani, de la data intrãrii în vigoare a contractului. “Ulterior, durata prezentului contract se va prelungi în mod automat pe perioade succesive de câte 10 ani, cu condiþia ca, totuºi, nici una dintre pãrþi sã nu rezilieze prezentul contract fãrã un preaviz de 10 ani, pe perioada iniþialã ºi un preaviz de 5 ani ulterior.” Eugen Olteanu a precizat cã nu este nimic ilegal în aceastã afacere, mai ales cã a primit neînceperea urmãririi penale de la DNA Constanþa. Însã, decizia procurorilor de la Constanþa a fost contestatã de Autoritatea Navalã Românã. Sursa: jurnalul national]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer