În absenþa lui Gregorian Bivolaru, MISA s-a transformat într-un SRL care vinde Adevãrul celui care oferã mai mult !         Vã amintiþi probabil episodul 2004 când cu scandalul MISA (percheziþii, abuzuri la comandã politicã, audieri noaptea, etc.). A urmat apoi declaraþia solemnã a lui Greogiran Bivolaru, în faþa ashramiºtilor înfriguraþi de temeri, cã va rãmâne pe baricade sã lupte în justiþie ºi nu va pãrãsi barca.

Apoi, scena perucii din vama Arad, veritabilã „evadare” a la Houdini a lui Gregorian Bivolaru – nereuºitã ce e drept – ºi de un penibil neaoº dâmboviþean,.

A urmat încercarea de arestare a lui Gregorian Bivolaru, cu finalul apoteotic în care acesta era pus în libertate de providenþialul (pe atunci !) avocat Dumitru Niþurad.

Pupãturi, promisiuni euforice, apariþii televizate…

Apoi, eroul tragicomediei celor 24 de ore de reþinere neurmate de arest preventiv – dispare la propriu, într-un nor de promisiuni nerespectate.

Grieg – cum îl numim noi, apropiaþii, reapare în Suedia, ca solicitant de azil politic, unde pe durata procedurii de azil, este deþinut într-un centru special, fiind la un pas de a fi deferit justiþiei din România, pentru punerea în executare a mandatului european de arestare emis pe numele sãu. Obþine azilul politic ºi din acel moment dispare din peisajul mediatic, comunicãrile cu el – chiar ºi ale cursanþilor yoga din România –  fiind fãcute doar prin intermediari (oameni de „încredere”).

Ei bine, DESPRE ACEªTI INTERMEDIARI VREAU SÃ SCRIU ASTÃZI.

Imaginea care îmi rãsare spontan în minte când mã refer la ei, este cea a unor „sfinþi” din categoria celor care te mãnâncã pânã la Dumnezeu, cum spune o vorbã din popor.

Sunt acei oameni care, cât timp Grieg a fost în þarã, se fãceau „indispensabili” (ºi la propriu, ºi la figurat), unii dintre ei afiºând o „dãruire” suspectã faþã de Grieg ºi ªcoala de Yoga MISA. Spun „suspectã” pentru cã afiºau un gen de devoþiune ostentativã ºi imitaþie papagaliceascã a „modelului Maestrului” de faþã cu Grieg, transpusã într-o supunere slugarnicã la sugestiile sau indicaþiile lui, care mai apoi, în lipsa Maestrului, se transforma în tiranie ºi despotism faþã de cei aflaþi mai prejos – pe linie ierarhicã.

Acest comportament fariseic le-a ºi atras – în rândurile poporului yoghin de la MISA – respectivilor „sfinþi” porecla genericã de „VIP-uri”.

Cum recunoºti un VIP de MISA !? Simplu:

El urmeazã exemplele proaste ale Maestrului:

– întârzie întotdeauna,

–           se lasã aºteptat cu orele de cãtre cei ce depind de el (sau sunt în subordinea lui),

–          la spiralã ajunge cu 5 minute înainte de începerea ei, ºi cu un aer relaxat se adaugã la ultimul ºir al spiralei (chiar dacã pentru yoghinul de rând regulile sunt inflexibile iar cei care au întârziat ºi 5 minuþele peste ora de închidere a ºirurilor rãmân pe margine)

–          poate sã facã absenþe la curs „fãrã numãr”, cã oricum „recupereazã ” partea teoreticã la Bibliotecã, aþipind în faþa video-ului, în timp ce cursantul de rând tremurã de grijã, cu biletul de motivare a absenþei în mânã, de teama de a nu depãºi cele 5 absenþe de la curs (nemotivate), ºi de a nu fi pus sã repete anul de curs.

–          Se comportã de parcã are „permis în alb” pentru a minþi cu seninãtate pe oricine ºi oricând, conform principiului enunþat de Maestru cã tantricii sunt „deasupra noþiunii de moral ºi imoral, ca perechi de contrarii din Manifestare”, iar scopul scuzã mijloacele, cãci mai bine minþi cu seninãtate pentru o cauzã nobilã, decât ca Adevãrul respectiv sã provoace suferinþã.

–          Dezvoltã un gen de atitudine uºor aferatã, un aer de superioritate „spiritualã”, un for de la înãlþimea cãruia oferã gratis (fãrã sã le cearã nimeni), sfaturi, sugestii sau pãreri, în limbajul de lemn tipic misan, cu aerul certitudinilor absolute specific fanaticilor.

–          ªtiu sã profite de ceilalþi într-un mod „spiritual”, punând în aplicare în mod „inteligent” o largã paletã de tehnici de manipulare: începând cu banala persuasiune ºi terminând cu tehnici de programare neuro-lingvisticã.

Astfel de ipochimene „dedicate complet practicii spirituale”, nu mai au timp ºi de muncã, ºi nici nu îºi mai amintesc de când nu au mai profesat o muncã cinstitã, de pe urma cãreia sã îºi câºtige traiul ca noi toþi,  cursanþii simpli, fãrã galoane. Majoritatea lor nu produc nimic, dar ºtiu sã câºtige de pe urma muncii altora – fie cã este vorba de ocupaþii ”nobile” precum patronarea saloanelor de masaj erotic sau studiourilor de video-chat, sau de afaceri imobiliare în care folosesc drept agenþi imobiliari pe alþi cursanþi pe care îi plãtesc cu bani puþini.

Aceºti „afaceriºti” de duzinã au preluat controlul în MISA ºi îºi exercitã puterea ºi autoritatea în numele Maestrului, care se vede pus în postura de a nu se mai putea dispensa de ei ºi le înghite ºi acoperã toate mârºãviile.

Evident, ei pozeazã în continuare în discipoli model, „doneazã” (a se citi „cotizeazã”) sume generoase din câºtigurile obþinute din afacerile pe care le deruleazã prin/cu ajutorul exploataþilor din MISA, ºi astfel, lanþul slãbiciunilor se strânge în jurul Maestrului, un lanþ al compromisurilor din care acesta încearcã sã iasã asmuþind aceºti ºacali unii împotriva altora, provocându-i sã se pârascã între ei (la el), incitându-le foamea de putere ºi lupta pentru supravieþuirea în poziþiile pe care le deþin. Astfel, s-a ajuns ca aceºti ºarlatani sã se înregistreze unii pe alþii pe ascuns, chiar ºi în cele mai banale discuþii, strângând probe unii împotriva altora, cu aceeaºi apetenþã pentru turnãtorie pe care o regãsim în romanul lui Orwell, 1984.

De ce am scris toate astea ? Din revoltã ºi amãrãciune. Revolta de a-mi vedea idealurile trãdate, Adevãrul vândut celui care se face mai „indispensabil”. Mi-am lãsat la o parte ce aveam de lucru ºi am scris într-o suflare aceste douã pagini.

Ce mi-a provocat revolta ? Mãgãria pe care aceºti slugoi ordinari o fac împotriva celui care le-a salvat de la puºcãrie Maestrul, avocatul Dumitru Niþurad. Aºa cum am scris ºi mai demult, dupã ce m-au minþit ºi pe mine ca sã mai ajungã o datã la el, dupã ce au încercat sã îl foloseascã, l-au mai ºi badjocorit prin articole calomnioase publicate pe site-ul yogaesoteric.

Acum, când Niþurad i-a dat în judecatã iar scadenþa se apropie, aceºti ticãloºiþi cautã tot felul de subtrefugii la fel de ticãloase, folosind întreg arsenalul de tip mafiot de care înþeleg sã uzeze „fiinþele spirituale” de la MISA (cã nici mãcar oameni nu se pot numi).

Concret, la termenul de astãzi, Dumitru Niþurad a depus o cerere de probatorii însoþitã de documente, prin care – printre altele, mã nominaliza ºi pe mine în calitate de martor la mârºãviile acestor ticãloºi.

Culmea tupeului, aceºti uzurpatori ce s-au înstãpânit peste MISA (conform principiului „când pisica nu-i acasã, ºoarecele joacã pe masã”), au obrãznicia sã mã ameninþe prin vocea Preºedintei MISA, Gabriela Ambãruº, care totuºi nu a avut nesimþirea (sau curajul) sã îmi transmitã direct MESAJUL, ci a fãcut-o prin intermediul unui alt martor din proces, Petricã Groza, cursant vechi ºi membru fondator al MISA. Mai exact, mi s-a transmis cã dacã accept sã vin chemat ca martor în instanþã de cãtre Dumitru Niþurad, „am ales” !!! Cu alte cuvinte, sunt ameninþat voalat cã vor fi consecinþe !

Ce o sã faceþi mã golanilor ? O sã mã daþi afarã de la cursul de yoga ? Nu puteþi, cã aþi mai încercat, ºi aþi vãzut numai Grieg poate lua aceastã decizie (încã). O sã vã puneþi „jucãriile” radionice pe poza mea, aºa cum aþi fãcut-o cu Adrian Nãstase !? O sa adunaþi “grupa de aspiraþie” sã mediteze împotriva mea, cum mediteazã pentru “sucesul deplin în stoparea lui  Dumitru Niþurad în procesul nedrept intentat împotriva unor colegi de-ai noºtri” ?

Aþi ajuns sã folosiþi tot ce înseamnã MISA dupã bunul vostru plac ! Pretindeþi cã sunteþi „fiinþe spirituale” !? Credeþi cã dacã faceþi o consacrare anemicã înaintea acþiunilor voastre duºmãnoase, veninoase, acestea reprezintã Voinþa lui Dumnezeu !?

NU MOR CAII CÂND VOR CÂINII !

În schimb proºtii dau în gropile pe care ºi le sapã singuri. La termenul de astãzi, în faþa unui fals evident – demonstrat de cãtre Dumitru Niþurad cu acte, privind falsificarea scrisului, semnãturii ºi corespondenþei lui Gregorian Bivolaru, aceºti pigmei necrozaþi intelectual au scãpat porumbelul din gurã, declarând cã pentru termenul urmãtor, vor face contra-proba celor dovedite de Niþurad, printr-un înscris trimis de Gregorian Bivolaru personal, PRIN CARE ACESTA ΪI ÎNSUªEªTE ÎNSCRISURILE DEFÃIMATE CA FIIND FALSURI.

Bãi, avocaþii lui peºte prãjit, atunci când îþi „însuºeºti” un înscris, se cheamã cã recunoºti cã nu a emanat de la tine, cã nu îþi aparþine. A þi-l recunoaºte, este cu totul altceva.

Prezint în continuare cererea de probatorii a lui Dumitru Niþurad, precum ºi dovezile de fals aduse de acesta, exact în forma în care mi le-a trimis pe mail. Judecaþi ºi voi:

(vor urma cererea de probatoriu, înscrisurile, raþionamentul ºi codurile poºtale).

Tribunalul Bucuresti

Sectia a IV a civila

Dosar nr:22635/3/2010

Termen:21.09.2011

DOMNULE  PRESEDINTE,

Subsemnatul Niturad Dumitru, cu domiciliul ales in Bucuresti, B-dul Unirii, nr.20, Bl.5C, sc.1, et.1, ap.3, sector 4, reclamant in dosarul nr.22635/3/2010, formulez prezenta:

CERERE  DE PROBATIUNE

Prin care inteleg sa dovedesc:

a)     Faptele ilicite

b)     Vinovatia paratilor

c)      Prejudicial moral

d)    Legatura de cauzalitate

a). Cu privire la faptele ilicite solicit administrarea urmatoarelor probe:

a.1. interogatoriul paratilor;

a.2. inscrisuri;

a.3.martori:

– Ludu Ruxandra Oltea

-Patras Mihai –avocat Baroul Sibiu

-Rapcea Mihai –avocat Baroul Bucuresti si cursant Misa

-Groza Petrica –cursant  Misa si membru fondator

-Pistol Ion –cursant  instructor si membru fondator Misa;

b). Cu privire la vinovatia paratilor :

b.1. –interogatoriul paratilor;

b.2. –inscrisuri;

b.3. –martori:

-Magnus Aurolson –alias Gregorian Bivolaru cu resedinta in Suedia , Francisc Nagy-Bjorn, Kyrkogatan 2B,  3 Tr. cod 37132-  Karlskrona, Sverige -prin comisie rogatorie  internationala la  Tribunalul din Malmo;

-Deheleanu Cristian –preot ;

– Berdeli Emil –  redactor   –ziarul ,,Puterea ,,

-martorii enumerati la a.3.

-expertiza grafologica  asupra semnaturii lui Gregorian Bivolaru  aplicata pe adresa trimisa la dosarul 405/85/2005 a Tribunalului Sibiu.

-inregistrari audio

C: Legatura de cauzalitate si prejudiciul moral:

–         Deheleanu Cristian –preot

–         Rapcea Mihai –avocat Baroul Bucuresti;

–         Hanceanu Sabina –avocat Baroul Bucuresti;

–         Tiz Cecilia – fosta cursanta Misa

–         Rusu Marcel –presedinte  Tribunalului Sibiu;

–         Czika Daniela –judecator Tribunalul Sibiu;

–         Vasiu Monica –grefier Tribunalul Sibiu.

Martorii in dreptul carora  nu am trecut vreo adresa se vor prezenta personal la termenul de administrare a probelor.

Martorii in dreptul carora am trecut Tribunalul Sibiu rog a fi citati  prin aceasta institutie.

In cadrul probei cu inscrisuri inteleg sa depun si mesajele dintre subsemnat si parati –salvate si scoase la imprimanta .

Pentru proba cu expertiza grafologica inteleg sa depun scripte de comparatie  cu semnatura lui Bivolaru Gregorian  aplicata pe inscrisuri oficiale  si autentice .

Proba cu interogatoriu  vizeaza  si  persoana juridica Misa.

Pentru faptele ilicite ale paratilor am trecut  mai multi martori intrucat fiecare cunoaste in parte actiunile delictuale ale paratilor.

De asemenea , cu privire la prejudicial moral , am trecut mai multi martori (unii se regasesc  si la faptele ilicite  si la vinovatia paratilor ) pentru a dovedi dimensiunea cunoasterii acuzatiilor mincinoase, calmnioase  de catre persoane  din toata tara.

Martorii propusi vor dovedi si continutul mincinos al afirmatiilor denigratoare  proferate de parati la adresa subsemnatului.

Pentru argumentele susmentionate , va rog sa-mi admiteti cererea de probatiune in intregime.

Niturad Dumitru

                        Rationament 1.Luandu-ne dupa stampila aplicata pe verso –ul plicului, acest plic nu a trecut  decat prin Birou de schimb Bucuresti –cod 060274(in interiorul stampilei ) dupa care a dat fuguta la Ghiseul 1 Sibiu ( la aceeasi adresa cu Tribunalul). Dar, avem o problema – la acest cod 060274- pe site-ul Postei romane (usoar de verificat ) apare OF postal 56 din Calea Giulesti , nr.2-8 si nu Birou de schimb Bucuresti –asa cum e pe stampila. Insa daca apesi pe Of. Postal 56 iti arata ca acesta are adresa si pe Calea Crangasi, nr.23 , iar codul acestuia este 062550 ( deoarece  sunt 2 OF 56) . Deci , acest plic nu a trecut pe la Birou de schimb Bucuresti. Dar, mai e problema, acesta nici nu se numeste Biroul de schimb Bucuresti (vezi stampila) , ci Biroul de Schimb International (de corespondenta ) fiind gasit cu usurinta pe site-ul Postei Romane sub acesta denumire, prescurtat BSI si bineneteles avand alta adresa si alt cod. De asemenea, cercetand indeaproape  Posta Romana are si un serviciu de Trak and Trace( serviciu electronic)  unde daca scrii numarul corespondentei (adica codul de bare ) te anunta cand a venit si de unde. La introducerea codului de pe plic  am primit mesajul –nu exista acest cod( vezi dovada in documentele scanate). Nu exista pe plic nici o stampila a tarii de unde a plecat si cand a plecat. Mai mult, ar trebui fiind scris in limba romana sa fi trecut printr-un oficiu special care are legatura cu acest birou de schimb international de corespondenta. 2.La expeditor e trecut  Bivolaru Gregorian si o adresa –sau asa ceva ar fi trebuit sa fie in cazul in care astepta si vreun raspuns sau vreo confirmare de primire din partea Tribunalului Sibiu. La verificarea adresei am constatat (dovada exista) ca Francisc Nagy Bjorn nu e o strada, ci numele unui mare instructor de Natha Yoga din Danemarca, restul adresei apartinand  Esoterik Orient Yoga din Karlskrona (dovada o ai ). In afara faptului ca hartia este semnata in fals , scrisul de pe plic nu ii apartine lui Bivolaru  si in conditiile in care Bivolaru a trimis cereri Tribunalului Bucuresti  din Malmo , imi pun serios intrebarea ce confirmare avem in fata acestor dovezi ca acest plic emana de la Bivolaru  si a fost  trimis  Tribunalului Sibiu? Chestiunea e, ca cine a facut asa zisa adresa din partea lui n-a stiut sau n-a auzit de acest Francisc ( si inverseaza numele fata de plic) chiar sa crezi ca e o strada)  deoarece il trece  si in adresa ca si cum ar avea resedinta Bivolaru in strada Nagy-byorn Francisc. Interesant nu? Cine isi permite sa se joace cu institutiile , cu acte oficiale , in care acesta vezi Doame! isi exprima pozitia (in termeni juridici? ) ca s-a savarsit un act impotriva vointei lui si ca va lua si masuri …..???? Ps. Natha Yoga are sediul si in Malmo , nu in Karlskona.  

Coduri Poºtale  si Oficii Poºtale Track & Trace

  CAUTARE CODURI POSTALE
CAUTARE DUPA ADRESA
Completarea codului poºtal pe trimiterea expediatã, poate contribui la distribuirea cu operativitate a acesteia.
REZULTATE CAUTARE

Codul postal

Localitate

Strada si numarul

Oficiu

060251

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 1-13 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060252

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 15-25 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060253

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 27-39 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060254

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 41-43 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060255

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 45-103 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060256

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 105-107 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060257

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 109 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060258

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 111 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060259

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 111A-115 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060261

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 117-121 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060262

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 123-125 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060263

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 127-129 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060264

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 131-133 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060265

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 135-223 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060266

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 225-271 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060267

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 273-297 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060268

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 299-327 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060269

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 329-339 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060271

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 341-479 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060272

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 481-507 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060273

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 509-T Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060274

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 2-8 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060275

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 10-14 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 56

Salveaza

060276

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 16-24 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060277

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 26-28 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060278

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 30-42 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060279

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 44 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060281

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 46-48 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060282

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 50-52 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060283

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 54-56 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060284

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 58-132 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060285

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 134-200 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060286

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 202-242 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060287

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 244-282 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060288

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 284-382 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060289

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 384-396 Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060291

Bucuresti (Bucuresti) Cale Giulesti nr. 398-T Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060292

Bucuresti (Bucuresti) Intr. Giulesti Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

060293

Bucuresti (Bucuresti) Intr. Giulesti Sarindar Oficiu Postal (OF) Bucureºti 17

Salveaza

.

Nu exista acest cod (RR 11 857 852 5 SE).

 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer