intro rapcea.ro: cineva (nu spui cine !) zicea cã cicã “inþeleptii au o lume comunã”. Ei bine, iatã ca ºi noi, ãinlanþi, impertinenþii, gicã-contriºtii ºi zeflemiºtii, avem o lume comunã, a ideilor rasiste ºi xenofobe. Luaþi de-aici, gând la gând cu piticu gratis 🙂 Am încercat vreo sãptãmânã sã nu zic nimic de Cioabã, regele obez, maro ºi mort al þiganilor. Nu de alta, dar absolut orice aº zice, ar suna extrem de xenofob. Dar mie nu mi se pare. Xenofobie e atunci când refuzi sã înþelegi o culturã. Eu zic cã o înþeleg ºi mi se pare o culturã înapoiatã, ridicolã ºi parazitarã. În sensul cã e complet dependentã de restul societãþii ca sã funcþioneze. Dacã iei 1000 de þigani ºi îi pui pe o insulã pustie, în 2 luni o sã îi gãseºti pe toþi morþi de foame dar cu coroane din frunze ºi crengi pe cap. Morþi, sãraci ºi regi. ªi nu o sã le spun niciodatã rromi. Cã ce, cã au decis  ei într-o zi cã sunt ofensaþi cã li se spune þigani. Ete pula. Aºa brusc mã simt ºi eu ofensat cã mi se spune om. Vreau sã vinã ãia de la drepturile omului ºi sã-i futã în gurã pe toþi ãia care nu mã strigã centaur. Cã aºa vrea pula mea. Sã fiu ofensat de toate apelativele care nu-s centaur. Aºa m-am trezit io într-o zi ºi toatã lumea trebuie sã vorbeascã despre mine cum mi se scoalã mie, cã aºa funcþioneazã lumea sau ceva. Hai sã o lãsãm la þigan. Þigan e varianta de mijloc. Nu e nici rrom, nu e nici cioarã. Þigan nu are conotaþii negative. E doar þigan. Are conotaþii negative doar în sintagma “þigan borât”. ªi nici asta nu e discriminare. Pentru cã nu toþi þiganii sunt þigani borâþi. Doar ãia care fac lucruri pe care doar un þigan borât le-ar face. Spre exemplu, regele Cioabã era un þigan borât. Pentru cã ºi-a fãcut o coroanã într-o zi ºi s-a autoproclamat rege. Fãrã nici o motivaþie logicã. Þarã nu are, sã zici cã titlul are vreun sens din punct de vedere legal. Popor nu are, cã 80% dintre þigani se declarã români la recensãmânt ºi majoritatea nici n-au auzit de el. Cã e greu sã auzi de chestii când eºti analfabet. ªi nici nu e din vreo familie nobiliarã sau ceva.  Aºa i s-a sculat lui într-o zi sã îºi zicã rege ºi sã îºi batã pula prin asta de monarhie. Acuma nu sunt monarhist, cã monarhia e o hipsteralã, dar toatã chestia asta total îl face pe cioabã un þigan borât. Un þigan borât care a bãgat prea mult în el ºi a crãpat. ªi nici nu avea asigurare medicalã. Regele pulii. Coroanã de aur avea timp sã-ºi facã. Da’ sã intre în rând cu lumea ºi sã îºi facã dracu’ o asigurare la CNAS nu. Mãcar aºa, din poziþia unui rege. Sã fie un exemplu pentru supuºii lui care rar au buletin, darmite asigurãri ºi chestii prin care sã plãteºti impozite la stat. ªi ãsta e un alt motiv pentru care Cioabã era un þigan borât. Cã îºi folosea titlul ridicol sã behãie dupã drepturi pentru “poporul” lui. Sã fie ºi ei egali în drepturi. Coaie, o datã cu drepturile vin ºi obligaþii. Sã behãi cã vrei aceleaºi drepturi ca ºi mine dar în acelaºi timp sã eviþi obligaþiile pe care le am eu te face un þigan borât. Cât de garoi împuþit, baragladinã ºi cioarã belitã trebuie sã fii ca sã ai impresia cã ar trebui sã fim egali în drepturi, da’ când e vorba de responsabilitãþi sociale sã te tragi pe cur? ªi a murit Cioabã. ªi mii de pirande au declarat cã o sã þinã doliu nespãlându-se. Uite de-asta zic eu cã toleranþa asta faþã de culturi, oricât de ridicole ar fi, e o idioþenie. Da, înþeleg doliu ºi jale. Dar spãlaþi-vã, în gâtul mamii voastre de borâþi. ªi aºa sunteþi faimoºi pentru damful pe care-l împrãºtiaþi. Ce ar fi sã tãiaþi din cultura voastrã toate obiceiurile care vã fac sã puþiþi ºi mai tare decât deja puþiþi? Ce ar fi, da’ ce ar fi. ªtiu, e o propunere absurdã. Dar ce ar fi. Ia, ascultaþi-mã puþin. E o idee nebuneascã, dar e atât de nebuneascã încât ar putea funcþiona. Ce ar fi ca atunci când þineþi doliu sã faceþi exact invers: Sà Và SPÃLAÞI ZILNIC! S-ar ofensa mortul cã pute mai tare decât voi? ªi toate televiziunile ºi ziarele au scris de el. Pentru cã presa e plinã de reduºi mintal care vorbesc despre un om ca ºi cum ar fi fost cineva doar pentru cã într-o zi s-a autoproclamat cineva.   Dar sã trecem la lucruri cu adevãrat imbecile. Ia ghiciþi care dintre fiii lui, la fel de guºaþi ºi arãtând ca încruciºarea dintre un porc, un om ºi un cãcat a ajuns rege în locul lui? EVIDENT Cà AMÂNDOI. Ce pula mea. Dacã tot te autoproclami chestii cã aºa vrea pula ta, de ce sã nu facã ºi frac-to? Aºa cã un þigan borât, Dorin va deveni rege internaþional al þiganilor. Iar celãlalt, Daniel, regele naþional al þiganilor. Cu toate cã nici un þigan din afara judeþului Sibiu nu a auzit de autoritatea ãstora. ªi dupã ce o sã crape ºi ãºtia o sã fie un rege internaþional al þiganilor ºi unul internaþional al þigãncilor ªi încã doi în þarã. Sau 8 în total, dacã se decid sã împartã þigãneala ºi pe ture. Sã fie un rege naþional al þiganilor pe timp de zi, unul a þigãncilor pe timp de zi, unul al þiganilor pe timp de noapte ºi unul al þigãncilor pe timp de noapte. E important sã ai rege ºi pe timp de noapte, mânca-þi-aº. Cã mangleala merge cel mai bine noaptea. ªi sã nu uitãm cã ei au ºi împãrat. Pe împãratul Iulian. Dar aº putea ºi eu sã mã proclam rege al þiganilor. Cã am la fel de absolut nici un motiv logic ca ºi Cioabã ºi fiii lui. Dar eu nu o sã fac asta. Eu am sã mã proclam Faraon Intergalactic al centaurilor pentru cã, spre diferenþã de þigani, centaurii nu put. Pentru cã sunt imaginari. ªi nu au nici un efect negativ asupra societãþii, fiind imaginari. Da’ e oficial. ªi sã moarã mã-ta dacã dupã ce crap nu vorbiþi la televizor despre mine ºi despre ce am fãcut eu pentru problemele centaurilor de peste tot. Vã fut cu pulã spectralã de dincolo de mormânt dacã nu îmi acordaþi dupã moarte importanþa pe care fãrã nici un motiv mi-am autoproclamat-o. sursa: piticigratis.com]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer