Mã hotãrâsem sã nu mai scriu nimic pe tema MISA ºi Gregorian Bivolaru, însã lucrurile „evolueazã” de aºa o manierã acolo încât îmi este imposibil sã mai ignor subiectul. Existã o comunicare constantã, venitã din partea celor din ashram sau a cursanþilor, care ºi-ar dori sã vadã fãcute publice anumite informaþii din interior, însã fãrã sã se expunã ei. ªi atunci mi le trimit mie, pe diverse cãi, în speranþa cã vor scoate castanele din foc cu mâna mea. Cã vor face o revoluþie la MISA din exterior, prin dezvãluirea publicã a mizeriilor din interior. BÃI FRAÞILOR ! Înþelegeþi o datã ! Dacã nu vã ridicaþi în nume propriu ºi nu vã exprimaþi cu glas tare nemulþumirile, DIN INTERIORUL MISA – atâta timp cât încã mai sunteþi în interior ºi nu aþi fost daþi afarã, nu însemnaþi nimic. Nu mã intereseazã cât de reale ºi de credibile sunt informaþiile pe care mi le furnizaþi spre publicare. Ele nu au valoare decât dacã VOI, care aveþi interes ca lucrurile sã meargã în bine la MISA, faceþi ceva ÎN NUME PROPRIU, PE FAÞÃ, nu sub masca anonimatului laº. De ce vã temeþi !?  De cine !? Ce pot sã vã facã ? Mai mult decât sã vã excludã, nu au ce sã vã facã ! Atitudinea voastrã îmi aminteºte de o întâmplare de prin 1996, când cursurile de yoga se þineau la PLD. Anul cel mai mare, unde preda Grieg, avea cursurile seara, iar predarea se fãcea în jurul orei 4 dimineaþa, ºi mulþi cursanþi (inclusiv instructori !) se plângeau cã sunt obosiþi la ora aia, cã nu se pot concentra ºi ajung somnoroºi dimineaþa la serviciu. Atunci, un coleg cu iniþiativã a vorbit cu instructorii, a rãsturnat lumea cu susu-n jos, s-a dat peste cap sã obþinã mutarea a trei cursuri în alte zile ºi la alte ore, pentru ca anul cel mai mare sã aibã salã liberã dupã-amiaza, la o orã decentã. A venit deci bucuros la curs, în faþa colegilor, cu Grieg de faþã, ºi a expus ce a reuºit sã obþinã pentru ei. Iar GB i-a rugat sã voteze: cei care vor ca cursul lor sã se mute în altã zi, dupamiaza, sã ridice mâna sus. Rezultatul: NU A RIDICAT NIMENI MÂNA ! Însã erau nemulþumiþi în continuare cã adorm pe ei la predare, la 4 dimineaþa ! Iar Gregorian Bivolaru le-a replicat: AªA ESTE ªI LA PUªCÃRIE: NIMENI NU ARE NICI O INIÞIATIVÃ. Aceastã atitudine, în care oamenii se complac sã sufere, când un pic de interes ºi implicare pentru binele colectiv le-ar schimba ÎN BINE viaþa, nu o întâlnim doar la MISA, ci ne defineºte din pãcate, ca popor. De aceea mã hotãrâsem sã nu mai scriu. Ce sens are sã fac justiþie dinafara MISA, dacã cei pentru care se presupune cã se face un bine, nu acþioneazã, nu aratã un minim interes, o minimã implicare în acest sens ? Voi, cei din ashram, fraþii mei spirituali, cu care am stat umãr lângã umãr la nenumãrate spirale sau la acþiuni de protest, veþi continua sã tãceþi la toate abuzurile la care sunteþi supuºi ? E normal sã fiþi daþi afarã din ashram dacã sunteþi prinºi cã aþi intrat pe internet ? Voi nu realizaþi cã aceastã regulã stupidã vã limiteazã libertatea de alegere, de informare ? Nu realizaþi cã trãiþi întro dictaturã mascatã în care este mai activã decât oricând Poliþia Gândirii !? Sã acceptaþi sã daþi note explicative pentru greºelile pe care le faceþi, ca la Partidul Comunist !? Cum puteþi sã speraþi mãcar sã obþineþi libertatea spiritualã, când voi vã lãsaþi încorsetaþi de reguli aberante, umilitoare, ce dovedesc doar sclavie – ºi nici un pic de încredere în voi, în discernãmântul vostru spiritual ?! Îmi tot trimiteþi rãbufniri de protest cã e prea mare taxa de tabãrã la Costineºti, cã nu aveþi 7 milioane sã plãtiþi. ªI CE MÃ PRIVEªTE PE MINE !? Voi sunteþi cei care trebuie sã luptaþi pentru drepturile voastre. Ridicaþi-vã în picioare la salã ºi spuneþi instructorului ce mi-aþi spus ºi mie: cã taxa de participare este prea mare, cã nu aveþi banii necesari sã o plãtiþi. Cereþi ce mi-aþi propus mie sã cer pentru voi cu ani în urmã, ºi s-a obþinut: ca intrarea la spiralã sã nu fie condiþionatã de legitimaþia de tabãrã. Acum, cã eu nu am mai þipat, s-a revenit la vechea regulã, ºi din nou, cei care au doar aspiraþie pentru spirala din tabãrã, dar nu ºi banii de taxã de tabãrã, vor face meditaþiile de pe margine, ca niºte milogi, PENTRU CÃ NU AU ªTIUT SÃ CEARÃ. Vreþi din nou, sã cer eu pentru voi !? Sã mi se reproºeze din nou cã sunt omul securitãþii, al procurorilor sau al mai ºtiu eu cui !? Ce interes am eu sã cer aceste lucruri pentru voi !? ªtiþi ce voi cere eu pentru voi ?! Voi cere public, prin acest articol, lui Gregorian Bivolaru, sã vã aprobe vouã, celor care nu aveþi curajul ºi demnitatea sã vã apãraþi drepturile, sã vã dãruiascã o spiralã a sãracilor. O spiralã la Costineºti (înafarã de Hiatus), la care sã poatã participa ºi cei fãrã legitimaþii de tabãrã, doar cu legitimaþia de spiralã. Atât meritaþi ! Ar trebui sã vã intereseze DE CE a crescut taxa, ºi mai ales, A CUI a fost decizia de a o creºte. Nu mai are MISA bani !? Vi s-a prezentat vreodatã un raport financiar al ºcolii de yoga, din care sã rezulte necesitatea creºterii taxelor ?! Sau este doar o manevrã abilã a unora de a alunga ºi bruma de cursanþi care a mai rãmas, de a distruge din interior ce a mai rãmas din MISA ?! De ce nu luptaþi pentru MISA, de ce nu vã apãraþi ºcoala, de cei care o dãrâmã din interior !? Vreþi mereu sã o facã alþii, eventual eu, din afarã, pentru voi !? Nu vedeþi cã sunteþi daþi afarã unul câte unul, sau sunteþi determinaþi sã plecaþi singuri din ashramurile pe care le-aþi construit VOI (ºi eu !), unde aþi bãgat bani, tinereþe, energie, muncã, ani ºi entuziasm !? Unde plecaþi !? ªi, mai ales, CUI LE LÃSAÞI !? Nu vã mai lãsaþi „concediaþi” aºa uºor de unii care nu au muncit nici pe sfert cât voi la aceastã ºcoalã. Ce o sã facã cu ashramurile goale ? O sã le închirieze, cum se pare cã o fac deja cu ashramul construit în Germania de echipele de ashramiºti din România !? Cui rãmâne produsul muncii noastre ?! Ridicã-te Gheorghe, ridicã-te Ioane !

(yoghini în bejenie) – akka 1907

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer