Prin decizii definitive, Curtea Supremã a decis cã nu orice fost deþinut politic are ºansa de a beneficia de daune morale. Unele dintre condamnãrile date de instanþele comuniste, perfect valabile pentru mii de persoane din timpul persecuþiilor, nu sunt luate în considerare de magistraþii anului 2012. Potrivit acestora, în cazul legionarilor, condamnãrile nu au un caracter… politic. De parcã animozitãþile dintre legionari ºi comuniºti ar fi avut un caracter gastronomic. Magistraþii de la Curtea Supremã au stabilit printr-o sentinþã de judecatã pe 9 martie 2012 cã „potrivit dispoziþiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009, activitatea legionarã nu este un fundament pentru dreptul la despãgubiri. Nu se poate considera cã activitatea legionarã desfãºuratã în regimul trecut are caracter politic în sensul Legii nr. 221/2009.” Tot în luna martie, pe data de 23, magistraþii au mai decis într-un alt caz cã „Miºcarea Legionarã a fost, în esenþã, o organizaþie de orientare naþionalist fascistã, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, ºi antisemit. În consecinþã, nu se poate considera cã mãsurile aplicate autorului reclamantei pentru activitatea desfãºuratã în regimul trecut au caracter politic în sensul Legii nr. 221/2009.” Am încercat sã clarificãm motivaþiile care au stat la baza deciziilor magistraþilor în cazul foºtilor deþinuþi politici. Astfel, fostul jurnalist de investigaþii ºi, în prezent, realizator TV, Codruþ Burdujan, a fost amabil sã ne lãmureascã: Reporter: Vorbim de o serie de persoane care au fost ridicate de acasã de Securitatea fostului regim. În prezent, magistraþii considerã cã suferinþa acestora nu are nici un fundament legal. Burdujan: Existã vreo lege sau vreun document care atestã cã Miºcarea Legionarã a fost una teroristã? În al doilea rând, vorbim de libertatea de exprimare, de credinþã. În perioada interbelicã, atitudinea militaristã era un punct comun întâlnit în toatã Europa, pânã ºi în America. Acei oameni au fost un produs al epocii lor. Este ca ºi cum am vorbi acum de oameni din PSD, pe care-i arestãm peste 40-50 de ani pentru cã au fãcut parte din PSD. De ce am face asta? Dacã doi-trei membri de acolo au ruinat România, îi arestãm pe toþi pentru un carnet de membru de partid? Reporter: Acei oameni au fost un produs al epocii lor. Ce se întâmplã astãzi cu ei? Burdujan: Vorbim, practic, de o poliþie politicã. Este aceeaºi atitudine stalinistã. Eu nu ºtiu nimic de comuniºti ridicaþi. La noi nu s-a aplicat încã legea lustraþiei. De ce nu se vorbeºte de comuniºtii din România, care acum stau pe niºte pensii nesimþite ºi ridicãm niºte bãtrânei care au fost ridicaþi de acasã sau prinºi cu niºte afiºe în buzunar ºi îi punem ºi astãzi la index? Se continuã aceeaºi politicã stalinistã, de exterminare a românilor. ªi mai e ceva, nepoþii celor care i-au ridicat pe bãtrânii umiliþi în prezent în instanþe sunt aceiaºi care dau verdicte ºi se bucurã de toate privilegiile actualului sistem. Reporter: Încãlcare gravã a justiþiei? Burdujan: Categoric. Se încalcã pânã ºi legislaþia europeanã ºi drepturile omului. Acei oameni nu au fost vinovaþi de crime. O simplã apartenenþã, aºa cum au fost Mircea Eliade sau Nae Ionescu. De ce nu l-au arestat pe Cioran în Franþa? De ce nu i-au arestat pe savanþii germani care au avut carnet de NSDAP (n.r. Partidul Naþional Socialist German)? Reporter: Magistraþii au decis cã nu se vorbeºte de un caracter politic. De aceea nu se pot acorda daune. Ce stã la baza motivaþiilor? Burdujan: Cred cã ar trebui sã se consulte cu partenerii noºtri strategici, adicã americanii. Deci, aceºti bãtrânei, au dus greul în munþi, dupã ce, în prealabil, au fost antrenaþi în Texas ºi au fost primii eroi ai NATO din þara Alianþei. Oamenii aceºtia s-au jertfit în munþi. Miºcarea Legionarã nu poate fi acuzatã de antisemitism, pentru cã membrii ei nu au fost gãsiþi vinovaþi de crime împotriva evreilor. Au fost ºi arestaþi de cãtre naziºti ulterior. Vorbim, pânã la urmã, de persoane intrate în niºte conjuncturi nefericite ºi pe care i-au tocat toþi. Reporter: Ce rãmâne de fãcut? Burdujan: Aceºti magistraþi care dau astfel de decizii halucinante, ar trebui duºi în faþa justiþiei, ca exponenþi ai încãlcãrii drepturilor omului. În România, e anarhie. Vãd cã fiecare face ce vrea. De-a lungul carierei de jurnalist de investigaþii, Codruþ Burdujan s-a axat pe situaþia foºtilor deþinuþi politici. Interviul a fost realizat de Marius Florian – Opinia Socialã]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer