Gelozia de regulã provoacã scãderea vederii, auzului, scleroza în plãci, traumatismele capului, diabet, inflamaþii articulare. Dacã gelozia este grevatã de trufie, atunci este de douã ori mai periculoasã. Când cineva te jigneºte nu te rãzbuna pe el, nu-l urî ºi nu te supãra pe el întrucât aceastã jignire este un dar de la Dumnezeu. Dacã n-o accepþi urmeazã ca purificarea sufletului sã se înfãptuieascã prin boli ºi nenorociri, iar dacã nu eºti pregãtit nici pentru aceasta ea vine prin moarte Aceastã formã de purificare ne este datã prin intermediul celor apropiaþi, de aceea în mãsura în care reuºim sã-i iertãm, în aceeaºi mãsurã sunt posibile schimbãri interioare de profunzime. Se cuvine sã iertãm nu numai în gând ci ºi cu sufletul. Cel mai mult ne leagã de trecut supãrãrile neiertate. Dependenþa naºte frica, îndoiala, depresia ºi supãrarea. Nu cãutaþi platã, nici laudã ºi nici o rãsplatã, orice aþi face. Sãvârºind ceva bun noi pretindem imediat recompensã. Aceste dorinþe aduc ca rezultat suferinþa. Cu cât veþi intensifica dorinþele omeneºti cu atât  va creºte nivelul de agresivitate ºi se va întãri programul de autodistrugere. Orice dorinþã când se agaþã de tine devine stãpânul tãu. Când eºti mânios, mânia devine stãpânul tãu, te acapareazã complect. Astfel mânia ta, în aceastã stare, va face lucruri pe care mai târziu le vei regreta. Sã nu vorbiþi despre nenorocirile trãite pentru cã ele pot prelungi durata lor. Când nu vorbim cuiva despre problemele noastre noi ne îndepãrtãm de ele. Îndepãrtarea de ele este primul pas pentru depãºirea acestora. Esenþial este când vorbiþi despre problemele ºi emoþiile dvs. sã nu cãutaþi milã sau compãtimiri. Þânþarii ºi furnicile apar când este prezentã trufia.  Când þânþarul vã înþeapã este o umilinþã pentru dvs. El este de mii de ori mai mic decât dvs. ºi reuºeºte sã vã înþepe simþitor. În aceastã situaþie dacã nu vã enervaþi trufia descreºte. Deci þânþarii ne pot ajuta la ameliorarea destinului ºi micºorarea trufiei.. Nu trebuie sã avem în casã icoane fãcute de hoþi, puºcãriaºi ºi oameni preponderent negativi, pentru cã energia stocatã în aceste obiecte de cult ne atacã sistemul imunitar, ca ºi hainele cumpãrate de la second-hand, purtate de alþi oameni. Hainele, simbolul câmpului energetic,  memoreazã ºi pãstreazã câmpul energetic al stãpânului. De aceea nu este bine sã dãruim altor persoane hainele noastre, ci sã le ardem. Dacã aveþi o mare supãrare sau tristeþe încercaþi sã nu aduceþi sentimente acasã. Ieºiþi în stradã – cu deosebire în locurile înverzite – ºi plimbaþi-vã. Nu faceþi din casa dvs. o groapã de gunoi energetic. Dacã locuiþi de câþiva ani ºi a-þi saturat spaþiul cu regrete, supãrãri ºi spaime, amintiþi-vã momentele în care v-aþi certat ºi supãrat, aºezaþi-vã în acel loc, iertaþi, anulaþi agresivitatea faþã de iubire, rugaþi-vã. Dacã vorbim la telefonul mobil în primele 30 de secunde energia organismului blocheazã influenþele negative, ulterior începe sã cedeze lent.  O convorbire telefonicã ce dureazã mai mult de un minut se poate rãsfrânge negativ asupra sãnãtãþii. De altfel, oricât ar pãrea de straniu, cel mai puternic pãtimeºte nu zona capului, ci zona sistemului genito-urinar. Dupã o convorbire de trei minute are loc deformarea câmpului în zona capului, în zona sternului (adicã are loc slãbirea sistemului imunitar) ºi, de asemenea, în zona primei chakre. O convorbire telefonicã care depãºeºte un minut este de nedorit. Mâncatul este un serviciu divin ºi, ca atare, nu trebuie sã se desfãºoare într-o atmosferã apãsãtoare. Mãncarea ne poate da energii superioare dacã este binecuvântatã de Dumnezeu ºi este gãtitã cu devotament spiritual. Cea mai bunã mãncare, cel mai sãnãtos meniu natural, se transformã în otravã în corpul dvs. dacã atmosfera în care gãtiþi (gândurile ºi sentimentele) ºi mãncaþi este tensionatã. Munca nu trebuie sã ne omoare, ci sã ne dezvolte. Înseamnã cã supraîncãrcãrile nu trebuie sã fie permanente ºi în fiecare ocupaþie sã gãsim plãcerea. Dacã nu existã plãcere, orice activitate se poate transforma într-o suprasolicitare ºi va dãuna sãnãtãþii. Dacã un om furã ºi înºelã pe alþii o viaþã întreagã, el va fi pedepsit sã suporte ºi pagubele pe care le-a fãcut altora. În concluzie,cel care a fãcut bine va recolta binele, iar cel care a fãcut un rãu fizic sau spiritual va recolta rãul fizic sau spiritual. Ataºament  înseamnã alipirea sufletului de ceva sau cineva (pãrinþi, persoana iubitã, copii, profesie, obiecte, daruri etc). Ataºamentul faþã de cele pãmânteºti produce un uriaº rãu lucrului de care ne ataºem, în acelaº timp suferã ºi cel ce se ataºeazã.Dacã omul se ataºeazã sufleteºte de: hranã, plãceri sexuale, casã, avere, bani etc. sufletul lui este cuprins de lãcomie, de urã ºi frustare. În aceastã situaþie el trebuie sã piardã toate bunurile pentru a-ºi purifica sufletul.Omul ºtie foarte bine cã nu va lua nimic cu sine în mormânt. Cu cât suntem mai ataºaþi de stabilitate cu atât mai greu suportãm schimbãrile vremii ºi suntem mai bolnãvicioºi. Ataºamentul faþã de dorinþe duce la destrãmarea relaþiilor familiare ºi a acelora din afara familiei. În dragostea omeneascã trebuie întotdeauna sã existe o detaºare de omul iubit. Cu cât aveþi mai multe pretenþii, iritãri ºi nemulþumiri faþã de omul apropiat cu atât mai mult creºte dependenþa de el.  Dependenþa de valorile umane ne va omorî încetul cu încetul ºi spiritul ºi sufletul. Când cãsãtoria este bazatã numai pe sentimente sexuale, ea nu poate fi îndelungatã. Când sentimentele slãbesc intervine înºelarea, iar cãsnicia se destramã. Familiile care sunt întemeiate în primul rând pe prietenie ºi respect sunt fericite ºi dureazã mult. Un soþ trebuie sã evite sã o transforme pe soþie într-o copie fidelã a sa. Fiecare om are personalitatea lui proprie ºi astfel de tentative sunt împotriva firii, ducând în timp la destrãmarea cuplului. Nu-l consideraþi pe celãlalt ca fiind un obiect destinat sã vã serveascã, ci ca pe o fiinþã divinã, cu individualitate ºi cerinþe proprii. Violenþa în famile vine din nevoia de a-l controla ºi domina pe celãlalt. Fiecare încearcã astfel sã aibã controlul ºi sã rãmânã deasupra întregii situaþii. Cînd controlezi o altã fiinþã îi iei energia, îþi faci plinul pe socoteala altuia. Astfel  devii vampir energetic. Ori de cîte ori cãdem în acest prost obicei ne deconectãm de la sursã ºi intrãm în suferinþã. Rãcirea relaþiilor dintre doi parteneri se datoreazã creºterii nivelului de agresivitate interioarã. Lipsa de compatibilitate duce la lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare duce la dezastru. Lipsa de comunicare prin iubire duce la urã. O agresivitate subconºtientã faþã de bãrbaþi / femei se transformã într-un program de autodistrugere. Dacã doi parteneri abuzeazã fizic sau emoþional unul de celãlalt, atunci ei nu meritã sã rãmânã împreunã.. Femeile din viaþa ta sunt doar începutul experienþei tale cu ele. Dacã te pãrãsesc ia-le aºa cum sunt ºi mulþumeºte-le cã te-au pãrãsit. Cãsãtoria trebuie studiatã întâi cu ochiul, apoi cu microscopul ºi în sfârºit cu telescopul. Cu cât ne concentrãm lãuntric asupra vieþii îmbãtrânim ºi ne despãrþim repede de viaþã. Atunci când soþia este geloasã îºi criticã în permanenþã soþul ºi e nemulþumitã de acesta, atunci ea amplificã brusc în propria persoanã ºi în copiii sãi posibilitatea apariþiei unor afecþiuni. Gelozia ºi supãrarea unei femei genereazã tocmai acele afecþiuni care ne scurteazã viaþa, apropiind bãtrâneþea. Uneori la femeie gelozia, supãrãrile ºi pretenþiile pot fi atât de profunde încât soþul poate muri sau se poate îmbolnãvi grav. Bãrbaþii geloºi ºi femeile geloase nici nu bãnuiesc cã ei mutileazã în primul rând sufletele copiilor lor ºi cã omoarã copiii care încã nu au apãrut pe lume. Pentru ca sã se nascã un copil armonios bãrbatul ºi femeia trebuie sã se iubeascã unul pe celãlalt. Femeia geloasã ºi supãrãcioasã atacã în plan subtil pe soþul sãu. În aceastã situaþie soþul fie se va îmbolnãvi în permanenþã, fie va deveni alcoolic, fie va divorþa. Dacã sunteþi gelos ºi vã amplificaþi sentimentele agresive de profunzime, atunci puteþi avea probleme cu orice animal, veþi putea avea ºi alergie ºi boli contactate de la ele. De asemenea, veþi putea deveni obiectul agresiunii din partea animalelor. Dependenþa naºte agresivitatea. Iar agresivitatea produce boala. Boala purificã sufletul omului ºi îi fortificã sistemul imunitar. Dependenþa de dorinþe, frica, depresia ºi supãrarea atrag gelozia. Cu cât este mai puternicã dependenþa de persoana iubitã, cu atât mai numeroase sunt pretenþiile noastre faþã de ea. Cearta, mânia, nerãbdarea emit în tãcere o mare forþã destructivã.Numai prin iubire poate seca izvorul rãutãþilor. Este mai bine sã plângeþi decât sã urâþi. Dacã n-aþi reuºit sã vã învingeþi pe dvs. înºivã agresiunea se acumuleazã în mod inevitabil. Atunci când plîngeþi agresiunea apãrutã se distruge. Dragostea are o mare putere de vindecare fizicã, mentalã, emoþionalã ºi spiritualã. Plãcerea de a bârfi, minþii ºi rãni alþi oameni provoacã efecte karmice devastatoare pentru sufletul care criticã. El se condamnã singur sã trãiascã în închisoarea neliniºtii interioare. Iertând un om care ne-a jignit sau ne-a supãrat ne putem vindeca de o boalã gravã. Roagã-te în permanenþã ca toþi cei din jurul tãu sã fie fericiþi, sãnãtoºi ºi întreaga lume sã fie binecuvântatã. Aceastã rugãciune v-a iradia atât de multã iubire cãtre întreaga lume încât iubirea se va întoarce la tine din belºug. Cum dãruieºti aºa primeºti. Rãzbunându-te te faci egal cu adversarul. Iertându-l te arãþi superior.Iertând ne eliberãm pentru a ne putea înãlþa. Sã fim conºtienþi cã iertând îi eliberãm pe cei care ne-au greºit, deci iertând oferim libertate. Sã alegi calea iertãrii,  pentru cã numai ea desface rana încleºtatã în timp. Cã de nu iertaþi voi, nici Tatãl vostru nu vã va ierta vouã greºelile Adevãrata cauzã a narcomaniei ºi alcoolismului este un nivel scãzut de iubire. Aceasta apare din cauza unor puternice frustãri, a reprimãrii dragostei faþã de oameni. Omul trebuie sã înceteze sã mai poarte supãrare pe lumea din jur, sã intre în armonie cu ea. Gândirea noastrã dispune de cea mai puternicã forþã creatoare din întregul univers. Gândul este cel care aduce pacea ºi liniºtea în sufletul nostru. Gândul este cel care atrage binele sau rãul în existenþa noastrã. Toate gândurile emise plutesc în aer ca niºte mine ameninþãtoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs. O gândire sau o acþiune negativã este resimþitã dureros de mii de organisme. De aceea existã o lege a naturii ºi a ºtiinþei conform cãreia rãul pricinuit altora ne face rãu ºi nouã înºine. De aceea strãduinþa de a ierta duºmanii ºi de a îndrepta spre ei numai gânduri de pace ºi iubire constituie un act protector pentru noi. Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem în atmosferã, din punct de vedere vibratoriu: gânduri, vorbe, dorinþe, fapte, sentimente   etc. se întorc la noi producãnd efecte perturbatoare în câmpul nostru energetic. De aceea nimeni nu poate face rãu altuia fãrã sã plãteascã. De aceea oricând aveþi gânduri negative despre o persoanã sã vã rugaþi în permanenþã pentru sãnãtatea ei. Când ne gândim la cineva se creeazã instantaneu o punte energeticã între noi ºi omul la care ne gândim. De aceea, orice  gând rãu reprezintã un atac  energetic care aduce un prejudiciu omului  respectiv. Astfel ne atacãm ºi ne omorâm unul pe altul în mod inconºtient, de multe ori fãrã sã ne dãm seama de acest lucru. Orice expresie durã, afirmatã pe un ton categoric poate provoca un rãu atât sieºi cât ºi unui alt om. Imaginaþia are puterea de a crea realitatea. Câmpul pãrinþilor începe sã distrugã câmpul copilului ºi acesta se va naºte bolnãvicios, fricos, obsedat. Faptele mamei ºi comportamentul în timpul sarcinii determinã soarta ºi sãnãtatea viitorului copil. Pãrinþii le transmit copiilor o informaþie complectã a comportamentului lor ºi al strãmoºilor lor. Aceastã informaþie stã la baza formãrii destinului copilului, a corpului, caracterului ºi spiritului acestuia. Principala informaþie ereditarã se transmite nu numai genetic, dar ºi prin intermediul câmpului. Mama este indisolubil legatã prin câmp de copilul sãu ºi, de aceea,  trãirile emoþionale ale mamei îl influenþeazã activ pe acesta. Dacã este vorba de urã, de separare de omul iubit, acest lucru va însemna o adevãratã catastrofã pentru copil. Structura negativã a câmpului femeii determinã multe din viitoarele nenorociri ale copilului. O urã puternicã, nutritã în timpul sarcinii acþioneazã asupra copilului care se va naºte supãrãcios sau pot apãrea tulburãri ale vederii sau auzului. Dacã o femeie îºi reprimã sentimentele de iubire faþã de soþul ei, acest lucru se va rãsfrânge neîntârziat asupra copilului. Sã nu uitaþi cã atunci când ucideþi iubirea înfãptuiþi o crimã. Supãrarea este una din cele mai rãspândite încãlcãri ale legilor universului,care poate determina diferite neplãceri în viaþa, atât a celui pe care te superi, cât ºi în propria ta viaþã. Supãrarea copilului pe pãrinþii sãi, a pãrinþilor pe copii creiazã ruperea ºi deformarea celor mai fine structuri energetice, cu consecinþe din cele mai grave. Pentru ca sã se nascã un copil armonios bãrbatul ºi femeia trebuie sã se iubeascã unul pe celãlalt. În timpul sarcinii femeia trebuie sã fie liniºtitã ºi rãbdãtoare ºi nu trebuie sã se supere sau sã trãiascã sentimente negative.. Ea trebuie sã accepte cu seninãtate realitatea, aºa cum este ºi sã nu admitã pãrerile de rãu în legãturã cu trecutul sau sã grãbeascã viitorul. Femeile gravide sã nu vizioneze filme care rãspândesc violenþa, întrucât agresivitatea lor subconºtientã devine necontrolabilã, cu efecte devastatoare asupra psihicului ºi trupului viitorului copil. De aceea oamenii adulþi ºi copiii ar trebui sã vizioneze numai opere de artã, al cãror nivel de agresiune subconºtientã este negativ. Naºterea cu picioarele înainte ºi prin cezarianã reprezintã o trufie ridicatã a mamei copilului. Naºterea prematurã înseamnã umilirea mândriei. Copiii nãscuþi prematur sunt deosebit de slabi ºi bolnãvicioºi, iar aceasta înseamnã aceaºi blocare a mândriei. Când  pãrinþii aleg numele copilului acesta se fixeazã în karma copilului ºi îi influenþeazã structurile câmpului. Numele se întipãreºte în câmpul bioenergetic ºi depinde de karma celui al cãrui nume îl poartã copilul. Înainte, nu întâmplãtor, copiilor li se dãdeau nume de sfinþi. Karma luminoasã, purã a sfinþilor se unea cu karma copilului, îl proteja ºi acþiona în favoarea lui. Dându-i copilului numele unei rude riscãm, deoarece greºelile ºi viciile sale va trebui sã le ispãºeascã cel care a luat odatã cu numele ºi o parte din karmã, adicã copilul. O bunicã în anii sãi de tinereþe a iubit un om, însã nu a dorit copilul ºi a fãcut avort. Pentru uciderea iubirii ºi a copilului a trebuit sã plãteascã fiica ºi nepoata, adicã urmaºii ei. În cazul unei lovituri cu pumnul suferã unul singur – vinovatul, în cazul lovirii bioenergetice întrucât omul este la nivelul biocâmpurilor, într-o conecsiune directã cu toate rudele sale, cu copii sãi, lovitura traverseazã întregul lanþ de rudenie. ªi ca recul, vine pedeapsa împotriva agresorului ºi a familiei acestuia. O femeie ºi-a sfãtuit prietena sã facã un avort, la rândul lui bãrbatul a insistat ca soþia sã avorteze. Aceastã dorinþã exprimatã în cuvinte sau în gând de a nimici viitorul copil este o încãlcare a legilor pentru care omul plãteºte cu sãnãtatea ºi cu soarta sa. O femeia º-a abandonat copilul în spital. Prin aceasta ea a sãvârºit o crimã atât de mare încât nimeni n-o putea absorbi de pedeapsã. Dragostea faþã de copii face parte din cele mai înalte legi ale universului ºi de aceea orice formã de încãlcare a acestei iubiri, exprimatã prin renegarea copilului, refuzul de a avea copii sau de a purta o sarcinã, ne mai vorbind de avort, în special în fazele înaintate, renegarea omului iubit ºi nu numai cu faptele, cu vorba, ci chiar ºi cu gândul, poate duce la urmãri din cele mai grave. Sub nici un motiv sã nu spui unui copil: eºti leneº, nu eºti bun de nimic, eºti prost etc. fiindcã aceasta  creeazã în el cusurul ce i se reproºeazã. Mama care spune copilului: uite dacã ai sã fii cuminte, dacã ai sã înveþi bine îþi cumpãr cutare lucru face din copilul sãu un sclav al cãrui stãpân va fi lucrul promis. Dacã pãrintele îndeplineºte toate capriciile copilului ºi începe sã depindã de acesta, copilul se transformã într-un tiran ºi poate muri. Dacã copilul este ocrotit în permanenþã el se va deprinde a nu se mai pãzi singur ºi în acest mod îºi va pregãti primejdii în viitor. Mamele care se sacrificã pânã la umilinþã pentru binele copiilor lor sfârºesc într-o mare amãrãciune. La fel ºi copiii, de a cãror naºtere pãrinþii nu s-au bucurat, sunt profund nenorociþi, întrucât trãiesc într-un chin spiritual. Copiii trataþi cu asprime nu devin buni. Ei vor vedea în pãrinþii lor adevãraþi duºmani, cãnd aceºtia întrebuinþeazã continuu pedepse ºi ameninþãri. Egoismul, cruzimea închid canalele energetice de legãturã cu Dumnezeu ºi omul respectiv nu mai primeºte energia necesarã întreþinerii vieþii. În aceastã situaþie el este nevoit sã ia energia de la alþi oameni, devenind vampir energetic. Acest lucru distruge sistemul de protecþie al copiilor sãi. Copii încep sã fie bolnavi, pot avea tulburãri psihice ºi alte probleme. Când simþiþi cã cineva vã furã energia,rugaþi-vã ca aceluia sã-i fie dãruitã iubirea divinã ºi energia care-l va schimba, îi va purifica sufletul ºi-L va uni cu Dumnezeu. Rãul nimicitor ºi total vine atunci când copiii majori ºi capabili de muncã continuã sã trãiascã lângã mama lor, sã se bazeze pe ea, iar ea, la rândul ei, permiþând sã fie exploatatã din toate punctele de vedere. În acest mod strãzile se umplu în permanenþã de copii neajutoraþi, incapabili de a se îngriji pe ei însãºi. Sã mulþumeºti pãrinþilor ceea ce eºti tu astãzi, iar copiii tãi þie îþi vor mulþumi pentru ceea ce vor fi ei mâine. Egoismul ºi interesul personal ne izoleazã de restul oamenilor ºi acest simþ al separãrii îi face pe oameni insensibili la nevoile altora. O persoanã egoistã manifestã un ataºament excesiv pentru ea însãºi, este o plagã socialã. Egoiºtii au foarte puþini prieteni. Câteva cunoºtinþe ºi relaþii superficiale le umplu viaþã. Contactele cu ceilalþi sunt limitate. Prin felul de a gândi se închid în lumea lor strâmtã. Prin gândurile voastre puteþi sã schimbaþi un egoist fãcându-l generos. Sã se emitã spre el numai vibraþii de generozitate ºi bunãvionþã. Dispreþul faþã de noi ºi profunda nemulþumire faþã de sine constituie o agresiune faþã de Dumnezeu. Dispreþul ºi blamarea omoarã înainte de toate iubirea faþã de un alt om. Orice ticãloºie ar comite un om împotriva noastrã noi nu avem dreptul sã respingem iubirea faþã de el. Bãrbatul care dispreþuieºte femeia se degradeazã spiritual, începe sã sufere de diferite boli ºi îmbãtrâneºte mai repede ca de obicei. Trebuie sã vã schimbaþi atitudinea faþã de femei ºi faþã de situaþiile legate de ele. Trufia ºi dispreþul faþã de oameni genereazã lipsa voinþei de a trãi, sentimentul pierderii sensului vieþii. Ura este o forþã care te leagã de persoana pe care o  urãºti. . Ancorarea de înþelepciune dã naºtere dispreþului. Acesta începe de la cap. De aceea se blochezã biocâmpul în regiunea capului. În curând dispreþul se întoarce împotriva propriei persoane. De aceea, se deterioreazã câmpul în jurul rinichilor ºi apare distrugerea acestora. Nimeni nu poate strânge bani dacã-i dispreþuieºte. Zgârcenia ºi economia aduc boalã ºi dezastre. Multumesc Doamne pentru Tot ceea ce imi daruiesti!   Sursa:http://health.groups.yahoo.com/group/gnosa-grup/]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer