prezentare rapcea.ro: preiau de pe site-ul ADSA.ro materialul de campanie al colegei Alina Cristina Sirbu pentru congresul avocaților al UNBR din 3-4 iunie 2015. Recomand cu cãldurã   trimiterea Alinei în calitate de delegat la Congresul UNBR – cu atât mai mult cu cât descopãr cã multe din propunerile formulate de mine anul trecut se regãsesc și în proiectul ei de propuneri – semn cã problemele respective sunt corect identificate și necesitã atenția Congresului Avocaților. image Constat, pe zi ce trece, cat de multa nevoie are profesia noastra de sange proaspat. De oameni noi, tineri si integrii…De confrati care sa aiba ca prioritate viitorul profesiei si nu interese particulare sau personale..Care sa lupte pentru interesul profesiei si al confratilor, care sa nu genereze divizare si vrajba – intre “stagiari” si “definitivi”, intre “independenti” si “corporatisti” sau intre “litiganti” si “consultanti”, care sa repuna profesia pe traseul firesc si care sa redea Baroului Bucuresti importanta si, de ce nu, maretia de odinioara…Unul dintre confratii tineri care dovedesc, zi de zi, ca merita respectul si increderea noastra este Alina Sarbu..   Av. Daniel Fenechiu Stimaþi colegi, Vã aduc la cunoºtinþã faptul cã în data de 24 mai 2015 voi candida pentru demnitatea de delegat la congresul UNBR din 4-5 iunie 2015. Profit de aceastã ocazie pentru a prezenta unele dintre propunerile care apreciez eu cã sunt necesare pentru a fi puse în discuþie spre dezbatere ºi aprobare în forumul suprem al avocaþilor: –    în primul rând se impun mãsuri concrete pentru protejarea profesiei de avocat în faþa tendinþelor tot mai accentuate din partea altor profesii liberale de a ne prelua din atribuþiile specifice profesiei de avocat. În acest sens, o propunere concretã ar fi ca la nivelul Baroului Bucureºti ºi cu atât mai mult la nivelul Consiliului UNBR sã ia fiinþãalina cristina sarbu un departament care sã analizeze propunerile legislative aflate pe traseul legislativ ºi sã înainteze în timp util informãri ºi observaþii astfel încât nici o propunere legislativã sã nu ne mai surprindã nepregãtiþi, dând rãgazul avocaþilor implicaþi în procesul legislativ sã ia mãsuri în vederea protejãrii profesiei. O altã mãsurã urgentã este cea a constituirii unui departament de lobby care sã aibã drept unicã sarcinã contactul direct cu parlamentari (deputaþi ºi senatori) avocaþi, în vederea unei reacþii coerente la atacurile la adresa profesiei. –    Re-inserarea în Legea CNSAS și legea Avocaților, a prevederilor privind obligativitatea candidaților la funcții de conducere în organele de conducere ale profesiei (Barou, Comisii, UNBR, CAA, etc.) a declarației autentice cã nu au colaborat cu securitatea și nu au fãcut poliție politicã. În prezent, pericolul pentru avocaþii de carierã vine nu atât de mult din partea avocaturii clandestine cât din partea avocaþilor foºti securiºti sau colaboratori ai securitãþii, care intrã în profesie cu scutire de examen venind din diferite profesii juridice ºi care se folosesc de relaþiile dobândite pentru a acapara clientela – exercitând de multe ori un veritabil trafic de influenþã – ce are ca efect o proastã imagine a avocaturii din România. –     Necesitatea efectuãrii periodice de verificãri privind activitatea Caselor de Asigurãri ale Avocaþilor. Aceastã obligaþie este prevãzutã ºi în lege însã a fost ignoratã sistematic din cele mai diverse motive: s-a invocat fie lipsa banilor pentru un audit, fie lipsa comunicãrii (refuzul caselor judeþene) cu privire la situaþia realã bugetarã a acestora – cãtre Casa centralã. Declararea de cãtre conducerea Casei Centrale, a FALIMENTULUI Filialelor Caselor de Asigurãri Județene, care nu înțeleg sã aplice mãsurile impuse de cãtre conducerea Casei Centrale și de cãtre Congresul UNBR, cu mențiunea expresã a solicitãrii atragerii rãspunderii patrimoniale a administratorilor acestor Case. Scãderea cuantumului penalitãților percepute de cãtre Casa de Asigurãri a Avocaților la 0,1% pe fiecare zi de întârziere, cu limitarea acestor penalitãți, conform legii, la valoare maximã a sumei datorate. Acordarea posibilitãții de auto-suspendare din activitate, fãrã obligativitatea achitãri penalitãților la zi, și suspendarea aplicãrii de penalitãți la Casa de Asigurãri a Avocaților, pentru avocații care doresc sã se suspende din profesie, pe durata suspendãrii. –    Garantarea protecþiei cabinetelor individuale de avocat, în faþa intenþiei explicit exprimate a unor membri cunoscuþi ai unor societãþi mari de avocaturã de a impune exercitarea profesiei de avocat în cadrul exclusiv corporatist prin tot felul de mãsuri, gen: – specializarea avocaþilor pe domenii limitative, crearea unor condiþii legale ce favorizeazã societãþile mari în detrimentul cabinetelor individuale. –    Sunt pentru cumpãrarea/construirea unui sediu adecvat pentru Baroul Bucureºti, deoarece toate cârpelile ºi reparaþiile vechiului sediu au înghiþit ºi înghit sume colosale de bani, sume care ar fi fost suficiente pentru achiziþionarea/construirea unui sediu nou. Astfel s-ar putea evita situaþia penibilã în care, cel mai mare barou din þarã nu are unde sã îºi þinã adunãrile generale. –    Apãrarea drepturilor ºi intereselor avocaþilor din oficiu întrucât ei desfãºoarã un serviciu public, însã din pãcate acesta nu este remunerat în mod corespunzãtor. În acest sens, susþin propunerea efectuãrii unui memorandum cãtre Ministerul justiþiei în vederea alocãrii în regim de urgenþã, în actualul exerciþiu bugetar, din fondurile de rezervã ale ministerului, a sumelor de bani necesare suplimentãrii onorariilor avocaþilor din oficiu. În prezent, onorariile sunt de 100, 200 sau maxim 400 de lei de dosar, indiferent de nivelul de jurisdicþie sau de numãrul de termene. În aceste condiþii, apreciez cã protocolul încheiat în anul 1996 este depãºit, fiind necesare modificãri de substanþã la acesta. Pe de altã parte, sistemul de retribuire efectivã a dosarelor ºi sumelor este cel puþin defectuos. Propun inserarea în Protocol a urmãtoarelor criterii pe care judecãtorul sã le aibã în vedere obligatoriu la stabilirea în concret a onorariului: complexitatea cauzei, nivelul de jurisdicþie, întinderea în timp a cauzei, astfel încât sã existe o proporþionalitate între efortul depus de cãtre avocatul din oficiu ºi retribuþia primitã. Schimbarea sistemului de virare a banilor pentru oficii: propun ca banii pentru oficii sã fie viraþi fie direct de Ministerul justiþiei cãtre un cont special deschis al Serviciului de Asistenþã Juridicã din cadrul fiecãrui barou, iar nu în contul Curþilor de Apel , cum este în prezent, de unde banii sunt viraþi cu mari întârzieri deoarece asistenþa din oficiu figureazã în bugetul Curþilor la capitolul “alte cheltuieli”. –    Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de operator de date cu caracter personal, în sensul includerii categoriei profesionale a avocaților (alãturi de personalul auxiliar al Ministerului Justiției) – în legea privind persoanele care au dreptul sã acceseze în mod direct, în vederea asigurãrii serviciilor avocațiale în instanțele de judecatã, a bazei de date a ECRIS, pe bazã de nume de utilizator și parolã. –    Votarea propunerii privind armonizarea legislației privind calitatea avocatului – de recunoaștere a calitãții de MANDAT AUTENTIC a delegației avocațiale în fața autoritãților publice (inclusiv organele de poliție – care în prezent nu acceptã obținerea de cãtre avocați a cazierelor judiciare pentru clienți, ci doar în baza unor procuri notariale autentice). –    Votarea propunerii privind crearea unei platforme de tip forum pe siteul UNBR, cu circuit închis, unde doar avocații sã poatã avea acces, pe bazã de nume și parolã, în vederea dezbaterii proiectelor în curs, inițierii de proiecte și susținere a acestora prin liste de susținere electronice (poll-uri), pentru a crește implicarea tinerilor avocați în dezbaterile și problematicile specifice profesiei de avocat. Av. Alina Cristina Sarbu sursa: ADSA.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer