Odiseea alegerilor pentru Baroul Bucureºti continuã cu scene de teatru absurd, pe care nu mã pot opri sã nu le comentez.

Mã sunã astãzi colega Alina-Cristina Sîrbu, candidatã pentru demnitatea de delegat la Congresul UNBR din acest an. O persoanã directã, onestã, muncitoare, dornicã sã se implice cu dãruire pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntã avocaþii. Din acest motiv ºi-a ºi depus candidatura pentru funcþia de delegat la Congresul UNBR, pentru a ridica în faþa organului suprem de conducere al profesiei câteva din problemele cu care se confruntã avocaþii de micã anvergurã, în special cei ce fac oficii, ca ºi Alina.

Ei bine, a fost sunatã de câteva persoane care s-au recomandat a fi de la Baroul Bucureºti, persoane care nu au avut însã bunul simþ de a-ºi declina identitatea. ªi care au “sfãtuit-o” pe un ton ameninþãtor sã îºi retragã candidatura de delegat la congres. Motivul ar fi acela cã Alina are doar 6 ani de vechime în profesie, iar conform prevederilor art. 73 (4) din Statutul profesiei de avocat, “La congresele la care nu sunt alese organele profesiei pot participa, în calitate de delegaþi, ºi avocaþi care nu îndeplinesc condiþiile prevãzute la alin. (3).Per a contrario, conform art. 73 (3) din Statut, vechimea cerutã pentru organele de conducere ale UNBR este de 8 ani de profesie neîntreruptã.

Pe de-o parte, nu pot sã nu remarc vãdita inechitate a dispoziþiilor mai sus citate, care permit unui avocat oarecare, indiferent de vechime (chiar stagiar !?) participarea ca delegat la Congres, votul pentru descãrcãri de gestiune ºi alte decizii importante la nivel de profesie, dar nu îi permit sã voteze pentru organele de conducere – dacã nu are vechimea de peste 8 ani ! De unde aceastã discriminare ? Dacã am capacitatea sã apreciez ºi sã votez pe aspecte ce þin de activitatea UNBR, de ce nu aº putea face acelaºi lucru ºi cu privire la organele de conducere ? care este logica acestei prevederi ?

Pe de altã parte, nimic nu o împiedicã pe Alina sã participe la Congresul UNBR cu drepturi depline în privinþa aspectelor ce þin de adunarea ordinarã (luarea de hotãrâri – altele decât cele vizând alegerea organelor de conducere) ºi sã se abþinã la vot când se vor alege noile organe de conducere.

Ideea este cã Alina s-a înscris în cursa pentru delegaþi mânatã de intenþia de a susþine revendicãrile colegilor, uitând cã este ºi an electoral. Iar Comisia de validare i-a validat candidatura atât ei cât ºi altor câþiva colegi care au aceeaºi problemã de vechime ca ºi ea.

Iar acum asupra ei se fac presiuni sã îºi retragã candidatura. E normal acest lucru ? Este ameninþatã cã dacã va ieºi Mihnea Stoica decan al Baroului Bucureºti, va suferi repercusiuni din partea acestuia.

În acelaºi timp însã, consilierii Baroului Bucureºti nu au avut nici o problemã în a amâna organizarea alegerilor pentru organele de conducere ale Baroului Bucureºti pânã aproape de Congresul UNBR din 5-6 iunie 2015. Dacã nu vom avea cvorum la alegerile Baroului Bucureºti nici pe 24 mai 2015, riscãm sã rãmânem fãrã delegaþi aleºi pentru Congresul UNBR !

Mie personal comisia de validare a candidaturilor mi-a invalidat candidatura pe motivul hilar cã nu aveam penalitãþile achitate la zi – deºi acestea erau reeºalonate. Iar o sumã supusã reeºalonãrii (era vorba de un rest de 2.100 lei !) nu este exigibilã – asta o ºtie ºi ultimul student care a luat examenul de drept comercial. Evident, nu e cazul membrilor comisiei de validare a candidaturilor, formatã din avocaþii Dorobanþu Andreea Gabriela, Anghel ªtefan Cãtãlin ºi Connolly Cristina Iulia, care probabil cã nu au auzit de termenul “exigibilitate”.

Interesant este însã faptul cã anul trecut, cu aceeaºi reeºalonare a penalitãþilor, candidatura mea pentru congresul UNBR a fost validatã fãrã probleme. Însã atunci au fost alþi membrii în comisia de validare, care probabil ºtiau mai multã carte.

contestatie rapcea

Nu e de mirare deci cã astãzi se recurge la ameninþãri voalate ºi presiuni la adresa unor avocaþi pentru a-ºi retrage candidatura la Congresul UNBR – pentru a se acoperi bâlbele ºi greºelile penibile ale “eminenþilor” colegi din comisia de validare din acest an.

Eu unul, privesc la tot acest circ ºi nu îmi doresc altceva decât sã îi pun capãt printr-un vot hotãrât pe 24 mai. Un vot care sã cureþe structurile de conducere ºi control ale Baroului Bucureºti de toate loazele, incompetenþii ºi uscãturile. De sus pânã jos !

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer