De câteva zile contabilizez în calitate de susþinãtor public al candidatului Daniel Fenechiu la funcþia de decan al Baroului Bucureºti, dar ºi la cea de consilier în consiliul baroului, toate bârfele, zvonurile ºi relele ce i se pun în cârcã. Pare-se cã majoritatea largã a celorlalþi candidaþi nu se mai atacã între ei ci ºi-au gãsit un inamic comun: Daniel Fenechiu. O sã prezint în continuare argumentele contestatorilor acestuia, pe care detractorii sãi le invocã în discuþiile de pe holurile instanþelor ºi o sã le confrunt bãrbãteºte, aºa cum se cuvine, cu persoana realã – candidatul Fenechiu, pentru ca alegãtorul sã poatã judeca singur cât adevãr sau minciunã existã în fiecare argument sau afirmaþie.

  1. Cel mai folosit argument: Fenechiu este ºi politician (deþine ºefia unui partid), preºedinte ADSA ºi deputat cu tot felul de funcþii în diferite comiþii ºi comitete, ºi partener într-o societate de avocaturã, când sã mai aibã timp, “sãracul” sã se mai ocupe ºi de decanat ? Iar ne alegem un decan mereu absent, care sã ne conducã prin corespondenþã ?
Rãspunsul meu este urmãtorul: un lider autentic este o persoanã capabilã sã gestioneze coordonat ºi coerent mai multe activitãþi, cu ajutorul echipei pe care ºi-o formeazã. Acumularea unor funcþii ºi demnitãþi nu constituie un obstacol, ci dimpotrivã, un avantaj în sensul unei influenþe crescute în favoarea profesiei de avocat. Un simplu avocat devenit decan al baroului nu va avea pârghiile ºi relaþiile pe care le are un om politic în vederea exercitãrii mandatului încredinþat. Capacitatea de a gestiona în simultaneitate mai multe proiecte ºi de a le duce la bun sfârºit denotã seriozitate, putere de muncã ºi implicare, într-un cuvânt o anumitã putere de acþiune, de materializare a obiectivelor, spre deosebire de aºa-ziºii candidaþi “dedicaþi” exclusiv funcþiilor de conducere din Baroul Bucureºti, care au avut prilejul sã îºi demonstreze cu suficientã în anii de exercitare a mandatelor anterioare, impotenþa în acþiune – în folosul avocaturii. Din acest punct de vedere, consider cã apartenenþa lui Daniel Fenechiu la lumea politicã ºi sfera legislativã constituie un avantaj ce nu trebuie irosit, ci folosit. De altfel ºi principalul contracandidat la funcþia de decan, actualul prodecan Ion Dragne  cumuleazã mai multe funcþii: lector universitar, avocat asociat coordonator la „Muºat ºi Asociaþii”, consilier UNBR ºi arbitru în proceduri arbitrale naþionale – ºi nimeni nu se întreabã când are timp sã le facã pe toate !  
  1. Se mai bârfeºte cã Daniel Fenechiu nu va susþine cabinetele individuale ci va susþine societãþile mari, pentru cã ºi el are societate de avocaþi ºi este “corporatist”.
Fenechiu nu a susþinut niciodatã societãþile în detrimentul cabinetelor individuale, sau invers. Aceasta este o falsã problemã, o gãselniþã a detractorilor sãi. În realitate, actualii membrii ai consiliului Baroului Bucureºti în frunte cu preºedintele UNBR Gheorghe Florea au declarat rãspicat cu prilejul unor manifestãri publice cã “avocaþii ce nu îºi pot permite costurile profesiei, nu au ce cãuta în avocaturã” – acest mesaj fiind menit sã semnaleze în realitate direcþia periculoasã în care se îndreaptã în prezent profesia de avocat datoritã mãsurilor luate la nivel de UNBR prin modificãrile pe care Consiliul UNBR vrea sã le aducã statutului profesiei de avocat. Ca de obicei, s-a ajuns în situaþia paradoxalã în care “hoþul strigã hoþul” ºi tocmai cei vinovaþi de rãrirea ºi dispariþia cabinetelor individuale de avocaturã aruncã în cârca altora responsabilitatea pentru acest lucru. Candidatul Daniel Fenechiu a declarat în mai multe rânduri cã el face toate eforturile pentru uºurarea desfãºurãrii activitãþilor avocaþilor prin reglementarea de noi domenii de activitate pentru avocaþi ºi adoptarea de mãsuri sociale care sã permitã accesul ºi rãmânerea în profesie a tuturor categoriilor de avocaþi. Chiar la acest moment, în calitate de deputat, Daniel Fenechiu este pe cale sã aducã importante amendamente în Comisia juridicã a Camerei Deputaþilor, a proiectului de modificare a Statutului Profesiei de avocat înaintat de UNBR, eliminând din acest proiect toate piedicile ºi opreliºtile inventate de baronii avocaturii ce vizau transformarea avocaþilor individuali, liberi în avocaþi dependenþi de marile case de avocaturã. În plus, Daniel Fenechiu a declarat cã se va opune modificãrii art. 23 alin 3 din legea 51/1995 promovatã de Consiliul UNBR prin Hotãrârea nr. 885/14.12.2013 prin care avocaþii nou intraþi în profesie vor fi forþaþi sã dea examene pentru a putea pleda la instanþele superioare. De 2 ani ºi jumãtate încoace, de când sunt Fenechiu este membru al Comisiei juridica a camerei Deputaþilor, avocatura nu a mai pierdut nici o confruntare cu notarii ºi executorii judecãtoreºti.  
  1. Un alt zvon penibil lansat la adresa lui Daniel Fenechiu este acela cã Fenechiu ar fi încheiat un fel de alianþã secretã cu Mihnea Stoica ºi Ion Dragne, prin care indiferent cine va fi ales, aceºtia vor conserva actuala stare de lucruri (deplorabilã) din Baroul Bucureºti.
Judecând însã dupã înverºunarea cu care este atacat Daniel Fenechiu – ultima confruntare televizatã de pe Realitatea TV dintre candidaþi fiind edificatoare, este evident faptul cã acest zvon este ne-adevãrat, având în realitate ca scop demobilizarea votanþilor nehotãrâþi sau pesimiºti, în ideea cã “orice am vota, tot dinozaurii de la putere o sã facã legea”. În realitate, Daniel Fenechiu este singurul candidat care a declarat rãspicat, deschis, cã nu va face nici un fel de compromisuri în calitate de decan, iar dacã noii consilieri aleºi nu vor coopera cu el în realizarea programului pe care ºi l-a propus, va convoca noi alegeri pentru alegerea unui nou Consiliu al Baroului Bucureºti.  
  1. Nici avocaþii de la oficii nu au fost uitaþi, în aceastã veritabilã campanie de denigrare, tot felul de “binevoitori” afirmând cã “Fenechiu va face numai rãu avocaþilor de la oficii”.
Meritã sã reamintesc faptul cã în calitate de deputat, Daniel Fenechiu este unul dintre iniþiatorii propunerii de majorare a cuantumului onorariilor de avocat – efectuate la proiectul de bugetdin anii 2013, 2014 ºi 2015. iatã aici ºi linkurile de pe site+ul Camerei Deputaþilor: http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2013/av002.pdf – ANEXA AMENDAMENTE  la proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013  – Anexa 3.17. Ministerul Justiþiei (Amendament Fenechiu – pagina 3) – Admis http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2013/av514;1.pdf – ANEXA AMENDAMENTE la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 – Anexa 3/17 Ministerul Justitiei (Amendament Fenechiu – pagina 85) http://www.cdep.ro/comisii/juridica/pdf/2014/av572.pdf – ANEXA AMENDAMENTE  la proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015  – Anexa 3.17. Ministerul Justiþiei (Amendament Fenechiu – pagina 215) Din pãcate, lipsa unei colaborãri ºi suport instituþional din partea conducerii actuale a UNBR au fãcut ca demersurile în acest sens sã rãmânã fãrã rezultat concret. av002-page-001 av002-page-002 av002-page-003 Dacã pe viitor va exista ºi susþinerea din partea UNBR, cu mãsuri chiar radicale – de tip greva avocaþilor din oficiu, Executivul ºi Legislativul vor putea fi aduse la masa tratativelor ºi se vor putea negocia onorarii decente pentru avocaþii din oficiu. Din nou, revin ºi afirm rãspicat cã actuala conducere a UNBR nu va face nimic în acest sens ºi tocmai de aceea trebuie sã alegem alþi oameni, care chiar sã facã ceva ºi pentru avocatul de rând.  
  1. Un alt zvon rãutãcios la adresa lui Daniel Fenechiu este acela cã nu a fãcut pe parcursul celor 3 ani de mandat de parlamentar nimic pentru avocaþi, ºi nu va face nimic în continuare, în anul care i-a mai rãmas din actualul mandat.
Daniel Fenechiu este avocatul deputat care a reuºit sã înlãture prin proiectul de lege promovat de el alãturi de alþi avocaþi deputaþi inimoºi, prevederea nou introdusã în legea 51/1995 conform cãreia avocatul avea ºi calitate de funcþionar public. Deci, iatã cã o mânã de avocaþi, plasaþi acolo unde trebuie, au putut face ceea ce UNBR-ul nici mãcar nu s-a gândit sã facã în favoarea profesiei. PROIECT DE LEGE_729-1-page-001 EXPUNERE DE MOTIVE_729-page-001 EXPUNERE DE MOTIVE_729-page-002 EXPUNERE DE MOTIVE_729-page-003 În condiþiile în care conducerea UNBR înþelege sã invite în fiecare an la congresul avocaþilor drept vorbitori pe reprezentanþii Camerei notarilor, în loc sã invite reprezentanþii avocaþilor din Parlamentul României, nu trebuie sã ne mai mire lipsa de comunicare la nivel instituþional, adeverindu-se încã o datã vorba cã cel mai mare duºman al profesiei de avocat este chiar conducerea acesteia. În concluzie, cred cã e timpul ca lucrurile sã se schimbe, sã dãm la o parte vãlul de minciuni ºi manipulare þesut de actualii beneficiari ai Sistemului ºi sã votãm candidaþi cu adevãrat interesaþi ºi capabili de schimbarea pe care ne-o dorim.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer