• Te naºti într-un sat de pe lângã un oraº mai mare (Brãila sau Galaþi, de preferinþã). Satul vostru are ºi o ºosea. Tu nu stai la ºosea. Acolo stau ãia înstãriþi. Tu nu eºti.
• Creºti auzind-o pe maicã-ta spunându-ºi cât e de proastã cã l-a luat pe tac-tu ºi spunându-þi cã dacã nu înveþi ai sã ajungi ca el.
• La ºcoala din sat eºti primul. Maicã-ta e mândrã, vecinele ­invi­dioase, taicã-tãu bea în cinstea ta.
• Dai la liceu la oraº. Primul ºoc cultural. Stai la o mãtuºã. Domniºoarã la 50 de ani. Pentru tine e zâna cea bunã, pentru vecinii ei, „nebuna de la cinci“. Îþi petreci mare parte la baie. Veceul în casã te fascineazã.
• Dupã primul an de liceu în care ai fost doar al cincilea din clasã ºi maicã-ta aproape cã te renegase, te acomodezi ºi te faci tocilar. Þi se zice „Þãranu“, fetele îþi vorbesc frumos doar când îþi cer tema, bãieþii joacã fotbal cu ghiozdanul tãu.
• Ajungi la facultate. La Bucureºti. Al doilea ºoc cultural. Maicã-ta îþi trimite scrisoare cã poate sã moarã liniºtitã. În aceeaºi scrisoare mã-ta mare zice cã ea vrea sã te vadã însurat ºi cã moare dup-aia. Stai la cãmin ºi te descurci cu mâncare de acasã þinutã la rece pe pervazul ferestrei. ªi aici eºti printre fruntaºi.
• În ultimul an de facultate, te duci internship. Stai opt luni neplãtit, dupã opt luni ºeful biroului îþi zice: „Avem un post liber“. Accepþi chiar salariul minim pe economie. O suni pe maicã-ta ºi-i dai raportul. E atât de fericitã încât, se gândeºte cã, acum cã te-ai realizat la Bucureºti, ar putea sã-l lase pe tac-tu ºi sã vinã sã stea cu tine.
• La job vii primul ºi pleci ultimul. Lucrezi în weekend ºi de acasã. Eºti ultra-obedient ºi pupincurist. Colegii sunt scârbiþi de tine, ºeful te place ºi te exploateazã. Îþi mãreºte salariul. Poþi chiar sã îi trimiþi ºi maicã-tii niºte bani.
• Te însori cu cea mai frumoasã fatã de la tine din sat. E ºi ea venitã la Bucureºti, dar nu a avut succesul tãu. Faceþi nuntã în sat. Maicã-ta plânge, bunicã-ta nu moare, în schimb e mort de beat taicã-tãu.
• Eºti avansat. Ceva directoraº. Ea e gravidã. Faci credit pentru casã ºi maºinã. Te aºteaptã 25 de ani de rate ºi vacanþe în Turcia ºi Grecia. Bunicã-ta a murit, maicã-ta vine la voi sã vã creascã plodul, taicã-tãu e tot la birt. Nu eºti fericit, dar eºti împlinit.
]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer