În primul rând candidatura lui Trump a reprezentat prima opþiune a electoratului pentru întoarcerea la valorile tradiþionale care au fãcut din Statele Unite ale Americii o mare naþiune: familia, credinþa creºtinã, spiritul liberului întreprinzãtor, libertatea de a-þi apãra proprietatea, chiar cu arma dacã este necesar.

Americanii pragmatici aºteptau un astfel de preºedinte: alb, întreprinzãtor, un lider autentic ale cãrui succese se reflectã în averea adunatã. Cu alte cuvinte, un om capabil sã facã din SUA ceea ce a fãcut din propriul bussiness: o afacere de succes.

Bush, Clinton ºi Obama nu au avut contracandidaþi de talia lui Trump, cãci dacã s-ar fi lovit de un astfel de adversar, nu ar fi ajuns niciodatã preºedinþi. Ei nu au fãcut decât sã promoveze proiecte socialiste, de protecþionism marxism al imigranþilor ºi asistaþilor sociali (vezi Obama Care), lezând concepþia pragmaticã americanã de tip “cine nu munceºte, nu mãnâncã”. 

Votul americanilor pentru Trump a fost un vot al furiei îndreptate împotriva schimbãrilor fãcute de administraþia Obama: legalizarea cãsãtoriilor homosexuale, sãrãcirea clasei de mijloc a societãþii, afluxul enorm de emigranþi care au împovãrat bugetul de asigurãri sociale, relaxarea cu care erau trataþi imigranþii de cãtre autoritãþi, încercãrile repetete ºi subversive de a limita accesul la arme al americanilor.

Dovada în acest sens o reprezintã cozile mari de la secþiile de vot, mobilizarea fãrã precedent a comunitãþilor albe, sãtule de spolierea sistematicã a guvernului federal.

Cãci sã nu uitãm cã America este mare ºi puternicã datoritã geniului rasei albe, a inventivitãþii, organizãrii ºi spiritului de cucerire al omului alb, oricât ar deranja acest adevãr pe unii.

Un lider care vorbeºte despre întoarcerea la valorile tradiþionale, care pune accentul pe restaurarea vremurilor bune trãite de SUA nu avea cum sã nu placã electoratului. Iar spre deosebire de demagogii de la noi, Trump chiar se poate þine de cuvânt. În ciuda trãdãrilor ºi loviturilor primite din toate pãrþile, a dovedit cã ºtie sã gestioneze situaþiile dificile în care a fost pus, câºtigând inimile ºi voturile americanilor cu toatã opoziþia mass-mediei sioniste ce a controlat politica americanã în ultimii 30 de ani. ªi nu ar fi reuºit acest lucru de unul singur, fãrã oameni a cãror loialitate a fost fãrã îndoialã pusã la încercare. Ceea ce iarãºi spune multe despre el, ca om.

Cu Donald Trump preºedinte, America va face pasul înapoi din planul sionist de globalizare, urmând drumul spre independenþã început de Marea Britanie. Acest lucru dovedeºte încã o datã cã sistemul democratic anglo-saxon este superior celui continental, de insiraþie iluminist-francezã, fapt ce va pune mari probleme arhitecþilor noii ordini mondiale.

Cu o Americã orientatã spre consolidarea bunãstãrii în interiorul propriilor graniþe, se va termina cu nebunia rãzboaielor duse prin toatã lumea de soldaþii americani sub pretextul democraþiei, rãzboaie ale cãror costuri au fost suportate de contribuabilul american dar ale cãror foloase le-au tras corporaþiile petroliere ale marilor familii evreieºti.

Dacã Trump se va þine de cuvânt, garanþiile de securitate ale Europei de Est nu vor mai consta în amplasarea de trupe ºi materiale de rãzboi costisitoare la graniþa cu Rusia, ci pe înþelegeri amiabile cu Kremlinul, scãzând astfel costurile unui aparat militar costisitor ºi lipsit de sens, cum este NATO.

Noi, care trãim la frontiera cu Rusia, ºtim cât de paranoic e rusul ºi cum se pregãteºte ºi pe vreme de pace pentru rãzboi. Rusia pune în aplicare încã din anii 90 un plan de infiltrare în societatea româneascã, a unor “conserve” plantate pe teritoriul Uniunii Europene (dar cu precãdere în România), care sã acþioneze coordonat în caz de conflict cu Mama Rusie. Foarte mulþi moldoveni au fãcut serviciul militar în Rusia, în forþele speciale sau serviciile secrete ruseºti, devenind apoi cetãþeni români cu acte în regulã, profesând diferite meserii: avocaþi, medici, judecãtori, procurori, oameni de afaceri, cântãreþi sau simpli muncitori. Aceºti oameni sunt soldaþii “în adormire” ai Rusiei, care pot fi reactivaþi oricând primesc semnalul de la Moscova, spionând, sabotând, omorând, dacã este nevoie.

Spre deosebire de ruºi, celelalte state europene ºi chiar America nu au pus în aplicare un astfel de plan de anvergurã pe teritoriile ruseºti, fapt care se poate dovedi vital în caz de conflict armat.

De aceea, salut cu bucurie alegera lui Trump, care pentru noi va însemna în primul rând pace cu Rusia.

Ceea ce este cel mai important rezultat al întregii confruntãri electorale este faptul cã pentru prima datã în istoria modernã un lider suficient de puternic ºi de abil a reuºit sã înfrângã minciunile mass-mediei controlate de elita sionistã.

Oamenii au realizat, unii mai creduli, pentru prima oarã, cã magia cuvântului scris, a presei, se poate dovedi mincinoasã: sondaje, emisiuni, prognosticuri. Iar acest lucru i-a fãcut sã înþeleagã cã într-adevãr noua Ordine Mondialã existã, e realã, are o agendã bine pusã la punct, iar planul suprematist evreiesc nu este o invenþie, o “teorie a conspiraþiei” ci o realitate palpabilã.

Cãci s-a vãzut cu ochiul liber cã presa nu a informat ci a cãutat sã manipuleze opþiunile de vot ºi opiniile electoratului în defavoarea lui Trump, iar acest lucru a dat de gândit ºi a scãzut credibilitatea presei controlate de jidani.

Sper cã autoritãþile americane vor lua ºi mãsuri ºi vor sancþiona aspru aceste manipulãri ale opiniei publice, cãci nu este posibil ca majoritatea sondajelor de opinie comandate de CNN ºi ABC – creditate cu marjã de eroare de maxim 3%, sã prezinte DIAMETRAL OPUS opþiunea electoratului (adicã “eroare” de peste 30% !). Adicã manipulare pe faþã.

Lupta aceasta a cãpãtat proporþii epice, planetare, cãci chiar ºi în România, pe ecranele televizoarelor, lãtrãii autohtoni plãtiþi de Soroº continuã sã îl muºte de cur pe Trump, cãci stãpânii lor de la Tel-Aviv au uitat sã le contramandeze ordinele.

Mã amuzã zvârcolirile demente ale aºa-ziºilor analiºti ºi politologi care declarã ca fiind “ilogic”, “anacronic” ºi “lipsit de raþiune” votul americanilor, acuzându-i de rasism, xenofobie ºi “concepþii retrograde”. Toate aceste etichete de tip marxist nu mai impresioneazã pe nimeni, cãci lumea are medii de informare alternative iar mass-media mainstream îºi pierde puterea de la o zi la alta, în favoarea reþelelor colective de socializare, care acþioneazã deja precum o giganticã reþea neuronalã a conºtiinþei globale a Umanitãþii.

Propaganda Hollywodului ºi-a dat singurã cu tesla în coaie, cãci ani la rând în filmele americane, preºedinþii SUA erau portetizaþi ca fiind albi, mândri, patrioþi, orientaþi spre interesul naþional american, imagine care s-a suprapus fãrã efort peste cea a lui Trump. Degeaba au schimbat în filme în ultimii ani tipul de preºedinte (negru, femeie, etc.) cãci “rãul” a fost fãcut: o generaþie întreagã hrãnitã cu aceste filme l-a votat pe Trump în rolul preºedintelui mesianic, spre disperarea jidãnimii.

Probabil cã la acest moment, liderii ocultei jidãneºti financiar bancare se întreabã ºocaþi cum a fost posibil sã piardã aceastã bãtãlie.

Rãspunsul se regãseºte în Istorie. Revoluþia francezã ºi masoneria iar mai târziu marxismul ºi comunismul au fost gândite de cãtre jidani ca ºi curente internaþionaliste, care sã submineze ºi sã anihileze identitatea culturalã, naþionalã ºi spiritualã a popoarelor cãzute sub dominaþia acestor doctrine malefice.

Problema jidanilor a fost, ºi este încã fãrã soluþie. Cãci strãvechiul spirit al Naþiunilor poate fi adormit sau derutat pentru o vreme de aceste false doctrine, însã la fel cum un organism se obiºnuieºte cu otrava iar în final luptã împotriva ei eliminând-o, la fel ºi masoneria, marxismul ºi comunismul ºi-au pierdut intenþia internaþionalistã aglutinantã preconizatã de promotorii lor, devenind curente cu specific identitar naþional.

De aceea comunismul românesc trebuia sã disparã, cãci devenise prea naþional. La fel, nici masoneria nu le prea mai este de folos arhitecþilor noii ordini mondiale, cãci ºi ea s-a ajustat concepþiilor ºi nevoilor naþionale.

Cât priveºte neo-marxismul de tip Soroºist, implementat de establishmentul de Stat american, nici aici lucrurile nu stau prea bine ºi nu dau randamentul scontat, cãci marionetele lui Soroº nu-ºi pot prezenta decât cu jumãtate de gurã proiectele ºi ideile, de teama de a nu fi respinºi de alegãtori.

 Mulþi mâncãtori de cãcat de la noi îl comparã pe Trump cu pãcãliciul de Vadim. Sã fie clar: Trump nu este un Vadim. Vadim nu a condus niciodatã nimic. Trump a ridicat un imperiu financiar. Vadim a fost poet de curte, lingãu al blidelor Ceauºeºtilor. Trump a terminat academia militarã ca lider de promoþie. Este egocentric ºi grandoman ?! ªi ce dacã ?! Toþi am fi, dacã am avea atâtea resurse ºi putere la dispoziþie. Ceea ce îl salveazã este însã pragmatismul sãu, trãsãtura de caracter tipic americanã, în care cei care l-au votat se regãsesc. Trump este cel care urlã “eºti concediat !”, fãrã menajamente dovedind cã ºtie sã evalueze un om din primele 3 secunde, fapt esenþial pentru un bun lider. Nu mã credeþi, urmãriþi serialul The Apprentice (Ucenicul), realizat începând cu anul 2004.

Sunt tare curios ce vor face jidanii cãrora le-a dat deja planurile de dominaþie mondialã peste cap. Îl vor asasina ca pe Kennedy ?

Pânã una alta, amuzant este cã dolarul a scãzut, deci euro creºte, ºi probabil îºi va reveni ºi lira sterlinã. Iar reuºita lui Trump a fost prevãzutã încã de acum 16 ani în serialul Familia Simpson, un serial ce meritã vãzut în continuare pentru cã aratã multe lucruri ciudate care probabil cã se vor confirma în viitor

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer