Dupã cum ºtiþi, weekendul trecut a avut loc iniþierea în Kalachakra, în cadrul cãreia Kentrul Rinpoche a conferit primele 7 împuterniciri în aceastã practicã.

Apoi, de luni pânã duminicã, cei care am dorit ºi am avut posibilitatea (în jur de 50 de persoane) am plecat împreunã cu Rinpoche la o cabanã la munte, pentru a practica efectiv sub ghidarea lui, preliminariile ºi stadiul de generare Kalachakra.

Concluziile sunt urmãtoarele:

Am înþeles mult mai clar fiecare etapã a practicii ºi utilitatea ei. Metodologia tibetanã, ºlefuitã în peste o mie de ani de experienþã, are multe sã ne înveþe pe noi occidentalii.

Întregul parcurs spiritual Kalachakra urmãreºte realizarea de cãtre practicant a naturii sale de Kalachakra înnãscut: uniunea inseparabilã dintre Extazul Imuabil rezultat din Compasiune, ºi Forma Vidã.

Desigur, pentru profani, acestea sunt concepte abstracte, dar scara ce duce de la nivelul omului obiºnuit la aceastã conºtiinþã supremã, dincolo de dualitate, este una lungã, dar cu trepte extrem de solide ºi de clare.

Analizând mai atent doctrina Kalachakra, descoperi cã ea depãºeºte graniþele budhismului, datoritã viziunii Zhentong asupra naturii ultime a realitãþii definitã ca fiind un câmp de infinite posibilitãþi, plin de o bogãþie de manifestãri naturale ale calitãþilor iluminate, iar nu ca lipsitã de existenþã de sine, cum o afirmã viziunea Rangtong.

Acest aspect este deosebit de important, cãci dovada existenþei naturii de Budha intrinseci, dincolo de interdependenþã ºi natura vidã a realitãþii fenomenale, constã chiar în tendinþa naturalã a oricãrei fiinþe de a manifesta spontan binele, frumosul, iubirea ºi compasiunea, în vreme ce defectele sau aspectele negative sunt efemere, tranzitorii, nãscute din ignoranþã.

În aceste condiþii, practica Kalachakra vizeazã un parcurs de la conºtiinþa individualã cufundatã în ignoranþã, confuzie ºi limitãri, cãtre conºtiinþa supremã, eternã, de dincolo de dualitate. Acest traseu cãtre starea originarã se face pe baza dezvoltãrii calitãþilor minþii iluminate, prin exersarea asiduã a fiecãrei etape.

Astfel, Cele 4 convingeri pentru renunþare te fac sã realizezi preþiozitatea naºterii umane, efemeritatea existenþei fenomenale, vacuitatea ºi interdependenþa naturii fenomenale, rezultatul fiind conºtientizarea tendinþelor ce guverneazã mintea (atracþie ºi repulsie) precum ºi necesitatea urgentã a realizãrii stãrii naturale a minþii iluminate.

Apoi, invocaþia liniei de maeºtri duce la atragerea binecuvântãrilor acestora ºi la acumularea de merite ce uºureazã dobândirea rezultatelor ºi eliminarea obstacolelor.

În cadrul preliminariilor interne, luarea refugiului semnificã pãrãsirea ataºamentelor lumii fenomenale în favoarea naturii conºtiinþei iluminate. O importanþã deosebitã o au în aceastã etapã practicarea tuturor metodelor ce antreneazã corpul, vorbirea ºi mintea, pentru a dobândi acea acumulare de merite la fiecare nivel, ce face posibil progresul.

Esenþialã apoi este generarea motivaþiei altruiste, bodhichitta, specificã cãii Mahayana, ce constituie singura motivaþie în mãsurã sã ducã la realizarea completã.

Practica purificãrii Vajrasattva este de asemenea o etapã importantã, ce vizeazã purificarea ºi pacificarea practicantului.

Urmeazã apoi exersarea ofrandei mandalei, ce are ca scop pe de-o parte amplificarea generozitãþii practicantului, dar ºi a recunoºtinþei faþã de învãþãtori, pentru preþioasa învãþãturã.

Preliminariile se încheie cu pracica guru yoga ºi primirea celor 4 iniþieri, o reactualizare a iniþierilor primite de la maestru, ce are rolul de a întãri legãtura dintre conºtiinþa practicantului ºi cea a maestrului ce a realizat deja natura iluminatã a minþii, pregãtind astfel practicantul pentru saltul cãtre realizarea propriei sale naturi iluminate.

În stadiul de generare, practicantul se genereazã ca fiind Kalachakra înnãscut, cu toate atributele, fapt ce duce la familiarizarea practicantului cu principalele aspecte ºi atribute ale acestei naturi ultime, ce îi va facilita ulterior recunoaºterea acesteia în stadiul practicilor de completitudine.

Este uluitor cât de mult este ºtefuitã aceastã cale, câtã importanþã au explicaþiile ºi amãnuntele practicii propriuzise – ca impact transformator asupra minþii practicantului.

Pentru un observator exterior, neavizat, repetiþiile aparent nesfârºite ale fiecãrei etape în parte pot pãrea plictisitoare ºi lipsite de sens, cãci în mod tradiþional, fiecare etapã a practicilor preliminare nondro, se realizeazã de o sutã de mii de ori ! ªi totuºi, cum altfel sã scoþi mintea din ºabloanele repetitive ale realitãþii fenomenale, din condiþionãrile create clipã de clipã prin intermediul simþurilor, decât printr-o perseverenþã supraomeneascã, ce nu îºi poate gãsi explicaþia decât în aspiraþia practicantului de a-ºi depãºi condiþia umanã, limitatã ºi plinã de confuzie ºi ignoranþã.

Dacã la începuturile mele pe aceastã cale eram nerãbdãtor, avid sã ajung la ceea ce consideram cã sunt practicile superioare, generatoare de rezultat, acum nu mã mai grãbesc, cãci am înþeles cã realizarea începe de aici ºi de acum, pas cu pas.

]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer