Alina se apropiase de el dezinvoltã, pe la spate, ºi îi acoperise ochii cu mâinile. Pentru ea, era ultimul test, reacþia lui avea sã fie hotãrâtoare. El se întorsese surprins, un pic nervos. Exact cât trebuie, cum spunea profilul psihologic pe care specialiºtii Firmei î-l fãcuserã în ultimul an. Deci el se întoarse, iar ea se prefãcu uluitã cã greºise persoana, crezuse cã el este altcineva, îl confundase cu prietenul ei cu care îºi dãduse întâlnire chiar acolo, îºi ceru mii de scuze, cu cochetãrie ºi un zâmbet uºor amuzat, apoi se mirã cã prietenul încã nu venise, apoi se bosumflã ºi enervã, timp în care el o urmãrise încurcat. Dupã încã 5 minute, ea reânnodase discuþia cu el ºi în final plecarã împreunã. El o invitã galant la o cafea, iar dupã 3 luni deja se cãsãtoreau. Poate vã mirã cât de repede s-a petrecut totul, dar trebuie sã ºtiþi cã Alina era o fatã lipicioasã, amuzantã, isteaþã ºi pe deasupra extrem de frumoasã. El se tot minuna de norocul ce dãduse peste el, cum îi scosese Dumnezeu în cale o asemenea mândreþe de femeie, care se îndrãgostise nebuneºte de el. El avea 35 de ani, lucra la o firmã, purta ochelari ºi chelise prematur. Nu arãta cine ºtie ce, fusese un mediocru în toate cele, de când se ºtia. Chiar ºi cuceririle lui feminine din perioada studenþiei nu se puteau compara cu Alina. Ea era pur ºi simplu… din altã ligã. Aºa cã decizia venise cumva grãbit, ca ºi cum s-ar fi temut sã nu o piardã.

ªi-au savurat tumultuos luna de miere, în Maldive, apoi au revenit în apartamentul lui, împreunã, ca doi tineri însurãþei. Ea ºi-a luat foarte în serios rolul de gospodinã, iar el se întreba uimit cum naiba putuse trãi singur în toþi aceºti ani, fãrã o femeie la casa lui. Apoi a apãrut Andreea, fostã colegã de ºcoalã a Alinei, care culmea lucra ceva asemãnãtor cu el ca job. Andreea nu fusese dãruitã de Naturã cu frumuseþea ºi vino-ncoa-ul Alinei. Era o creaturã ºtearsã, mediocrã, singurã, cam cum fusese ºi el înainte sã o cunoascã pe Alina. ªi culmea, lucra ºi ea în acelaºi domeniu ca ºi el, de parcã jobul lor era predestinat sã fie fãcut de oameni mediocri ºi singuri.
Andreea i-a propus o colaborare avantajoasã pe domeniul lor de business, ceea ce a presupunea niºte discuþii cu parteneri de afaceri ºi deplasãri împreunã. O simþea pe Andreea atrasã de el, dar desigur cã el nu avea ochi decât pentru Alina. Nu îl atrãgea nici mãcar ideea unei aventuri, cãci ºtia din experienþã cã povara minciunii ºi a secretului îþi poate strica viaþa. Iar el era un tip prea comod, prea mediocru în alegeri a cãrui devizã fusese întotdeauna: Keep it simple ! De ce sã strici ceva ce merge excelent ? Aºa cã nu dãduse curs semnalelor de disponibilitate ale Andreei.
Toate astea pânã într-o zi când, întorcându-se acasã cu Andreea dupã niºte lucruri, cãci urmau sã plece împreunã la incheierea unui deal în provincie, o prinsese pe Alina în pat cu un alt bãrbat. Tipul respectiv era mare ºi puternic aºa cã renunþã rapid la intenþia iniþialã de a-l bate. Plecase furios ºi frustrat cu Andreea, clocind gânduri de rãzbunare. Alina îl sunase imediat plângând, cerºind iertare, spunând cã era un fost, cã a fost doar un moment de slãbiciune din partea ei, etc. I se pãruse falsã în confesiuni, neconvingãtoare. Ca prim represaliu, o duse pe Andreea la un motel ºi se culcã cu ea, în vreme ce telefonul îi suna insistent pe silent. Se simþi neaºteptat de bine fãcându-ºi de cap cu cea mai bunã prietenã a Alinei. Parcã o vedea cum se schimbã la faþã când va afla. Când ajunse acasã, ºi îi spuse Alinei vestea, ea nu reacþionã aºa cum se aºteptate el. κi þuguiase doar buzele ºi pufnise dispreþuitoare, pãrãsind camera. Atunci el plusase, înaintând actele de divorþ. Divorþ pe care ea îl semnase la notar, dupã o ceartã de zile mari cu el. Ea încã nu se mutase din apartamentul lui, dar îl evita, fãcând tot ea pe supãrata, refuzând sã accepte umilirea la care el spera sã o supunã, refuzând sã se întoarcã, pocãitã ºi iertãtoare, ca un penitent ce ºi-a acceptat umil pedeapsa.
Aºa cã trecu la urmãtorul nivel ºi o ceru în cãsãtorie pe Andreea, care acceptã fãrã sã stea pe gânduri. Nu fusese o cerere în cãsãtorie pe bune, iniþial nu avusese de gând sã o facã cu adevãrat. Se gândise cã Alina va afla ºi cã va ceda în cele din urmã. Însã Alina nu ceda, aºa cã ceea ce plãnuise iniþial ca o ameninþare pentru Alina, se transformã în pedeapsã pentru ea. Cãsãtorindu-se cu Andreea, se gândise cã o va face pe Alina sã sufere pentru cã l-a pierdut pe el definitiv.
Spre surprinderea lui, Alina nu pãru nefericitã, ba dimpotrivã, apãru veselã la cununia lor civilã, cu un cadou de casã nouã. Bulversat, nu mai înþelegea nimic. Andreea nu pãrea nici ea sã fie în duºmãnie cu Alina, ba dimpotrivã sporovãiau mai fericite ca niciodatã.
Aºa cã se mutã cu Andreea, noua lui soþie iar noua viaþã de familie nu îl dezamãgi nici de aceastã datã. Faptul cã aveau acelaºi job, aceleaºi preocupãri, acelaºi program le dãdea un trai tihnit, fãrã hopuri ºi probleme. ªi anii trecurã, iar el o uitã pe Alina. Apoi, într-o zi, cãutând într-un dulap, dãdu de o cutie de acte. În cutie vãzu un contract care îi atrase atenþia. Citind, i se fãcu roºu în faþa ochilor. Smulse contractul, plecã trântind uºa ºi demarã în trombã spre sediul din contract. O clãdire în stil vechi, cu o firmã pe care scria „Agenþia matrimonialã Proteus: noi îþi gãsim jumãtatea”. La intrare, dãdu nas în nas cu Alina, care tocmai conducea o clientã.
– E adevãrat ce scrie aici ? – ºopti el, cu voce gâtuitã.
– E adevãrat – rãspunse ea, jenatã.
– Deci toatã relaþia noastrã a fost doar o farsã sinistrã !? – urlã el.
– De ce te plângi ? îi replicã ea, cu o mânã în ºold ? Tu ai ales sã divorþezi ºi sã te recãsãtoreºti cu Andreea;
– Da, cum sã nu ! Manipulat de voi douã, nenorocitelor ! Cine sunteþi voi, pânã la urmã ? A fost ceva adevãrat din toate astea ? Pariez cã nici mãcar nu eraþi colege de ºcoalã… – strigã el.
– Aºa este – confirmã ea. Andreea este doar o clientã care a apelat la serviciile noastre. Te-a ales dintr-o sumã de posibilitãþi. Te remarcase la un seminar, te plãcuse, dar tu nu ai bãgat-o în seamã. Noi þi-am fãcut profilul psihologic ºi am decis sã abordãm problema ta mizând pe bagajul tãu emoþional care înclinã spre rãzbunare ca mijloc de protecþie în faþa suferinþei. Nu a trebuit decât sã creem condiþiile, iar tu ai acþionat aºa cum ne-am aºteptat.
– Deci totul, toatã viaþa mea de familie este o farsã ?! – îngãimã el, cu o minã prãbuºitã.
– Nu chiar tot. Andreea chiar te iubeºte cu adevãrat, iar dacã tu ai gãsit acest contract a fost pentru cã ea a vrut ca tu sã îl gãseºti. Sã afli adevãrul ºi sã înþelegi ce a fost capabilã sã facã pentru a fi împreunã cu tine. Acum ºtii. – îi mai spuse ea.
Buimac, el îºi trecu o mânã peste faþã, de parcã se cãznea sã se trezeascã dintr-un vis urât.
– ªi acum, ce ai de gând sã faci ? – întrebã Alina. O sã o pãrãseºti ?
– Nu pot – rãspunse el, sfârºit. Avem deja un copil împreunã. Sunt un om de onoare.
]]>

CategoryUncategorized
Tags,
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer