Nimeni nu este mai insistent decât o firmã de recuperare  creanþe. Prin telefoane lungi, colerice ºi scrisori de te bagã în sperieþi, acestea fac tot posibilul sã scoatã banii de la datornici. Uneori, însã aceste acþiuni de intimidare le ºi reuºesc. Ceea ce nu ºtiu cei mulþi este faptul cã toate facturile neplãtite se prescriu dupã trei ani. Acest pont ne-a fost vândut de cãtre un avocat de drept comercial, colabo­rator al redacþiei, care are experienþã în relaþia cu firmele de recuperare. Companiile de telefonie, cât ºi bãn­cile îºi vând creanþele cãtre firme de re­cuperare. Ei îºi recupereazã mare parte din datorie, iar noii stãpâni ai debitului recurg la tot felul de metode pentru a intra în posesia banilor. „Facturile de la Vodafone, Orange, Romtelecom sau orice altã datorie se prescriu în trei ani de la data scadenþei acestora. Dacã cre­ditorul sau firma de recuperare nu v-a acþionat în judecatã în acest interval, ºi-a pierdut orice putere de a vã sili sã achi­taþi debitul. Prin împlinirea termenului de prescripþie orice titlu executoriu îºi pierde puterea executorie. Nu se pre­s­crie creanþa, ci dreptul de a vã acþiona în instanþã pentru a obþine obligarea dumnea­voastrã la platã”, ne-a declarat avocatul. Legile care vã apãrã de recuperatori Câþi dintre dumneavoastrã nu s-au trezit somaþi sã achite o datorie, o fac­turã la telefon, de acum 7 ani, de care nici nu își mai aduc aminte? Din notificare sau din convorbirea telefonicã aflaþi cã aveþi de achitat o sumã uriaºã, deºi cea iniþialã era de câteva sute de lei vechi, dat fiind faptul cã s-au adãugat tot felul de penalitãþi. Aveþi însã soluþii sã scãpaþi definitiv de recuperatori. Astfel, dacã dupã mai bine de trei ani cre­di­­torul se trezeºte cã i s-a fãcut dor de dumneavoastrã ºi vã vrea banii, puteþi sã invocaþi câteva acte normative care sã îi facã sã renunþe la insistenþã. Prin Decretul 167/1958 se regle­men­teazã prescripþia extinctivã, care stinge dreptul la acþiune. Conform articolului 1 „Dreptul la acþiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripþie, dacã nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege. Odatã cu stin­gerea dreptului la acþiune privind un drept principal se stinge ºi dreptul la acþiune privind accesorii. Orice clauzã care se abate de la reglementarea legalã a prescripþiei este nulã”, iar în articolul 3 se stabileºte cã termenul prescripþiei este de 3 ani. O altã reglementare care este încãlcatã de cãtre societãþile de recuperare, gen EOS KSI, este Legea 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter per­so­nal, de care cei în cauzã abuzeazã, dupã cum ne-a declarat avocatul în drept comercial. La articolul 5 din actul nor­mativ se specificã faptul cã „orice pre­lucrare de date cu caracter personal, cu excepþia prelucrãrilor care vizeazã date din categoriile menþionate la art. 7 alin. (1), art. 8 ºi 10 (n.r. – CNP, adre­sã, telefon), poate fi efectuatã numai da­cã persoana vizatã ºi-a dat consimþã­mân­tul în mod expres ºi neechivoc pentru acea prelucrare”. În cazul în care nu se respectã aceastã prevedere, conform articolului 18, puteþi acþiona astfel: „(1) Fãrã a se aduce atingere posibi­li­tã­þii de a se adresa cu plângere autori­tã­þii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiþiei pentru apãrarea oricãror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încãlca­te. (2) Orice persoanã care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrãri de date cu caracter personal, efectuatã ilegal, se poate adresa instanþei competente pentru repararea acestuia.” În schimb, dacã te-au convins sã plãteºti restanþa, deºi s-a prescris dreptul de a te acþiona în judecatã ºi nu mai aveau cum sã te oblige sã le dai banii, nu îþi mai poþi recupera suma sub nicio formã. Nu vã lãsaþi intimidaþi de somaþiile de platã! Acþiunile firmelor de recuperare sunt de obicei agasante, iar singura so­lu­þie este de a ignora telefoanele veni­te de la aceºtia. „Trimit mesaje în care te pun sã suni de urgenþã la un numãr de telefon. Dacã eºti curios ºi muºti mo­meala, chiar urmezi îndemnul ºi apoi nu mai scapi. Ei nici nu au dreptul sã se fo­lo­seascã de numãrul tãu de telefon, fiind personal, iar cel care a vândut cre­anþa nu avea dreptul sã le ofere aceste informaþii”, ne-a declarat avocatul. O altã „sperietoare” sunt titlurile execu­torii transmise. „Emit somaþii de platã care seamãnã foarte mult”. Datornicii s-au prins cã, în afarã de telefoanele zilnice ºi eventualele scrisori de ameninþare venite periodic prin poºtã, firmele de recuperare nu au prea multe opþiuni, ceea ce a fãcut ca tot mai multã lume sã nu mai plãteascã nimic. Dacã datornicul nu rãspunde la telefoane ºi la scrisori, cursul normal de acþiune este darea sa în judecatã ºi obþinerea unei hotãrâri judecãtoreºti care ar permite apoi poprirea unei pãrþi din salariu pânã la acoperirea datoriei. Problema este cã o acþiune judecãtoreascã este destul de scumpã pentru firma de recuperare ºi de multe ori acestea preferã sã renunþe la a mai colecta datoria. Într-adevãr, prescripþia dreptului la acþiune opereazã la 3 ani de la naºterea unei restanþe. Dincolo de acest termen, creditorul nu mai poate sã acþioneze debitorul în judecatã pentru plata unei datorii, adicã nu mai poate obține con­cursul forței coercitive a statului român pentru constrângerea debitorului. Cei de la EOS KSI încearcã sã te convingã sã plãtești restanța și asta este ok, însã sub nicio formã nu ar putea sã te inducã în eroare, sã îți spunã cã te ba­gã pe liste negre, pentru cã nu pot face acest lucru și nu este deontologic. Noțiunea de listã neagrã, în schimb, înseamnã cã în baza de date a EOS vei rãmâne cã nu ai achitat aceastã datorie și aici trebuie sã înțelegi câteva aspecte: 1. nu vei fi înregistrat la Biroul de Credit, pentru cã, practic, de la 1 ianuarie 2008, la Biroul de Credit nu se mai înscriu decât strict restanțele din segmentul de creditare bancarã; 2. tu vei rãmâne probabil în baza de date a EOS; 3. mai existã, de asemenea, un aspect: între Vodafone și Orange existã încheiat un acord de prin 2000, în baza cãruia ei schimbã date și înregistreazã pe cei care nu își plãtesc datoriile; aceastã bazã de date, începând cu 1 ianuarie 2008, este însã ilegalã, adicã Orange nu te poate refuza sã îți facã abonament pentru cã ai o restanțã la Vodafone, întrucât Autoritatea pentru Protecția Datelor Persona­le a spus clar cã nu se pot constitui între agenți economici, care opereazã  pe aceeași pia­­þã sau pe pieþe diferite, structuri similare cu birourile de credit; asta înseam­nã cã douã firme nu pot sã utilizeze, cu con­secințe împotriva unor consumatori, datele legate de restanțele înregistrate de aceștia; dacã ție ți s-ar interzice la Oran­ge sã îți faci abonament pentru cã ai o datorie neachitatã din 2000 la Vodafone, poți sã dai în judecatã Orange și 100% ai câștiga procesul, iar aceștia ar fi obligați sã îți deschi­dã contract. Prescripția dreptului la acțiune în sens procesual înseamnã, de fapt, o sancțiune stabilitã prin lege, îndreptatã împotriva creditorului, care timp de 3 ani demonstreazã nepãsare în recupera­rea banilor sãi, astfel încât dacã el nu dã în judecatã un debitor în acest interval, se presupune cã nu a fost interesat în colectarea banilor și atunci nu mai poate acționa în judecatã de­bitorul. sursa: ziarulancheta.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer