La 22 iunie 1941, trupele române ºi germane au trecut graniþa cu URSS, punând în aplicare  Planul ultrasecret Barbarossa al lui Hitler. La Bucureºti, mulþi aflaserã despre începutul rãzboiului din est cu doar câteva zile înainte. În noaptea de 21/22 iunie 1941, generalul I. Iacobici, ministrul Apãrãrii Naþionale, a decretat mobilizarea armatei de uscat, de aer ºi a marinei, începând cu ora 24.00. În dimineaþa zilei de 22 iunie 1941, Germania ºi aliaþii ei au declanºat operaþiunea Barbarossa, de invadare a URSS. În aceeaºi zi, românii au putut citi proclamaþia generalului Ion Antonescu, care le cerea adeziunea, „pentru Rege, pentru þarã, ca sã rãzbunãm nedreptatea, ca sã întemeiem lumea nouã, ca sã cinstim numele de români, cu Dumnezeu înainte”.  Printr-un ordin de zi, Ion Antonescu i-a îmbãrbãtat pe soldaþi cu un discurs memorabil: „Vã ordon: Treceþi Prutul. Zdrobiþi vrãjmaºul din rãsãrit ºi din miazãnoapte. Dezrobiþi din jugul roºu al bolºevismului pe fraþii noºtri cotropiþi. Reîmpliniþi în trupul þãrii glia strãbunã a Basarabilor ºi codrii voievodali ai Bucovinei, ogoarele ºi plaiurile voastre”. Despre un „rãzboi mare ºi sfânt” le-a vorbit românilor ºi Mihai Antonescu, vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri, într-un discurs transmis pe calea undelor radio. În timp ce soldaþii români mãrºãluiau peste Prut, în ritmul versurilor patriotice „Azi, Prutul uneºte pe bravii români/ªi Nistrul al nostru e iar/Jurãm cã un pas înapoi nu vom da/Din Tisa la Nistru vrem hotar”, cei de acasã se rugau pentru victoria lor. La 11.30, în pieþele oraºelor, românii s-au strâns pentru rugãciune timp de un sfert de orã. Apoi au jucat hora unirii ºi au cântat imnul naþional.  Pentru câteva ceasuri, avântaþi de gândul unirii cu fraþii de „dincolo”, pãreau sã fi uitat ororile rãzboiului ce se anunþa. Peste patru ani, la 23 august 1944, soldaþii ºi ofiþerii ce porniserã „rãzboiul sfânt” contra „satanei bolºevice” au fost înºtiinþaþi cã armata românã pornise alt rãzboi – contra „hidrei hi­tleriste”. “Români, vã chem la luptã, la lupta sfântã, în contra prãvãlitorilor civilizaþiei ºi bisericii, ai dreptãþii ºi propriilor noastre drepturi, la lupta sfântã pentru Neam ºi pentru Rege.” general Ion Antonescu proclamaþie cãtre þarã, 22 iunie 1941 Ordinul de luptã al lui Antonescu “V-am fãgãduit din prima zi a noii Domnii ºi a luptei mele naþionale sã vã duc la biruinþã; sã ºterg pata de dezonoare din cartea Neamului ºi umbra de umilire de pe fruntea ºi epoleþii voºtri. Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strãmoºeºti ºi a Bisericii, lupta pentru vetrele ºi altarele româneºti de totdeauna. Ostaºi, Vã ordon: Treceþi Prutul! Sdrobiþi vrãjmaºii din rãsãrit ºi miazãnoapte. Desrobiþi din jugul roºu al bolºevismului pe fraþii noºtri cotropiþi. Reîmpliniþi în trupul þãrii glia strãbunã a Basarabilor ºi codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele ºi plaiurile voastre. Ostaºi, Plecaþi azi pe drumul biruinþelor lui ªtefan cel Mare ca sã cuprindeþi cu jertfa voastrã ceea ce au supus strãmoºii noºtri cu lupta lor. Înainte. Fiþi mândri cã veacurile ne-au lãsat aci straja dreptãþii ºi zid de cetate creºtinã. Fiþi vrednici de trecutul românesc. Ostaºi, Înainte. Sã luptaþi pentru gloria Neamului. Sã muriþi pentru vatra pãrinþilor ºi a copiilor voºtri. Sã cinstiþi prin vitejia voastrã amintirea lui Mihai Vodã ºi a lui ªtefan cel Mare, a martirilor ºi eroilor cãzuþi în pãmântul veºniciei noastre cu gândul þintã la Dumnezeu. Sã luptaþi pentru desrobirea fraþilor noºtri, a Basarabiei ºi Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vieþii ºi a cãminurilor batjocorite de pãgâni cotropitori. Sã luptaþi pentru a ne rãzbuna umilirea ºi nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele ºi Generalul Vostru. Ostaºi, Izbânda va fi a noastrã. La luptã. Cu Dumnezeu înainte!” *Comandant de cãpetenie al Armatei: Generalul Antonescu 22 iunie 1941
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer