1.            Nu este cãsãtorie Dacã numim ceva cãsãtorie, aceasta nu înseamnã cã acel lucru este cãsãtorie. Cãsãtoria a fost, dintotdeauna, un acord între un bãrbat ºi o femeie, acord care, prin natura sa, este rânduit cãtre procrearea ºi educarea copiilor ºi unitatea ºi bunãstarea soþilor. Cei ce promoveazã cãsãtoria între persoane de acelaºi sex propun ceva cu totul diferit. Ei propun unirea dintre doi bãrbaþi sau douã femei. Acest lucru neagã diferenþele biologice, fiziologice ºi psihologice, care sunt evidente, între bãrbaþi ºi femei, diferenþe care îºi aflã completarea în cãsãtorie. De asemenea, ei neagã scopul principal, specific, al cãsãtoriei: perpetuarea rasei umane ºi creºterea copiilor. Douã lucruri care sunt total diferite nu pot fi considerate ca fiind unul ºi acelaºi lucru. 2.            încalcã legea naturalã Comportamentul homosexual nu este înnãscut. Pentru a obþine susþinere, activiºtii homosexuali exploateazã mitul existenþei unei gene gay; în consecinþã, comportamentul homosexual ar fi inevitabil ºi de neschimbat. Studii cãrora mijloacele de comunicare în masã le-au fãcut reclamã ºi care dau impresia cã ar exista o genã gay nu au fost confirmate de comunitatea ºtiinþificã ºi înºiºi cercetãtorii au declarat cã studiile lor nu sunt concludente. Dovezile disponibile în prezent sugereazã cã identitatea sexualã este determinatã de influenþe de mediu, familie ºi factori personali. Cãsãtoria nu este un contract social între douã fiinþe umane. Este o relaþie care îºi are rãdãcinile în natura umanã ºi, în consecinþã, este guvernatã de legea naturalã. Preceptul cel mai elementar al legii naturale este cã binele trebuie fãcut ºi urmãrit, iar rãul trebuie evitat. Prin raþiunea sa naturalã, omul poate sã-ºi dea seama de ceea ce este bine sau rãu din punct de vedere moral. În consecinþã, poate sã cunoascã finalitatea sau scopul fiecãrui act al sãu ºi sã-ºi dea seama cã, din punct de vedere moral, este rãu sã transforme mijloacele care îl ajutã sã îndeplineascã un act în scopul acelui act. Orice situaþie care instituþionalizeazã ocolirea prin înºelãciune a scopului actului sexual încalcã legea naturalã ºi norma obiectivã a moralitãþii. Având în vedere cã îºi are rãdãcina în natura umanã, legea naturalã este universalã ºi neschimbãtoare. Ea se aplicã întregii rase umane, în mod egal. Sfântul Pavel afirmã, în epistola sa cãtre romani, cã legea naturalã este înscrisã în inima fiecãrui om (Romani 2:14-15). 3.            Ii refuzã copilului fie un tatã, fie o mamã Literalmente, sute de studii aratã cã este în interesul suprem al copilului sã fie crescut de tatãl ºi de mama sa, pãrinþii lui naturali. Am învãþat, vãzând urmãrile divorþului, cã guvernul nu poate sã creeze niciodatã suficiente programe sociale care sã compenseze lipsa mamei sau a tatãlui. Situaþia nefericitã a acestor copii ar deveni normã pentru toþi copiii crescuþi de douã persoane de acelaºi sex. Un copil aflat într-o astfel de cãsãtorie va fi întotdeauna lipsit fie de mama naturalã, fie de tatãl natural. Va fi crescut de o parte care nu are nici o legãturã de sânge cu el. Va fi întotdeauna lipsit de un model a ceea ce înseamnã sã fi mamã sau tatã. Cãsãtoria între pãrinþi de acelaºi sex ignorã interesul copilului. 4.            Valideazã ºi promoveazã homosexualitatea ca stil de viaþã În numele „familiei”, cãsãtoria între parteneri de acelaºi sex serveºte la validarea nu numai a unor asemenea uniuni, dar ºi a modului de viaþã homosexual în totalitatea sa, în toate variantele sale bisexuale ºi transsexuale. Legile civile sunt principii care dau structurã vieþii omului în societate. În aceastã calitate, ele joacã un rol foarte important ºi, uneori, decisiv în influenþarea ºabloanelor de gândire ºi comportament. Ele modeleazã viaþa societãþii în plan exterior, dar, de asemenea, modificã profund percepþia tuturor ºi evaluarea modului de comportare. Recunoaºterea legalã a cãsãtoriei între parteneri de acelaºi sex ar crea, în mod evident, confuzie în privinþa anumitor valori morale fundamentale, ar scãdea valoarea cãsãtoriei tradiþionale ºi ar slãbi moralitatea publicã. 5.            Ar transforma un rãu moral într-un drept civil Activiºtii homosexuali prezintã argumentul în favoarea cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex ca pe o problemã de drepturi civile, asemãnãtoare cu lupta pentru egalitate rasialã din perioada anilor 1960. Acest argument este fals. În primul rând, comportamentul sexual ºi rasa sunt realitãþi diferite prin esenþa lor. Un bãrbat ºi o femeie care doresc sã se cãsãtoreascã pot sã fie diferiþi în privinþa caracteristicilor lor: unul poate sã fie negru ºi celãlalt alb; unul poate sã fie bogat ºi celalalt sãrac; sau unul înalt ºi celãlalt scund. Nici una dintre aceste diferenþe nu constituie un obstacol insurmontabil în calea cãsãtoriei. Cele douã persoane continuã sã fie un bãrbat ºi o femeie ºi, astfel, cerinþele naturii sunt respectate. Cãsãtoria între douã persoane de acelaºi sex se opune naturii. Douã persoane de acelaºi sex, indiferent de rasa, averea, poziþia, educaþia sau faima lor, nu vor fi niciodatã capabile sã se cãsãtoreascã, din cauza unei imposibilitãþi biologice de netrecut. În al doilea rând, trãsãturile rasiale moºtenite ºi care nu pot fi schimbate nu pot fi comparate cu un comportament care nu este genetic ºi care poate fi schimbat. Pur ºi simplu, nu existã o analogie între cãsãtoria între un bãrbat ºi o femeie de rase diferite ºi cãsãtoria între douã persoane de acelaºi sex. 6.            Nu creeazã o familie, ci o uniune care e inerent sterilã Cãsãtoria tradiþionalã este de obicei atât de fecundã încât cei care ar dori sã-i împiedice scopul trebuie sã înºele natura pentru a împiedica naºterea de copii, folosind contracepþia. Aceastã cãsãtorie tinde în mod natural sã creeze familii. În opoziþie cu aceasta, cãsãtoria între persoane de acelaºi sex este sterilã. Dacã „soþii” vor un copil, ei trebuie sã ocoleascã natura folosind mijloace artificiale sau un înlocuitor. Tendinþa naturalã a unei astfel de însoþiri nu este sã creeze familii. De aceea, nu putem sã numim cãsãtorie uniunea dintre persoane de acelaºi sex ºi sã-i acordãm drepturile sociale rezervate adevãratei cãsãtorii. 7.            Anuleazã scopul statului de a acorda drepturi sociale cãsãtoriei Unul dintre motivele principale pentru care statul acorda cãsãtoriei numeroase drepturi sociale este acela cã, prin însãºi natura ºi configuraþia ei, cãsãtoria creeazã condiþiile normale pentru o atmosferã stabilã, afectuoasã ºi moralã beneficã creºterii copiilor – toþi rezultat al afecþiunii reciproce dintre pãrinþi. Aceasta ajutã la perpetuarea ºi întãrirea societãþii, în interesul evident al statului. Cãsãtoria homosexualã nu oferã astfel de condiþii. Scopul ei principal, vorbind în mod obiectiv, este satisfacþia personalã a douã persoane a cãror uniune este sterilã prin natura sa. De aceea, nu are dreptul la protecþia pe care statul o acordã cãsãtoriei. 8.            Impune acceptarea de cãtre întreaga societate Prin legalizarea cãsãtoriei, statul devine promotorul oficial ºi activ al acesteia. Statul le cere oficialitãþilor publice sã oficieze noile ceremonii civile, ordonã ºcolilor sã le predea copiilor „normalitatea” acestei cãsãtorii ºi pedepseºte pe orice funcþionar public care îºi exprimã dezaprobarea. În sfera privatã, pãrinþii care obiecteazã îºi vor vedea copiii expuºi mai mult ca niciodatã acestei noi „moralitãþi”, firmele care oferã servicii pentru nunþi vor fi forþate sã le punã la dispoziþia uniunilor de acelaºi sex iar proprietarii care închiriazã apartamente vor trebui sã accepte cupluri de acelaºi sex drept chiriaºi. În caz contrar, toþi vor fi acþionaþi în instanþã pentru discriminare. Unele dintre aceste lucruri deja se petrec în unele þãri1. În anul 2005, compania Tarom a fost amendatã de Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminãrii pentru cã nu a acordat avantajele unei oferte de Ziua Îndrãgostiþilor unei perechi de homosexuali. În Marea Britanie, activiºtii homosexuali solicitã deja guvernului sã forþeze bisericile sã oficieze cãsãtorii homosexuale (informaþie actualizatã în noiembrie 2011). În orice situaþie în care cãsãtoria interfereazã cu societatea, statul va pretinde ca toþi cetãþenii sã-ºi trãdeze conºtiinþa, trecând cu vederea, prin tãcere sau prin faptã, un atac la adresa ordinii naturale ºi a moralitãþii creºtine. Doi homosexuali din Marea Britanie au dat în judecatã pe proprietarii creºtini ai unui motel care au refuzat sã le închirieze o camerã (http://www.lifesitenews.com/news/two-more-gay-men-sue-owner-of-another-uk-christian-bed-breakfast). 9.            Legalizarea cãsãtoriilor homosexuale deschide uºa legalizãrii altor comportamente aberante Aceleaºi argumente folosite pentru a justifica recunoaºterea cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex pot fi folosite pentru a justifica protecþia legalã pentru orice practici sexuale sau forme de cãsãtorie unde existã consens. Dacã definiþia heterosexualã a cãsãtoriei este abandonatã, vor rãmâne foarte puþine motive pentru care sã se refuze statutul de cãsãtorie în cazul poligamiei, al relaþiilor incestuoase sau pedofile, sau al oricãrui alt mod de „legãtura de iubire” pe care ar alege-o unii. În unele þãri occidentale, existã deja un curent în favoarea normalizãrii pedofiliei, curent care urmeazã o cale asemãnãtoare pentru legitimizare ca ºi în cazul homosexualitãþii. Includerea uniunii homosexuale în definiþia cãsãtoriei nu numai cã va degrada aceastã instituþie care a durat de-a lungul vremurilor, dar o va ºi goli de conþinut. 10.         Este o insultã la adresa lui Dumnezeu Acesta este motivul cel mai important. Ori de câte ori este încãlcatã ordinea moralã naturalã stabilitã de Dumnezeu, persoana pãcãtuieºte ºi îl insultã pe Dumnezeu. Este exact ceea ce face cãsãtoria între persoane de acelaºi sex. În consecinþã, oricine declarã cã îl iubeºte pe Dumnezeu trebuie sã i se opunã. Cãsãtoria nu este creaþia nici unui stat, ci ea a fost instituitã de Dumnezeu în Rai, pentru primii oameni, Adam ºi Eva. Aºa cum citim în Facerea 1:27-28: „A fãcut Dumnezeu pe om dupã chipul Sãu; dupã chipul lui Dumnezeu l-a fãcut; a fãcut bãrbat ºi femeie. ªi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: ‘Creºteþi ºi vã înmulþiþi ºi umpleþi pãmântul ºi-l supuneþi’.” Acelaºi lucru a fost propovãduit ºi de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos: „De la începutul fãpturii, bãrbat ºi femeie i-a fãcut Dumnezeu. De aceea va lãsa omul pe tatãl sau ºi pe mama sa ºi se va lipi de femeia sa.” (Marcu 10:6-7) Cartea Facerii ne învaþã, de asemenea, cum Dumnezeu a pedepsit Sodoma ºi Gomora pentru pãcatul homosexualitãþii: „Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma ºi Gomora ploaie de pucioasã ºi foc din cer de la Domnul. ªi a stricat cetãþile acestea, toate împrejurimile lor, pe toþi locuitorii cetãþilor ºi toate plantele þinutului aceluia.” (Facerea 19:24-25) O poziþie principialã, nu una personalã Scriind acest material, nu avem nici o intenþie sã atacãm sau sã denigrãm pe cineva. Faptul cã cineva se opune cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex nu înseamnã cã este habotnicã sau extremistã. Nu trebuie sã se punã semnul egal între refuzul de a accepta homosexualitatea ºi ostilitatea la adresa persoanelor homosexuale. Putem sã ne opunem comportamentului unei persoane ºi, în acelaºi timp, sã acceptãm persoana. Toate persoanele meritã sã fie respectate, dar anumite comportamente nu trebuie încurajate. În calitate de creºtini, avem compasiune ºi ne rugãm pentru cei ce se luptã cu ispita ºi pãcatul homosexualitãþii. Ne rugãm pentru cei care cad în acest pãcat din cauza slãbiciunii omeneºti, pentru ca Dumnezeu sã-i ajute cu harul Sãu. Observãm diferenþele care existã între aceste persoane care se luptã cu slãbiciunea lor ºi care încearcã sã o învingã ºi cei care transformã pãcatul într-un motiv de mândrie ºi încearcã sã impunã stilul lor de viaþã asupra restului societãþii, în opoziþie cu legea naturalã. Afirmãm adevãrul despre homosexualitate, despre soluþiile care existã pentru cei ce vor sã elimine atracþiile homosexuale din viaþa lor (www.homosexualitate.ro) ºi facem aceasta în baza drepturile noastre constituþionale la libertatea de exprimare, fãrã a þine cont de etichetele pe care ni le-ar putea pune cei ce au o altã opinie asupra acestor lucruri. Ne opunem argumentelor cu argumente. Argumentelor în favoarea homosexualitãþii ºi cãsãtoriei între persoane de acelaºi sex le rãspundem cu argumente bazate pe bunul simþ, pe legea naturalã ºi pe învãþãtura creºtinã. Viitorul aparþine acelor persoane ºi societãþi care sunt profund angajate în favoarea ideilor ancorate în natura umanã: bãrbaþii ºi femeile nu sunt elemente permutabile, sexul are un rost care depãºeºte plãcerea imediatã, societatea are nevoie de copii, copiii au nevoie de mame ºi de taþi, cãsãtoria este un cuvânt pentru modul în care ne unim, bãrbaþi ºi femei, pentru a face din viitor o realitate.

 Un material alcãtuit de Alianþa Familiilor din România. O asociaþie pentru familii adevãrate ºi puternice.

www.alianta-familiilor.ro www.homosexualitate.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer