Noi, toþi românii, purtãm în suflet ºi în gând, în lacrimã ºi-n glas, Moldova noastrã de peste Prut. Existã o genã româneascã a dorului de Bucovina, care ne umezeºte ochii de fiecare datã când auzim cântate versurile melodiei “Cântã cucul, batã-l vina, de rãsunã Bucovina”. Traian Bãsescu nu face excepþie, fiind dintre toþi preºedinþii României, cel care a ridicat cel mai mult problema Moldovei ºi a teritoriilor româneºti de dincolo de Prut.

Ei bine, gena recurentã moldoveneascã a ieºit ºi la Bãsescu, spontan precum Adevãrul ce grãieºte prin gura copiilor. ªi a ieºit grãbit-onomatopeic, ca o evocare a tãrâmurilor moldoveneºti strãbune, atunci când a înghiontit-o pe balaoacheºea ziaristã cãreia i-a smuls telefonul din mânã, adresându-i spumosul “þigancã împuþitã”.

Cãci satele Þiganca – din fosta plasã ªtefan cel Mare – actualmente raionul Cantemir (jud. Cahul) ºi Împuþita – din plasa Bolgrad (jud. Ismail), ale cãror nume îngemãnate au izvorât spontan de pe buzele prezidenþiale, nu sunt sudãlmi ci sunt expresia fulgurantã a obsesiei pentru pãmântul strãmoºesc rãpit în chip samavolnic de cãtre imperiul roºu de la rãsãrit.

Spun asta, pentru cã localitãþile amintite au o veche ºi bogatã încãrcãturã emoþionalã pentru toþi românii care îºi cunosc istoria. Spre exemplu, în satul Þiganca se aflã cel mai mare cimitir al soldaþilor români cãzuþi în cel de-al II-lea rãzboi mondial. Satul Împuþita nu este nici el mai puþin faimos, fiind probabil satul cel mai plimbat prin diferitele organizãri teritorial-statale care au bântuit zona respectivã. Împuþita este populat preponderent cu bulgari, care au fost când ai românilor, când ai ruºilor, când ai ucrainienilor.

Acum, cã dosarul „þiganca împuþitã” al lui Traian Bãsescu s-a redeschis în luna mai 2015, aºteptãm ca judecãtorii sã îi aprecieze nu atât gesturile cu caracter penal, cât patriotismul subconºtient de care a dat dovadã atunci când a gratulat-o pe ziarista respectivã cu duioºii termeni moldoveneºti.

Desigur, este loc de mai mult, cãci imaginaþia moldovenilor când vine vorba de localitãþi – nu are pereche. În Moldova existã douã sate semnificativ apropiate geografic: Traianul Nou ºi Bãºcãlia. Orice asemãrare cu realitatea din politica dâmboviþeanã este pur ºi simplu uluitoare.

cahul12

Unii ar putea obiecta cã harta de mai sus este din anii. 40 ºi cã unele lucruri s-au mai schimbat între timp. Greºit ! Este doar dovada mistico-religioasã cã Istoria l-a prevestit pe Traian Bãsescu, nimeni altul decât Noul Traian aflat în trigon perfect cu Þiganca ºi Bãscãlia.

Am zis !!! ªi din aceastã trilemã nu putem ieºi !

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer