Circulã ideea cã starea proastã a societãþii noastre nu se datoreazã neapãrat doar politicienilor corupþi, intereselor oculte sau cãluþilor de mare. Cãluþii de mare cred c-au fost învinuþi pe nedrept. Mizeria în care trãim – în virtutea ideii mai sus amintite – se datoreazã delãsãrii pe care o încurajãm prin acþiunile noastre ca popor. Dãm sau luãm ºpagã, dam bacºiºuri chelnerilor sau taximetriºtilor, aruncãm gunoaie pe jos, încercãm cu orice ocazie sã evitãm munca ºi sã câºtigãm un ban nemuncit, nu suntem atenþi la nevoile aproapelui nostru, trãdãm purtarea civicã de fiecare datã când din fricã ne e mai comod sã nu luãm poziþie dacã vedem un hoþ de buzunare, ne lãsãm purtaþi de mânie, suntem delãsãtori ºi leneºi, depravaþi, ne culcãm pe-o ureche cu orice ocazie, într-un cuvânt bãtându-ne joc de viaþa noastrã pe termen lung pentru comoditatea clipei. Puþini sunt cei care acþionând pozitiv au vizibilitate media. În presã se promoveazã non-valori pe principiul audienþei. Eu personal astãzi vã pun la vânzare pe tarabã cãcãreze ale fundãturilor mondiale. Vã cer sã cumpãraþi, prin clicul pe pagina mea, informaþii despre scursuri ale societãþii. Aleg ca titlul sã conþinã cuvântul „homosexuali” în loc de „poponari” cum prefer sã-i numesc, din cauza celor 3 vizualizãri în plus pe care le-aº putea cãpãta în urma scormonirilor prin motoarele de cãutare. Rar gãsim un post de radio sau vreo foaie ce adunã doar ºtiri pozitive cu oameni drepþi, fapte filantropice autentice, acte de curaj împotriva ruºinii de a lua poziþie când cineva considerã cã se face o nedreptate. Nu scriu acest articol cu intenþia de a face reclamã, dar navigând pe internet am dat peste o ºtire care mi-a amintit de conceptul de lup condus de oaie. „Mister gay Europa se întruneºte la Braºov în perioada 12-17 aprilie 2011”. Nici un pãrinte nu doreºte copilului sãu sã priveascã în perioada inocenþei manifestãri poponare. Un tatã sau o mamã doreºte copilului sãu o viaþã sãnãtoasã care sã furnizeze bucuria bãtrâneþilor lor: nepoþii. Inclusiv un tatã sau o mamã iresponsabilã, care au fãcut din ‘greºealã’ un plod, n-ar dori ca progenitura lor sã fie de orientare sexualã inversã. Logic gândind prin prisma selecþiei naturale ne dãm seama cã poponarii n-au viitor, dar contrar tuturor manifestelor sociale, ortodoxe, sau chiar pur ºi simplu pornite din simþul de autoapãrare, oficialitãþile ce ne reprezintã dau câºtig de cauzã desfrânaþilor, putregãind ºi mai tare sistemul. N-avem agriculturã, nici industrie sau turism, n-avem protecþie socialã, nu ne protejãm þãranii, muncitorii sau prestatorii de servicii, dar în schimb dracii împieliþaþi se întâlnesc la convenþii cu aprobarea noastrã. Profesorii pierd o treime din salariu în timp ce pârþarii primesc fonduri sã se organizeze ºi sã câºtige teren în legislaþiile statelor tradiþionaliste. Dãm jos icoanele din clase, ne stricãm plugurile, ne vindem boii, dãm la fier vechi fabricile, ne facem autostrãzile cu americani sau francezi, în timp ce privim relaxaþi paradele bãrbaþilor ce-ºi ascund poponeþele cu pene roz. Sâmbãta 16 aprilie, împreunã cu câþiva prieteni voi participa la acþiunea organizatã de Noua Dreaptã din Bucureºti în Braºov, ca un simplu semn de atitudine româneascã luatã responsabil împotriva spurcãrii naþiunii noastre. Vreau sã mã aflu pe acea parte a baricadei din care voi fi arestat de jandarmi ce sunt de acord cu mine, dar forþaþi de împrejurãri, ºefi ºi legi, mã vor izola ºi-mi vor cere informaþii. Mai mult decât cã sunt român-ortodox n-am ce sã le explic. Credinþa cea dreaptã nu mã lasã sã tolerez idolatria ci mã împinge sã apãr adevãrul. Sindicatele nu mai conving. Ne lãsãm conduºi de tot soiul de personaje care ne promit orice pentru încã o zi de conducere. Lupul din noi s-a lãsat pãcãlit de oaia ºmecherã ºi corectã politic, democraticã. Românul este un lup! Românul a luat permanent barda în mânã ºi s-a luptat pentru pãmântul ºi credinþa sa. Dacã ne concentrãm pe conservarea tradiþiilor ºi valorilor tradiþional-creºtine vom reuºi sã ne schimbãm înapoi lâna de oaie pe blana de lup. Dimitrie Cantemir ºi Constantin Brâncoveanu nu s-au jertfit ca noi sã stãm cu mâna-n poalã! Cine are urechi de auzit sã asculte. Doritorilor, pentru informaþii despre acþiunea din Braºov, vã rog sa-mi lãsaþi un mail la adresa: flamuraverde@gmail.com Sursa: Blogul FlamuraVerde]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer