Sinele cuantificat – ideea care va revoluþiona medicinaGalerie foto (7)

În ultimii ani a început sã se contureze o nouã idee, ce promite sã transforme în mod radical medicina: „sinele cuantificat”. Iniþiatã de câþiva pasionaþi, teoria sinelui cuantificat reprezintã aplicarea metodei ºtiinþifice asupra sinelui prin evaluarea propriei persoane cu ajutorul unui set de indicatori. Valorile rezultate se pot modifica oricând în urma schimbãrilor din viaþa persoanei, ceea ce lasã loc speranþei pentru o viaþã mai bunã. Ideea sinelui cuantificat îi pasiona pe puþini cândva, însã astãzi are potenþialul de a schimba radical medicina.
Ce este sinele cuantificat?
Pe mãsurã ce tot mai multe dispozitive folosite de oameni depãºesc tehnologia analogicã, devenind digitale ºi fiind dotate cu tot mai mulþi senzori, ele acumuleazã cantitãþi semnificative de date despre noi. Cu timpul, aceste date pot oferi o imagine unicã despre noi înºine, nealteratã de subiectivism, permiþându-ne sã ne înþelegem mai bine ºi sã observãm în mod ºtiinþific modul în care diferite elemente din viaþa noastrã ne influenþeazã starea. Ideea „sinelui cuantificat” („quantified self” în limba englezã) a fost lansatã de câþiva cercetãtori care au dorit sã aplice metoda ºtiinþificã asupra propriilor vieþi, mãsurând diferitele variabile pentru a se înþelege mai bine. În ultima vreme, tot mai multe dispozitive accesibile populaþiei permit extinderea acestei iniþiative, transformând „sinele cuantificat” într-o idee bunã de aplicat pe scarã largã. Unul dintre pasionaþii „sinelui cuantificat”, Kevin Kelly, explicã ideea din spatele acestei filozofii: „Schimbarea realã a indivizilor vine prin autocunoaºtere – cunoaºterea corpului, a minþii ºi a spiritului. Mulþi cautã aceastã autocunoaºtere ºi aleg diverse cãi pentru a o obþine. Totuºi, existã o cale prea puþin urmatã: cea raþionalã. Noi credem cã, dacã un lucru nu este mãsurat, nu poate fi îmbunãtãþit. Astfel, þelul nostru este sã obþinem cât mai multe instrumente ce ne permit o evaluare obiectivã a propriilor persoane. Susþinem orice instrument ce ne ajutã sã ne înþelegem corpul ºi mintea mai bine, permiþându-ne astfel sã înþelegem rolul oamenilor pe Pãmânt”. Chiar dacã noile tehnologii permit o mai bunã monitorizare a propriei persoane, ideea sinelui cuantificat nu este nouã. Benjamin Franklin a elaborat la vârsta de 20 de ani o listã de 13 virtuþi pe care o purta mereu cu el, notând atunci când încãlca una dintre ele. Datele pe care le strângea îl motivau sã fie un om mai bun, conºtientizarea greºelilor fiind primul pas. „Sinele cuantificat”, mai uºor de aplicat Primele persoane care au beneficiat de mãsurãtori ample ale performanþelor proprii au fost sportivii de top, ce aveau la dispoziþie un buget suficient de mare pentru a acoperi costul senzorilor ºi al specialiºtilor necesari pentru analizarea datelor. Pe mãsurã ce costul senzorilor ce permit evaluarea obiectivã a propriei persoane a scãzut, tot mai mulþi pasionaþi de tehnologie au aderat la procedeul mãsurãrii propriei persoane. De altfel, conceptul „sinelui cuantificat” a apãrut în California, în Silicon Valley, una dintre cele mai dezvoltate zone din lume din punct de vedere tehnologic. Antreprenorii care trãiesc în aceastã zonã, obiºnuiþi sã evalueze propriile companii, site-uri ºi aplicaþii pe baza datelor, au dorit sã aplice aceeaºi metodã asupra propriilor persoane. Fondatã în 2008, comunitatea „quantified self” a ajuns sã numere astãzi peste 5.000 de membri din 11 þãri. În ultimii ani, dezvoltarea tehnologicã a dus la integrarea a unui numãr tot mai mare de senzori în telefoanele mobile, numeroase companii dezvoltând aplicaþii dedicate care permit mãsurarea unui numãr foarte mare de variabile. De asemenea, costul tot mai mic al senzorilor a dus la apariþia unui numãr tot mai mare de produse destinate mãsurãrii propriei persoane. Un astfel de dispozitiv este FitBit Activity Tracker, ce mãsoarã cu ajutorul unui accelerometru ºi al unui altimetru toate activitãþile pe care o persoanã le desfãºoarã de-a lungul unei zile.  Tracker-ul oferã date despre numãrul de calorii consumate ºi despre calitatea somnului. De asemenea, el numãrã paºii ºi mãsoarã distanþa ºi altitudinea parcurse zilnic (pe scãri sau pe dealuri). Urmãrind acelaºi obiectiv, Nike a lansat de curând FuelBand, o brãþarã conþinând un accelerometru ce permite mãsurarea caloriilor consumate ºi a paºilor efectuaþi de-a lungul unei zile. „Cheia spre a face mai mult este a ºti mai mult”, argumenteazã Nike în clipul de prezentare a produsului, adoptând astfel viziunea fondatorilor „sinelui cuantificat”. Fiecare miºcare mãsuratã de FuelBand este interpretatã de un algoritm sofisticat, ce acordã un numãr de puncte (denumite Nike Fuel) în funcþie de efortul depus. Astfel, chiar dacã într-o zi purtãtorul a jucat fotbal ºi în alta a urcat mai des scãrile ºi a mers mai mult pe jos, efortul total va putea fi comparat cu ajutorul acestor puncte. Compania americanã Zeo a lansat o bentiþã specialã care mãsoarã activitatea cerebralã în timpul somnului, acumulând date despre calitatea somnului, timpul petrecut de utilizator în cele trei faze ale somnului (somn uºor, somn adânc ºi somn REM) ºi durata totalã de somn. Datele acumulate în timp permit purtãtorilor acestor bentiþe sã obþinã un somn mai odihnitor, prin identificarea factorilor ce îmbunãtãþesc sau înrãutãþesc calitatea acestuia. Parametrii fizici nu sunt singurele aspecte mãsurabile: compania americanã Cogito a creat un senzor care poate evalua starea de spirit a unui pacient analizând vocea acestuia. Altã companie, Affectiva, a conceput un dispozitiv care analizeazã starea emoþionalã a pacienþilor prin mãsurarea conductanþei pielii. Telefoanele mobile inteligente joacã un rol tot mai important în mãsurarea propriei persoane, numeroºii senzori înglobaþi într-un smartphone ºi faptul cã acesta este mai mereu la îndemânã fãcând din el un veritabil medic de buzunar. Una dintre aplicaþiile dezvoltate pentru smartphone-uri, Ginger.io, foloseºte douã tipuri de date pentru a cuantifica starea utilizatorului: datele pasive (generate automat de telefon) ºi cele active (rezultatele unui chestionar completat periodic de utilizator). Inventatorii acestei aplicaþii au descoperit cã pot anticipa momentul în care un utilizator se îmbolnãveºte înainte ca acesta sã-ºi dea seama, folosind doar datele pasive colectate de telefonul mobil. Creatorii Ginger.io spun cã aceastã aplicaþie poate fi de folos persoanelor ce suferã de afecþiuni cronice, fiind posibil ca ele sau persoanele care le îngrijesc sã primeascã o notificare ce permite administrarea tratamentului la timp. O altã inovaþie ce implicã folosirea unui smartphone vine din partea AliveCor, o companie americanã. Aceasta a conceput un senzor care se poate ataºa pe spatele unui smartphone, transformându-l într-un stetoscop capabil de a genera o electrocardiogramã. Astfel, telefonul mobil devine un monitor cardiac personal. Viitorul sinelui cuantificat: transformarea radicalã a medicinei Toate aceste inovaþii ce permit mãsurarea propriei persoane ºi identificarea aspectelor de îmbunãtãþit preconizeazã revoluþionarea medicinei, urmând ca acest domeniu sã devinã mult mai personalizat decât este astãzi. Eric Topol, autorul cãrþii „The Creative Destruction of Medicine”, crede cã medicina va fi transformatã în scurt timp de convergenþa mai multor factori: dispozitivele mobile digitale, reþelele sociale ºi progresul medicinei în domenii precum biosenzorii, genetica ºi imagistica. Rezultatul? Medicina va înceta sã se mai adreseze unei populaþii, devenind o ºtiinþã adresatã individului. „Astãzi putem secvenþia ADN-ul unui om, avem la dispoziþie biosenzori care pot mãsura fiecare element fiziologic al corpului, de la presiunea sângelui la undele cerebrale ºi putem obþine imagini digitale ale oricãrei pãrþi anatomice. Aceste instrumente oferã o imagine extraordinar de detaliatã asupra fiecãrei persoane, lucru care era de neimaginat acum doar câþiva ani”, afirmã Topol.  „Astãzi putem obþine regulat date despre sãnãtatea fiecãrei persoane, pe care le putem urmãri de-a lungul întregii vieþi. Spre exemplu, putem documenta cantitatea totalã de radiaþie la care este expusã fiecare persoanã în timpul radiografiilor”, adaugã Topol. Doctorul Topol afirmã cã posibilitatea de a ne mãsura diferiþi parametri fiziologici în timp real va duce la modificarea comportamentului nostru. „Acum existã dispozitive ce ne permit sã observãm în timp real, pe ecranul telefonului mobil, nivelul glucozei din sânge. Vãzând constant valoarea glicemiei, ne vom întreba ºi ne vom rãspunde singuri «Chiar vreau sã mãnânc aceastã bucatã de prãjiturã? Nu, pentru cã nu vreau sã-mi stresez pancreasul”. Þinând cont de faptul cã în acest moment sunt folosite în lume mai multe telefoane mobile decât toalete sau periuþe de dinþi, potenþialul acestor dispozitive de a ne transforma sãnãtatea este imens, susþine Topol. În urmãtorii ani urmeazã sã fie investiþi tot mai mulþi bani în tehnologiile ce faciliteazã „cuantificarea sinelui”. DARPA, agenþia de cercetare a Armatei SUA, a anunþat de curând cã doreºte sã conceapã un senzor implantabil care sã ofere în timp real date despre hormonii de stres (cortizol) ºi despre substanþele care indicã prezenþa unei inflamaþii (precum histamina). Acesta ar oferi date utile despre sãnãtatea soldaþilor, permiþând superiorilor sã observe în timp real efectele antrenamentelor asupra acestora ºi sã identifice persoanele potrivite pentru sarcinile mai stresante. Miniaturizarea senzorilor ºi rãspândirea lor în tot mai multe obiecte (fenomen ce va da naºtere „Internetului lucrurilor”) va permite obþinerea a tot mai multe date despre propriile persoane.  Fizicianul Michio Kaku, unul dintre cei mai cunoscuþi cercetãtori din SUA, crede cã în maxim douã decenii vom putea detecta cancerul prin senzorii integraþi în vasul de toaletã. William Gibson, un celebru autor american, a devenit faimos pentru aforismul „viitorul este deja aici – doar cã nu este distribuit în mod egal”. Acesta pare sã fie valabil ºi în cazul „sinelui cuantificat”. Astfel, dacã astãzi mãsurarea personalã este doar pasiunea câtorva mii de oameni ce doresc sã îºi îmbunãtãþeascã viaþa, acest concept promite sã se extindã constant în urmãtorii ani, transformând medicina într-o ºtiinþã mai exactã ºi totodatã mai personalã, ce ne va permite sã identificãm afecþiunile în timp util ºi sã reacþionãm prompt. sursa: descopera.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer