Cum sã vã distrugeþi practic copilul: De mic, sã nu-i refuzaþi nimic. Daþi-i tot ce doreºte, tot ce cere, mai cu seamã atunci când stãruie cu încãpãþânare ºi plânge. Astfel va creºte ºi va crede cã ceilalþi îi sunt datori mereu ºi întru toate, cã are doar drepturi. Când începe sã înjure ºi sã spunã nerozii, dumneavoastrã sã râdeþi. Astfel îi veþi da de înþeles cã este foarte deºtept. Sã nu-i spuneþi niciodatã: „Asta-i rãu!” Aºa spun doar cei de modã veche, cu mentalitãþi depãºite ºi înguºti la minte. Când, mai târziu, va întâmpina greutãþi în viaþa sa ºi va suferi, atunci va fi convins cu desãvârºire cã societatea îl nedreptãþeºte. Strângeþi dumneavoastrã în urma lui tot ce lasã aruncat ici ºi colo: cãrþi, haine, încãlþãminte… Nu care cumva sã-i spuneþi vreodatã: „Strânge-þi lucrurile. Pune-le la locul lor”. Astfel va avea certitudinea cã mama este sclava lui ºi cã pentru toate sunt ceilalþi întotdeauna rãspunzãtori. Lãsaþi-l sã vadã orice (mai ales la televizor) ºi sã citeascã orice, fãrã sã-l îndrumaþi niciodatã. Copilul dumneavoastrã este supradotat ºi ºtie sã discearnã! În acest fel, instruirea ºi educaþia lui va avea o gamã mai largã ºi mai variatã. Nu-i daþi vreo îndrumare duhovniceascã. Luaþi în zeflemea ºi în batjocurã înaintea lui credinþa, Biserica, preoþii ºi pe cei ce îi urmeazã. Când copilul va creºte, „va alege singur”. Daþi-i bani de buzunar cu nemiluita, ca sã nu se simtã inferior celorlalþi ºi „sã fie în lipsã, aºa cum aþi fost dumneavoastrã”. Când va creºte, va fi convins cã valoarea omului o dã banul, indiferent de cum a fost obþinut. Nu-i spuneþi niciodatã: „Fã asta!” sau „Nu face asta!”, cãci aºa îl constrângeþi, nu-i respectaþi libertatea ºi personalitatea. Ba chiar se poate sã-i cauzaþi ºi traume sufleteºti! Când va creºte, va crede cã viaþa înseamnã doar sã porunceºti, niciodatã sã asculþi. Certaþi-vã, vorbiþi-vã urât unul cu celãlalt, în faþa lui, fãrã pic de ruºine (nu vã neliniºtiþi, astfel nu-i veþi provoca… traume sufleteºti!). Mai târziu, când se va cãsãtori, îi va pãrea firesc sã facã la fel. Când începe sã se încurce în mrejele plãcerilor trupeºti, dumneavoastrã sã închideþi ochii. Nu-i spuneþi nimic. Nu-l povãþuiþi. Nu-l sâcâiþi cu sfaturile dumneavoastrã. Lãsaþi-l sã se tãvãleascã în mocirla curviei, de vreme ce „asta-i ceva normal”. Sã-i þineþi întotdeauna partea înaintea profesorilor ºi vecinilor. Sã nu credeþi niciodatã cã „îngeraºul” dumneavoastrã poate sã facã lucruri de ruºine ºi probleme. Ocãrâþi-i pe aceia care, prieteneºte ºi bine-intenþionaþi, vã aduc la cunoºtinþã ceva în legãturã cu asta. Sunt… clevetitori ºi invidioºi.

***

Când veþi merge la secþia de poliþie, unde l-au dus pentru cã a furat sau a luat droguri, sã strigaþi tare, de faþã cu toþi, cã este un nemernic ºi o lichea, un golan; cã v-aþi jertfit pentru binele lui, dar n-aþi reuºit niciodatã sã-l cuminþiþi. Astfel veþi ieºi cu obrazul curat. PREGÃTIÞI-VÃ PENTRU O VIAÞÃ PLINÃ DE SUFERINÞÃ ªI DE REMUªCÃRI. O VEÞI AVEA…

Episcopul Irineu al Ekaterinburgului – Mamã, ai grijã! (Editura Sfintei Mãnãstiri Paraklitu2007)

 Material apãrut în nr. 27 din “Familia Ortodoxã” Comentariu saccsiv:    Ar mai fi de adaugat: Sa-i explicati ca sodomia, sexul oral si intreruperea sarcinii sunt firesti. Sa-l bateti la cap ca nu-i roman, ci cetatean al planetei. Sa nu ratati nici un vaccin. Cand e mai marisor, sa-l supravegheati ca nu cumva sa asculte vreo teorie a conspiratiei. Puneti-l inca de mic sa asculte cele mai de succes melodii ale diverselor genuri muzicale. Exclus cea bisericeasca. Din biblioteca sa sa nu lipseasca lucrarile marilor scriitori iluminati de lumina masonica. Astfel va deveni omul de tip nou … Cititi va rog si: Sfinti si mari duhovnici despre EDUCATIA ORTODOXA A COPIILOR. Ce face insa SISTEMUL?]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer