Pentru legionari, simpatizanțși familiile acestora, punem la dispoziție conținutul proiectului legii de modificare a OUG 31/2002, prin care manifestãrile cu caracter legionar urmeazã sã fie interzise sub pedeapsa cu închisoarea. _________________________________ Parlamentul României Camera Deputaþilor Grupul Parlamentar al Partidului Naþional Liberal fax: (021)414 10 72; telefon: (021)414 10 70  Cãtre, Biroul Permanent al Senatului, În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului ºi al art. 74 alin. 4 din Constituþia României, republicatã, vã înaintez, în vederea dezbaterii ºi adoptãrii, propunerea legislativã pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, însoþitã de expunerea de motive. Initiatori: Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL EXPUNERE DE MOTIVE 1.      Descrierea situatiei actuale În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanþa de urgenþã nr. 31/2002 privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infraþiuni contra pãcii ºi omenirii. Aºa cum se menþiona la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanþei, “împiedicarea proliferãrii manifestãrilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit ºi constituie o preocupare constantã a comunitãþii internaþionale, atât la nivelul organismelor europene ºi internaþionale, cât ºi la nivelul legislaþiilor naþionale. Prevenirea ºi combaterea incitãrii la urã naþionalã, rasialã sau religioasã corespund cerinþelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în acelaºi timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului ºi xenofobiei Ordonanþa de ugenþã nr.31/2002 a fost aprobatã, cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 107/2006. Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanþã au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea ºi completarea Codului Penal, precum ºi pentru modificarea ºi completarea altor legi. Din experienþa de pânã acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestãrile menþionate prin adrese, solicitãri sau reclamaþii (plângeri) depuse la Parchet de cãtre diverse entitãþi, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidenþa acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încã din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretãri ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiþii se impune o clarã definire a “Holocaustului pe teritoriul României”. Neajunsul textului în vigoare este cã, deºi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaþioniºtii de astãzi gãsesc scãpãri prin faptul cã teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadã de guvernele istorice. Prin urmare, considerãm cã introducerea unei noi definiþii este de naturã sã înlãture atât neajunsurile juridice, cât ºi sã îndrepte un adevãr istoric constând în aceea cã doar guvernele de la acea datã se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 ºi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman ºi nici asupra generaþiilor ce au urmat perioadei în cauzã. în România, fascismul a luat denumirea de Miºcarea legionarã sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcþionat pânã în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Þarã). Dupã decembrie 1989, miºcãri, asociaþii sau partide politice ºi-au revendicat ideologia legionarã ºi desfãºoarã în spaþiul public acþiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridicã a demonstrat cã neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referã la riscurile ce le poate produce extrema dreaptã identificatã numai ca fascism, faciliteazã promovarea imaginii Miºcãrii legionare ca miºcare naþionalistã diferitã de fascism. Astfel, miºcarea legionarã nu ar intra sub incidenþa unor reglementãri limitative pentru extremismul de dreapta. în România, douã reglementãri statueazã specificul legionarismului ca parte din familia miºcãrilor fasciste: 1.  Legea 51/1991 privind siguranþa naþionalã a României, menþioneazã la art 3 lit h), acþiuni de inspiraþie legionarã printre ameninþãri la adresa siguranþei naþionale: “h) iniþierea, organizarea, sãvârºirea sau sprijinirea în orice mod a acþiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistã, fascistã, legionarã sau de orice altã naturã, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formã unitatea ºi integritatea teritorialã a României, precum ºi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “ 2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptatã de înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie- Secþia I Civilã, în care se afirmã cã “miºcarea legionarã a fost în esenþã, organizaþie de tip paramilitar terorist, de orientare naþionalist fascistã, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, ºi antisemit. ” Tot din practicã a rezultat necesitatea incriminãrii unor fapte sãvârºite de persoane juridice în concordanþã cu cele stabilite de Codul penal în vigoare. 2.  Schimbãri preconizate Prin proiectul de act normativ se propune: -completarea titlului ordonanþei de urgenþã în sensul cã aceasta se referã ºi la “combaterea infracþiunilor”, nu doar la interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii ca pânã în prezent; -interzicerea ºi a faptelor, ºi nu doar a organizaþiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob; –     includerea între faptele, simbolurile ºi organizaþiile interzise ºi a celor cu caracter legionar; –     introducerea definiþiei datã “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta sã includã “persecuþia sistematicã ºi anihilarea evreilor sprijinitã de autoritãþile ºi instituþiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944” –   circumstanþierea faptelor care nu constituie infracþiune în sensul prevãzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacã sunt sãvârºite în interesul artei sau ºtiinþei, cercetãrii ori educaþiei numai dacã acest interes este exprimat în sensul protecþiei drepturilor omului ºi a valorilor fundamentale ocrotite, precum ºi în respectul adevãrului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetatã sãvârºirea de alte infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, crime de rãzboi sau crime contra umanitãþii. –   Reformularea art. 5 din lege astfel încât sã intre sub incidenþa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de rãzboi sau crime contra umanitãþii, cât ºi fapta de a promova în public, idei, concepþii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe; –   introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte sãvârºite de o persoanã juridicã, ºi anume: a)   rãspândirea, vânzarea sau confecþionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe precum ºi deþinerea, în vederea rãspândirii a unor astfel de simboluri b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe. c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii sau desfãºurarea în public a unei activitãþi temporare sau permanente, în scopul promovãrii ideilor, concepþiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia Aceste fapte nu constituie infracþiuni dacã sunt sãvârºite în interesul artei sau ºtiinþei cercetãrii ori educaþiei ºi interesul este exprimat în sensul protecþiei drepturilor omului ºi a valorilor fundamentale ocrotite, precum ºi în respectul adevãrului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate sãvârºirea de alte infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, crime de rãzboi sau crime contra umanitãþii. în cazul infracþiunilor sãvârºite de persoana juridicã, urmãrirea penalã se efectueazã, în mod obligatoriu, de cãtre procuror. De asemenea se propune introducerea unei dispoziþii finale potrivit cãreia “dispoziþiile prezentei legi se completeazã dupã caz cu dispoziþiile Codului Penal ºi Codului de Procedurã Penalã, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societãþile comerciale, republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare cu Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare”. în acest context trebuie sã menþionãm faptul cã Europa cunoaºte, în aceste zile, o recrudescenþã a miºcãrilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puþine ori, liniºtea socialã. Totodatã, zilele acestea, România comemoreazã Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnã, încã odatã, la o reflecþie asupra tragediei ºi atrocitãþilor prin care a trecut poporul evreu, ºi la gãsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii ºi dispreþului faþã de fiinþa umanã. Menþionãm faptul cã, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naþional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Faþã de cele prezentate vã supunem spre dezbatere ºi adoptare aceastã iniþiativã legislativã care – suntem convinºi – va beneficia de sprijinul instituþiilor statului cu atribuþii în domeniu, iar clasa politicã, indiferent de apartenenþa doctrinarã se va alãtura acestui demers. PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAÞILOR   – SENATUL LEGE pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii Parlamentul adoptã prezenta lege. ART. I – Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, publicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 107/2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã: 1.    Titlul ordonanþei de urgenþã se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: ” Ordonanþã de urgenþã privind combaterea infracþiunilor ºi interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii”. 2.    Articolul 1 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: “Art.l – Pentru prevenirea ºi combaterea incitãrii la ura naþionalã, rasialã sau religioasã, la discriminare ºi la sãvârºirea de infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, prezenta ordonanþã de urgenþã reglementeazã interzicerea organizaþiilor, simbolurilor ºi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii”. 3.    La articolul 2, literele a) ºi b) se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins: ” a) prin organizaþie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înþelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îºi desfãºoarã activitatea temporar sau permanent, în scopul promovãrii ideilor, concepþiilor sau doctrinelor fasciste, legionare. rasiste sau xenofobe, precum ura ºi violenþa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase ºi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenþã pentru schimbarea ordinii constituþionale sau a instituþiilor democratice, naþionalismul extremist. în aceastã categorie pot fi incluse organizaþiile cu sau fãrã personalitate juridicã, partidele ºi miºcãrile politice, asociaþiile ºi fundaþiile, societãþile comerciale, precum ºi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinþele prevãzute la prezenta literã; b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înþelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum ºi orice alte asemenea însemne, care promoveazã ideile, concepþiile sau doctrinele prevãzute la lit. a)” 4.   La articolul 2, dupã lit. d) de se introduce o nouã literã, litera d1), care va avea urmãtorul cuprins: ” d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înþelege persecuþia sistematicã ºi anihilarea evreilor sprijinitã de autoritãþile ºi instituþiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 – 1944.” 5.   La articolul 3, alineatele (1) ºi (2) se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins: ” (1) Constituirea unei organizaþii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseºte cu închisoare de la 3 la 15 ani ºi interzicerea unor drepturi. (2)       Cu aceeaºi pedeapsã se sancþioneazã ºi aderarea la o organizaþie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum ºi sprijinirea sub orice formã a unei organizaþii având acest caracter”. 6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) ºi (3) se modificã ºi vor avea urmãtorul cuprins: “(1) Confecþionarea, vânzarea, rãspândirea, precum ºi deþinerea în vederea rãspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani ºi interzicerea unor drepturi.” “(2) Cu aceeaºi pedeapsã se sancþioneazã ºi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.” ” (3) Nu constituie infracþiune fapta prevãzutã la alin.(l) sau (2), dacã este sãvârºitã în interesul artei sau ºtiinþei, cercetãrii ori educaþiei ºi interesul este exprimat în sensul protecþiei drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale ale omului ºi al prevenirii ºi combaterii incitãrii la urã naþionalã, rasialã sau religioasã, la discriminare ºi la sãvârºirea de infracþiuni contra pãcii ºi omenirii. “ ” Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii , crime de rãzboi sau crime contra umanitãþii, precum ºi fapta de a promova, în public, idei, concepþii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanþã de urgenþã, se pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani ºi interzicerea unor drepturi”. 8.    Articolul 6 se modificã ºi se completeazã ºi va avea urmãtorul cuprins: „Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, aºa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã. (2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanitãþii ºi a crimelor de rãzboi, astfel cum sunt definite în dreptul internaþional, în Statutul Curþii Penale Internaþionale ºi în Carta Tribunalului Militar Internaþional înfiinþat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, ºi recunoscute ca atare printr-o hotãrâre definitivã a Curþii Penale Internaþionale, a Tribunalului Militar Internaþional înfiinþat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaþional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaþional pentru Ruanda sau a oricãrui alt tribunal penal internaþional înfiinþat prin instrumente internaþionale relevante ºi a cãror competenþã este recunoscutã de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendã.” (3)  Sãvârºirea faptelor prevãzute la alin (1) ªi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracþiune ªi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.” 9.    Dupã articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu urmãtorul cuprins: “Art. 71 – (1) Constituie infracþiuni ºi se sancþioneazã conform art. 531 ºi 532 Codul Penal coroborate cu dispoziþiile prevãzute de Capitolul IV1 (art. 711 – 71[1][1][1] Codul Penal) urmãtoarele fapte sãvârºite de o persoanã juridicã: a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii sau desfãºurarea în public a unei activitãþi, temporare sau permanente, în scopul promovãrii ideilor, concepþiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe; (2) în cazul infracþiunilor sãvârºite de persoana juridicã, urmãrirea penalã se efectueazã, in mod obligatoriu, de cãtre procuror.” 10.Articolul 12 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: ” Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menþinerea în locuri publice, cu excepþia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plãci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de sãvârºirea infracþiunilor contra pãcii ºi omenirii.” 11.    Dupã capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 – Dispoziþii finale ºi tranzitorii, cu urmãtorul cuprins: ” Capitolul IV1 – Dispoziþii finale ºi tranzitorii – Dispoziþiile articolului 71, dupã intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplicã în conformitate cu articolele 136 ºi 138 din Codul Penal ºi se completeazã, dupã caz, cu dispoziþiile Codului de Procedurã Penalã, cu Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Orice dispoziþii contrare se abrogã.” ART. II – Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob ºi a promovãrii cultului persoanelor vinovate de sãvârºirea unor infracþiuni contra pãcii ºi omenirii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã numerotare. Orice dispoziþii contrare se abrogã. sursa: apologeticum]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer