comentariu rapcea.ro: subscriu in totalitate la cele de mai jos. Roxana, daca e, mergem impreuna la puscarie strigand: CRIN ANTONESCU, ESTI O MIZERIE ! Terminase cu toate angajamentele electorale de îndeplinit. Crin Antonescu. De-aia a anunþat colegul lui, George Scutaru, cã e coiniþiator al unui exces de zel lamentabil. Anume, iniþiativa legislativã în regim de urgenþã! privind modificarea OUG 31/2002. Ea în sine e o mizerie prosteascã adoptatã din cauza faptului cã a vorbit gura fãrã Ion Iliescu, preºedintele de atunci al României, când s-a ridicat din baie ºi s-a apucat sã nege cã a fost holucaust în România. N-o fi fost, dar taci, ca preºedinte al României, dacã nu vrei sã-þi bagi þara sub piciorul batjocurii mondiale. ªi al ºantajului perpetuu. :evil: Dupã declaraþia cu pricina, Ion Iliescu a fost nevoit sã-ºi punã cenuºã-n cap ºi sã expunã România unor umilinþe de nedescris, printre care þintuirea la stâlpul infamiei în “Muzeul Holocaustului”, unde Elie Wiesel a numãrat ºi pentru Bucureºti faptele atribuite Budapestei, mai precis, regimului Horthy – chestia-asta îl enerva foarte tare pe Corneliu Coposu. Deci, Wiesel le-a numãrat de douã ori ºi a recunoscut asta cu cinism, declarând, rânjind, cã are dreptul. ªi cã ei au dreptul orice. Aºa cum ºi Ariel Sharon înainte sã ajungã pe aparate a declarat cã Washingtonul e la discreþia Israelului, fiindcã ei deþin finanþa, banca federalã, alintatã FED. La fel ºi România – de fapt, þara n-are nici o vinã, doar cã-i locuitã de jigodii care constituie clasa politicã ºi mafia economicã – s-a învãþat cã trebuie sã obþinã firman de la Washington pentru prezidenþie. Fals! Bãsescu a câºtigat fiindcã aºa a vrut sistemul securistic intern, care pe urmã s-a aliat cu cel internaþionalist ºi le-a demonstrat cã n-ar gãsi o slugã mai felaþionistã. Se pare cã, totuºi, s-au înºelat. Din moment ce chiar cel pe care îl salutam ca apãrãtor al demnitãþii naþionale, Crin Antonescu, face sluj. Incalificabil. :evil: Nu putea sã se abþinã? Sau þine sã-ºi alunge, definitiv, baza electoralã? Abia îºi revenise ºi nici n-am apucat sã salut propunerea de asearã privind organizarea unei reuniuni a USL cu ambasadorii strãini, cã a þinut sã-ºi dea cu tesla. I-o face Niels Schnecker pânã la urmã, îl bagã-n pãmânt: mai întâi cu legea uciderii cãþeilor în chinuri, pe urmã, cu puparea în cur a unui fals istoric antinaþional, anume cã România ar fi exterminat evrei. N-au gãsit ei un regim mai favorabil decât þara româneascã, asta e realitatea. A spus-o ºi ªova, pe când avea demnitate. Dupã care l-a trimis Ponta la Muzeul Holocaustului, sã se taie împrejur. Dupã tradiþia mamei lui. Care era la Paris în decembrie 1989, înainte de 16, pe când muritorul de rând nu mai avea voie nicãieri, decât cel mult, prin þarã – fiind ºi unii cu domiciliu obligatoriu chiar pe teritoriul scumpei noastre patrii socialiste. Ponta e de înþeles, e sângele, e apartenenþa. Dar Antonescu? :shock::evil: Înainte sã zic ce propune iniþiativa giratã de Crin Antonescu, sã vã depun mãrturie cã ºtiu personal cã raportul Wiesel contra României e o fraudã grosierã. Vã spun ce ºtiu, adicã, am fost inclusã acolo pe lista neagrã ºi acuzatã de “antisemitism” pe un motiv inventat, pe o mãsluire incalificabilã. Era o referire distorsionatã la un editorial al meu din “România liberã” ºi se susþinea cã aº fi susþinut ca evreii sã cadã în genunchi în faþa României ºi sã-ºi cearã iertare pentru regimul comunist pe care l-au adus pe tancurile sovietice. Ce-am scris eu, în realitate? Am salutat actul liderilor UDMR, în frunte cu preºedintele de atunci, Domokos Geza, de a merge la Sinagoga centralã ºi de a înghenuchia pe treptele ei în faþa Rabinului ªef ca sã-ºi cearã iertare pentru holocaust, act prin care, totodatã, exonerau România, dat fiind Diktatul de la Viena. ªi am adãugat cã exemplul liderilor UDMR – despre care am precizat cã personal, n-au nici o vinã, dar îºi asumã vina istoricã – s-ar cuveni urmat de cãtre liderii comunitãþii evreieºti din România care, adicã, ar fi decent sã-ºi cearã iertare pentru regimul comunist adus pe tancurile sovietice. Cã ei l-au adus. ªi l-au impus. ªi au patronat cea mai atroce represiune din lagãrul comunist. Tot Corneliu Coposu avea obiceiul sã-i scuze pe românii executanþi ai atrocitãþilor, ºi sã-i acuze pe strãinii de neam ºi þarã care le-au comandat. :evil: Era Corneliu Coposu, a fost odatã, unic ºi irepetabil. :( Incriminarea mea – o tânãrã jurnalistã din România postcomunistã -, alãturi de a altora, chiar personalitãþi din acea perioadã, era o dovadã cã Raportul Wiesel ºi-a excedat grav obiectivul declarat, adicã, demonstraþia cã a fost holocaust în România, transformatã într-un cap de acuzare la adresa românilor, anume, cã ar fi funciarmente “antisemiþi”. :evil: Deci, Crin vrea acum sã aspreascã acea fraudã de ordonanþã, în regim de urgenþã. Ce dacã mor oameni, cãþei, sunt o mulþime de prioritãþi?! Urgent e sã-i pupe-n cur pe cei despre care îºi face iluzia cã îl vor face preºedinte al României. Acum e chiar terminat, Niels se poate felicita. O sã-l mai voteze Elie Wiesel ºi fantoma pactului Ribbentrop-Molotov. Mai ales cã e ºi istoric. ªi ce vrea iniþiativa incalificabilã? De exemplu, sã merg la puºcãrie pentru articolu-ãsta. Cu agravanta cã îl iubesc pe RADU GYR, care e un poet genial, un poet creºtin, un fost deþinut politic. ªi cu agravata cã refuz sã neg sau mãcar sã ascund cã au fost legionari martiri care, adicã ºi-au riscat viaþa în puºcãriile comuniste ca sã-ºi salveze camarazii de suferinþã, indiferent de apartenenþa lor politicã, de convingerile lor sau de motivul pentru care se aflau acolo. ªi cu agravanta supremã a mãrturiei multor foºti deþinuþi politici cã au fost legionari care au salvat evrei deºi puteau muri în locul lor. Legea lui Crin l-ar bãga la puºcãrie pe Coposu. Deci, sã mã bage Crin la puºcãrie, vreau dovezi pentru holocaust. Cel puþin pentru cel din România. Cã amendamentele lui Crin te condamnã dacã “minimalizezi holocaustul”. Expresie care vã daþi seama ce plajã de abuzuri favorizeazã. Eu îi propun lui Crin Antonescu sã reintroducã pedeapsa cu moartea. Strict pentru asta. Singura ºansã a liderului liberal e ca George Scutaru sã-ºi dea demisia din PNL ºi sã declare public cã a avansat o iniþiativã legislativã la care l-a asociat în mod avuziv pe preºedintele partidului. Altfel, Crin Antonescu nu va fi niciodatã preºedintele României. Nu-i vorba cã nu l-aº mai vota eu. Sã fim serioºi, nu pierde doar un vot. :( P.S. “Legea lui Crin” mã bagã la puºcãrie pentru opinia cã Radu Ioanid e o jigodie, unul dintre cei mai scârboºi urâtori ai României, chiar dacã aduc argumente, de fapt, nici n-aº avea acest drept, tot aºa cum Tribunalul Poporului condamna fãrã judecatã “duºmanii poporului”.  “Legea lui Crin” mã mai bagã la puºcãrie ºi pentru simplul fapt cã am pe blog o categorie numitã Þigãnie. Dacã aº mai fuma, aº face schimb de þigãri cu Mãdãlin Voicu. Printre gratii. Liberalism înseamnã sã am dreptul nelimitat la opinie, deci, la conºtiinþã, aºa cum prevedea Constituþia regalã a României. O mulþime neagã holocaustul roºu ºi nu doar cã nu sunt incriminaþi, ci sunt chiar aplaudaþi. Chiar candidaþi la Premiul Nobel pentru Pace, cum e Putin – ºi dacã l-a luat frauda Obama, de ce nu l-ar lua ºi el? Uau, deja sunt condamnatã pe viaþã, cã dacã m-am luat de Obama e rasism. :mrgreen: Revin, dacã mergi la originea holocaustului roºu, dai de autorii raportului Wiesel. Asta e realitatea. ªi de-aia niciodatã nu va fi procesul comunismului. sursa: roxana iordache]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer