Guvernul USL, printr-o instituþie din subordinea directã a primului ministru, Victor Viorel Ponta Naumovici, cere unei autoritãþi locale – Primãria Târgu Ocna, prin adresa Nr. 600/8.11.2012, retragerea titlului de cetãțean de onoare, acordat de cãtre Consiliul Local Târgu Ocna fostului deținut politic Valeriu Gafencu, un personaj cu totul aparte, considerat de cãtre istoricii care au studiat regimul totalitar din România drept una dintre cele mai emblematice figuri ale istoriei întemniþaþilor politici din þarã ºi nu numai.
Prin Hotãrârea nr. 17 din data de 10.02.2009, Consiliul Local al oraºului Târgu Ocna, Judeþul Bacãu, a acordat titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului Târgu Ocna, post mortem, lui Valeriu Gafencu, sfântul închisorilor comuniste.Nicolae Steinhardt, evreu creºtinat în închisoare ºi devenit monah la mãnãstirea Rohia îl denumeºte pe martirul Valeriu Gafencu, drept “Sfânt al închisorilor” (în cartea “Jurnalul Fericirii”). În data de 24 ianuarie 2013 s-au împlinit 92 de ani de la naºterea lui Valeriu Gafencu iar în data de 16 februarie 2013, este comemorat la Târgu Ocna printr-un parastas sãvârºit la Biserica Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena ºi închinarea la Troiþa ridicatã în cimitirul unde au fost îngropate cele peste 120 de victime ale comunismului cãzute în temniþã din Târgu Ocnã. Ca în fiecare an, manifestarea este sprijinitã de Asociaþia Prezent, de familia lui Valeriu Gafencu ºi de foºtii deþinuþi politici care au împãrtãºit acelaºi crez românesc. În semn de maximã batjocurã faþã de comemorarea fostului deþinut politic, martir al poporului român, acum, Guvernul Ponta vrea sã-i desfiinþeze memoria sfântului închisorilor ucis de bestiile bolºevice ºi cere primãriei anularea hotãrârii din 2009. Într-o adresã emisã de organul orwelian al lui Ponta se cere primarului oraºului Tg. Ocna, ªtefan ªilochi, sã i se retragã calitatea de cetãþean de onoare al oraºului Târgu Ocna sfântului închisorilor comuniste. Se invoca Legea nr 51/1991 privind siguranþa naþionalã ºi se pretinde cã Valeriu Gafencu ar fi fost condamnat în 1941 (elev la vremea aceea!) pentru “activitate într-o organizaþie fascistã”. Documentul ce poarta antetul Guvernului României reprezintã o mostrã de sofism tembel ºi inepþie cum rar s-a vãzut. Selectam doar câteva pasaje pentru a înþelege toatã lumea ce logicã strâmbã guverneazã în România. “Având în vedere cã Valeriu Gafencu a fost membru al unei organizaþii fasciste, fapt pentru care a fost condamnat de douã ori de cãtre statul român ºi faptul cã nu a fost condamnat la închisoare de cãtre regimul comunist, considerãm cã acordarea titlului de cetãþean de onoare reprezintã recunoaºterea ºi încurajarea moralã a imaginii unei persoane care a militat pentru valori ºi principii incompatibile cu valorile democraþiei”. ªeful Institutului Wiesel, el însuºi evreu, susþine sentinþele regimul Antonescu Alexandru Florian, evreul care conduce institutul lui Ponta, urmaº al unui komisar bolºevic, Radu Florian, se asociazã unei sentinþe militare ordonate de mareºalul Antonescu, ba mai mult o ºi aprobã, iar în altã parte a stupefiantului document susþine cã Valeriu Gafencu nu a fost condamnat de regimul comunist, instalat (ºi) de tatãl sãu Radu Florian, ci cã a stat prin puºcarii aºa, de capul sãu, cã nu avea ce face pe-acasã. Culmea, Valeriu Gafencu a sfârºit în puºcãrie salvându-i viaþa unui evreu, Richard Wurbrand. Grav bolnav, Valeriu Gafencu a cedat colegului sãu de suferinþã medicamentele care-i puteau salva viaþa. Citãm din mãrturiile celor care i-au fost colegi de puºcãrie lui Valeriu Gafencu: ”un deþinut al lagãrului Tg Ocna, Victor Leonida Stratan, care-l iubea ºi-l admira pe Valeriu Gafencu, a obþinut printr-o intervenþie specialã de la familie un pachet cu streptomicinã. Deoarece starea lui era ceva mai bunã, a venit cu medicamentele la Valeriu, fericit cã îi poate salva viaþa. Acesta le-a primit, dar a doua zi l-a înºtiinþat pe Stratan cã a hotãrât sã le dãruiascã pastorului Wurmbrand, spunând cã salvarea lui ar însemna mult pentru dezvoltarea creºtinãtãþii, fiind o personalitate recunoscutã, cu relaþii internaþionale ºi o mare putere de influenþã. Deºi Stratan s-a supãrat, medicamentele au fost folosite de pastorul Wurmbrand, a cãrui viaþã a fost astfel salvatã prin devotamentul ºi jertfã de sine a studentului Valeriu Gafencu”. Sacrificiul suprem al creºtinului în beneficiul unui evreu este batjocorit de un alt evreu, urmaº al unui agent al unui regim criminal, cã asta a fost tatãl lui Alexandru Florian, actualul amploaiat al lui Victor Ponta. Atâta ipocrizie ºi cinism n-am mai întâlnit niciodatã. Acelaºi Alexadru Florian spumegã la adresa mareºalului Antonescu, despre care susþine de asemenea cã a fost condamnat de cãtre autoritãþile statului român de “crime de rãzboi” – deºi cei care l-au ucis pe Antonescu erau sovietici ºi komisari din stirpea tatãlui sãu. Ba îi convine ba nu-i convine Antonescu, acestui penibil apologet al logicii ºchioape. Solicitarea adresatã de Guvernul Ponta autoritãþilor locale din Tg. Ocna este nulã de drept A aºeza însã efigia statului român, a Guvernului României pe un text de asemenea stupiditate ºi rea voinþa este însã cu atât mai grav cu cât induce ºi ameninþãri la adresa autoritãþilor locale. Adresã a fost transmisã Primãriei Târgu Ocna de Institutul Național pentru Studiul Holocaustului în România “Ellie Wiesel”, instituþie guvernamentalã care prin OUG nr. 16/08.05.2012 a fost trecutã în subordinea directã a lui Victor Viorel Ponta. Pânã la aceastã datã prin hotãrârea nr.902 din 4 august 2005 semnatã de premierul Tariceanu Institutul era desemnat drept instituþie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în subordinea Ministerului Culturii ºi Cultelor. Ponta ºi-a subordonat anul trecut Institutul Holocaustului iar acum institutul este finanþat din subvenþii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. În vara lui 2012, o altã hotãrâre de guvern a conferit institutului atribuþia legalã de a propune parlamentului legi sau modificãri ale legislaþiei existente. Conform Notei de Fundamentare la Hotãrârea Guvernului nr. 563/2012 privind unele mãsuri pentru organizarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Secretariatului de Stat pentru Culte – “Institutul Naþional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, instituþie publicã finanþatã din venituri proprii ºi din subvenþii acordate de la bugetul de stat, aflatã în subordinea Ministerului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, trece în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, potrivit dispoziþiilor art. VII pct.3 din OuG nr. 16/2012.” Aºadar directorul institutului, Alexandru Florian, odrasla unui cunoscut ºi odios ticãlos bolºevic apropiat de Ion Ilici Iliescu, criminalul cu mâinile roºii de sânge, are rang de înalt funcþionar guvernamental iar martirul închisorilor comuniste, Valeriu Gafencu, nu mai are dreptul nici mãcar la pomenire. Foarte instructiv debutul activitãþii acestui guvern interesant, care sprijinã aberaþiile propagandei homosexuale ºi pedofile, chestiune despre care am scris zilele trecute. Însã pãduchioºii funcþionari guvernamentali care au adresat primãriei Târgu Ocna cererea abominabilã habar n-au de lege. Consiliul Local conferã titlurile de cetãþean de onoare ºi tot acesta poate stabili condiþiile în care se poate retrage, în conformitate cu art. 36 alin. 8 din Legea 215/2001. Degeaba se cere primãriei sã retragã titlul, fiindcã oricum nu poate sã o facã. Primarul nu conduce ºedinþele, doar le convoacã; ºedinþele sunt conduse de un consilier local ales ca preºedinte de ºedinþa pt maxim 3 luni; cât despre propunerea venitã din partea Guvernului ºi a Institutului subordonat Ellie Wiesel, aceasta chiar dacã exista e doar facultativa, adicã Consiliul Local nu e obligat sã þinã cont de ea. Prin urmare nu numai cã este abuziva ºi neîntemeiata solicitarea retragerea titlului de cetãțean de onoare, acordat de cãtre Consiliul Local Târgu Ocna fostului deținut politic Valeriu Gafencu, ci ºi idioatã. Reacþia foºtilor deþinuþi politici în frunte cu arhimandritul Justin Parvu Replica societãþii civile, a organizaþiilor foºtilor deþinuþi politici, în frunte cu pãrintele Justin Parvu de la mãnãstirea Petru Voda faþã de actul de demenþã al funcþionarilor orwellieni ai Guvernului Ponta a venit neîntârziat. Un mare numãr de foºti deþinuþi politici ºi organizaþii ale memoriei lagãrelor comuniste au protestat public. În petiþie se arata urmãtoarele: “(…) Apartenența lui Valeriu Gafencu la Frãțiile de Cruce și Mișcarea Legionarã nu poate fi consideratã ca apartenențã la organizații fasciste în primul rând datoritã neacceptãrii de cãtre aceste organizații a definirii lor ca fasciste, În plus, este de notorietate faptul cã Tribunalul de la Nurnberg, instanțã penalã internaționalã care a judecat crimele de rãzboi și crimele împotriva umanitãții comise de Țãrile aderente ale Axei Berlin-Roma și colaboratorii acestora, a scos de sub orice acuzare încã din timpul anchetei preliminare Mișcarea Legionarã. Unul din argumentele autoritãților penale internaþionale de exonerare a Mișcãrii legionare de participare la crime împotriva umanitãții, a fost tocmai acela cã, între 1941 și 1944, legionarii refugiați în Reich au fost deținuți în lagãrele naziste ca prizonieri politici, alãturi de alte categorii aflate în dizgrația hitleriștilor, precum evreii, polonezi ș.a.. Faptul cã Mișcarea Legionarã nu a avut un caracter fascist a fost confirmat și dupã 1990 de mai multe instanțe românești care au acordat foștilor deținuți politici condamnați pentru activitate legionarã drepturile cuvenite conform DL 118/1990. Faptul cã Valeriu Gafencu “nu a fost niciodatã condamnat la închisoare de cãtre regimul comunist”, așa cum se exprimã reprezentanții Guvernului Ponta, nu îi poate anula acestuia nici statutul de fost deținut politic și nici incontestabilele fapte de sfințenie, comportamentul sãu de martir al închisorilor comuniste. Acordarea post-mortem lui Valeriu Gafencu a titlului de cetãțean de onoare al orașului Târgu Ocna, s-a fãcut nu pentru apartenența sa la o miºcare politicã, ci pentru comportamentul lui excepțional fațã de semenii sãi din închisoare, mergând pânã acolo încât și-a iertat sincer torționarii care l-au dus la moarte.” Sursa: http://www.curentul.ro/2013/index.php/2013020682864/Actualitate/Sfantul-inchisorilor-Valeriu-Gafencu-batjocorit-de-Guvernul-Ponta.htm
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer