În Raportul Ministerului dumneavoastrã referitor la respectul libertãþilor religioase la nivel internaþional ºi în particular în þara mea, este folosit numele meu ºi sunt descrise acþiunile ºi cuvintele mele fãrã sã mi se fi acordat nicio ºansã sã explic cum stau de fapt lucrurile. Ca cetãþean al lumii ºi locuitor al acestei planete, mã simt obligat sã-mi exprim protestul, pentru cã în mod evident prin modul în care sunt construite respectivele Rapoarte ale Ministerului Dvs. se încalcã Drepturile Omului ºi în esenþã Constituþia SUA, þarã pe care au întemeiat-o Pãrinþii Naþiunii dumneavoastrã pe valorile universale nãscute în þara mea, ºi anume pe libertate, democraþie ºi respectul faþã de persoana umanã. Din moment ce sunteþi un politician cu experienþã ºi o persoanã cu o contribuþie majorã în marea dumneavoastrã þarã, cunoaºteþi cu siguranþã cã în statele de drept este inacceptabilã condamnarea cuiva fãrã a i se da posibilitatea sã se apere, ca ºi încãlcarea principiului judecãtoresc universal: „Sã nu-þi emiþi sentinþa asupra niciunui caz fãrã ca mai înainte sã asculþi ambele pãrþi”. Prin urmare, îmi exprim puternicul protest cã, fãrã a fi fost întrebat despre ce am spus cu adevãrat sau despre ce s-a întâmplat de fapt, sunt literalmente acuzat pe plan internaþional cã sunt – chipurile – un fundamentalist ºi cã am încãlcat – chipurile – drepturile semenilor mei. Dacã Serviciile Ministerului dumneavoastrã ar fi avut amabilitatea ºi conºtiinciozitatea de a mã întreba înainte de a mã acuza despre ce se întâmplã în realitate în cazurile menþionate, le-aº fi informat cã m-am adresat în scris Arhiepiscopului romano-catolicilor din Atena, d-l Nikolaos Foskolos ºi l-am rugat ca  exact în acelaºi mod în care se procedeazã la ªcoala romano-catolicã „Sfântul Pavel” din Pireu sã se procedeze ºi în ªcoala romano-catolicã „Jean D’ Arc” din Pireu, adicã aghiazma ce se oficiazã la începutul anului ºcolar, [aghiazmã] care pentru Biserica Ortodoxã constituie un act  sacramental [misteriologic] la început de nou an ºcolar sã fie binecuvântatã pentru elevii ortodocºi ai ºcolii de un preot ortodox, iar pentru elevii romano-catolici (care – semnalãm! – constituie o minoritate în aceastã ºcoalã) de cãtre un preot romano-catolic, dat fiind cã conºtiinþa de sine ortodoxã ºi Dreptul Canonic interzic rugãciunea în  comun cu eterodocºii ºi cu persoane cu care nu existã comuniune sacramentalã. Cu toate acestea, Arhiepiscopul romano-catolicilor nu a binevoit sã ne dea niciun rãspuns ºi, prin urmare, ca sã protejez conºtiinþa de sine a elevilor ortodocºi din aceastã ºcoalã, ca Episcop ºi Pãstor al lor am apelat la procedura prevãzutã de Lege înaintea autoritãþilor judecãtoreºti competente. Prin urmare, ce altceva aº fi putut face pentru a mã opune atitudinii intransigente ºi obsesiei încãpãþânate pe practicarea diminuãrii conºtiinþei de sine ortodoxe? Existã, dupã pãrerea dumneavoastrã, ceva inadmisibil în  poziþia mea? Concluzia justificatã care se deduce este cã Raportul a fost pãrtinitor în ceea ce mã priveºte din moment ce nu au fost cunoscute faptele reale ºi a fost ignorat cu desãvârºire comportamentul Arhiepiscopului romano-catolic. Combinarea neargumentatã ºi nedemonstratã – din Raport – a convingerilor mele cu exprimãri antisemitice constituie o denaturare directã a cuvintelor mele ºi o totalã calomnie la adresa mea, pentru cã niciodatã nu m-am exprimat împotriva Naþiunii Evreieºti, pe care o respect la fel de mult ca pe orice altã Naþiune de pe Pãmânt; cu toate acestea eu doar citez reacþiile dinamice ale evreilor ortodocºi împotriva denaturãrii Iudaismului ºi a devierii de la concepþia teistã asupra vieþii la un sistem apocrif bazat pe învãþãtura ocultã a Kabbalei, care constituie perpetuarea Luciferismului ºi a practicilor de magie neagrã.  Aºadar, niciodatã nu am formulat idei ºi gânduri antisemite, dar ca Episcop ortodox – aºa cum aveam dreptul – am tâlcuit Profeþiile din Vechiul Testament ºi, în special, pe cele ale Profetului Daniel ºi ale Profetului Isaia, ºi am demonstrat cã mult  aºteptatul Mesia a venit în lume în persoana Domnului Iisus Hristos ºi cã cel care este aºteptat de iudaism sã vinã (ºi pregãtesc reconstruirea Celui de-al treilea Templu al lui Solomon ºi simbolurile ceremoniale ºi cultice – cum se poate vedea pe Internet) nu este altul decât cel la care se face trimitere în Apocalipsa Evanghelistului Ioan ca fiind Antihrist. În sfârºit, consideraþi fundamentalism ºi antisemitism realitatea evidentã ºi universalã cã sistemul bancar este una din activitãþile economice favorite ale  puternicului – în þara dumneavoastrã – lobby evreiesc? Puteþi sã ne informaþi cui aparþin cele trei instituþii financiare mondiale Moody’s Standard, Poor’s ºi Fitch?   Ne puteþi spune ce naþionalitate are fondatorul Comisiei Trilaterale? Ne puteþi informa asupra naþionalitãþii membrilor Lojei Bene Berith, care îºi are reºedinþa în Washington ºi care are filiale în toatã lumea, inclusiv în þara mea? Puteþi sã ne informaþi cine alcãtuieºte corpul guvernamental al aºa-numitului  – think tank – grup de experþi “Bildeberg Group”? Încheindu-mi scrisoarea, îmi doresc sincer ca pacea lui Dumnezeu ºi sentimentele de înþelegere ºi de toleranþã dintre oameni sã domine pe Pãmânt. Însã libertatea de conºtiinþã a fiecãruia este o valoare inviolabilã pe care suntem obligaþi sã o apãrãm chiar ºi cu preþul vieþii noastre ºi, cu siguranþã, justiþia impune respectarea drepturilor celor mai slabi ºi ale celor care nu au putere lumeascã.

Cu respect ºi rugãciuni,

+ Mitropolitul Serafim de Pireu

sursa traducerii: http://acvila30.ro

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer