Comentariu rapcea.ro: public direct cea de-a 3-a scrisoare primitã de la ashramiºtii MISA, cu menþiunea cã pe cea de-a doua nu am publicat-o din raþiuni… pe care raþiunea nu le cunoaºte, cum spunea Voltaire. Fãrã prea multã introducere, iatã savuroasa scrisoare primitã:  La prima mare întâlnire facultativ/obligatorie a tuturor ashramiºtilor din cea mai mare ºcoalã din galaxie, ce a avut loc marþi 17 septembrie 2013 între orele 12.30 (dar a început la 13) ºi 17.30 (noroc cã au început activitãþile cã altfel ne þinea Neacºu pînã a doua zi!), mulþi dintre colegi au reuºit sã se strecoare încet încet, aparent neobservaþi, spre o gurã de aer neviciatã de manipulãrile lingvistice ale savantului Neacºu Cristian. ªedinþa a avut loc la Pipera, în sala mare de curs, ºi a început cu anunþul fãcut de Neacºu cum cã toatã lumea este obligatã sã participe la aceastã ºedinþã. În acest ton prietenesc/tovãrãºesc de ºedinþã PCR, s-a dat citire primei noastre scrisori, în întregime, dupã care a fost comentatã ºi s-a dat citire ºi replicii de pe yogaesoteric. Întreaga ºedinþã a fost filmatã atât din fundul sãlii cât ºi din faþã, pentru ca reacþiile participanþilor sã poatã fi ulterior analizate cu atenþie, pentru a se descoperi „cîrtiþele trãdãtoare” care îndrãznesc sã conteste epoca de aur ºi luminã din ashramurile MISA. Dupã ce s-a dat citire scrisorii noastre, la fiecare pasaj incriminator aceasta a fost comentatã îndelung de Cristi Neacºu, într-un mod manipulator, cu întrebãri de genul: – Nu-i aºa cã se minte când se spune cã mâncarea nu este suficientã ?! ªi s-a votat: Cine considerã cã mâncarea este bunã ºi suficientã, sã ridice mâna sus ! Cine considerã cã este insuficientã, sã ridice mâna ! ªi cine se abþine !? Totul a fost o mare vrãjealã, cãci au fost prea puþini aceia care au avut curajul (sau inconºtienþa!) sã ridice mâna mãcar la abþineri ! Chiar dacã Neacºu ne-a asigurat cã nu e rãzbunãtor, ceea ce toatã lumea ºtie cã este, mulþimea nu s-a lãsat prostitã de îmbierile lui mieroase, cã „sã avem verticalitate ºi sã zicem ce gândim”, ºtiind cã nu o sã aibã o viaþã uºoarã dupã aceea. De remarcat lingãul de Ionuþ Panã, care a avut vreo douã intervenþii acide la adresa lui Mihai Rapcea, pe care l-a catalogat (ca un bun prieten ce afirmã cã îi este) drept un decãzut spiritual. Tot de remarcat este ºi curajul unuia dintre karma-yoghinii de la tipografie, care l-a atenþionat pe Dan, ºeful tipografiei, sã se poarte mai uman cu oamenii pentru cã este prea tiranic, exact aºa cum am afirmat ºi noi în scrisoarea I. Cristi Neacºu a solicitat ca toþi cei care au karma-yoga mai mare de 6 ore pe zi sã ridice mâna – însã dupã ce plecase cam o treime din salã. Erau vreo 20-25 care aveau 8 ore pe zi. El a zis cã rãmân doar zece care nu au facilitãþi ºi cã o sã li se acorde într-un viitor apropiat, incert ºi nesigur, ceilalþi având facilitãþi de genul: douã sau trei banane sau portocale în plus pe sãptãmânã ºi o ciocolatã mare de Crãciun. În plus, ei au ºi un polonic mic de mâncare, la micul dejun. Totodatã, Neacºu a mai afirmat cã Grieg a spus ca cei cãrora hrana le este insuficientã, sã li se suplimenteze porþia ºi sã se facã o listã în acest sens (probabil o oalã de apã în plus la ciorbã, cum fãceau ºi mai demult când nu ajungea mâncarea !). Irina Vieru ºi Sergiu au mai pus probleme staborului yoghin, povestind situaþii deranjante, care probabil cã nu vor ajunge în filmarea oficialã ce va fi postatã pe MISATV (chiar ºi filmatã din spate). Irina s-a plâns cã iubitul ei nu a fost lãsat de cãtre ºefa lui de ashram sã dea examenele profesionale, la care plãtise ºi taxele, deoarece ºefa de ashram a considerat cã „acþiunea lui nu e integratã”. S-a mai pus în discuþie de cãtre cîþiva curajoºi în mod vag, problema lipsei asigurãrilor medicale ºi a cãrþii de muncã, despre care Neacºu a spus cã nu sunt necesare deoarece majoritatea românilor – în opinia lui – sunt încîntaþi sã munceascã la negru, pentru cã cîºtigã mai mulþi bani. Ce uitã el este însã cã majoritatea românilor au mãcar un salariu cît de cît, pe cînd noi nu avem nici un ban în mînã pentru munca prestatã. S-a afirmat de cãtre Neacºu cã pîinea de la porþie nu se mãnîncã ºi ea mucegãieºte, iar ea, fiind pãstratã în ashram în saci, cine vine în vizitã în ashram ºi vede sacii cu pîine mucegãitã, crede cã aia e pîinea de la porþie. Dar sunt situaþii în care oamenii nu primesc pîine absolut deloc în anumite zile, ºi atunci de foame cautã în sacul cu pîine veche ºi mucegãitã. S-a mai spus cã pîinea mucegãieºte pentru cã este fãrã E-uri, cã ea este suficientã, cã rãmîne în plus ºi se stricã. Ca o nostimadã, în ziua cu ºedinþa nu am avut pîine deloc la porþie, iar la prînz s-a dat doar o porþie micã iahnie de fasole ºi o ciorbã. Despre faptul cã noi am afirmat cã se dã curent electric în unele ashramuri doar 3 ore pe zi, Cristi Neacºu cu guriþa lui a spus cã nu este adevãrat, cã de fapt curent la prize este 7 ore pe zi – fapt ce constituie un mare triumf al Adevãrului! S-a „votat” ºi cu privire la pedepsele (lipsa lor  !) în cazul în care lipseºi de la ºedinþe sau îþi spui punctul de vedere deschis, ºi s-a votat ºi pentru munca de la tipografie, despre care s-a afirmat cã acolo e ca în rai ºi toatã lumea se poartã frumos cu tine, cînd se ºtie cît de mizerabili sunt ºefii de acolo ºi cît de mult streseazã ºi chinuiesc oamenii ca pe niºte sclavi. S-a vorbit ºi despre obligativitatea la mitinguri, care cicã n-ar fi chiar aºa de obligatorie, cã se stã „doar” o orã jumãtate (cînd de fapt se stãteau ºi 3 ore) ºi s-a luat în râs faptul cã unii ar fi fost sfãtuiþi sã facã consacrarea ca sã meargã pe blat cu tramvaiul, dar majoritatea celor din salã au schiþat un zîmbet amar. În concluzie, scrisoarea noastrã a avut succesul scontat, fiindcã faptele au dovedit cã am avut dreptate, aceasta putîndu-se observa inclusiv pe feþele unor participanþi la ºedinþã, care au început – în sfîrºit – sã gîndeascã.”]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer