Scrisoare deschisã a Federaþiei Organizaþiilor Ortodoxe Pro-vita din România adresatã  ministrului educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, ministrului muncii, familiei ºi protecþiei sociale, Guvernului României, Senatului ºi Camerei Deputaþilor, inspectorilor ºcolari, cadrelor didactice, directorilor de ºcoli, educatorilor, pãrinþilor ºi tuturor reprezentanþilor societãþii civile Federaþia Organizaþiilor Ortodoxe Pro-vita din România îºi exprimã dezacordul faþã de organizarea, în mai multe instituþii de învãþãmânt preuniversitar ºi universitar din Bucureºti, a unor acþiuni de familiarizare a tinerilor cu istoria minoritãþilor sexuale (LGBT Lesbiene-Gay-Bisexuali-Trans). Desfãºurate pe tot parcursul lunii februarie 2012 de cãtre organizaþia non-guvernamentalã ACCEPT, manifestãrile sunt gãzduite, printre altele, de „Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii”, „Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã” din cadrul Universitãþii Bucureºti, precum ºi de Colegiul Naþional Bilingv „George Coºbuc” din capitalã. Considerãm cã organizarea, în ºcolile din România, a unor astfel de activitãþi reprezintã un precedent deosebit de grav, cu atât mai mult cu cât învãþãmântul de stat este finanþat din banii tuturor pãrinþilor care nu doresc sã-ºi expunã copiii propagandei homosexualilor. Astãzi, fenomenul homosexualitãþii se rãspândeºte din ce în ce mai repede în rândul tinerilor, fie prin organizare unor manifestaþii publice care susþin cã acest pãcat strigãtor la cer este un „drept” al omului ce nu trebuie sã fie încãlcat, fie prin presiunile unor organizaþii de tipul „ACCEPT” care solicitã legalizarea cãsãtoriilor între persoane de acelaºi sex, precum ºi a adopþiilor în vederea întemeierii unei „familii”. Ce se întâmplã, însã, cu adevãrata familie, cea creºtinã, celula Bisericii? Aceasta este grav afectatã, cãci scopurile cãsãtoriei sunt total denaturate. În Vechiul Testament stã scris „sã nu te culci cu bãrbat ca ºi cu femeie; aceasta este spurcãciune”(Levitic 18, 22) ºi tot aici este prezentat cazul celor douã cetãþi Sodoma ºi Gomora care au pierit din cauza acestor pervertiri ale fãpturii umane (Fac. 19, 4-28). Pãcatul acesta poarta ºi numele de sodomie, dupã denumirea cetãþii în care a fost sãvârºit (Sodoma). De asemenea, în Noul Testament, mai precis în Epistola cãtre Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetele 26-27, avem precizatã clar pedeapsa pentru acest pãcat: „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocarã, cãci ºi femeile lor au schimbat fireasca rânduialã cu cea împotriva firii. Asemenea ºi bãrbaþii, lãsând rânduiala cea dupã fire a pãrþii femeieºti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alþii, bãrbaþi cu bãrbaþi, sãvârºind ruºinea ºi, luând în ei rãsplata cuvenitã rãtãcirii lor.” Conform doctrinei oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, „sodomia, adicã desfrâul împotriva firii, precumși impiedicarea cu științã a zãmislirii de prunci și lepãdarea lor” constituie pãcate de moarte (strigãtoare la cer, v. Învãțãturã de credințã creștin ortodoxã, 110;   http://www.patriarh.ro/Index/invatatura.php?capitol=306) Într-o þarã cu o populaþie majoritar ortodoxã, pãcatul homosexualitãþii a ajuns prilej de sãrbãtoare ºi dezbateri publice, ºi nu oriunde, ci în ºcoli ºi licee, sub ochii copiilor, pãrinþilor ºi dascãlilor noºtri. ªi, deºi se duc lupte grele pentru eliminarea orelor de religie din curricula ºcolarã (pe cine oare deranjeazã acestea?), pãcatul sodomiei este privit cu indulgenþã, de teama acuzaþiilor de discriminare. Ce informaþii li se inoculeazã tinerilor noºtri studenþi, aflaþi la vârsta când îºi pot întemeia o familie? Pentru ilustrare, iatã cum se intituleazã una dintre activitãþile susþinute pe data de 11 februarie, sub titulatura „Spiritualitate ºi sexualitate”, avându-i ca protagoniºti pe Maria Irod ºi Florin Buhuceanu: „Relaþia cu Dumnezeu e o piedicã pentru identitatea ta ca gay, lesbianã, bisexual/ã sau persoanã trangender? Este o oportunitate? E irelevant?”, în timp ce o altã activitate programatã pentru data de 23 februarie, la Facultatea de Sociologie, are ca temã „Cine (ne) defineºte familia?”. De asemenea, ziua de 27 februarie este rezervatã unei discuþii libere, cu tema Reflectarea persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane trans) în presa româneascã – „întâlnire la care sunt invitaþi sã participe jurnaliºti din presa scrisã, online, radioul ºi televiziunea publice.” (http://accept-romania.ro/luna-lgbt/)

Încãlcãri ale prevederilor legale

Art. 4, alin. 2 din Tratatul asupra Uniunii Europene impune promovarea valorilor unui stat membru drept componentã a identitãþii naþionale. Astfel, minoritãþilor sexuale nu le este permis sã încalce principiile educaþiei copiilor ºi tinerilor, consfinþite în dispoziþiile art. 43 ºi 44 din Legea nr. 272/2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului„Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bunã stare de sãnãtate pe care o pot atinge ºi de a beneficia de serviciile medicale ºi de recuperare necesare pentru asigurarea realizãrii efective a acestui drept” (art. 43)„Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sã le permitã dezvoltarea fizicã, mintalã, spiritualã, moralã ºi socialã” (art. 44). De asemenea, Legea nr. 272/2004 prevede obligaþii concertate pe care le au instituþiile publice ale statului, împreunã cu pãrinþii, privind dezvoltarea sãnãtoasã mentalã ºi fizicã a copilului. Aceste instituþii, definite de lege,  sunt: Administraþia publicã localã, Servicii judeþene de protecþia copilului, Biserica, Poliþia, Servicii Medicale. Acceptarea încãlcãrii din partea acestor instituþii a normelor care trebuie sã garanteze în primul rând sãnãtatea fizicã a copiilor noºtri constituie infracþiuni grave de perversiune sexualã (art. 201 Cod penal în vigoare în prezent) ºi corupþie sexualã (art. 202 Cod penal). Totodatã, Legea educaþiei naþionale prevede, la art. 7, alin. 1 cã “în unitãþile, în instituþiile de învãþãmânt ºi în toate spaþiile destinate educaþiei ºi formãrii profesionale sunt interzise activitãþile care încalcã normele de moralitate ºi orice activitãþi care pot pune în pericol sãnãtatea ºi integritatea fizicã sau psihicã a copiilor ºi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar ºi nedidactic.” Având în vedere cele expuse mai sus, solicitãm tuturor factorilor de rãspundere respectarea atentã a legilației în vigoare și interzicerea imediatã a susþinerii acestor activitãþi în spaþiile publice, mai cu seamã în unitãþile de învãþãmânt care sunt destinate formãrii caracterelor morale ºi nu experimentelor de pervertire satanicã a tinerilor!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer