• Aceastã invenþie este oportunitatea de-a investi în viitor, pentru cã aceasta este medicina viitorului.” – Dr. Emilian Dobrea
Despre impresionantele succese în domeniul medicinii secolului XXI ale doctorului Emilian Dobrea vom afla mai multe pe parcursul acestui interviu. Sã menþionãm numai pentru început cã doctorul Dobrea este de peste 20 de ani de zile medic consultant al multor spitale de prestigiu europene ºi de pe continentul nord-american, cã este specializat în Endocrinologie, Ginecologie, Medicinã de Biorezonanþã ºi Ambientalã, cã este colaborator asiduu la diverse institute de cercetare internaþionale, cã este invitat de onoare la multe conferinþe din Italia, Germania, Mexic, România º.a. Menþionãm cã a participat ca expert la multe programe de televiziune, în diverse þãri, unde subiectul medicinii progresive a fost abordat. Este consultant ºtiinþific ºi inventator a mai multor aparate prin care se cerceteazã, diagnosticheazã ºi se prescriu tratamente la diverse boli, pe bazã non-invazivã, geognosticã ºi holisticã. L-am rugat pe doctorul Dobrea sã ne acorde un interviu pentru a discuta mai amplu o invenþie de facturã internaþionalã, la care este co-creator, ºi cu ajutorul cãreia s-ar putea cerceta, diagnostica ºi trata pe sistem integrativ (holistic), foarte multe probleme de sãnãtate. Gabriel T. Gherasim: Stimate domnule doctor Dobrea, ce este “dispozitivul electronic medical utilizat în medicina de biorezonanþã” pe care l-aþi co-brevetat la nivel european în 2006? Dr. Emilian Dobrea: Practic este un “function generator”, adicã un generator de funcþii, cu douã canale care fac legãtura cu corpul uman, pânã la ºase circuite, care poate sã facã un diagnostic complet asupra prezenþei de micro-organisme în organism, în sensul de paraziþi, de viruºi, de micro-plasme ºi de nano-bacterii. Aparatul nu este un “function generator” pasiv; este un aparat care este activ, prin “bio-feedback”, stabilit prin legi de electro-fiziologie. Asta înseamnã cã existã un dialog între corp ºi maºinã, care face mãsurãtori de bio-rezonanþã, prin fereastra biologicã a fiecãrui organism în parte. Fiecare organism are o amprentã vibraþionalã, în care el existã. Aceste unde care variazã între 100 Hertz pânã la 700 de Kilohertz, fac ca micro-organismele sã vibreze într-o gamã de frecvenþe care sunt de 1.000 de ori mai joase decât vibraþiile celulelor umane. Deci asta ne permite, în mod non-invaziv, sã intrãm în corpul uman, folosind un anumit grafic pentru diagnostic, ºi sã manevrãm activitatea acestor micro-organisme înspre eliminarea lor din corpul uman. S-au fãcut în acest sens cercetãri numeroase, înspre codificarea acestor micro-organisme. Dat fiind cã multe din aceste micro-organisme servesc ca agenþi patogeni în corpul uman, rezultã cã identificarea ºi eliminarea acestora din organism duce ºi la eliminarea bolilor create de acestea. Se pot deci trata boli la oameni dupã diagnosticarea frecvenþionalã a micro-organismelor, prin niºte algoritmi pe bazã de unde pozitive speciale, care produc franje de interferenþã, creând un efect descoperit deja în anii ‘50 la San Diego, numit “electro-porosion”, aplicarea cãruia duce la dezintegrarea din organism a micro-organismelor nocive. Aceastã eliminare de micro-organisme nocive se face atât eficient, cât ºi fãrã efecte colaterale negative faþã de pacient, dupã cum a fost dovedit în numeroase rânduri prin experimente “double-blind”, unde nici persoanele testate, nici persoanele care administreazã testul nu cunosc când se fac diagnosticul ºi tratamentul prin metodele noastre, ºi când se fac sub placebo (grupul de control). Vorbim aici în special de micro-organismele mai greu de identificat ºi tratat din corp, cele mai insidioase ºi care merg dincolo de sistemul de secreþii. Vorbim de cele pentru care trebuie în metodele tradiþionale de fãcut biopsie pentru a le depista. Prin sistemul nostru non-invaziv, avem imediat posibilitatea de a le descoperi ºi diagnostica. Testul se poate face rapid, dupã care terapiile se pot face ºi cu antibiotice ulterior, dupã ce ºtii care este problema. Testele se mai pot face ºi pe bazã de anti-biogramã electronicã. De subliniat cã în cazul bacteriilor, a fungilor, existã deja produse care sã fie eficiente în tratament, însã pentru anumite virusuri, farmacologia prezentã nu poate sã ajungã la aceºtia ºi sã-i elimine în mod definitiv. Medicamentele pot sã ralenteze multiplicarea acestora, dar nu ºi sã-i dezintegreze. Aparatul co-brevetat de mine poate sã accelereze cercetãrile în micro-biologie ºi virusologie ca sã gãseascã soluþii contra acestor infecþii. Însã pentru aceasta trebuie de gãsit metode de co-interesare a celor în stare de a produce asemenea tratamente cu interesul lor de câºtig în minte, pentru cã altminterea, din pãcate, nu se va investi în gãsirea de soluþii la aceste maladii grave. G.G.: Cum ajutã invenþia dv. la însãnãtoºirea oamenilor? E.D.: Cu aceastã invenþie putem sã ne concentrãm atât la distrugerea micro-organismelor nocive la nivel microscopic, intracelular, cât ºi la detoxificarea corpului de metalele grele, care foarte des satureazã corpul în detrimentul sãnãtãþii omului. Deci se poate face ºi o depurare a corpului de aceste substanþe care sunt foarte dãunãtoare metabolismelor. Altfel, ele continuã sã blocheze producerea enzimelor ºi se creazã inflamaþii cronice. Din momentul în care se face un diagnostic individualizat ºi se creazã o terapie personalizatã, forþa mamei nature, poate sã restabileascã circuitele bio-cibernetice, în bio-comunicaþia celularã originarã a organismului, iar organismul reîncepe a se autoregula în mod armonios; în alte cuvinte, a se face sãnãtos. Încercãm sã tratãm CAUZA, nu simptomul problemei ºi prin asta reuºim sã evitãm ºi condiþia de iatrogenie din pacient, adicã a efectului vãtãmãtor derivând din cauza influxului de medicamente cu efecte colaterale grave pentru pacient, fie la nivel psihologic, fie la nivel fizic. Iatrogenia poate sã aducã ºi la o diagnosticare greºitã, cum ar fi în cazul bolii lui Lyme (Borrelia burgdorferi), unde este o ratã de diagnosticare greºitã la laboratoare pânã la 50%. Este necesar sã creãm o conºtiinþã sãnãtoasã despre aceste bio-tehnologii, precum cea prezentã în aceastã invenþie, unde diagnosticarea se poate face mult mai uºor ºi precis decât prin metodele pânã acum convenþionale. G.G.: Existã contraindicaþii de folosinþã a acestei maºini la pacienþi? E.D.: Nu este recomandatã în tratamentul persoanelor gravide, la cei care au “pacemaker” (defibrilator) ºi la cei care au anevrisme arteriale, datoritã faptului cã aceasta este o regulã pentru toate aparatele de electro-fiziologie. G.G.: Ce v-a motivat sã inventaþi acest aparat? E.D.: Era necesarã invenþia acestui aparat pentru cã pânã în prezent, pacientul depindea de laboratoare cu specializãri diverse, cum ar fi cele de parazitologie, virusologie, care studiazã micoplasme, micro-paraziþi º.a.m.d., pe când cu acest aparat, diagnosticarea se face în mod rapid, sigur ºi numai de la o singurã prezenþã. G.G.: Cine a fost inginerul Tomescu ºi de ce aþi decis sã conlucraþi cu el la aceastã invenþie? E.D.: Inginerul Tomescu a fost un mare geniu al aeronauticii româneºti, cotat în Who’s Who în România ca al doilea inventator ca importanþã dupã Henri Coandã, în aeronautica românã. A avut 14 brevete mondiale în aeronauticã. A creat Centrul de Comandã ºi Control al Traficului Aerian din România. O ultimã invenþie prezentatã la Monterey în 2006, înainte de decesul sãu prematur, a fost apreciatã de cãtre specialiºtii americani, ca una revoluþionarã. Datoritã faptului cã aveam nevoie de un inginer de excepþie care sã transpunã în sistemul Microsoft informaþiile descoperite de mine pentru medicina de bio-rezonanþã, l-am contactat pe acest inginer de aeronauticã sã conlucrãm la invenþie. Îmi trebuia un specialist sã creeze un soft ºi un hard, care prin bio-feedback, biorezonanþã ºi electro-fiziologie, sã facã un sistem ca ºi navigaþia aerianã. El a avut ideea genialã sã punã în aparat, un sistem de tele-medicinã, care existã în programul nostru, pentru transportul informaþiilor prin satelit. Asta permite sã se facã diagnosticarea pacientului de departe, chiar ºi în zone unde nu existã spitale. Se poate face cu ajutorul unui modem ºi cu accesul prin internet sau prin satelit. Datoritã faptului cã el a avut o bazã de cercetare ºi de producþie de aparate în România (care se numeºte S.C. Gemini Hardware S.R.L.), ne-a fost destul de uºor sã începem cercetarea noastrã ºi sã obþinem în scurt timp, rezultatele care au fost dupã aceea verificate în spitale. Am obþinut astfel certificatul european de folosire a maºinii pe corp uman.V G.G.: De ce aþi ales România ca punct de brevetare? E.D.: Pentru cã inginerul Tomescu avea baza de cercetare în România, ºi pentru cã am avut posibilitatea ca în anul 2006, datoritã ministrului Sãnãtãþii, Dr. Nicolãescu, sã ni se aprobe testele în spitale, atât din punct de vedere legal, cât ºi logistic ºi material. Fiind ºi eu român ºi dorind ca ºi inginerul Tomescu sã facem brevetul în Þara Româneascã, noi am decis sã brevetãm invenþia în România ºi sã îl testãm tot în România. Acum sunt interesat sã dãm amploare acestui nou-nãscut ºi doresc sã intrãm în contact cu cei interesaþi în domeniul bio-tehnologiei, care este teritoriul medicinei secolului XXI. G.G.: Care ar trebui sã fie aportul presei la amplificarea ºi la propagarea acestei invenþii de excepþie pânã la producþia ei în masã? E.D.: Datoritã faptului cã presa are o destul de mare putere de pãtrundere în conºtiinþa oamenilor, inclusiv a politicienilor ºi a investitorilor, ne trebuie atât sprijinul autoritãþilor administrative, cât ºi a unor investitori serioºi, care sã ne ajute sã creãm pe teritoriul României o bazã solidã, cu o ºcoalã de bio-rezonanþã puternicã, unde mai mulþi medici ºi alþi cercetãtori sã poatã cunoaºte aceste metode ºi sã participe la pornirea producþiei în masã a acestei invenþii atât de benefice pentru omenire. În acest an electoral, aduc aminte politicienilor, cu ajutorul presei, cã au o ºansã de a sprijini unul din proiectele care aduc mândrie ºcolii de medicinã româneºti, ºi investitorilor români, cã pot aduce profit atât lor, cât ºi naþiunii noastre, prin investirea într-un proiect de mare valoare. Sugerez ºi coordinatorilor de la Microsoft Vista Bucureºti sã fie interesaþi la un contact personal cu mine, sã le demonstrez posibilitãþile acestei tehnologii, pentru co-interesarea fundaþiei domnului Bill Gates, în rezultatele proiectelor de sãnãtate publicã cu care se ocupã, mai ales cã acest sistem este din domeniul bio-tehnologiei, cu Microsoft în medicinã ºi cu posibilitãþi de Microsoft în tele-medicinã. G.G.: Cum vã pot contacta politicienii ºi investitorii care sunt interesaþi în invenþia dumneavoastrã? E.D.: Poti contacta pe doamna Gela Tomescu, Gemini Hardware: itomescu@yahoo.com pentru subiecte de finanþare ºi tehnice, iar pe mine pentru subiecte medicale: dobrea@libero.it. G.G.: Ce planuri aveþi de viitor? E.D.: Dorinþa mea este sã creãm în România un foarte puternic Institut de Bio-rezonanþã, care sã poarte numele Doctorului Inginer Ion Tomescu, unde medici ºi terapeuþi români sã înveþe metodologia ºi sã aplice în spitale ºi la cabinetele lor, în cazistica pe care o au, fie diagnosticarea, fie tratarea pacienþilor, care sã ne lãrgeascã banca de date a rezultatelor avute deja statistic (evidence based medicine). Dupã aceea, doresc sã putem exporta aceastã ºtiinþã în afara României, menþinând însã baza în România. Gabriel T. Gherasim: Aþi mai avea vreun mesaj pentru cititorii noºtri? E.D.: Mulþumesc anticipat cititorilor pentru interesul acordat acestui subiect, care are de fapt de-a face ºi cu sãnãtatea noastrã, cât ºi a copiilor noºtri. Aceastã invenþie este oportunitatea de-a investi în viitor, pentru cã aceasta este medicina viitorului. G.G.: Mulþumim ºi noi pentru acordarea interviului ºi vã dorim mult succes, în toate activitãþile! Din brevetul de invenþie nr. 121800, citim: “Domeniul în care se foloseºte invenþia este domeniul medical, paraclinic, în laborator, pentru studii micro-biologice, ambientale, alimentare, clinic (atât în medicina umanã, cât ºi veterinarã), diagnostic ºi tratament”. Dr. Emilian Dobrea a colaborat în ultimii 8 ani cu mare frecvenþã în Clinica ºi Fundaþia Ana Aslan din Ciudad de Mexico, condusã de eminenta Dr. Maria Magdalena Ionescu, a participat ca invitat de onoare la numeroase cursuri ºi conferinþe, cum ar fi la Catedra de Igienã Ambientalã, Politecnico din Milano, la American Biologics, USA & Europe, din Lisabona, la Instituto Politecnico Nacional, Escuela Superior de Medicina, din Ciudad de Mexico, la Societa Italiana di Medicina Funzionale, din Milano, la German Institute for Psycho-Neuro-Immunology, din Berlin, la Centro Europeo Richerche Mediche Applicate, din Milano, la Universita Internazionale della Nuova Medicina, din Milano º.a. Interviu realizat de Gabriel Teodor Gherasim, New York
comentariu rapcea.ro: am avut ocazia sã îl cunosc personal pe dl. doctor Emilian Dobrea la Milano, în cabinetul sãu, unde mi-a și diagnosticat și tratat unele afecțiuni care nu sunt tratabile în România. A reușit performanța sã îmi “toace” parazitul Echinostoma Ilocanum aflat în toxila faringianã, laringe și paratiroidã, un citomegalovirus, aflat pe glosofaringian și pe nervul vag, precum și ceva gastrothylas elongatus aflat prin intestine. 
Omul reușește performanta de a VINDECA scleroza multiplã în plãci (amiotroficã), virusul papiloma și multe alte belele considerate de medicina modernã drept “incurabile”. Nu vrãjeli, ci chestii cu analize fãcute înainte și dupã. Mai trebuie sã spun cã omul a lucrat cu Hulda Clark în perioada 2004-2008, prin Mexic, la clinica acesteia, iar în prezent beneficiazã de ultimele cercetãri în domeniu ale lui Grigorij Grabovoj cu aparaturã fãcutã de Dieter Joshner în Germania, la Baden-Baden.
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer