Global Center of Ecological Research Firma Global Center of Ecological Research este un nume momentan necunoscut în peisajul românesc, însã (credem noi) nu pentru mult timp. În spatele acestei iniþiative se gãsesc douã nume importante în cercetarea româneascã de vârf: Prof. Univ. Dr. Godeanu Mãrioara, Prof. Univ. Dr. Godeanu Preda ºi inventivitatea ºi calitãþile de excepþional manager al celui de al treilea membru al echipei, domnul Cristian Daniel, „creierul” echipei. Prof. Univ. Dr. Godeanu Mãrioara este un nume foarte cunoscut în cercetarea româneascã. Peste 17 ani petrecuþi la catedrã, coautor la 30 de brevete de invenþii, autor a 5 volume de specialitate, deþinãtoare a Premiului Academiei Române „Emanoil Teodorescu”ºi a 25 de medalii de aur, 15 de argint ºi 9 de bronz la saloanele internaþionale ºi naþionale de inventicã. Pe parcursul activitãþii sale ºtiinþifice d-na dr. Godeanu Mãrioara a realizat cercetãri extinse în domeniul ecologiei aplicate ºi a conceput noi tehnologii de epurare cu ajutorul plantelor ºi instalaþiilor specifice de epurare. Însã d-na Godeanu Mãrioara este cunoscutã în þara noastrã în special prin activitãþiile ºtinþifice desfãºurate în cadrul celebrei piramide experimentale construitã de ea la Piteºti. În perioada 1986-1992 ea a coordonat acolo, o serie de cercetãri care vizau cunoaºterea tipurilor de energie determinate de efectul de piramidã asupra structurilor vii, a iniþiat primele cercetãri care vizau evidenþierea „memoriei apei” la plante ºi a realizat studii extinse asupra fenomenului de comunicare între diversele structuri vii. Celãlalt membru al comisiei ºtiinþifice al firmei Global Center of Ecological Research este domnul Prof. Univ. Dr. Godeanu Preda. Activitate ºtiinþificã? Peste 18 ani petrecuþi la catedrã, conducãtor al unui institut de cercetare, autor/coautor a 18 volume de specialitate ºi membru în 15 comisii ºi societãþi ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate. Cu o activitate extinsã în domeniul ecologiei aplicate, brevete legate de elaborarea unor tehnologii de epurare a apelor uzate, de protecþie a mediului ºi de reconstrucþie ecologicã, domnul dr. Godeanu Preda, expert al Academiei Române, este fondatorul unui domeniu nou ecologia aplicatã – cel al Ecotehniei. O nouã tehnologie Echipa Global Center of Ecological Research (GCER) ºi-a propus încã de la început un þel ambiþios. Conceperea unei tehnologii noi de construire ºi reabilitare a drumurilor, bazatã pe soluþii de polimeri, care sã fie perfect sigurã din punct de vedere ecologic, mult mai ieftinã decât procedurile de asfaltare utilizate pe scarã largã la ora actualã, cu costuri de întreþinere reduse ºi care sã ofere o garanþie de cel puþin 10 ani. Totul a început cu aproximativ un an în urmã, când echipa a început primele studii în vederea descoperirii unor soluþii eficiente. Au fost evaluate pe larg o serie de produse bazate pe soluþii de polimeri din strãinãtate, însã dupã testãri îndeungate, a devenit clar faptul cã produsele cele mai performante oferite de posibili parteneri strãini nu se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor. Într-un cuvânt, trebuia conceput ceva complet nou. A urmat o perioadã de tatonãri ºi de studii în laborator, urmatã de încercãri pe diverse tronsoane din þarã ºi în cele din urmã, produsul mult aºteptat ºi-a fãcut apariþia. Numit „MariVila Road Polimer“, produsul Global Center of Ecological Research se detaºeazã net de celelalte metode de realizare a drumurilor, prin avantajele sale. Despe ce este vorba mai exact? Este vorba în esenþã despre o soluþie de polimeri care combinatã cu un agregat specific, este aplicatã pe un tronson pregãtit anterior. Într-un interval de timp de maximum 10 ore , mixtura se solidificã, rezultând un drum superior din multe puncte de vedere asfaltãrii clasice. Care sunt avantajele acestui nou produs? 1) investiþii la 60% din valoarea unui drum asfaltat 2)   10 ani garanþie de la data finalizãrii. 3)   costuri de întreþinere cu 80% mai mici faþã e tehnologia cu asfalt 4)   produs sigur din punct de vedere ecologic Adicã, în traducere liberã, economii de sute de milioane de euro de la bugetul de stat (în cazul în care acest sistem ar fi folosit pe scarã largã pentru construirea ºi repararea drumurilor de la noi din þarã), imposibilitatea diverselor grupuri de interese de a mai „suge“ constant diverse sume de bani, deloc neglijabile, pentru a „repara“ mereu ºosele de-abia asfaltate (datoritã garanþiei de 10 ani ºi a costurilor de întreþinere mult reduse) ºi siguranþã în funcþionare, datoritã respectãrii riguroase a normelor ecologice. Pentru a putea trece la implementarea soluþiei create, GCER avea însã nevoie de un partener de încredere. Acesta a fost gãsit în persoana domnului Marin Mândrilã, patronul cunoscutei firme de construcþii Mari-Vila Com.SRL, firmã recunoscutã pe plan naþional ºi internaþional pentru calitatea lucrãrilor executate. Testãri Pentru a convinge pe deplin, erau necesare niºte testãri care sã ateste cã produsul grupului Mari-Vila Com&GCER se ridicã la cele mai înalte standarde de calitate de pe piaþa mondialã. Prin urmare, alegerea fireascã a fost SGS. SGS (Societe Generale de Surveillance) este la ora actualã liderul mondial în domeniul inspecþiei, verificãrii, testãrii ºi certificãrii. Recunoscutã la nivel mondial ca o compani a impus noi standarde de performanþã ºi calitate, SGS are peste 65000 de angajaþi, având peste 1000 de birouri în întreaga lume. Fiind înfinþatã în 1878 ºi având în prezent sediul central în Elveþia, SGS este totuºi destul de puþin cunoscutã în România, datoritã verificãrilor foarte exigente pe care le realizeazã ºi de care autoritãþile ºi firmele româneºti se cam feresc. În luna septembrie 2009, SGS a început testarea produsului Mari-Vila Com&GCER. Reprezentanþii SGS au prelevat probe de polimer, au realizat turnãri experimentale, au fãcut vizite la staþiile de sortare de la care grupul Mari-Vila Com&GCER îºi face aprovizionarea cu agregatele necesare (pentru a preleva probe) ºi au realizat o serie întreagã de teste (teste de rezistenþã la uzurã – prin rularea unor utilaje de construcþii cu ºenile cu o greutate de ºase tone – coeficient de frecare, grad de compactare, etc.). În final, reprezentanþii SGS au prelevat probe de laborator de pe diverse tronsoane experimentale finalizate ale grupului Mari-Vila Com&GCER. Rezultatul a fost binenþeles cel meritat. Verificãrile SGS au confirmat pe deplin calitatea produsului ºi muncii echipei multidisciplinare a echipei Mari-Vila Com&GCER. Astfel cã, la ora actualã, grupul Mari-Vila Com&GCER este unicul constructor de drumuri din România inspectat de SGS. Nici una dintre firmele de construcþii din þara noastrã care au încheiat contracte de miliarde de dolari pentru realizarea unor autostrãzi, nu au fost inspectate de SGS. Ne întrebãm de ce.. Deznodãmânt În prezent firma Mari-Vila Com în parteneriat cu Global Center of Ecological Research lucreazã la reabilitarea unor drumuri montane din zona Carpaticã. Deja produsul cuplului Mari-Vila Com&GCER este foarte cãutat, clienþii fiind atraºi (ºi pe bunã dreptate) de calitatea unor astfel de drumuri ecologice ºi de investiþia redusã necesarã pentru construcþia lor. Ultimele testãri efectuate au arãtat cã soluþia oferitã de grupul Mari-Vila Com&GCER poate fi aplicatã chiar ºi în condiþii meteo neprielnice. Mai exact, echipa Mari-Vila Com&GCER poate lucra liniºtitã chiar ºi pe ploaie. În plus, se fac deja cercetãri pentru un nou compus de polimeri care sã poatã fi aplicat ºi în condiþii de 00 Celsius. Ceea ce ni se pare însã ºi mai interesant este cã, în cadrul proiectelor deja realizate, echipa Mari-Vila Com&GCER a ajuns la performanþa de a putea realiza un tronson de aproape 5 km de drum pe zi, ceea ce spune foarte mult despre eficienþa acestei metode în raport cu învechita metodã a asfaltãrii. Ca ºi planuri de viitor, pentru anul 2010, grupul Mari-Vila Com – Global Center of Ecological Research preconizeazã finalizarea unei fabrici de productie de polimeri, dedicaþi construirii de drumuri ecologice, unitate ce va fi amplasatã pe teritoriul Romaniei. În plan secundar, se deruleazã deja un proiect de parteneriat româno-maghiar, prin deschiderea unei firme de cercetare-dezvoltare în Ungaria, sub patronaj Mari-Vila Com&GCER. Ca de obicei, inteligenþa romaneascã este mult mai apreciatã în afara þãrii… Date de contact: SC. Mari-Vila Com. Srl Drumul Gura Caliþei, Nr 34-38 Sector 3, Bucureºti Tel. 021-3452128/29/30 Fax. 021-3452211 email: contact@marivila.ro www.marivila.ro sursa: revista Nexus Romania – octombrie-decembrie 2009]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer