Preºedintele României, Klaus Johannis Subsemnaþii Lazarus Luis-Vicentiu, Calotã Nicolae, Tociu Mihai, ªtiolicã Florin, Matei Alexandru ºi Rapcea Mihai, în calitate de cetãþeni români ºi protestatari în cadrul manifestãrilor stradale din ultimele zile, rãspundem apelului la dialog lansat de domnia voastrã ºi ne exprimãm dorinþa de a fi primiþi în audienþã în vederea discutãrii unor revendicãri concrete care sunt de naturã sã conducã la atingerea scopului ce animã societatea civilã româneascã, ºi anume schimbarea actualei clase politice. Propunerile noastre punctuale vizeazã schimbarea pe cale democraticã a componenþei Parlamentului prin eliminarea tuturor barierelor ce împiedicã accesul cetãþeanului la fencþiile elective în Stat. Dorim inițierea unor modificãri în legea electoralã care sã permitã egalitatea realã de șanse pentru candidații tuturor partidelor și a candidaþilor independenți. În acest sens, propunem modificarea in totalitate a Legii nr. 208/2015 privind alegerile parlamentare precum ºi a legislaþiei conexe cu urmãtoarele amendamente:

 • interdicþia expresã a participãrii la alegeri pe o perioadã de 10 ani a persoanelor ce au deþinut funcþii de conducere în fostul Partid Comunist Român
 • interzicearea redestribuirii voturilor celor ce nu au întrunit numãrul de voturi necesar intrãrii în Parlament.
 • Aplicarea voinþei populare exptimate prin referendum în sensul scãderii numãrului de parlamentari la 300.
 • abrogarea prevederilor legale privind întrunirea unui prag electoral minim pentru accesul în Parlament.
 • Interdicþia finanþãrii din fonduri private a campaniilor electorale. Campaniile electorale sã fie finanþate în mod egal de la bugetul de Stat, cu obligaþia ca formaþiunile politice ce nu acumuleazã un numãr minim de voturi (spre exemplu 50.000 de voturi) sã fie obligate la restituirea sumelor primite cu titlu de fonduri electorale.
 • Egalitate de tratament pentru toate formaþiunile politice ºi persoanele înscrise în cursa electoralã în ceea ce priveºte spaþiul media acordat de radioul ºi televiziunea publicã.
 • Eliminarea de pe buletinele de vot a însemnelor electorale.
 • Impunerea votului obligatoriu sub sancþiunea amenzii contravenþionale.
 • Includerea posibilitãþii votului electronic pentru toþi cetãþenii. Propunem ca biroul Electoral Central sã aibã competenþa de a implementa un sistem de vot electronic securizat, cu acces public prin internet, prin care cetãþeanul cu drept de vot, pe baza unei parole ºi a codului numeric personal, sã îºi poatã exprima opþiunea de vot. Parola de acces urmeazã a fi eliberatã fiecãrui cetãþean în prealabil, la cerere scrisã, în mod direct, sub semnãturã, la sediile birourilor de evidenþã informatizatã a persoanei din întreaga þarã.
 • Eliminarea imunitãþii parlamentare.
 • Înãsprirea sancþiunilor pentru cei ce încalcã prevederile legislaþiei electorale în materie de finanþare a campaniei sau fraudã electoralã.
 • Interzicerea alianþelor preelectorale.
Suntem conºtienþi cã toate aceste revendicãri nu pot fi rezolvate doar cu sprijinul Preºedintelui României ºi cã sunt necesare ºi numeroase consultãri ºi demersuri politice pentru schimbarea legislaþiei în acord cu voinþa popularã. În acest scop propunem ca Preºedintele României în calitate de mediator al acestor revendicãri, sã iniþieze o serie de întâlniri periodice – lunare sau bi-lunare cu reprezentanþii manifestanþilor ºi reprezentanþii partidelor parlamentare, pentru a implementa pas cu pas aceste schimbãri legislative ce au drept scop asigurarea unui cadru adecvat schimbãrilor dorite de cãtre toþi românii. În ceea ce priveºte numirea noului Guvern, solicitãm preºedintelui României sã numeascã un Prim ministru care n am mai fãcut parte din nici un alt guvern.  Dorim un guvern din oameni ne-afiliaþi prezentei clase politice, un guvern de oameni oneºti, dedicaþi asigurãrii bunului mers al României, oameni rezistenþi moral la ºpagã. Avem încrederea cã în rândurile românilor se gãsesc astfel de oameni oneºti, fãrã legãturã cu actuala clasã politicã, care au capacitatea de a gestiona administraþia româneascã fãrã interese personale sau de partid. Pentru comunicare, vã solicitãm sã ne contactaþi pe fax 0318162186 sau email: rapcea@gmail.com sau telefon 0727673376. 5.11.2015   Cu stimã, Lazarus Luis-Vicentiu, Calotã Nicolae, Tociu Mihai, ªtiolicã Florin, Matei Alexandru Rapcea Mihai]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer