din partea conducerii MISA” postat pe yogaesoteric. Mã încearcã sentimente confuze, de dezamãgire dar ºi dezgust. Iniþial am vrut sã fact tot un video, cãci îmi lua mai puþin timp, dar m-am hotãrât pânã la urmã pentru o reacþie în scris, pentru cã este mult mai… puþin emoþionalã ºi cere mai multã rigoare – aºa cum ºi trebuie sã fie în astfel de situaþii triste. Textul respectiv abundã în „figuri de stil” de mahala, ca sã folosesc un termen un termen decent. Mesajul este unul dur, cu dublã adresã: adresat mie, dar ºi cursanþilor. Are deci o armãturã fragilã, de pseudo-argumente, un schelet de moluscã cu picioare mici (cãci se ºtie cã minciuna are picioare scurte), îmbrãcat în invective ºi insulte mustind de multã urã. Fãcând o analizã „stilisticã”, iatã o evidenþiere din text a cuvintelor cel mai des folosite – majoritatea pe post de adjective: Abject – 6 ori Urã – 9 ori Rãu sau rãutate – 13 ori Anonim – 24 de ori Minciuna – 4 ori Diavol (cu referire la avocat) – de 4 ori În opoziþie cu acestea, cuvintele Sincer(ã) – cu referire la mãrturie – apare doar o datã, iar Dumnezeu – de 2 ori. Ca ºi structurã logicã, textul poate fi redus în câteva fraze: Rapcea a postat o scrisoare despre care am luat la cunoºtinþã. Ea a fost postatã de Rapcea din rãzbunare – pentru ca a fost dat afarã de la cursurile de yoga. Pe 20 septembrie ne întalnim sã dezbatem scrisoarea, care este anonimã – lucru care ne doare cel mai tare (având în vedere frecvenþa cu care folosim în text cuvântul anonim). Apoi urmeazã o serie de întrebãri retorice cu privire la scrisoare, autorii ei ºi abuzuri, justiþie ºi presã, bla bla, aceleaºi chestii pe care le poþi citi în zecile de drepturi la replicã pe care MISA le tot dã. Pe urmã vine analiza „logicã” despre persoana apãrutã la Antena 1 care afirma cã a fost la GB însã se plânge de mâncarea din ashram (cã se moare de foame). Cã de unde a avut bani de drum 700-800 de euro respectiva persoanã, dar nu are bani de mâncare !? Aici o sã dau eu direct rãspunsul pe care îl ºtiu toþi cei care au fost „invitaþi” sã îl viziteze pe GB: respectivilor li se plãteºte transportul masa ºi cazarea de cãtre ºcoala de yoga – excepþie am fãcut eu ºi dl Ene Viorel, care ne-am dus pe banii noºtri, nu cunosc nici un alt caz care sã nu fi avut plãtite biletele de avion de GB. Deci, cade ºi vrãjeala asta de doi bani – pe care n-am trecut-o cu vederea, „tãcând ca un peºte” –  cum scriu dumnealor. Peºti sunteþi voi bã, care câºtigaþi de pe urma femeilor bani, prostindu-le cu poveºti spirituale ! În final, se promite cã pe 20 septembrie va avea loc ºedinþa respectivã, unde vor filma relatãri cu toþi ashramiºtii, care se vor „exprima liber ºi nestingerit” despre scrisoare ºi conþinutul ei. Evident, autorii nu s-au consultat cu respectivii dacã ei vor sã aparã pe camere sau vor sã dea vreo mãrturie, s-a stabilit deja de mãreaþa conducere a Partidului Comunist MISAN cã trebuie fãcute mãrturii ºi e de datoria patrioticã a fiecãrui ashramist sã dea cu vorba pe camerã, înfierând cu mânie proletarã pe cei ce au avut îndrãzneala sã tulbure mitul tantric al ashramului – leagãn ludic ºi idilic al dezvoltãrii spirituale a yoghinului misan, cu meniul sãu bogat, veritabil corn al abundenþei – invidiat chiar ºi de cãtre studenþi ! Se pune un nou pariu (evident, pierdut de cãtre subsemnatul Rapcea din start !) cã nu voi „îndrãzni” sã postez toate aceste mãrturii, care vor fi puse în schimb pe MISA TV, sã ºtie lumea cât de bine se trãieºte în ashramurile MISA. Ei, bine, iatã cã mã ofer CU ANTICIPAÞIE, în premierã planetarã, sã public aceste interviuri, cu rugãmintea REITERATÃ, ca ºi fantomatica conducere MISA sã ateste sub jurãmânt filmat cã în ashramuri lucrurile stau altfel decât le descriu autorii scrisorii mult-hulite. Cât despre ashramiºti, nu vreau sã îmi fac pãcate ºi sã lansez ideea sã jure ºi ei. N-aº vrea sã fie în postura de a jura strâmb pentru cã sunt obligaþi de mult-iubita conducere MISA sã o facã. ªi încep publicarea acestor ode glorioase la adresa vieþii în ashramurile dâmboviþene cu o primã relatare-model, folositoare celor aflaþi în panã de idei, cuvinte ºi elogii: Cât despre ultima ultima parte a articolului, acesta îmi este dedicat în exclusivitate mie: mi se reproºeazã chestii gen: – cã m-au plãtit „gras”  cât am fost avocatul lor (poate ne spun ºi nouã ce înseamnã „gras” la ei – cu dovezi adicã contracte ºi chitanþe – eventual sã ne spunã, ca sã ºtie tot pãlmaºul de la MISA unde s-au dus banii organizaþiei: cu cât m-au plãtit pe mine ºi cu cât l-au plãtit pe „genialul” avocat Dan Apostol – cel care îi spunea Lãcrãmioarei Visterneanu pe holurile instanþei sã îi aducã lui GB pachet ºi haine la arest a doua zi, cã sigur nu i se va da drumul – în vreme ce avocatul Niþurad Dumitru îl contrazicea ºi spunea cã va pleca cu el liber la braþ, ceea ce s-a ºi petrecut !); – cã pe spinarea lor mi-am „asigurat” eu clientela (!??? – de când presteazã avocaþii activitãþi de asigurare !???); – ºi cã au renunþat la serviciile mele pentru cã erau „sub orice criticã”. ªi, deºi era sub orice criticã, taman acu, dupã 8 ani, ºi-au amintit de ele ºi þin morþiº sã le critice… Mãi sã fie ! Chiar așa !? Pãi și atunci cum rãmâne cu aprecierile laudative ale lui Gregorian Bivolaru – la adresa mea și a activitãții mele (evident, și ca avocat) prestate pentru MISA în acea perioadã ? [audio mp3="http://rapcea.ro/wp-content/uploads/2013/08/Mesaj-Grieg-pt-Mihai-Rapcea.mp3"][/audio] Sã înțeleg cã din fantomatica „conducere MISA” care îmi rãspunde pe yogaesoteric nu mai face parte mentorul ºcolii, Gregorian Bivolaru !? De ce nu a semnat el, pentru coformitate, acest mesaj ? Acest fapt îmi întãreºte ºi confirmã o bãnuialã mai veche, anume cã MISA a fost efectiv preluatã de un mãrunt grup de aºa-ziºi lideri yoghini – condus din umbrã se pare de un fost directoraº de la Coty pe nume Teodor Pop (vi-l mai amintiþi cred, cãci în perioada de dinainte de 2003 împãrþea la fete la Spirale, produse expirate de la Coty, pe care firma trebuia sã le arunce). Aceºti oameni – care nu au nimic în comun cu spiritualitatea autenticã –  au transformat MISA într-o maºinã de produs bani. În aceastã categorie intrã și patronul Dacia Plant, Heroiu cel cu cartea cu încercãrile spirituale, dar și Mihai Stoian, actorul porno cu a cãrui virilitate legendar/filmograficã se mândrește o școalã întreagã de yoga (mai puțin pãrinții lui – care știu de la el cã în secvențele hardcore, a fost dublat de un actor porno adevãrat – care „presta” cu soția lui !). Aceºtia sunt noii lideri MISA, pe care îi doare în cot de ceea ce zice sau crede Gregorian Bivolaru. Pe ei nu i-a interesat cã Bivolaru a afirmat cã nu voi fi dat niciodatã afarã de la cursurile de yoga. Ei au fãcut-o în numele lui. Nu îi intereseazã cã el a spus cã am apãrat ca un erou cauza MISA – ei îl contrazic fãrã nici o jenã. ªi atunci stau ºi mã întreb: nu cumva Gregorian Bivolaru este prizonierul de fapt al acestei gãºti vesele ? Nu cumva depinde de ei și este nevoit sã „închidã ochii” la toate malversaþiunile ºi tâmpeniile pe care aceºtia le fac – în numele lui – pânã la momentul mult-aºteptat de unii când acesta va închide ochii definitiv, iar ei vor rãmâne cu tot patrimoniul MISA la bunul lor plac ? Pentru mine opinia simpaticelor surori Ambãruº sau a “prea-citiþilor” Catrina ºi Bozaru, prea puþin conteazã. Ei sunt doar interfaþa oficialã a deciziilor luate de mica gaºcã veselã din spate, care deþine controlul financiar al ºcolii. Fãrã aceºtia, nici mãcar ciorba lungã cea de toate zilele a ashramistului de rând, nu mai ajunge în farfurie ! Ei sunt noii zei supãrãcioºi ai MISAei, noua generaþie de VIP-uri, care din Olimpul inaccesibil al viluþei de la Costineºti sau al hotelului yoghinilor de lângã Comandament, tunã ºi fulgerã atotputernic la adresa oricui cuteazã sã îi contrazicã, în vreme ce tãlpaºul misan de rând îºi face vacanþa la cort în Golful Francez, privind cu jind la vilele muncite de el – ºi folosite de alþii. Pentru mine deci, opinia acestor oameni NU CONTEAZÃ. Eu recunosc o singurã autoritate la MISA: GREGORIAN BIVOLARU. Dacã veniþi cu un mesaj audio sau video de la el, atunci mã înclin în faþa evidenþei. Însã, pânã atunci, permiteþi-mi ºi mie, ca ºi fiecãrui cursant obiºnuit, sã mã îndoiesc cã VOI, fantomatica conducere MISA, reprezentaþi ceva. Pentru mine, voi nu sunteþi decât o bandã de escroci, de pungaºi pus pe muls turma rãmasã fãrã pãstor (momentan !), care profitã din plin de situaþie – atâta cât mai pot. De ce nu veniþi cu o dovadã audio, de la Gregorian Bivolaru, care sã vã confirme acuzele la adresa mea ?! Dovada cã NU Và MAI CREDE NIMENI – o reprezintã și numãrul MINUSCUL de participanți la tabãra de la Costinești din acest an. Sau, poate acesta este scopul vostru ascuns, sã duceți de râpã aceastã școalã de yoga ?! Probabil cã cel mai teamã vã este de faptul cã reformarea ei ar putea reuși – înainte sã o distrugeți voi ! Acum, nu vã mai puteți ascunde, cãci lumea vã aratã cu degetul, oamenii vorbesc în spatele vostru în șoaptã, și toți vãd cine sunteți cu adevãrat: niște mincinoși ordinari, care se încurcã în propriile minciuni. Ați ajuns sã îngrețoșați cursanții de bunã credințã cu minciunile și gãinãriile voastre de pigmei spirituali, și ați reușit sã îndepãrtați de yoga tot mai mulți oameni. Deja, din câte am auzit, MISA „rivalizeazã” din pãcate, ca numãr de cursanþi cu mult-hulita „concurenþã” – a dizidenþilor Claudiu Trandafir ºi Narcis Tarcãu – din punctul meu de vedere niºte pseudo-maeºtrii spirituali la fel de falºi ca ºi voi. Pentru ce îmi cereþi sã îmi fac eu ºcoalã de yoga ?! Eu mãcar am sinceritatea de a recunoaºte cã NU SUNT UN LIDER SPIRITUAL pentru nimeni ºi nu doresc sã fiu cã voi – un orb care conduce alþi orbi cãtre prãpastia autoiluzionãrii. Aºtept cu speranþã clipa când purificarea planetarã cerutã ºi aºteptatã de MISA, va începe, aºa cum este ºi normal, cu uscãturile de la MISA. pentru conformitate cu mine însumi, Mihai Rapcea]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer