Un tip rãtãcit în deºert ajunge, cu ultimele resurse de energie, la o casã izolatã. Bate la uºã, dar nu rãspunde nimeni. “ªi tãcerea e un rãspuns” îºi zice ºi apasã pe clanþã. Uºa se deschide ºi înãuntru vede o masã plinã cu de toate ºi un pat, în care stãteau dezbrãcaþi un tip ºi o tipã.

“Salvaþi-mã! Daþi-mi o gurã de apã”.

Cei doi se uitã unul la altul ºi nu zic nimic. “ªi tãcerea e un rãspuns” îºi spune omul, apoi se repede la masã ºi bea o sticlã de apã dintr-o înghiþiturã.

“Acum cã am bãut, mi s-a fãcut foame. Pot sã mãnânc puþin?”

Cei doi iar se uitã unul la altul ºi tac. “ªi tãcerea e un rãspuns” zice omul, apoi se aºeazã la masã ºi mãnâncã pe îndelete. Desface ºi-o sticlã de vin ºi apoi una de whisky, dupã care se ridicã ºi dã sã plece.

“Mulþumesc, mi-aþi salvat viaþa. Am mâncat, am bãut ºi, dacã vãd cã sunteþi aºa de toleranþi, îndrãznesc sã vã cer sã-mi permiteþi sã mã joc puþin cu doamna”. Cei doi se uitã din nou unul la altul, nu zic nimic, aºa cã omul se dezbracã, pentru cã “ªi tãcerea e un rãspuns”, apoi se suie în pat ºi îi dã un dop femeii.

“Mulþumesc. Sunteþi cei mai ospitalieri oameni de pe pãmânt. O sã spun ºi la alþii” zice omul, în timp ce iese pe uºã ºi îºi vede de drum.

Tipul se uitã dezgustat la femeie ºi îi spune: “Eºti o curvã ordinarã!”, la care femeia strigã extaziatã: “Tu ai vorbit primul! Mãta-i curvã!”.

De douã sãptãmâni încoace, Radio 21 ne-o trage pe toate pãrþile, fiind convinºi cã nimeni nu va deschide gura, ca nu cumva Radio 21 sã obþinã publicitate. Radio 21 se bazeazã pe faptul cã orice scandal genereazã publicitate, iar publicitatea negativã tot publicitate rãmâne, adicã oamenii vor uita repede despre ce a fost vorba, însã vor reþine numele de Radio 21. Perversã miºcare!

Pe acest principiu, ei cautã cu tot dinadinsul sã provoace scandal, în timp ce toatã presa se face cã nu vede, numai ca sã nu le ofere publicitate gratis.

Dar noi, românii, ce vinã avem de am ajuns sã fim folosiþi de Radio 21 pentru a obþine profit ºi, în acelaºi timp, sã fim ignoraþi de toatã presa, numai pentru cã aceasta refuzã sã intre în jocul iniþiat de Radio 21? Noi nu mai avem sentimente, onoare, demnitate? Am ajuns o cantitate neglijabilã?

Cum limita bunului simþ a fost depãºitã demult, milioanele de români ºocaþi de aceastã campanie ºi-au pus întrebarea fireascã dacã avem vreo lege care sã-i belescã pe cei de la Radio 21.

Din nefericire, întrebarea lor a rãmas doar retoricã, pentru cã cei care aveau obligaþia sã o facã, adicã reprezentanþii noºtri, parlamentarii, politicienii, aleºii locali ºi instituþiile statului, nu au fãcut-o. Sã fie doar o coincidenþã cu faptul cã apãrarea onoarei românilor nu genereazã ºpagã?

Eu însã merg mai departe ºi presupun cã aceastã justificare, aparent logicã, nu este decât un scenariu conceput pentru a fi folosit drept paravan pentru o acþiune de demoralizare subliminalã de amploare.

Zi-i de o mie de ori unui om cã e incapabil ºi îºi va pierde toatã încrederea în sine, zi-i unei femei de o mie de ori cã e urâtã ºi nu va mai ieºi din casã, zi-i unui copil de o mie de ori cã e o ruºine sã fii român ºi tot restul vieþii va cãuta sã devinã orice altceva!

Ce dovadã mai clarã poate exista în sprijinul acestui scenariu decât lipsa oricãrei reacþii din partea aºa zisei societãþi civile specializatã în a face hau-hau pentru cea mai micã discriminare sau ofensã identitarã?

Unde au fost Mircea Toma ºi ai sãi þigani, autonomiºti ºi poponari gãlãgioºi, plãtiþi de Soros ºi UE? Unde au fost deontologii de la HotNews, Adevãrul, OTV, Realitatea, ProTV ºi ceilalþi?

Cum se face cã cei care ºi-ar târî-o ºi pe mã-sa prin tribunale dacã l-ar face pe un singur þigan „cioarã”, nu au zis nici pîs când o întreagã naþiune a fost violatã la vedere?

Sau poate cã lor le-a plãcut! Sau poate au descoperit cã nu se mai simt “români”. Sau poate sunt necondiþionat de acord cu afirmaþia “Românii n-au valoare”.

Nu cumva ei au fost eºantionul din care s-a tras concluzia cã “Românii nu sunt buni la pat”, pentru cã nu s-a fãcut public niciun studiu care sã fi ajuns la aceastã concluzie? Cel puþin pe mine nu m-au verificat!

Iatã însã cã, în afarã de cei câþiva care au pus mâna pe mijloacele de informare în masã ºi care îºi pun ºi nevestele la bãtaie, numai ca sã stea în capul mesei, mai existã ºi alþi români, care nu tolereazã niciun atentat la identitatea ºi imaginea lor.

De fapt, majoritatea românilor nu s-ar fi lãsat angrenaþi în jocul stupid de a se abþine sã ia atitudine numai pentru a nu face reclamã lui Radio 21, ºi i-ar fi bubuit pe toþi cei care au contribuit la aceastã campanie, chiar din prima zi în care au umplut Bucureºtiul cu mesajele lor provocatoare.

Numai cã românii sunt oameni cu bun simþ ºi temãtori de lege, ºi nici nu s-au gândit sã-ºi creeze structuri de apãrare la astfel de agresiuni, pentru cã s-au bazat pe instituþiile statului lor.

Iatã cã s-au înºelat! A venit momentul ca cei care îºi doresc un alt viitor pentru aceastã þarã sã facã un pas înaite ºi sã îºi asume riscul de a nu fi apreciaþi.

Ce înseamnã un alt viitor? Simplu: ce nu ne place azi sã facem sã disparã mâine.

Azi, Radio 21 încearcã sã facã bani terfelind mândria noastrã, deci un alt viitor înseamnã ca toatã lumea sã ºtie cã mesajele lor defãimãtoare la adresa românilor sunt dezagreate ºi cã este o mândrie sã iei atitudine împotriva acestora.

ªi ce satisfacþie mai mare poþi aduce unui român decât sã vadã cu ochii lui cum cei care îl batjocoresc sunt plesniþi peste bot?

Cu acestea în gând, am ales sã “suplimentãm” panoul publicitar ce conþinea “Românii n-au valoare”, aflat la intrarea în Bucureºti dinspre autostrada Piteºti, cu mesajul nostru: “Afirmaþia asta nu ne place”. Am ales o modalitate artisticã modernistã de a ne transmite mesajul ºi Picasso însuºi ne-a cerut prin vibraþii energetice sã îl acceptãm drept mentor.

Patru artiºti, patru culori: Mihai Tociu – roºu, Doru Lala – galben, Andrei Roncea – albastru ºi Mihai Rapcea – verde, fiecare cu proporþii de diluant proprii ºi cu stiluri de aruncat culorile diferite. Aºteptãm comentarii, note ºi recenzii pentru operã.

Cum împreunã cu arta apare ºi dorinþa de afirmare, ne-am asigurat recunoaºterea oficialã la Secþia de Poliþie 21, unde am depus, noi, cei patru artiºti, un Autodenunþ, pentru care am primit numãrul de înregistrare 708/05.03.2011.

Ne-am oprit cu pictatul la un singur panou, deoarece nu suntem egoiºti ºi vrem sã îi lãsãm ºi pe alþii sã se exprime. Totuºi, þineþi cont de faptul cã panourile sunt în numãr limitat!

Iatã, deci, o modalitate simplã prin care puteþi încerca sã nu mai lãsaþi tãcerea sã vorbeascã pentru voi ºi, dupã sute de ani de toleranþã, sã nu mai permiteþi celui care vã intrã în casã cu burta lipitã de spate sã vã goleascã masa ºi, bonus, sã vã electrizeze consoarta.

Intraþi în grupul celor care nu se joacã de-a “mãta-i curvã”!

Urmeazã textul autodenunþului pe care vor trebui sã îl completeze ºi sã îl înregistreze la poliþie cei care doresc sã fie premiaþi de Asociaþia Toleranþã Zero cu câte un tricou ºi o ºapcã:

Autodenunþ Cãtre Secþia de Poliþie nr. …….. Subsemnatul ……., CNP………., CI serie….. numãr ………… domiciliat în ……………., luând act de lipsa de intervenþie a instituþiilor statului ºi a administraþiei publice locale faþã de agresiunea produsã la adresa identitãþii româneºti, manifestatã prin expunerea în spaþiul public a unor afiºe cu mesaje degradante ºi ofensatoare la adresa persoanelor de naþionalitate românã, mi-am asumat responsabilitatea de a îndrepta aceastã stare de fapt prin alterarea graficã a respectivelor afiºe într-o modalitate care sã transmitã privitorului starea de spirit cã mesajul iniþial este dezagreat.

În fapt, în data de ……, în jurul orei ……, am aruncat cu vopsea de culoare …….. în panoul publicitar situat la adresa ……………………….. care conþinea mesajul: …………………….

Consider cã aceastã faptã este o acþiune civicã, complementarã activitãþii instituþiilor statului, executatã pe bazã de voluntariat, de care sunt mândru ºi pentru care nu solicit nicio recompensare materialã.

Faþã de cele de mai sus, vã solicit sã acþionaþi conform prevederilor legale.

Data:……………………. Semnãtura:……………………..

Filmul complet al acþiunii ºi interviuri luate la cald gãsiþi aici:


Picasso
Încãrcat de bindiribli. – Independent web videos.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer