or2 AVA.MD continuã rãzboiul ideologic împotriva Republicii Moldova opinii si analizePortalul israelian ava.md  continuã sã promoveze insistent proiectul „naþiunii civice moldoveneºti”. De aceastã datã, în postura de ideolog este plasat  un oarecare Serghei Erlih, care jonglând cu un limbaj de lemn, încearcã sã arunce noroi ºi înjurii peste conceptul de „etnocraþie”, etichetând pe toþi cei care se declarã patrioþi drept “fasciºti”. În opinia lui, etnocraþia nu este compatibilã cu noile schimbãri globale, deoarece împiedicã circulaþia capitalului, ideilor ºi oamenilor. Eºecul Republicii Moldova ca stat, se datoreazã anume„etnocraþiei”, care a dominat þara în ultimii ani, considerã Serghei Erlih. Nu ne rãmâne decât sã ghicim, unde a sesizat domnul Erlih elemente de „etnocraþie” în Republica Moldova, care de douã decenii se aflã într-o profundã crizã identitarã. În realitate, Erlih evitã sã spunã cã, de fapt, în întreaga lume nu existã nici un stat care nu ar avea caracter etnocratic. Franþa, Germania, Olanda, Suedia, Finlanda, Belgia ºi chiar SUA,sunt state profund etnocratice, iar reprezentanþii minoritãþilor etnice ºi rasiale continuã sã aibã un statut de minoritãþi. Etnocraþia reprezintã sistemul de valori, sistemul cultural ºi ideologia care definesc sistemul politic a unui stat naþional. Odatã ce un stat înceteazã a mai fi etnocratic, cum ar fi cazul Republicii Moldova, sistemul sãu politic devine unulnefuncþional, intra în stare de degradare ºi dispare. Uniunea Sovieticã, din care a fãcut parte ºi Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã (RSSM), a fost ºi ea un stat etnocratic, în care elementul dominant l-a constituit etnosul rusesc. Dupã destrãmarea URSS, ca rezultat al slãbirii etnocraþiei ruseºtietnosul românesc a fost cel care ºi-a asumat rolul de constructor al noului stat independentRepublica Moldova. Însã, eºecul acestui proiect nu rezidã în caracterul sãu etnocratic, aºa cum pretinde Erlih, ci în criza identitarã a populaþiei etnice româneºti, pe care o cultivã insistent anumite cercuri politice de la Chiºinãu ºi din afara þãrii, inclusiv ºi  prinpropaganda „moldovenistã”, care, în cele din urmã, nu este decât una anti-moldoveneascã. În cadrul aceluiaºi articol, pentru a demonstra existenþa „tradiþiei multietnice” în  Moldovei, Erlih redã un fragment din „Descrierea Moldovei”, unde Dimitrie Cantemir vorbeºte despre „diversitatea etnicã” Moldova medievalã. O astfel de manipulare a documentelor nu face decât sã demonstreze lipsa unui fundament ºtiinþific al afirmaþiilor sale. Erlih utilizeazã fragmentul fãrã a specifica publicului rusolingv cã în realitate în „Descrierea Moldovei” nu este vorba despre Þara Moldovei ºi nu despre Basarabia (actuala Republica Moldova), cã domnitorul Moldovei se referã la populaþia târgurilor ºi nu la totalul populaþiei þãrii, care era una omogenã din punct de vedere etnic. Gânditorului rus Alexandr Dughin, descrie specificul istoriei poporului rus prin existenþa unor elemente constante ºi variabile. În cazul nostru, elementul constant al Þãrii Moldovei,ulterior al Basarabiei, a fost caracterul etnic românesc ºi credinþa ortodoxã. Elementele variabile, au fost minoritãþile etnice, regimurile politice ºi frontierele de stat. Din aceste considerente, putem afirma cã tradiþia ºi identitatea unei etnitaþi statale poate fi definitã decât prin elementele constante, care au un caracter centripet, nicidecum prin elemente variabile, care au un efect centrifug. Etnosul este nucleul care defineºte rostulunui stat, iar minoritãþile etnice nu au decât sã benificieze deplin de drepturile sale în calitate de minoritãþi culturale ºi regionale. Însãºi faptul cã în þara noastrã nu au existat ºi nu existã conflicte interetnice, dovedeºte faptul cã în Republica Moldova minoritãþile au toate condiþiile necesare pentru conservarea ºi promovarea identitãþii sale etnice. Nu ne rãmâne decât sã constatãm cã proiectul „naþiunii civice moldoveneºti” nu este decât o strategie subversivã, îndreptatã împotriva Republicii Moldova ca stat, împotriva fundamentelor sale valorile, ideologice ºi identitare. Erlih mãrturiseºte cã este în egalã mãsurã atât împotriva Republica Moldova ca stat“românesc”, cât ºi împotriva Republicii Moldova ca stat “moldovenesc”.  Oare nu este aceastã afirmaþie deja o incitare la urã interetnicã? Modernizarea Moldovei, dupã Erlih, are nevoie de un intens proces de etnocid a populaþiei bãºtinaºe.  Respectiv, dacã i-am urma logica, Republica Moldova trebuie sã devinã “o þarã a nimãnui”, fãrã  o culturã naþionalã, fãrã o identitate naþionalã. PS: Lipsa de moralitate ºi bun simþ al domnului Serghei Erlih iese la ivealã, odatã în plus, când acesta face afirmaþii sfidãtoare, ruºinoase, false ºi denigratorii în legãturã cu activitatea Frontului Popular din Moldova. Potrivit lui, aceastã miºcare s-ar fi condus de lozinca: „sã înecãm jidanii în sângele rusesc”, fãrã a fi trasã la rãspundere de autoritãþile statului. Indiscutabil, pentru astfel de afirmaþiii, pentru lezarea onoarei ºi demnitãþii unui ºir de personalitãþi notorii, care activeazã ºi astãzi în societatea civilã ºi viaþa politicã din Republica Moldova autorul meritã sã fie atacat în instanþa de judecatã. de Octavian RACU preluare de pe AntiMedia]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer