Conform art.12,Capitolul 5 al Protocolului despre Privilegii ºi Imunitãþi U.E.,ei sunt apãraþi de o imunitate totalã,pe viaþã,împotriva oricãror acuzaþii pentru actele lor.Au puterea de a aresta ºi a extrãda orice persoanã,indiferent de funcþie,în ciuda legilor curente din mai multe þãri europene,legi care interzic în mod specific astfel de acþiuni-cazul Marii Britanii este concludent.Deci,ofiþerii ºi agenþii Europol sunt deasupra oricãror legi.Aceasta nu reprezintã oare renunþarea în favoarea U.E. a încã unui atribut al suveranitãþii naþionale a unui Stat Membru?Ba,bine cã nu! Europol este dublat de Forþa Jandarmeriei europene(FGE),apãrutã prin semnarea unui Tratat de cãtre miniºtrii Apãrãrii din Franþa,Olanda.Italia,Spania ºi Portugalia.Este destinatã cu prioritate operaþiunilor U.E. ºi dispune de o forþã de reacþie rapidã capabilã sã desfãºoare 800 de persoane.În final se preconizeazã a fi încadratã cu pânã la 2.300 de membri.FGE va putea fi desfãºuratã ºi sub mandat ONU,NATO sau alte organizaþii internaþionale. Eurojust este agenþia europeanã de cooperare judiciarã înfiinþatã în 2002 ºi îºi are sediul tot la Haga.Pânã la semnarea noului Tratat avea mai mult un rol de asistenþã în cadrul anchetelor privind criminalitatea transfrontalierã,în cazuri precum traficul de droguri ºi persoane,fraudele ori spãlarea de bani.Imediat dupã semnarea Tratatului,”Comisia Europeanã a aprobat o comunicare internã înaintatã de comisarul pentru Justiþie ºi Afaceri Interne,Franco Frattini,potrivit cãreia Eurojust ar putea cãpãta,treptat,atribuþii precum Biroul Federal de Investigaþii (FBI) din SUA”(1).În noul Tratat este prevãzutã funcþia de Procuror General al U.E.,în subordinea cãruia Eurojust va deveni instrumentul principal. În baza documentului menþionat,lucrãtorii Eurojust vor avea acces liber la bazele de date în materie penalã ale Statelor Membre,inclusiv la cazurile de terorism,la dosarele celor aflaþi în penitenciare sau la baza de date cu mostre AND.Frattini doreºte ca acest organism sã poatã decide în caz de conflict de competenþe între diferite autoritãþi judiciare ºi sã poatã face propuneri pentru începerea ueni anumite anchete penale autoritãþilor unui Stat Membru.Pe site-ul EUObserver.com se poate citi cã „în cazul unei infracþiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii”.Eurojust va putea deschide o anchetã europeanã pe cont propriu. „Potrivit Tratatului,Procurorul General va putea sã iniþieze ºi sã conducã anchete pe tot cuprinsul U.E. în cazuri de infracþiuni „grave”.Trecerea treptatã a Eurojust de la un organism care sã acorde asistenþã la unul care sã coordoneze anchete naþionale,ba chiar sã iniþieze anchete transnaþionale reprezintã renunþarea în favoarea Bruxellesului la încã un atribut al suveranitãþii naþionale-jurisdicþia exclusivã în materie penalã” (1) Sunt absolut sigur cã traducerea în limba românã a documentelor care reglementeazã organizarea,dotarea ºi atribuþiile,mai ales atribuþiile,celor douã organisme prezentate mai sus nu vor fi aduse niciodatã la cunoºtinþa publicului larg.V-aþi dat seama de ce Tratatul de la Lisabona a fpst validat doar de parlamentele naþionale?De ce s-a renunþat la referendumuri? Închei  cu urmãtoarea afirmaþie:nici Tratatul de la Lisabona nu va putea sã facã din Europa un competitor real pe piaþa puterii mondiale.Pentru simplul fapt cã nu va putea sã unifice bãtrânul continent sã acþioneze ca o forþã unitã.Lasã Statele Membre sã se descurce dupã voinþa/dorinþa lor cu aliaþii de pe alte continente. Sursa:http://eurosceptic.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer